Logo UAB
2022/2023

Literatura Espanyola Contemporània

Codi: 100595 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500248 Llengua i Literatura Espanyoles OB 2 2
2501801 Estudis de Català i Espanyol OB 2 2
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OB 2 2
2504012 Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura OB 3 2
2504386 Estudis d'Anglès i Espanyol OB 3 2
2504388 Estudis de Català i Espanyol OB 3 2

Professor/a de contacte

Nom:
Francisca Montiel Rayo
Correu electrònic:
francisca.montiel@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Prerequisits

Atès que l'estudiant ha demostrat, mitjançant l'obtenció dels crèdits corresponents a les assignatures de formació bàsica i obligatòries, haver adquirit les competències necessàries, haurà de ser capaç d'expressar-se de forma adequada oralment i per escrit. Per aquesta raó, els eventuals errors ortogràfics i d'expressió que pogués cometre comportaran un descens de la puntuació en la qualificació final (0,25 punts per falta). 


Es considera que l'estudiant coneix les normes generals de presentació d'un treball acadèmic. No obstant això, podrà aplicar les normes estilístiques específiques que pugui indicar-li el professor de l'assignatura, si així ho creu necessari.

Les activitats, pràctiques i treballs presentats en l'assignatura hauran de ser originals i no s'admetrà, sota cap circumstància, el plagi total o parcial de materials aliens publicats en qualsevol suport. L'eventual presentació de material no original sense indicar adequadament el seu origen implicarà, automàticament, la qualificació de suspens (0). 

Objectius

Proporcionar a l'alumnat un coneixement bàsic del procés de la literatura espanyola des dels anys vint del segle XX fins a les primeres dècades del present segle XXI, obtingut mitjançant la lectura d'algunes de les seves obres fonamentals i de la seva relació amb el seu moment històric, així com una sèrie d'eines bàsiques en l'estudi i l'anàlisi dels textos de la literatura espanyola contemporània.

Competències

  Llengua i Literatura Espanyoles
 • Demostrar que es coneix la història de la literatura espanyola i hispanoamericana, amb atenció especial a l'evolució de gèneres, moviments, corrents, tendències i estils, i relacionar-los amb el seu context històric, artístic i ideològic.
 • Dominar les tècniques i els mètodes del comentari literari de textos i de l'anàlisi crítica d'obres en conjunt, així com de les disciplines afins: retòrica i poètica.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis de Català i Espanyol
 • Demostrar que es coneix la història de la literatura espanyola i hispanoamericana, amb atenció especial a l'evolució de gèneres, moviments, corrents, tendències i estils, i relacionar-los amb el seu context històric, artístic i ideològic.
 • Dominar les tècniques i els mètodes del comentari literari de textos i de l'anàlisi crítica d'obres en conjunt, així com de les disciplines afins: retòrica i poètica.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Demostrar que es coneix la història de la literatura espanyola i hispanoamericana, amb atenció especial a l'evolució de gèneres, moviments, corrents, tendències i estils, i relacionar-los amb el seu context històric, artístic i ideològic.
 • Dominar les tècniques i els mètodes del comentari literari de textos i de l'anàlisi crítica d'obres en conjunt, així com de les disciplines afins: retòrica i poètica.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura
 • Aplicar els coneixements sobre literatura espanyola i hispanoamericana a la identificació dels gèneres, moviments, corrents, tendències i estils.
 • Comentar textos literaris en espanyol i en xinès, situar-los en el seu moment històric i relacionar-los amb el corrent literari al qual pertanyen.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Utilitzar amb precisió les tècniques de recopilació, organització i ús de la informació i documentació.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 2. Comentar un text contemporani amb les figures de pensament i d'expressió.
 3. Contextualitzar socialment i ideològicament la producció literària contemporània.
 4. Discriminar i analitzar les principals característiques dels gèneres de la literatura contemporània.
 5. Discriminar i reunir la bibliografia crítica bàsica que ha conformat el camp d'estudi de les principals obres i autors de la matèria.
 6. Fer servir la terminologia adequada en la construcció d'un text acadèmic.
 7. Interpretar críticament obres literàries tenint en compte les relacions entre els diferents àmbits de la literatura i la relació de la literatura amb les àrees humanes, artístiques i socials.
 8. Interpretar críticament obres literàries tenint en compte les relacions entre els diferents àmbits de la literatura i la seva relació amb les àrees humanes, artístiques i socials.
 9. Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en grup petit.
 10. Relacionar aspectes literaris de diferents obres de la literatura espanyola contemporània.

Continguts

TEMES I LECTURES OBLIGATÒRIES (*)

1. De les avantguardes artístiques a la "literatura de avanzada":

1.1.El surrealisme.

(*) García Lorca, Federico. Poeta en Nueva York.

1.2.La novel.la social.

(*) Carnés, Luisa. Tea rooms. Mujeres obreras.

2. La literatura espanyola durant la guerra civil i la postguerra:

2.1.L'exili republicà: El teatre.

(*) Aub, Max, San Juan.

2.2.La dictadura franquista: gèneres narratius. 

(*) Martín Gaite, Carmen, Las ataduras.

 

3. Literatura espanyola i societat democràtica:

3.1.La poesia de l'experiència i altres tendències poètiques.

(*) García Montero, Luis. Ropa de calle. Antología poética (1980-2017).

3.2.Literatura de la memòria: El teatre.

(*) Mayorga, Juan. Himmelweg.

Metodologia

L'aprenentatge d'aquesta assignatura pel que fa a l'alumnat es distribueix de la següent manera:
· Activitats dirigides (35%). Aquestes activitats es divideixen en classes magistrals i en pràctiques i seminaris  dirigits pel professor, en els quals es combinarà l'explicació teòrica amb la discussió de tota mena de textos.
· Activitats supervisades (10%). Es tracta de tutories programades pel professor, dedicades a la correcció i comentari de problemes en els diferents nivells d’anàlisi literari.
· Activitats autònomes (50%). Aquestes activitats inclouen tant el temps dedicat a l'estudi personal com a la realització de ressenyes, treballs i comentaris analítics, així com a la preparació de proves escrites i de presentacions orals.
· Activitats d'avaluació (5%). L'avaluació de l'assignatura es farà mitjançant presentacions orals i proves  escrites.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Clases magistrales y prácticas 60 2,4 2, 3, 4, 9, 10
Tipus: Supervisades      
Tutorías 12 0,48 2, 3, 4, 9, 10
Tipus: Autònomes      
Estudio personal y realización de trabajos, comentarios analíticos y presentaciones 75 3 2, 3, 4, 9, 10

Avaluació

Per optar a l'aprovat és obligatori haver completat totes les lectures del curs.

La qualificació final de l'assignatura s’obtindrà mitjançant les següents tres notes parcials (s'indica, entre parèntesi, el seu valor a la nota final):

1) El lliurament d'un comentari de text o treball relacionat amb la matèria que el professor facilitarà el primer dia de classe [30%]. 

2) Una prova escrita sobre les tres primeres lectures [35%].

3) Una prova escrita sobre les tres últimes lectures [35%]..

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

La revisió de les proves es realitzarà en una entrevista prèviament convinguda amb el professor.

L'estudiant podrà fer la recuperació del curs en el cas de suspendre una sola de les dues proves escrites de la matèria impartida [35%] i tenir una nota de conjunt mínima de 3,5. Si la nota de conjunt es troba entre 3,5 i 4,9, però ha suspès les dues proves [35% + 35%], no podrà presentar-se a la recuperació.

El resultat de la prova de recuperació substituirà la nota de la prova suspesa per calcular la nota final de l'assignatura.

Es considerarà "No avaluable" quan l'estudiant no realitzi cap de les activitats o proves. L'elaboració d'una activitat suposa la voluntat de l'estudiant de ser avaluat en l'assignatura.
 
 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Lliurament de comentaris de text i treballs. 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Primera prova escrita 35% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Segona prova escrita 35% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Bibliografia

 LECTURAS OBLIGATORIAS

1) Federico García Lorca, Poeta en Nueva York, edición de Piero Menarini, Madrid, Espasa Calpe, Colección Austral. Poesía, 146, 2009; Edición de Andrew A. Anderson. Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2013.

2) Luisa Carnés, Tea rooms. Mujeres obreras, Gijón, Hoja de Lata, 2016. 

3) Max Aub, San Juan, edición de Manuel Aznar Soler. Sevilla, Renacimiento, Biblioteca del Exilio-24, 2006.

4) Carmen Martín Gaite, Las ataduras, prólogo de Ana María Moix, Madrid, Siruela, 2011. 

5) Luis García Montero, Ropa de calle. Antología poética (1980-2017), edición de José Luis Morante, Madrid, Cátedra, 2022, 6a. ed. (ampliada). 

6) Juan Mayorga, Himmelweg, edición de Manuel Aznar Soler. Ciudad Real, Ñaque, colección Escena y Literatura Dramática-1, 2010.

Programari

Cap.