Logo UAB
2022/2023

Semàntica i Pragmàtica de l'Espanyol

Codi: 100585 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500248 Llengua i Literatura Espanyoles OB 2 2
2501801 Estudis de Català i Espanyol OT 3 2
2501801 Estudis de Català i Espanyol OT 4 2
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 3 2
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 4 2
2504386 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 3 2
2504386 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 4 2
2504388 Estudis de Català i Espanyol OT 3 2
2504388 Estudis de Català i Espanyol OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Yolanda Rodríguez Sellés
Correu electrònic:
yolanda.rodriguez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Atès que l'estudiant ha demostrat haver adquirit les competències bàsiques mitjançant l'obtenció dels crèdits corresponents a les assignatures de formació bàsica, ha de ser capaç d'expressar-se amb correcció oralment i per escrit. Per aquesta raó, els eventuals errors ortogràfics i d'expressió que l'estudiant pogués cometre en la realització de les activitats avaluables que preveu aquesta assignatura comportaran un descens de la puntuació en la qualificació final. Les activitats, pràctiques i treballs presentats en l'assignatura hauran de ser originals i no s'admetrà, sota cap circumstància, el plagi total o parcial de materials aliens publicats en qualsevol suport. L'eventual presentació de material no original sense indicar adequadament el seu origen comportarà, automàticament, la qualificació de suspens (0).

Objectius

Semàntica i pragmàtica de l'espanyol forma part dels 30 crèdits obligatoris de la matèria Llengua espanyola: sincronia. Aquesta assignatura té dos objectius bàsics. El primer consisteix en introduir l’estudiant en els temes centrals de l’estudi del significat denotatiu. El segon consisteix en familiaritzar l’estudiant amb aquells aspectes del significat que tenen a veure amb l’ús del llenguatge. Al finalitzar el curs, l’estudiant haurà de ser capaç de:

 • Conèixer les obres de referència bàsiques sobre Semàntica i Pragmàtica.
 • Identificar quins aspectes de l’estudi del significat són competència de la Semàntica i quins aspectes són competència de la Pragmàtica.
 • Conèixer els vincles existents entre la Semàntica, la Pragmàtica i altres disciplines, tant lingüístiques (Sintaxis, Lexicologia i Morfologia), como no lingüístiques (Filosofia, Lògica, Psicologia i Sociologia).
 • Dominar els conceptes i les eines bàsiques que capaciten per l’anàlisi i l’argumentació en Semàntica i en Pragmàtica. 

 

Competències

  Llengua i Literatura Espanyoles
 • Analitzar els principals fenòmens de variació lingüística de l'espanyol (variació històrica, geogràfica, social i pragmàtica).
 • Descriure l'estructura de la llengua espanyola i distingir-ne els aspectes sistemàtics i normatius.
 • Emmarcar tipològicament els principals fenòmens de la llengua espanyola i relacionar-los amb fenòmenos similars d'altres llengües romàniques.
 • Identificar el component de la gramàtica al qual pertanyen els fenòmens lingüístics bàsics de l'anàlisi de la llengua espanyola (fonètica, fonologia, morfologia, sintaxi, lèxic, semàntica i discurs).
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis de Català i Espanyol
 • Analitzar els principals fenòmens de variació lingüística de l'espanyol (variació històrica, geogràfica, social i pragmàtica).
 • Descriure l'estructura de la llengua espanyola i distingir-ne els aspectes sistemàtics i normatius.
 • Emmarcar tipològicament els principals fenòmens de la llengua espanyola i relacionar-los amb fenòmenos similars d'altres llengües romàniques.
 • Identificar el component de la gramàtica al qual pertanyen els fenòmens lingüístics bàsics de l'anàlisi de la llengua espanyola (fonètica, fonologia, morfologia, sintaxi, lèxic, semàntica i discurs).
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Analitzar els principals fenòmens de variació lingüística de l'espanyol (variació històrica, geogràfica, social i pragmàtica).
 • Descriure l'estructura de la llengua espanyola i distingir-ne els aspectes sistemàtics i normatius.
 • Emmarcar tipològicament els principals fenòmens de la llengua espanyola i relacionar-los amb fenòmenos similars d'altres llengües romàniques.
 • Identificar el component de la gramàtica al qual pertanyen els fenòmens lingüístics bàsics de l'anàlisi de la llengua espanyola (fonètica, fonologia, morfologia, sintaxi, lèxic, semàntica i discurs).
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar les estructures lingüístiques de l'espanyol.
 2. Analitzar les relacions entre lèxic i gramàtica.
 3. Aplicar les tècniques de descripció i anàlisi de peces discursives.
 4. Construir textos normativament correctes.
 5. Definir els conceptes de competència semàntica i pragmàtica
 6. Definir els conceptes de competència semàntica i pragmàtica.
 7. Fer prediccions i inferències sobre el contingut d'un text.
 8. Fer servir la terminologia adequada en la construcció d'un text acadèmic.
 9. Identificar correctament les unitats lingüístiques.
 10. Identificar els errors normatius, estilístics o argumentatius d'un text.
 11. Identificar els factors pragmàtics que condicionen l'ús de les diverses estructures lingüístiques.
 12. Identificar les relacions paradigmàtiques i sintagmàtiques entre les diferents unitats lingüístiques.
 13. Interpretar, a partir d'un text, el significat de les paraules desconegudes.
 14. Relacionar la competència pragmàtica amb la variació geogràfica i social.
 15. Resumir les característiques d'un text escrit en funció dels propòsits comunicatius.

Continguts

1. Introducció a la Semàntica. 

2. La informació semàntica de les oracions simples.

3. L' estructura semàntica de les oracions simples.

4. Introducció a la Pragmàtica.

5. Significat i intenció comunicativa.

6. Significat i interpretació.

 

 

 

 

 

Metodologia

L'aprenentatge d'aquesta assignatura per part de l'alumne es distribueix de la manera següent:
Activitats dirigides (35%). Aquestes activitats es divideixen en classes magistrals i en pràctiques dirigides pel professor, on es combinaran l'explicació teòrica, la resolució d'exercicis i la discussió de tot tipus de textos.
Activitats supervisades (10%). Es tracta de tutories programades pel professor, dedicades a la correcció i el comentari de problemes relacionats amb els diferents nivells d'anàlisi lingüística.
Activitats autònomes (50%). Aquestes activitats inclouen tant el temps dedicat a l'estudi personal com el dedicat a la realització de ressenyes, treballs, comentaris analítics i el dedicat a la preparació de presentacions orals.
Activitats d'avaluació (5%). L'avaluació de l'assignatura està descrita a la secció d'Avaluació.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 26,25 1,05 1, 2, 3, 12
Resolució d'exercicis 26,25 1,05 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14
Tipus: Supervisades      
Lectura crítica del textos de suport 6 0,24 1, 2, 3
Tipus: Autònomes      
Lectura de la bibliografia 18,5 0,74 7, 8, 13, 15
Preparació d'exercicis 42,75 1,71 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14
Resolució d'exercicis d'autoevaluació 18,5 0,74 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Avaluació

1. Criteris per la qualificació de lassignatura

Per aprovar l’assignatura, un cop fetes les tres activitats avaluables mencionades abans i després d’aplicar els percentatges indicats més amunt, l’alumne haurà d’obtenir una nota final igual o superior a 5. Si la nota final és

 • Inferior a 3,5, l’alumne obtindrà la qualificació de suspens.
 • Entre 3,5 i 5, l’alumne es podrà presentar a la re-avaluació.
 • L’alumne obtendrà la qualificació de no avaluable quan les seves evidències d’avaluació equivalguin, como màxim, a una quarta part de l’assignatura. 

Si les proves no es poden fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

2. Criteris de re-avaluació

Els alumnes que obtenguin una qualificació final entre 3,5 i 5 i que hagin fet les tres activitats avaluables  mencionades més amunt es podran presentar a la re-avaluació de l’assignatura en la data prevista per la Facultat.Si es supera la prova de recuperació, la nota final del curs és 5, independentment de les notes obtingudes abans. Als alumnes que hagin superat l’assignatura, no se’ls permetrà presentar-se a la re-avaluació per pujar nota. 

 3. Criteris davaluació

Per superar l’assignatura es considera imprescindible el domini de la normativa; per tant, a l’hora d’avaluar les activitats mencionades és amunt, se penalitzaran els errors ortogràfics, l’ús incorrecte dels signes depuntuació, els errors lèxics i els errors morfosintàctics.  

4. Procediment de revisió de les proves avaluables

Després de la publicació de las qualificacions de les activitats avaluables menciones més amunt, el professor informarà els alumnes a través de Moodle del dia i de l’hora per la revisió d’aquestes activitats.  

5. Irregularitats en les activitats d'avaluació

Si l’estudiant realitza qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En el cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquestaassignatura serà 0.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen teòric sobre els coneixements de Pragmàtica. 45% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Examen teòric sobre els coneixements de Semàntica 45% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14
Participació a classe 10% 3,75 0,15 1, 2, 3, 6, 9, 11, 12, 14

Bibliografia

Hurford, J. R. & Heasley, B. (1983): Curso de Semántica, Madrid: Visor.

Escandell, Mª. V.(1996): Introducción a la pragmática. Barcelona: Ariel.

Escandell, Mª. V. (2004): Fundamentos de semántica composicional. Barcelona: Ariel.

Portolés, J.  (2004): Pragmática para hispanistas. Madrid: Síntesis.

Programari

No es fa servir.