Logo UAB
2022/2023

Crims contra la Humanitat i els Drets Humans

Codi: 100471 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500257 Criminologia OT 4 2
2500786 Dret OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Sebastian Andres Preller Borquez
Correu electrònic:
sebastian.preller@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

EL CURS ES INTEGRAMENT EN ANGLÈS

Equip docent

Sebastian Andres Preller Borquez

Prerequisits

 

MOLT IMPORTANT !!!!

1) Cal un nivel d'anglés ALT per poder seguir les classes que seran integrament en anglès i així com les lectures. Cal també un mínim de castellà per poder interactuar als treballs de grup amb la resta de company/es de classe 

2) Tot treball o exercici escrit que s'hagi de presentar haurà de portar les fonts d'on s'ha extret la informació (cites, bibliografia i referències). La no inclusió baixarà la nota

Objectius

El curs pretén oferir a l'estudiant una visió i comprensió dels problemes centrals del dret penal internacional i dels drets humans, així com l'abast i el contingut de les respostes legals disponibles en el dret internacional a les atrocitats que es puguin cometre. S’estudiaran conceptes com crims de guerra, crims contra la humanitat, genocidi i violacions de drets humans. El curs pretén oferir un coneixement ampli i profund dels temes rellevants, així com el desenvolupament d’habilitats acadèmiques mitjançant l’anàlisi del delicte, les respostes i l’atenció a les víctimes tant al pla teòric com a la pràctica recent.

 

 

 

 

 

Competències

  Criminologia
 • Accedir i interpretar les fonts de dades sobre la criminalitat.
 • Analitzar el conflicte i la criminalitat utilitzant les teories criminològiques i els seus fonaments psicològics i sociològics.
 • Demostrar que es comprenen els models de prevenció i intervenció de la criminalitat més adequats per a cada problema específic.
 • Demostrar que es comprenen les teories criminològiques.
 • Demostrar que es coneix la diversitat de polítiques criminals per afrontar la criminalitat i els seus diferents fonaments.
 • Dissenyar una recerca criminològica identificant l'estratègia metodològica adequada als objectius plantejats.
 • Formular hipòtesis de recerca en l'àmbit criminològic.
 • Identificar els recursos socials existents per intervenir en el conflicte i en la criminalitat.
 • Redactar un treball acadèmic.
 • Relacionar-se respectuosament amb persones.
 • Tenir capacitat d'anàlisi i síntesi.
 • Transmetre oralment les idees a una audiència.
 • Treballar de manera autònoma.
 • Treballar en equip i en xarxa.
 • Utilitzar les tècniques d'avaluació del risc i les necessitats criminògenes d'una persona per determinar la proposta d'intervenció.
  Dret
 • Buscar, interpretar i aplicar normes jurídiques, argumentant cada un d'aquests assumptes.
 • Demostrar eficàcia en un entorn canviant, a l'hora d'enfrontar-se a noves tasques, responsabilitats o persones.
 • Demostrar un raonament reflexiu i crític: anàlisi, síntesi, conclusions.
 • Integrar la importància del dret com a sistema regulador de les relacions socials.
 • Ser capaç d'aprendre de manera autònoma i tenir un esperit emprenedor.
 • Treballar en equip: poder formar part de grups de treball i també coordinar-los i prendre decisions que afectin tot el grup.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar amb criteri científic les informacions obtingudes en les bases de dades criminològiques.
 2. Aplicar amb precisió els models de prevenció en situacions concretes de criminalitat.
 3. Aplicar de manera eficaç els fonaments de les diferents polítiques criminals en l'activitat professional.
 4. Aplicar el coneixement científic criminològic per analitzar la delinqüència.
 5. Aplicar les teories criminològiques.
 6. Demostrar eficàcia en un entorn canviant, a l'hora d'enfrontar-se a noves tasques, responsabilitats o persones.
 7. Demostrar un raonament reflexiu i crític: anàlisi, síntesi, conclusions.
 8. Escollir de manera adequada el recurs social per a cada cas d'intervenció professional.
 9. Inferir els models d'intervenció en funció d'una avaluació de necessitats prèvia eficaç.
 10. Redactar correctament cada un dels apartats d'un projecte de recerca criminològica.
 11. Redactar un treball acadèmic.
 12. Relacionar-se respectuosament amb persones.
 13. Ser capaç d'aprendre de manera autònoma i tenir un esperit emprenedor.
 14. Tenir capacitat d'anàlisi i síntesi.
 15. Transmetre oralment les idees a una audiència.
 16. Treballar de manera autònoma.
 17. Treballar en equip i en xarxa.
 18. Treballar en equip: poder formar part de grups de treball i també coordinar-los i prendre decisions que afectin tot el grup.
 19. Utilitzar la metodologia d'investigació necessària en funció de la recerca criminològica plantejada.

Continguts

NOTA: les lectures obligatòries per preparar les sessions, així com els temes i / o preguntes s'assenyalaran al campus virtual (moodle) seguint el calendari de classe.

TOTA la documentació serà en anglès.

 

CRIMS CONTRA LA HUMANITAT I DRETS HUMANS

2021-22

  

PART: MARC GENERAL

 

Tema 1 (introductori): El sistema internacional i les seves característiques

• Alguns malentesos sobre el dret internacional i la societat internacional

• Els principals actors a nivell internacional

• Els individus. De objecte a subjecte en el sistema internacional

   Lectura TEMA 1:

- Bianchi, Andrea., “State Responsibility and Criminal Responsibility of Individuals” in A. Cassese (ed.), The Oxford Companion to International Criminal Justice, Oxford University Press, 2009, pp. 16-24

Lectura preparatòria TEMA 2:

- Van Schaack, Beth & Slye, Ronald. "A Concise hisotry of international criminal law". Santa Clara Law digital Commmons, 2007. https://digitalcommons.law.scu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1629&context=facpubs

- Cryer, Robert, “ESIL-International Human Rights Law Symposium: International Criminal Law and International Human Rights Law”, Februery 5, 2016.  https://www.ejiltalk.org/esil-international-human-rights-law-symposium-international-criminal-law-and-international-human-rights-law/

- ICRC, International humanitarian Law. Answers to your questions, https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/icrc_002_0703.pdf

Jurisprudència:

- ICJ, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, 2004.

 

Tema 2: Els règims internacionals de drets humans i dret penal internacional + la seva relació amb el DIH i el DIP

• Els règims de Ius in bello i Ius ad bellum fins a les guerres mundials

• La transformació de el sistema jurídic internacional després de la 2ª GM:

a) Del Ius in bello al Dret Internacional Humanitari (DIH) actual

b) El naixement de el Dret Penal Internacional (DPI) i de el Dret Internacional de Drets Humans (DIDH): drets i obligacions dels individus en l'esfera internacional.

• Distinció i coexistència entre règims:

a) protecció internacional dels drets humans

b) dret internacional humanitari

c) dret penal internacional

d) cooperació penal internacional

 

Lectura preparatòria TEMA 3:

- Resolució AGNU 60/146 de 16 de diciembre de 2005 “Basic Principles and Guidelines on the right to a remedy and reparation for victims of gross violations of IHRL and serious violations of IHL”

 

-         Cassel, Douglas "The expanding scope and impact of reparation awarded by inter-american court of Human Rights"  in Revista do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos, año 7, vol7, num.7 , 2006-2007, págs. 91-108

 

-         Balta, Alina.  "Victims and Retributive Responses at the European Court of Human Rights: Scrutinizing the Coercive Dimension of Reparations" iCourts Working Paper Series No. 155, 2020

 

Jurisprudència:

 

-         Judgement on the appeals against the “Decision establishing the principles and procedures to be applied to reparations” (amended), 3, March, 2015, doc. num:  ICC-01/04-01/06-3129

 

Tema 3: les persones víctimes de crims internacionals i / o violacions greus de drets humans

• Diferències i similituds entre víctimes de violació de drets humans i de crims internacionals.

• La reparació en el sistema internacional dels drets humans: definició, principis i evolució.

• El paper de la reparació en la Justícia Transicional

 

Lectura preparatòria TEMA 4:

- Convenció per a la prevenció i sanció del Genocidi (1948) + art.6 del ER y Elements del Crim

- Sand, Phillip., East-West Street. On the origins of genocide and CAH. Weidenfeld & Nicolson, 2016, chapters 69 (pages 164-166) + 76-77 (pages 177-183) + page 380/1 of the epilogue

- Schabas, William., “Judicial Activism and the Crime of Genocide” in Darcy and Powderly (ed.), Judicial Creativity at the International Criminal Tribunals, Oxford University Press, 2010, pp.  63-79

- Commentary and cases on genocide in Antonio Cassese, Guido Acquaviva, Mary Fan, and Alex Whiting (ed.), International Criminal Law: Cases and Commentary, Oxford University Press, pp. 200 – 209.


Jurisprudencia:
a) ICJ, Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide  (The Gambia v. Myanmar, may 2020) (Croatia-Serbia, 2015) (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro, 2007)

b) ICTY (Caso Mladic)/ICTR Case Law

c) Domestic &/or Hibryd jurisdictions

 

SEGONA PART: ELS CRIMS INTERNACIONALS

 

Tema 4: Les dificultats al voltant de el crim de genocidi

• El concepte de genocidi: La Convenció de 1948

• L'especificitat de l'delicte de genocidi

• L'evolució: el paper exercit per la pràctica jurisprudencial

 

Lectura preparatòria TEMA 5:

- Article 7 del ER + Elements del Crim

-         Sand Phillip. , East Wets Street:  parts 47-48 (pp. 111-115) + 154-156 (pp.367-372), (for "Persecution": part 89, pp.211-213)

-         Kress, Claus & Garibian, Sévane “Laying the Foundations for a Convention on Crimes Against Humanity: Concluding Observations” in Journal of International Criminal Justice, Volume 16, Issue 4, September 2018, Pages 909–957, https://doi.org/10.1093/jicj/mqy067

-         Robinson, Darryl. (1999). Defining “Crimes Against Humanity” at the Rome Conference. The American Journal of Internacional Law, 93 (1), 43-57. Recuperado de https://www.jstor.org/stable/2997955?seq=1

-         Gil i Gil, A. "Crímenes contra la humanidad"  Eunomia. Revista en Cultura de la Legalidad, 2016, nº10, pp.202-215

-         ILC, Draft articles on Prevention and Punishment of CAH, with commentaries

Jurisprudència:

a) ICTY: Caso Blasic; ICTR: Jean-Baptiste Gatete;

b) ICC: Bemba Gombo, Katanga

c) Domestic &/or Hibryd jurisdictions

 

Tema 5: El cas especial de Crim de Lesa Humanitat

• L'origen i la naturalesa del Crim contra la Humanitat

• El concepte de crim contra la humanitat: característiques generals i l'evolució dels seus subtipus específics

• El crim contra la humanitat en la pràctica: la importància de la jurisprudència

 

Lectura preparatòria TEMA 6:

- Article 8 del ER + Elements del Crim

-         Crimes involving disproportionate means and methods of warfare under the Statute of the ICC, Judith Gardam

-         Harmen van der Wilt, “War Crimes and the Requirement of a Nexus with an Armed Conflict” en Journal of International Criminal Justice, Volume 10, Issue 5, December 2012, Pages 1113–1128, https://doi.org/10.1093/jicj/mqs060

Jurisprudència:

 ICJ, Advisory opinión on the Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, 2004 (ICJ, 136) + Advisory Advisory opinion on the Legality of the Use by state of Nuclear Weapons in armed Conflict, 1996 (ICJ, 226) + ICJ, Judgment, Armed activities on the Territory of the Congo.  Democratic Republic of the Congo v Rwanda, 2006 (par.,204)

 

 

Tema 6: Els crims de guerra avui

• Què és i què no és un crim de guerra?

• La importància de l'concepte de "conflicte armat" i la responsabilitat internacional individual per a la determinació de l'crim

• L'enjudiciament dels crims de guerra: la pràctica jurisprudencial.

 

Lectures preparatòries TEMA 7:

- Wilmshurst, Elisabeth., “Introductory note on crime of aggression” UN Legal unit, https://legal.un.org/avl/ha/da/da.html

- Kress, Claus & von Holtzendorff, Leonie “The Kampala compromiso on the crime of aggression”, Journal of International Criminal Justice, Volume 8, Issue 5, November 2010, Pages 1179–1217, https://doi.org/10.1093/jicj/mqq069

- Lavers, Troy “The new crime of aggression: a triumph for powerful states” in Journal of Conflict & security Law, Vol.18, num.3, 2013, pp.499-522

Resolució

- UNGA Res. 3314 (XXIX)  Definition of aggression A/RES/3314, adoptada el 14 de diciembre de 1974.

- Article 8 bis del ER + Article 15 bis-ter del ER

 

Jurisprudència:

-         ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America) 1984, para 89-94

-         ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America) 1986,  para. 189-195

 

Tema 7: la doble naturalesa del crim d'agressió

• El concepte d'agressió en el Dret Internacional: la distinció entre agressió de l'Estat i Crim d'agressió

• Les dificultats entorn de la definició de l'crim d'agressió

• L'estat de actual de l'crim d'agressió

 

Lectura preparatòria TEMA 8:

- OUNHCHR, Rule-of-law tolos for post-conflictstates. Prosecution iniciatives, UN, 2006, https://www.ohchr.org/Documents/Publications/RuleoflawProsecutionsen.pdf

- Hovell, Devinka “The authority of universal jurisdiction” in European Journal of International Law, Volume 29, Issue 2, May 2018, Pages 427–456. https://academic.oup.com/ejil/article/29/2/427/5057077

Jurisprudència:

a) ICJ, Congo v. Bélgica 2002; Bélgica v. Senegal, 2012; Alemania v. Italia (Grècia interv.), 2012.

b) Tribunals internacionals de DH: CADH: Caso Barrios Altos, 2001; CADHP: Zimbabwe Human Rights NGO Forum 2006

c) Jurisdiccions doméstiques

 

 

TERCERA PART: L'ACCIÓ JUDICIAL CONTRA ELS RESPONSABLES DE CRIMS INTERNACIONALS

 

Tema8: La persecució dels crims internacionals en els sistemes interns i la justícia transicional: estudis de casos

 • Els problemes jurídics:

a) El debat en la societat sobre justícia i / o pau

b) El conflicte entre el règim d'immunitats, la impunitat i el deure de processar

c) La justícia transicional com a model ad hoc de justícia: concepte i finalitat

• La casuística

• El paper dels tribunals internacionals dels Drets humans a l'acció judicial domèstica

• El reconeixement / no reconeixement dels crims internacionals en les legislacions nacionals; el seu rang normatiu i l'obligacióde processar

 

Lectura preparatòria TEMA 9:

- Williams, Sarah.,“Hybrid Tribunals: a time for reflextion”en International Journal of Transitional justice, 2016, 10, 538-547;

- Zacklin,  Ralph., “The failing of ad hoc International Tribunals” en Internationa Criminal Justice, 2004, 541-545

Jurisprudència:

- Repartiment de casos de TPIY; TPIR; Tribunals híbrids

 

Tema 9: La persecució internacional dels individuspels tribunals ad hoc i els tribunals híbrids

• La importància de el marc sociopolític per a la creació de tribunals ad hoc i híbrids

• Característiques generals dels tribunals ad hoc

• La distinció entre tribunals ad hoc i tribunals híbrids

 

Lectura preparatòria TEMA 10:

- ICC, Understanding the International Criminal Court; Rome Statute;

- Garbett, Claire., “The international Criminal Court and restorative justice: victims, participation and the processes of justice” en Restorative Justice, 5:2 2017, 1998-220;

- Kendall, Sara., “Restorative justice at the international criminal court” en REDI, 2018, 217-221

Jurisprudència:

- Repartiment de situacionsi casos de la CPI

 

Tema 10: La Cort Penal Internacional: la institució davant victimaris i víctimes

• Origen, naturalesa i estructura de la CPI

• Lajurisdicció limitada i la seva jurisprudència: des del principi fins avui

• Les víctimes a la CPI:

a) La presència de les víctimes a la CPI

b) Reparació v / s assistència a la CPI: el paper de Fons Fiduciari

c) La pràctica

 

Metodologia

DESENVOLUPAMENT DEL CURS
L’assignatura és íntegrament d’avaluació continuada. Això implica que cada setmana l’alumnat s’haurà d’haver preparat la sessió prèviament mitjançant les lectures recomanades a la guia docent i/o al CV. Per aquest motiu a l’inici de cada sessió haurà una prova de verificació de lectura.  
Seguidament es faran 2-4 presentacions de situacions o cas d’estudi per part de l’alumnat -de cinc minuts cadascuna- amb l’ajuda d’un pòster (NO PP) dissenyat per a l’ocasió. Els casos o situacions serviran per a introduir un component fàctic a la temàtica que s’abordarà en aquella sessió, raó per la qual, després de les presentacions s’obrirà un torn de preguntes i debat en torn als conceptes claus, tant els que ja s’han estudiat com els que s’han de treballar en aquella sessió.
 
Per altre banda, al final de cada un dels tres blocs que conformen el programa es farà una pràctica integral amb supòsits de fet reials o inventats per garantir que s’han assolit els coneixements treballats fins a les hores. A més a més, al llarg del curs, cada estudiant haurà d’anar elaborant un breu treball de recerca a partir d’una decisió judicial o un informe oficial relacionat amb un cas concret (que pot ser el mateix que ha presentat a classe o un diferent). Per a la elaboració del treball l’estudiant, amb la tutorització del professorat, haurà de formular-se una pregunta relacionada amb el document matriu a la què haurà de contestar mitjançant una recerca personal.
 
Per últim, al mes de març es programaran seminaris grupals al despatx del Departament en l’horari de tutoria per a debatre sobre el llibre triat de lectura obligatòria.   
Es recorda a l’alumnat que, donada la metodologia plantejada la participació ACTIVA de l’alumnat (que no la mera presència a classe) es fonamental i en conseqüència suposarà una part fonamental de l’avaluació.


ACTIVITATS AVALUABLES
1.- TREBALL. (30% de la qualificació final). Anàlisi d'un cas concret a partir d'una sentència / informe oficial.
Elaboració d'un treball de revisió teòrica a partir d'un document oficial (sentència / informe) relacionat amb un cas concret. Per a la determinació del cas i la jurisprudència que s'analitzarà és imprescindible haver tingut prèviament el vistiplau deL professorat.
L'extensió del treball serà de 3.500-4.000 paraules. Per al format són d'aplicació els mateixos criteris que els dictats per a l'elaboració de l'TFG de criminologia. Es lliurarà en castellà, català o anglès abans de l'17 de maig.
NOTA: per a ser considerat avaluable el treball haurà d'obtenir una qualificació superior a 3.6
 
2.- LECTURES DE PREPARACIÓ DE LES SESSIONS. (20% de la qualificació final)
A l'ésser una assignatura d'avaluació continuada, -sense examen final-, cada setmana s'haurà de preparar la sessió mitjançant la lectura de doctrina i / o jurisprudència que consta a la guia docent o, si s'escau, la que s'assenyali per a cada ocasió enel campus virtual.
Per a la seva avaluació s'efectuarà al principi de cada sessió un test de lectura. A final de curs es calcularà la nota (el 20% sobre la nota final) utilitzant com a referència la mitjana del 80% de tests que s'hagin efectuat en les sessions, és a dir, es calcularà sobre els millors 7 dels 9 test proposats.
 
3.- SESSIONS PRÀCTIQUES (preparació i participació) (15% de la qualificació final).
S'efectuaran 3 pràctiques avaluables (5% cadascuna) que es correspondran amb el final de cada bloc temàtic. Els detalls concrets de cada pràctica s'especificaran al campus.
 
4.- PÒSTER. (20% de la qualificació final). Preparació i exposició oral d'una situació o estudi de cas amb ajuda d'un pòster (10%) + participació activa en la presentació de les altres presentacions (10%)
A l'inici de curs es podrà escollir -o si no serà assignada- una situació o cas real que haurà de ser presentada a la resta de la classe mitjançant l'explicació d'un pòster. Es faran 3/4 presentacions per setmana i en elles, a mesura que transcorri el curs, s'hauran d'anar integrant els conceptes que s'hagin anat treballant. El pòster i la presentació suposaran el 10% de la qualificació final i s'avaluarà independentment de la sessió de preguntes i debat que s'obrirà a partir de les presentacions.
L'altre 10% correspondrà a la qualitat de la participació, preguntes i intervencions que cada persona faci en qualitat de públic en les altres presentacions.
 
5.- TERTÚLIA LITERÀRIA. (10% de la qualificació final). Lectura, fitxa i participació en un seminari temàtic sobre UN dels següents llibres:
a) East-West Street. On the origins of genocide and crimes against humanity. Philippe Sands, Weindenfeld & Nicolson, London, 2016 (387 pàgs.) (Assaig Històric. La gestació jurídica dels crims internacionals: el nazisme i els crims de Genocidi i lesa humanitat)
b) Half of a Yellow Sun. Chimamanda Ngozi Adichie, Collins, 2007 (448 pàgs) (Novel·la històrica ambientada a l'Àfrica: la guerra de Biafra 1967-1970)
c) The Reader, Bernhard Schlink, Random House, 2011 (224 pàgs.) (novel·la romàntica amb contingut històric, nacismo) + Small Country, Gael Faye, Random House, 2019 (194 pàgs) (novel·la històrica que narra la infància d'un nen enmig de la gestació d'un genocidi)
 
6.- PARTICIPACIÓ A LES CLASSES (5% de la qualificació final).
L'actitud activa de l'alumne i les intervencions a través de les sessions (en anglès o espanyol) és obligatòria i representarà el 5% de la nota final. Atenció: la mera "assistència" o "presència" a classe sense aportacions NO ÉS participació.
 
Reavaluació (aprovat / suspès):
Per a l'alumnat que del conjunt de l'avaluació continuada no hagi obtingut durant el curs la nota mínima de 5, però hagi obtingut com a nota final més de 4, hi ha la possibilitat d'un examen que tindrà lloc en la data assignada per la facultat per a la re-avaluació.
L'estructura l'examen serà de 10 preguntes breus relacionades amb els continguts de el curs i la nota final màxima que es podrà obtenir de l'assignatura serà 6.5
 
Avís: 
1) Tot treball o exercici escrit que s'hagi de presentarhaurà de portar les fonts d'on s'ha extret la informació (cites, bibliografia i referències). La no inclusió baixarà la nota
2) El copiar treballs entre l'alumnat es qualificarà amb un 0 d'aquella part de l'avaluació per a les persones implicades.
3) L'alumnat que plagiï pràctiques, comentaris o treballs serà qualificat amb un "0" de nota final de l'assignatura, i per tant sense dret a re-avaluació.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
classes, participació, pràctiques i seminaris 45 1,8 7, 14, 15, 16, 17, 18
Tipus: Supervisades      
Supervisió de les lectures 22 0,88 7, 8, 14, 16
Tutories sobre el treball i la lectura obligatoria del llibre 24 0,96 11, 14, 16
Tipus: Autònomes      
Llibre 16 0,64 5, 14, 15, 16
Treball de recerca 29 1,16 1, 4, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 19

Avaluació

ACTIVITATS AVALUABLES
 
1.- TREBALL. (30% de la qualificació final). Anàlisi d'un cas concret a partir d'una sentència / informe oficial.
Elaboració d'un treball de revisió teòrica a partir d'un document oficial (sentència / informe) relacionat amb un cas concret. Per a la determinació de el cas i la jurisprudència que s'analitzarà és imprescindible haver tingut prèviament el vistiplau de professorat.
L'extensió de la feina serà de 3.500-4.000 paraules i per al format són d'aplicació els mateixos criteris que els dictats per a l'elaboració de l'TFG de criminologia. Es lliurarà en castellà, català o anglès abans de l'17 de maig.
NOTA: per a ser considerat avaluable el treball haurà d'obtenir una qualificació superior a 3.6
 
2.- LECTURES DE PREPARACIÓ DE LES SESSIONS. (20% de la qualificació final)
A l'ésser una assignatura d'avaluació continuada, -sense examen final-, cada setmana s'haurà de preparar la sessió mitjançant la lectura de doctrina i / o jurisprudència que consta a la guia docent o, si s'escau, la que s'assenyali per a cada ocasió en el campus virtual.
Per a la seva avaluació s'efectuarà a el principi de cada sessió un test de lectura ia final de curs es calcularà la nota (el 20% sobre la nota final) utilitzant com a referència la mitjana de l'80% de tests que s'hagin efectuat en les sessions, és a dir, es calcularà sobre els millors 7 dels 9 test proposats.
 
3.- SESSIONS PRÀCTIQUES (preparació i participació) (15% de la qualificació final).
S'efectuaran 3 pràctiques avaluables (5% cadascuna) que es correspondran amb el final de cada bloc temàtic. Els detalls concrets de cada pràctica s'especificaran al campus.
 
4.- PÒSTER. (20% de la qualificació final). Preparació i exposició oral d'una situació o estudi de cas amb ajuda d'un pòster (10%) + participació activa en la presentació de les altres presentacions (10%)
A l'inici de curs es podrà escollir -o si no serà assignada- una situació o cas real que haurà de ser presentada a la resta de la classe mitjançant l'explicació d'un pòster. Es faran 3/4 presentacions per setmana i en elles, a mesura que transcorri el curs, s'hauran d'anar integrant els conceptes que s'hagin anat treballant. El pòster i la presentació suposaran el 10% de la qualificació final i s'avaluarà independentment de la sessió de preguntes i debat que s'obrirà a partir de les presentacions.
L'altre 10% correspondrà a la qualitat de la participació, preguntes i intervencions que cada persona faci en qualitat de públic en les altres presentacions.
 
5.- TERTÚLIA LITERÀRIA. (10% de la qualificació final). Lectura, fitxa i participació en un seminari temàtic sobre UN dels següents llibres:
a) East-West Street. On the origins of genocide and crimes against humanity. Philippe Sands, Weindenfeld & Nicolson, London, 2016 (387 pàgs.) (Assaig Històric. La gestació jurídica dels crims internacionals: el nazisme i els crims de Genocidi i lesa humanitat)
b) Half of a Yellow Sun. Chimamanda Ngozi Adichie, Collins, 2007 (448 pàgs) (Novel·la històrica ambientada a l'Àfrica: la guerra de Biafra 1967-1970)
c) The Reader, Bernhard Schlink, Random House,2011 (224 pàgs.) (novel·la romàntica amb contingut històric, nacismo) + Small Country, Gael Faye, Random House, 2019 (194 pàgs) (novel·la històrica que narra la infància d'un nen enmig de la gestació d'un genocidi)
 
6.- PARTICIPACIÓ A LES CLASSES (5% de la qualificació final).
L'actitud activa de l'alumne i les intervencions a través de les sessions (en anglès o espanyol) és obligatòria i representarà el 5% de la nota final. Atenció: la mera "assistència" o "presència" a classe sense aportacions NO ÉS participació.
 
Re-avaluació (aprovat / suspès):
Per a l'alumnat que del conjunt de l'avaluació continuada no hagi obtingut durant el curs la nota mínima de 5, però hagi obtingut com a nota final més de 4, hi ha la possibilitat d'un examen que tindrà lloc en la data assignada per la facultat per a la re-avaluació.
L'estructura l'examen serà de 10 preguntes breus relacionades amb els continguts de el curs i la nota final màxima que es podrà obtenir de l'assignatura serà 6.5
 
Avís: 
1) Tot treball o exercici escrit que s'hagi de presentar haurà de portar les fonts d'on s'ha extret la informació (cites, bibliografia i referències). La no inclusió baixarà la nota
2) El copiar treballs entre l'alumnat es qualificarà amb un 0 d'aquella part de l'avaluació per a les persones implicades.
3) L'alumnat que plagiï pràctiques, comentaris o treballs serà qualificat amb un "0" de nota final de l'assignatura, i per tant sense dret a re-avaluació.
 
 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exàmen (només en cas de reevaluació d'alumnes que durant el curs han obtingut com a mínim un 4) 80% (re-avaluació) 0 0 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 16
LECTURES PER LES SESIONS DE CLASSE 20% 2 0,08 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16
Llibre 10% 0,5 0,02 5, 14, 15, 16
Participació activa a classe 15% 2 0,08 3, 9, 12, 14, 15, 17, 18, 19
Poster 10% 0,5 0,02 2, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 19
Pràctiques (3 x 5%) 15% 9 0,36 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 18
Treball de recerca (compulsory) 30% 0 0 3, 6, 7, 11, 13, 14, 16, 19

Bibliografia

Legislació Bàsica:

International Criminal Law

Rome Statute of the International Criminal Court & Elements of the Crime. Adopted by the United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court on 17 July 1998, UN-Dok. A/Conf. 183/9.

Basic Principles and Guidelines on the right to a remedy and reparation for victims of gross violations of IHRL and serious violations of IHL, Res. 60/147, 16 December 2005 https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/remedyandreparation.aspx

International Human Rights Law

Universal Treaties: https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/coreinstruments.aspx

European Convention for the protection of Human Rights and Fundamental Freedoms https://www.ohchr.org/EN/Issues/ESCR/Pages/RegionalHRTreaties.aspx

American Convention on Human Rights https://www.ohchr.org/EN/Issues/ESCR/Pages/RegionalHRTreaties.aspx

African Charter on Human and Peoples Rights https://www.ohchr.org/EN/Issues/ESCR/Pages/RegionalHRTreaties.aspx

 

Altre Legislació:

 • Statute of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY-Statute) UN Doc. S/RES/827 (1993)
 • Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda(ICTR-Statute), UN Doc. S/RES/955 (1994).
 • Rome Statute of the International Criminal Court. Adopted by the United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court on 17 July 1998, UN-Dok. A/Conf. 183/9.
 • UNTAET (United Nations Transitional Administration for East Timor) Regulation 15/2000 http://www.un.org/peace/etimor/untaetR/r-2000.htmç
 • Special Court Statute for the Special Court for Sierra Leone (22, January, 2002) <http://www.specialcourt.org/documents/Statute.html.
 • Coalition Provisional Authority, Statute of the Iraqi Special Tribunal, 10 December 2003, <www.cpa-iraq.org/audio/20031210_Dec10_Special_Tribunal.htm
 • The four Geneva Conventions, 12 August 1949
 • Protocol I and II additional to the Geneva Convention, 8 June  1977
 • Protocol II additional to the Geneva Convention, 2005
 • Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, 9, December 1948

 

 Planes webs:

 International Organisations and Related Human Rights and ICL Websites:

The United Nations

United Nations Human Rights Council

United Nations Treaty Bodies

United Nations Special Procedures

United Nations Security Council

United Nations Economic and Social Council

International Labour Organisation (LBO), Geneva, Switzerland

www.icc-cpi.int/Menus/ICC

World Health Organisation

UN Children's Fund (UNICEF)

UN Environmental Programme

OHCHR United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights

United Nations Commission for the Status of Women

Un High Commissioner for Refugees, Geneva, Switzerland

UN Development Programme

UN Division for the Advancement of Women

OHCHR International Law Link to UN Human Rights instruments

www.echr.coe.int/hudoc.htm The European Court of Human Rights Case law

  

Non-Governmental Organizations:

Global Rights A human rights advocacy group that partners with local activists to challenge injustice and amplify new voices within the global discourse

Human Rights Watch A global independent organisationdedicated to defending and protecting human rights.

Amnesty International A global charity which campaigns for internationally recognised human rights for all

Save the Children International Charity which campaigns on behalf of children

The International Committee of the Red Cross An organisation dedicated to the protection of the lives and dignity of victims of armed conflict and other violence.

Index on Censorship Organisation promotingfreedom of expression

Minority Rights Group, International International organisation working to secure the rights of minorities and indigenous peoples

World Organisation against Torture A coalition of non-governmental organisations fighting against torture, summary executions and other inhumane treatment

www.iccnow.org/  coalition for the International Criminal Court coalition of non-governmental organizations lobbying in favor of the ICC

International Women's Rights Action Watch (IWRAW) organized in 1985 at the Third World Conference on Women in Nairobi, Kenya, to promote recognition of women’s human rights under the United Nation’s Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (the CEDAW Convention), an international human rights treaty

Freedom House Independent nongovernmental organization that supports the expansion of freedom in the world.

http://www.bayefsky.com/bystate.php This free website includes an extensive documents library organized by country and subject matter. You can find information on ratification, reservations and declarations, state reports, and other key documents.

 

 

Bibliografia:

General International Public Law:

Brownlie,Ian, Principles of Public International Law. 5. Aufl. Oxford 1998. Disponible en/a la biblioteca digital de la UAB

Simma, Bruno, International Human Rights Law and General International Law: A Comparative Analysis. In: Academy of European Law (Hrsg.), Collected courses of the Academy of European Law. Vol. IV (1995), Book 2, S. 153-236.

Rehman, Javaid. International human rights law (2nd. Edition)  Pearson education ltd. Harlow, 2009. Disponible en/a la biblioteca digital de la UAB.

 

Dret Penal Internacional:

 

Akhavan, Payam. “The core elements of international crimes” in Reducing Genocide to Law: Definition, Meaning and the Ultimate Crime, Cambridge University Press, 2012, pp. 27-55. Disponible en/a la biblioteca digital de la UAB.

Ambos, Kai y Wirth, Steffen. “The Current Law of Crimes against Humanity”, en Crim. L. F., núm. 13, 2002.

Arsanjani, Mahnoush H. “The Rome Statute of the International Criminal Court, en AJIL, núm. 93, 1999, pp. 22 ss

Askin, Kelly., “Crimes within the jurisdiction of the ICC”, en Crim. L.F., núm. 10, 1999

Barboza, Julio. “International Criminal Law”, en Receuil des Cours, núm. 278, 1999, pp. 9, 59;

Bassiouni, Cherif., Crimes against Humanity in International Criminal Law, 2ª ed., 1999

Boot, Machteld., Genocide, Crimes against Humanity, War Crimes nullum Crimen sine Lege and the Subject Matter Jurisdiction of the ICC, 2002, par. 415 ss

Cassese, Antonio.,  International Criminal Law, 2nd ed., Oxford University Press, 2008.

Clark, Roger S., “Crimes against humanity and the Rome Statute”, en Clark, Feldbrugge, Pomorski (eds.). Essays in Honour of George Ginsbugs, 2001, pp. 139, 15

De Hoogh, André J.j., “Articles 4 and 8 of the 2001 ILC Articles on State Responsability…”, en BYIL,núm. 72, 2001/2002, pp. 255.

Gómez-Benítez, José Manuel., “Elementos comunes de los crímenes contra la humanidad en el Estatuto de la CPI…”, en Cuadernos de Derecho Judicial, Escuela Judicial, Consejo General del Poder Judicial, vol. VII, 2001,

Guifoyle, Douglas., International Criminal Law, Oxford Univ. Press, 2016

Human Rights Watch, “Commentary on the 4th Preparatory Commission meeting for the ICC”, marzo de 2000, p. 3. 

Human Rights Watch, Genocide, War Crimes, Crimes against Humanity: Topical digest of the case law of the ICTR and ICTY, New York et al. 2004.

Kress, Claus., “War crimes committed in non-international armed conflict and the emerging system of international criminal justice”, en Isr. Y.B. Hum. Rts., núm. 30, 2000, pp. 103 ss

Lee, Roy., (ed.). The International Criminal Court – Elements of Crimes and Rules of Procedure and Evidence, 2001

McAuliffe de Guzmán, Margaret (2000). “The Road from Rome: The Developing Law of Crimes against Humanity”, en Human Rights Quarterly (HRQ) 22 (2000), págs. 335-403.

Meron, Theodor (1995). “International Criminalization of Internal Atrocities”, en American Journal of International Law (AJIL) 89, págs. 554 - 577.

Ntanda Nsereko, en McDonald y Swaak-Goldman. Substantive and Procedural Aspectsof International Criminal Law, vol. I, 2000, pp. 113 ss

O’Keefe, Roger. “State Immunity and Human Rights: Headsand Walls, Hearts and Minds”, Vaderbilt Journal of Transnational Law, 2011, Vol 45, pp. 999-1045

Olásolo, Hector, Int. Criminal LawReview (ICLR) 5 (2005), 122,

Philip Sands (ed.), From Nuremberg to the Hague: The Future of International Criminal Justice, Cambridge University Press, 2003, pp. 1-29

Robinson, Darryl. “Serving the Interests of Justice: Amnesties, Truth Commissions and the International Criminal Court”, en European Journal of International Law, num. 14,2003,  481 y ss.

Robinson, Darryl. “Defining crimes against Humanity at the Rome Conference”, en AJIL, núm. 93,1999,

Sánchez, Joseline., Inter-American Court, Crimes Against Humanity and Peacebuilding in South America. ICIP, WP 2010/2, http://www20.gencat.cat/docs/icip/Continguts/Publicacions/WorkingPapers/Arxius/WP10_2_ANG.pdf

Sandesh Sivakumaran, “Identifying an armed conflict not of an international character” in The Emerging Practice of the International Criminal Court, C. Stahn and G. Sluiter (ed.), Martinus Nijhoff, 2009, pp. 363-380

Schaack, Beth Van, “The Definition of Crimes against Humanity: Resolving the Incoherence”, Columbia Journal of Transnational Law (ColJTL) 37 (1999), págs. 787-850.

Schabas, William. An Introduction to the International Criminal Court, 4rd ed., Cambridge University Press, 2011

Schabas, William. “Judicial Activism and the Crime of Genocide” in Darcy and Powderly (ed.), Judicial Creativity at the International Criminal Tribunals, Oxford UniversityPress, 2010, pp.  63-79

Schabas, William. “Follow up to Rome: preparing for entry into force of the international Criminal Court Statute, en Hum. Rts. L. J., núm. 20, 1999, pp. 157 ss

Sharga, D. “The Second Generation UN-Based Tribunals: A Diversity of Mixed Jurisdictions” in C. Romano, A. Nollkaemper, J. Kleffner (ed.), Internationalized Criminal Courts, Oxford University Press, 2004, pp. 15-38.

Simma, Bruno / Paulus, Andreas, The Responsibility of Individuals for Human Rights Abuses in Internal Conflicts: A Positivist View. AJIL 93 (1999), S. 302-316.

Triffterer, Otto., “Genocide, its particular intent to destroy in whole or in part the group as such”, en Leid. Journ. Int’l. L., núm. 14, 2001, pp. 399 y ss.;

 

Programari

L'assignatura no exigeix un programari específic