Logo UAB
2022/2023

Sintaxi de l'Espanyol: l'Oració Simple

Codi: 100583 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500248 Llengua i Literatura Espanyoles OB 2 2
2501801 Estudis de Català i Espanyol OB 2 2
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OB 2 2
2504012 Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura OB 2 2
2504386 Estudis d'Anglès i Espanyol OB 3 2
2504388 Estudis de Català i Espanyol OB 3 1

Professor/a de contacte

Nom:
Ángel J. Gallego Bartolomé
Correu electrònic:
angel.gallego@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Equip docent

Yolanda Rodríguez Sellés
Maria Bañeras Carrió

Prerequisits

Atès que l'estudiant ha demostrat, mitjançant l'obtenció dels crèdits corresponents a les assignatures de formació bàsica i les obligatòries, haver adquirit les competències bàsiques, ha de ser capaç d'expressar-se amb correcció oralment i per escrit.

En el cas de l'expressió escrita, s'entén que l'estudiant redacta paràgrafs amb contingut adequat. Es tindran en compte les faltes d'ortografia, la puntuació i l'estructura del discurs. Les faltes descomptaran 0,25 punts cadascuna. 

Les activitats, pràctiques i treballs presentats en l'assignatura hauran de ser originals i no s'admetrà, sota cap circumstància, el plagi total o parcial de materials aliens publicats en qualsevol suport. L'estudiant ha d'explicitar convenientment, segons els usos de la documentació bibliogràfica, l'autoria de totes les cites i l'ús de materials aliens. L'eventual presentació de material no original sense indicar adequadament el seu origen, ocasionarà automàticament la qualificació de suspens (0).

De la mateixa manera, es considera que l'estudiant coneix les normes generals de presentació d'un treball acadèmic. No obstant, podrà aplicar les normes específiques que pugui indicar-li el professor de l'assignatura, si així ho creu convenient.

Objectius

Aquesta assignatura forma part de la matèria Llengua espanyola: sincronia i té com a objectiu el coneixement i domini dels procediments que permeten la combinació de paraules en unitats sintàctiques més complexes fins al nivell de l'oració.

S'estudien les diferents projeccions sintàctiques i els principis que regeixen la formació i es presenten les eines teòriques necessàries per analitzar les construccions sintàctiques. En acabar el curs, els estudiants

(A) han de ser capaços d'identificar i descriure les construccions sintàctiques de l'espanyol i de reconèixer la seva estructura;

(B) han de saber utilitzar les eines de l'anàlisi sintàctica;

(C) han d'haver adquirit les tècniques de l'argumentació sintàctica, i 

(D) han de poder utilitzar les fonts bibliogràfiques bàsiques de la sintaxi de l'espanyol.

Per aconseguir els tres primers objectius es partirà de la competència lingüística dels estudiants i es potenciarà la seva capacitat de reflexió perquè siguin capaços de plantejar-se preguntes científiques sobre les dades lingüístiques.

Competències

  Llengua i Literatura Espanyoles
 • Descriure l'estructura de la llengua espanyola i distingir-ne els aspectes sistemàtics i normatius.
 • Emmarcar tipològicament els principals fenòmens de la llengua espanyola i relacionar-los amb fenòmenos similars d'altres llengües romàniques.
 • Identificar el component de la gramàtica al qual pertanyen els fenòmens lingüístics bàsics de l'anàlisi de la llengua espanyola (fonètica, fonologia, morfologia, sintaxi, lèxic, semàntica i discurs).
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis de Català i Espanyol
 • Descriure l'estructura de la llengua espanyola i distingir-ne els aspectes sistemàtics i normatius.
 • Emmarcar tipològicament els principals fenòmens de la llengua espanyola i relacionar-los amb fenòmenos similars d'altres llengües romàniques.
 • Identificar el component de la gramàtica al qual pertanyen els fenòmens lingüístics bàsics de l'anàlisi de la llengua espanyola (fonètica, fonologia, morfologia, sintaxi, lèxic, semàntica i discurs).
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Descriure l'estructura de la llengua espanyola i distingir-ne els aspectes sistemàtics i normatius.
 • Emmarcar tipològicament els principals fenòmens de la llengua espanyola i relacionar-los amb fenòmenos similars d'altres llengües romàniques.
 • Identificar el component de la gramàtica al qual pertanyen els fenòmens lingüístics bàsics de l'anàlisi de la llengua espanyola (fonètica, fonologia, morfologia, sintaxi, lèxic, semàntica i discurs).
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis d'Espanyol i Xinès: Llengua, Literatura i Cultura
 • Analitzar les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, lèxiques i semàntiques de la llengua espanyola i del xinès mandarí.
 • Descriure els fonaments lingüístics en els quals se sustenten els estàndards de l'espanyol i del xinès mandarí.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Reconèixer els factors de variació lingüística de l'espanyol des dels punts de vista diacrònic i sincrònic.
 • Utilitzar amb precisió les tècniques de recopilació, organització i ús de la informació i documentació.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar les estructures lingüístiques de l'espanyol.
 2. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 3. Construir textos normativament correctes.
 4. Fer prediccions i inferències sobre el contingut d'un text.
 5. Fer servir la terminologia adequada en la construcció d'un text acadèmic.
 6. Fer servir les eines digitals per recollir, classificar, interpretar i analitzar dades rellevants relacionades amb l'estudi de la llengua.
 7. Identificar correctament les unitats lingüístiques.
 8. Identificar els errors normatius, estilístics o argumentatius d'un text.
 9. Identificar els factors pragmàtics que condicionen l'ús de les diverses estructures lingüístiques.
 10. Identificar les relacions paradigmàtiques i sintagmàtiques entre les diferents unitats lingüístiques.
 11. Interpretar la paraula des dels diferents nivells d'anàlisi lingüística.
 12. Interpretar, a partir d'un text, el significat de les paraules desconegudes.
 13. Realitzar prediccions i inferències sobre el contingut d'un text.
 14. Resumir les característiques d'un text escrit en funció dels propòsits comunicatius.
 15. Utilitzar els recursos necessaris, tant digitals com no digitals (bases de dades, repositoris de textos, diccionaris, obres de referència), per analitzar qualsevol document, oral o escrit, des del punt de vista lingüístic.

Continguts

1. La sintaxi.
2. Els sintagmes.
3. La predicació.
4. L'oració.
5. Les funcions gramaticals.
6. La modalitat i l'aspecte de l'oració.
7. Tipus d'oracions.
8. L'estructura informativa de l'oració.

El primer dia de classe el professor lliurarà als estudiants un programa desenvolupat dels continguts.

Metodologia

L'aprenentatge d'aquesta assignatura per part de l'alumne es distribueix de la manera següent:

- Activitats dirigides (35%). Aquestes activitats es divideixen en classes magistrals i en pràctiques i seminaris dirigits pel professor, en què es combinarà l'explicació teòrica amb la discussió de tot tipus de textos.
- Activitats supervisades (10%). Es tracta de tutories programades pel professor, dedicades a la correcció i comentari de problemes en els diferents nivells d'anàlisi lingüística.

- Activitats autònomes (50%). Aquestes activitats inclouen tant el temps dedicat a l'estudi personal com a la realització de ressenyes, treballs i comentaris analítics, així com a la preparació de presentacions orals.

- Activitats d'avaluació (5%). L'avaluació de l'assignatura es durà a terme mitjançant presentacions orals i proves escrites.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals, pràctiques i seminaris 52,5 2,1
Tipus: Supervisades      
Avaluació 6,5 0,26
Tutories 15 0,6
Tipus: Autònomes      
Elaboració de treballs i exercicis 10 0,4
Estudi dels continguts de la matèria 66 2,64

Avaluació

L'avaluació constarà de:
										
											
 • dues proves amb un valor del 30% cadascuna.
 • un treball amb un valor del 25%.
 • la participació a classe, que suposarà el 15% restant.

Per superar l'assignatura, l'alumne ha d'obtenir una nota final igual o superior a 5. És obligatori haver-se presentat als exercicis d'avaluació del curs per obtenir l'aprovat.

Es considerarà "No avaluable" l'estudiant que no realitzi cap de les activitats / proves. L'elaboració d'una activitat / prova suposa, doncs, la voluntat de l'estudiant de ser avaluat en l'assignatura i, per tant, la seva presentació a l'avaluació.

Es podrà optar a la recuperació tan sols en el cas que l'alumne hagi suspès o hagi obtingut un "No avaluable" en aquelles activitats / proves que en el seu conjunt no comportin més d'un 50% del total de la nota final de l'assignatura.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificaciófinal d’aquesta assignatura serà 0.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exàmens 60% 0 0 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 14
Participació 15% 0 0 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14
Treball 25% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Bibliografia

El primer dia de classe el professor lliurarà als estudiants una bibliografia detallada.

 

Programari

No s'aplica.