Logo UAB
2022/2023

Teoria i Història de la Representació Teatral

Codi: 100588 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500245 Estudis Anglesos OT 3 1
2500245 Estudis Anglesos OT 4 1
2500248 Llengua i Literatura Espanyoles OT 3 1
2500248 Llengua i Literatura Espanyoles OT 4 1
2501801 Estudis de Català i Espanyol OT 3 1
2501801 Estudis de Català i Espanyol OT 4 1
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 3 1
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 4 1
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 3 1
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 4 1
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 3 1
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 4 1
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 3 1
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 4 1
2504211 Llengua i Literatura Espanyoles OT 3 1
2504211 Llengua i Literatura Espanyoles OT 4 1
2504212 Estudis Anglesos OT 3 1
2504212 Estudis Anglesos OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Carles Batlle Jordà
Correu electrònic:
carles.batlle@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

En cas de dubte, es faran els aclariments que calgui en castellà.

Prerequisits

Atès que l’estudiant ha demostrat, mitjançant l’obtenció dels crèdits corresponents a les assignatures de formació bàsica i les obligatòries, haver adquirit les competències bàsiques, haurà de ser capaç d’expressar-se amb correcció oralment i per escrit. Per aquesta raó, els eventuals errors ortogràfics i d’expressió que pogués cometre comportaran un descens de la puntuació en la qualificació final. Les activitats, pràctiques i treballs presentats a l’assignatura hauran de ser originals i no s’admetrà, sota cap circumstància, el plagi total o parcial de materials aliens publicats en qualsevol suport. L’eventual presentació de material no original sense indicar-ne adequadament l’origen comportarà, automàticament, la qualificacióde suspens (0). Així mateix, es considera que l’estudiant coneix les normes generals de presentació d’un treball acadèmic. No obstant això, podrà aplicar les normes específiques que pugui indicar-li el professor de l’assignatura, si així ho creu necessari.

Objectius

“Teoria i història de la representació teatral” és l’assignatura que desenvolupa la matèria del mateix nom, que forma part dels 12 crèdits optatius amb els quals l’alumnat completa el curs de tercer del Grau de Llengua i Literatura espanyola. L'assignatura també s'ofereix d'optativa en altres recorreguts.

Objectius:

-Familiaritzar l’alumne amb els conceptes propis de l’escenificació. Introducció a l’anàlisi de la representació teatral.

-Donar a conèixer determinats aspectes relacionats amb l’aparició i l’evolució de la representació teatral en el context de la cultura occidental.

Competències

  Estudis Anglesos
 • Analitzar les característiques formals, temàtiques, culturals i històriques de les obres de creació literària i de reflexió sobre la literatura de diferents llengües i països.
 • Demostrar que es comprèn la relació entre factors, processos o fenòmens de la lingüística, la literatura, la història i la cultura, i explicar-la.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Llengua i Literatura Espanyoles
 • Aplicar les tècniques i els mètodes de l'edició anotada de text.
 • Demostrar que es coneix la història de la literatura espanyola i hispanoamericana, amb atenció especial a l'evolució de gèneres, moviments, corrents, tendències i estils, i relacionar-los amb el seu context històric, artístic i ideològic.
 • Dominar les tècniques i els mètodes del comentari literari de textos i de l'anàlisi crítica d'obres en conjunt, així com de les disciplines afins: retòrica i poètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis de Català i Espanyol
 • Interpretar els textos literaris en profunditat des de bases filològiques (estilístiques, lingüístiques, etc.) i comparatives.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Analitzar les característiques formals, temàtiques, culturals i històriques de les obres de creació literària i de reflexió sobre la literatura de diferents llengües i països.
 • Demostrar que es comprèn la relació entre factors, processos o fenòmens de la lingüística, la literatura, la història i la cultura, i explicar-la.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Analitzar les característiques formals, temàtiques, culturals i històriques de les obres de creació literària i de reflexió sobre la literatura de diferents llengües i països.
 • Demostrar que es comprèn la relació entre factors, processos o fenòmens de la lingüística, la literatura, la història i la cultura, i explicar-la.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Analitzar les característiques formals, temàtiques, culturals i històriques de les obres de creació literària i de reflexió sobre la literatura de diferents llengües i països.
 • Demostrar que es comprèn la relació entre factors, processos o fenòmens de la lingüística, la literatura, la història i la cultura, i explicar-la.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis d'Anglès i Francès
 • Analitzar les característiques formals, temàtiques, culturals i històriques de les obres de creació literària i de reflexió sobre la literatura de diferents llengües i països.
 • Demostrar que es comprèn la relació entre factors, processos o fenòmens de la lingüística, la literatura, la història i la cultura, i explicar-la.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar obres i representacions teatrals amb propietat.
 2. Argumentar sobre diversos temes i problemes literaris a propòsit d'obres diferents i avaluar els resultats.
 3. Descriure i explicar conceptes genèrics del teatre com a mimesi en acció, perspectives dels personatges, punts de vista dels personatges secundaris.
 4. Editar i anotar textos teatrals de totes les èpoques.
 5. Fer servir la terminologia adequada en la construcció d'un text acadèmic
 6. Fer servir la terminologia adequada en la construcció d'un text acadèmic.
 7. Interpretar críticament obres literàries tenint en compte les relacions entre els diferents àmbits de la literatura i la relació de la literatura amb les àrees humanes, artístiques i socials.
 8. Reconèixer els paratextos i les didascàlies del teatre i la seva representació.
 9. Utilitzar les eines dels actuals processadors de textos, fent especial atenció a les edicions interactives per analitzar les acotacions, les didascàlies i altres paratextos teatrals.

Continguts

 

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s'exposarà el dia de presentació de l'assignatura. Es penjarà al campus Virtual, on l'alumne podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els materials docents i qualsevol altra informació necessària per a l'adequat seguiment de l'assignatura.

 

APROXIMACIÓ CRÍTICA A LA REPRESENTACIÓ TEATRAL

-Representació i dramatúrgia.

-Lectura i escenificació.

-La teatralitat: una “polifonia informacional”.

-Les funcions del dramaturg.

-Virtuts i limitacions d’una semiologia del teatre. Noves tendències.

-L’anàlisi de la representació: vies d’aproximació.

-Postdramatisme i crisi de la representació.

ESPAI I TEMPS DE LA REPRESENTACIÓ.

-Tipologia bàsica.

-Espai dramàtic i espai escènic. El model espacial.

-Model espacial i model actancial.

-Punt focal i punt de vista.

-Concreció, abstracció, estilització, metàfora i metonímia.

-L’objecte escenogràfic.

-La il·luminació.

-El so.

-El vestuari i el maquillatge.

-El temps representat i el temps de la representació.

-Seqüenciació i temporalitat.

-Ritme.

ACTOR I DIRECTOR.

-Estatut de la paraula en la representació.

-El treball de l’actor. Interpretació, veu, gestualitat i moviment.

-La formació de l’actor.

-El director. Aproximació a una teoria de l’escenificació.

-La recepció. El joc de l’espectador.

DISCURS I REPRESENTACIÓ.

-Les acotacions.

-El monòleg.

-El diàleg.

Metodologia

L’aprenentatge d’aquesta assignatura per part de l’alumnat es distribueix de la manera següent:

· Activitats dirigides (35%). Aquestes activitats es divideixen en classes magistrals i en pràctiques i seminaris dirigits pel professor, en què es combinarà l’explicació teòrica amb la discussió de tot tipus de textos i de representacions teatrals.

· Activitats supervisades (10%). Es tracta de tutories programades pel professor, dedicades a la correcció i comentari de problemes en els diferents nivells d’anàlisi literària i de la representació.

 Activitats autònomes (50%). Aquestes activitats inclouen tant el temps dedicat a l’assistència a representacions teatrals com a l’estudi personal i la realització de ressenyes, treballs i comentaris analítics, així com a la preparació de presentacions orals.

· Activitats d’Avaluació (5%). L’avaluació de l’assignatura es durà a terme mitjançant presentacions orals i proves escrites.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes i seminaris 60 2,4 2, 6
Tipus: Supervisades      
Tutories programades 15 0,6 2, 6
Tipus: Autònomes      
estudi i preparació 75 3 2, 6

Avaluació

-El professor desenvoluparà els continguts de la següent manera (amb variacions en funció del calendari de l’assignatura):

a) 1a part de la classe. Desenvolupament de temari.

b) 2a part de la classe. Anàlisi de les obres triades (a la representació de les quals s’assistirà): 1) sessions d’anàlisi del text (segons esquema explicat prèviament a classe) i 2) sessions de comentari de la representació.

 

En funció d’això, les activitats docents d'avaluació seran les segünets:

-Ponderació dels “assaigs” (crítiques) derivats de cadascuna de les obres triades. (Percentatge en la qualificació final: 50%)

-Crítica d’una representació escollida lliurement. (20%)

-Assistència (a classe i a les representacions). (15%)

-Participació. (15%)

La persona que no presenti els treballs, no assisteixi a les representacions i/o no participi regularment en el treball de seminari serà considerada “No avaluable”. La revisió dels treballs es durà a terme a mesura que es vagin presentant. 

Les dues primeres activitats són recuperables.

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor informarà l'alumnat del procediment i data de revisió de les qualificacions.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assaigs 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Assistència 15% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Crítica 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Participación en clase 15% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Bibliografia

-La bibliografia específica de cada tema es donarà a classe, es publicarà al programa de l'assignatura i al bloc de treball.

-Aquí s'apunta tan sols la bibliografia general de referència:

-Joan AbellánLa representació teatral. Introducció als llenguatges del teatre actual, Barcelona, Institut del Teatre, 1982 (Consultar RedIT Institut del Teatre:http://redit.institutdelteatre.cat/handle/20.500.11904/1057 ).
-Christopher Balme: Introduccion a los estudios teatrales, Santiago de Chile, Frontera Sur Ediciones, 2013.
-Carles Batlle, Francesc Foguet, Enric Gallén (coord.): La representació teatral, Barcelona, Editorial UOC,  2003, (2012).
-Carles Batlle: El drama intempestiu. Per una escriptura dramàtica contemporània, Barcelona, Angle/Institut del Teatre, 2020.(En castellà a México, Paso de Gato, 2020.)
-M.Carmen Bobes: Semiótica de la escena, Madrid, Arco Libros, 2001.
-Peter BrookEl espacio vacío, Barcelona, Península, 1994 (2015).
-José Luís García BarrientosCómo se comenta una obra de teatro, Madrid, Editorial Síntesis, 2001 (edició corregida i aumentada, Paso de Gato, 2014) http://norteatro.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/GarciaB-Como-se-comenta-2a.pdf
-Jaume Melendres: La teoria dramàtica. Un viatge a través del pensament teatral, Barcelona, Institut del Teatre, 2006. http://redit.institutdelteatre.cat/handle/20.500.11904/837. Proximament en castellà a Madrid,ADE/ Institut del Teatre/ Danzerti, 2021.
-Patrice PavisEl análisis de los espectáculos, Barcelona, Paidós, 2000.
-Id: Diccionario de la performance y del teatro contemporáneo, México, Paso de Gato, 2016.
-Ramon X. RossellóAnàlisi de l’obra teatral (teoria i pràctica), València/ Barcelona, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana/Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1999 (2011).
-Jean-Pierre RyngaertIntroduction à l’analyse du théâtre, Paris, Dunod, 1999 (2014).
-Jean-Pierre Sarrazac (ed.)Lèxic del drama modern i contemporani, Barcelona, Institut del Teatre, 2009. http://redit.institutdelteatre.cat/handle/20.500.11904/840
-José Sanchis Sinisterra: La escena sin límites, Ciudad Real, Ñaque editora, 2002.
-Anne UbersfeldLa escuela del espectador, Madrid, ADE, 1997.

Programari

Blogger (de Google)