Logo UAB
2022/2023

Tipologia Lingüística

Codi: 100272 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500245 Estudis Anglesos OT 3 1
2500245 Estudis Anglesos OT 4 1
2500248 Llengua i Literatura Espanyoles OT 3 1
2500248 Llengua i Literatura Espanyoles OT 4 1
2501801 Estudis de Català i Espanyol OT 3 1
2501801 Estudis de Català i Espanyol OT 4 1
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 3 1
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 4 1
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 3 1
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 4 1
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 3 1
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 4 1
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 3 1
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 4 1
2503998 Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística OT 4 1
2504211 Llengua i Literatura Espanyoles OT 3 1
2504211 Llengua i Literatura Espanyoles OT 4 1
2504212 Estudis Anglesos OT 3 1
2504212 Estudis Anglesos OT 4 1
2504380 Estudis d'Anglès i Català OT 3 1
2504380 Estudis d'Anglès i Català OT 4 1
2504386 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 3 1
2504386 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 4 1
2504388 Estudis de Català i Espanyol OT 3 1
2504388 Estudis de Català i Espanyol OT 4 1
2504393 Estudis d'Anglès i Francès OT 3 1
2504393 Estudis d'Anglès i Francès OT 4 1
2504394 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 3 1
2504394 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Joaquim Llisterri Boix
Correu electrònic:
joaquim.llisterri@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Ana Bartra Kaufmann

Prerequisits

Es recomana poder llegir treballs en anglès sobre temes relacionats amb els continguts de l’assignatura.

Objectius

En l’assignatura es plantegen, principalment, dos objectius: (1) oferir una visió general de la tipologia lingüística que incorpori l’anàlisi de fenòmens de naturalesa fonètica, fonològica, morfològica, sintàctica, semàntica, lèxica i pragmàtica; i (2) presentar els mètodes de treball i les eines pròpies de la tipologia lingüística.

Competències

  Estudis Anglesos
 • Comprendre els fonaments biològics, cognitius i culturals del llenguatge humà i dels principals models gramaticals contemporanis.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Identificar els tipus lingüístics que hi ha darrere la diversitat lingüística i establir generalitzacions i principis universals.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Reconèixer i fer servir raonablement els principis, els mètodes i els resultats de l'anàlisi estructural de les llengües, els fonaments de la teoria lingüística i els enfocaments de l'estudi del llenguatge i la comunicació com a fenomen complex, emergent i dinàmic.
 • Relacionar els mètodes i els resultats de la lingüística amb els d'altres ciències i corrents de pensament i interpretar la imbricació del llenguatge amb altres aspectes de l'activitat humana.
  Llengua i Literatura Espanyoles
 • Comprendre els fonaments biològics, cognitius i culturals del llenguatge humà i dels principals models gramaticals contemporanis.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Identificar els tipus lingüístics que hi ha darrere la diversitat lingüística i establir generalitzacions i principis universals.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Reconèixer i fer servir raonablement els principis, els mètodes i els resultats de l'anàlisi estructural de les llengües, els fonaments de la teoria lingüística i els enfocaments de l'estudi del llenguatge i la comunicació com a fenomen complex, emergent i dinàmic.
 • Relacionar els mètodes i els resultats de la lingüística amb els d'altres ciències i corrents de pensament i interpretar la imbricació del llenguatge amb altres aspectes de l'activitat humana.
  Estudis de Català i Espanyol
 • Comprendre els fonaments biològics, cognitius i culturals del llenguatge humà i dels principals models gramaticals contemporanis.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Identificar els tipus lingüístics que hi ha darrere la diversitat lingüística i establir generalitzacions i principis universals.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Reconèixer i fer servir raonablement els principis, els mètodes i els resultats de l'anàlisi estructural de les llengües, els fonaments de la teoria lingüística i els enfocaments de l'estudi del llenguatge i la comunicació com a fenomen complex, emergent i dinàmic.
 • Relacionar els mètodes i els resultats de la lingüística amb els d'altres ciències i corrents de pensament i interpretar la imbricació del llenguatge amb altres aspectes de l'activitat humana.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Comprendre els fonaments biològics, cognitius i culturals del llenguatge humà i dels principals models gramaticals contemporanis.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Identificar els tipus lingüístics que hi ha darrere la diversitat lingüística i establir generalitzacions i principis universals.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Reconèixer i fer servir raonablement els principis, els mètodes i els resultats de l'anàlisi estructural de les llengües, els fonaments de la teoria lingüística i els enfocaments de l'estudi del llenguatge i la comunicació com a fenomen complex, emergent i dinàmic.
 • Relacionar els mètodes i els resultats de la lingüística amb els d'altres ciències i corrents de pensament i interpretar la imbricació del llenguatge amb altres aspectes de l'activitat humana.
  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Comprendre els fonaments biològics, cognitius i culturals del llenguatge humà i dels principals models gramaticals contemporanis.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Identificar els tipus lingüístics que hi ha darrere la diversitat lingüística i establir generalitzacions i principis universals.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Reconèixer i fer servir raonablement els principis, els mètodes i els resultats de l'anàlisi estructural de les llengües, els fonaments de la teoria lingüística i els enfocaments de l'estudi del llenguatge i la comunicació com a fenomen complex, emergent i dinàmic.
 • Relacionar els mètodes i els resultats de la lingüística amb els d'altres ciències i corrents de pensament i interpretar la imbricació del llenguatge amb altres aspectes de l'activitat humana.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Comprendre els fonaments biològics, cognitius i culturals del llenguatge humà i dels principals models gramaticals contemporanis.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Identificar els tipus lingüístics que hi ha darrere la diversitat lingüística i establir generalitzacions i principis universals.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Reconèixer i fer servir raonablement els principis, els mètodes i els resultats de l'anàlisi estructural de les llengües, els fonaments de la teoria lingüística i els enfocaments de l'estudi del llenguatge i la comunicació com a fenomen complex, emergent i dinàmic.
 • Relacionar els mètodes i els resultats de la lingüística amb els d'altres ciències i corrents de pensament i interpretar la imbricació del llenguatge amb altres aspectes de l'activitat humana.
  Estudis d'Anglès i Francès
 • Comprendre els fonaments biològics, cognitius i culturals del llenguatge humà i dels principals models gramaticals contemporanis.
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Identificar els tipus lingüístics que hi ha darrere la diversitat lingüística i establir generalitzacions i principis universals.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Reconèixer i fer servir raonablement els principis, els mètodes i els resultats de l'anàlisi estructural de les llengües, els fonaments de la teoria lingüística i els enfocaments de l'estudi del llenguatge i la comunicació com a fenomen complex, emergent i dinàmic.
 • Relacionar els mètodes i els resultats de la lingüística amb els d'altres ciències i corrents de pensament i interpretar la imbricació del llenguatge amb altres aspectes de l'activitat humana.
  Filologia Catalana: Estudis de Literatura i Lingüística
 • Aplicar de manera crítica els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus de dades lingüístiques.
 • Demostrar habilitats que facilitin el treball en equip.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat.
 • Identificar els fonaments del llenguatge humà i els principis, mètodes i resultats de l'anàlisi estructural de les llengües.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  Llengua i Literatura Espanyoles
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip a fi d'assolir els objectius planificats en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Elaborar argumentacions aplicables als àmbits de la literatura hispànica, de la teoria literària, de la llengua espanyola i la lingüística, i avaluar-ne la rellevància acadèmica.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
 • Identificar tipològicament els principals fenòmens de la llengua espanyola i relacionar-los amb fenòmens similars d'altres llengües.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  Estudis Anglesos
 • Descriure i analitzar sincrònicament i de manera comparada les principals propietats fonètiques, fonològiques, morfològiques, sintàctiques, semàntiques i pragmàtiques de l'anglès i la seva evolució històrica.
 • Distingir i contrastar els diferents paradigmes i metodologies aplicats a l'estudi de l'anglès.
 • Dur a terme treballs escrits o presentacions orals efectives i adaptades al registre adequat en diferents llengües (exceptuant-ne l'anglès).
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Valorar de manera crítica la producció lingüística, literària i cultural en anglès.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Aplicar de manera crítica els diferents instruments d'anàlisi a diferents tipus de dades lingüístiques.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip per assolir els objectius planificats, si escau en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
 • Identificar els fonaments del llenguatge humà i els principis, mètodes i resultats de l'anàlisi estructural de les llengües.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip a fi d'assolir els objectius planificats en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
 • Identificar els fonaments del llenguatge humà i els principis, mètodes i resultats de l'anàlisi estructural de les llengües.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  Estudis de Català i Espanyol
 • Aplicar de manera crítica els diferents instruments d’anàlisi a diferents tipus de dades lingüístiques, tant en el pla sincrònic com en el diacrònic.
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma o en equip per assolir els objectius planificats, si escau en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
 • Identificar els fonaments del llenguatge humà i els principis, mètodes i resultats de l'anàlisi estructural de les llengües.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  Estudis d'Anglès i Francès
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip per assolir els objectius planificats, si escau en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Fer treballs escrits o presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat en diferents llengües.
 • Identificar els fonaments del llenguatge humà i els principis, mètodes i resultats de l'anàlisi estructural de les llengües.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Demostrar habilitats per treballar de manera autònoma i en equip a fi d'assolir els objectius planificats en contextos multiculturals i interdisciplinaris.
 • Dur a terme treballs escrits o presentacions orals efectives i adaptades al registre adequat en diferents llengües.
 • Identificar els fonaments del llenguatge humà, els principis, els mètodes i els resultats de l’anàlisi estructural de les llengües.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar diversos tipus de dades lingüístiques.
 2. Aplicar els resultats presentats en articles especialitzats a l'anàlisi de fenòmens semblants o relacionats
 3. Aplicar els resultats presentats en articles especialitzats a l'anàlisi de fenòmens semblants o relacionats.
 4. Construir textos normativament correctes
 5. Construir textos normativament correctes.
 6. Elaborar un discurs organitzat i correcte, oralment i per escrit, en la llengua corresponent.
 7. Elaborar un discurso organizado y correcto, oralmente y por escrito, en la lengua correspondiente.
 8. Establir generalitzacions tipològiques
 9. Establir generalitzacions tipològiques.
 10. Fer servir els diferents recursos formals i tècnics disponibles de manera adequada.
 11. Fer servir i interpretar textos de caràcter interdisciplinari sobre les connexions entre la lingüística i altres disciplines
 12. Fer servir i interpretar textos de caràcter interdisciplinari sobre les connexions entre la lingüística i altres disciplines.
 13. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
 14. Identificar opcions teòriques diferents o maneres d'abordar els mateixos problemes des de marcs teòrics alternatius.
 15. Identificar opcions teòriques diferents o maneres de tractar els mateixos problemes des de marcs teòrics alternatius.
 16. Planificar, organitzar i fer treballs en equip.
 17. Redactar breus treballs originals sobre aquests temes.
 18. Redactar comentaris de text amb sentit crític.
 19. Redactar treballs originals breus sobre aquests temes.
 20. Resoldre problemes complexos d'anàlisi lingüística a qualsevol nivell i amb els instruments adequats.
 21. Resoldre problemes d'anàlisi gramatical.
 22. Resoldre problemes de manera autònoma.
 23. Sintetitzar els coneixements adquirits sobre l'origen i les transformacions experimentades pels diversos camps d'estudi de la disciplina.
 24. Utilitzar els mètodes bàsics de recopilació i tractament de dades lingüístiques.

Continguts

1.- Les llengües del món

Nombre i distribució de les llengües del món. Famílies lingüístiques. Criteris de classificació de les llengües: genètics, geogràfics, sociolingüístics i tipològics. Tipologia dels sistemes d’escriptura.

2.- Tipologia fonètica

L’Alfabet Fonètic Internacional. Elements segmentals: sons vocàlics i sons consonàntics a les llengües del món. Elements suprasegmentals: ús de la freqüència fonamental; manifestació fonètica de l’accent; tipologies rítmiques.

3.- Tipologia fonològica

Bases de dades per a l’estudi de la tipologia fonològica. Estructura segmental: inventaris de segments, sistemes vocàlics i sistemes consonàntics. Estructura suprasegmental: contrasts de durada, contrasts tonals i contrasts accentuals. L’estructura sil·làbica.

4.- Tipologia morfològica

Les llengües flexives. Sistemes d’afixació. Categories morfològiques nominals: gènere, classificadors. El cas i les marques funcionals. El paràmetre de la composició. Temps i aspecte.

5.- Tipologia sintàctica

El SN: categories, ordre, valors semàntics i discursius. Adposicions. Estructura del SV: ergativitat i acusativitat; aplicatius; organització dels arguments verbals; veu. Llengües SVO, SOV, VOS. 

6.- Tipologia lèxica, semàntica i pragmàtica

Estructura lèxica. Adverbis. Sistemes de pronoms personals. Quantificadors. Negació. Modalitat i actes de parla. Sistemes de possessió. Ordres discursivament marcats. Termes de parentiu i altres categoritzacions.

Metodologia

En la metodologia docent emprada es combinen les sessions dedicades a l’exposició del programa amb sessions centrades en la discussió de les lectures, la realització d’exercicis, les presentacions a classe i l’ús de recursos desenvolupats per a l’estudi de la tipologia.

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions es precisarà el dia de la presentació de l’assignatura. Es publicarà també a l'aula Moodle, juntament amb la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l’adequat seguiment de l’assignatura.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Discussió de les lectures i dels exercicis proposats 15 0,6 9, 12, 13, 14, 15, 21, 23
Exposició del continguts de l'assignatura 35 1,4 1, 9, 14, 15, 21, 23
Tipus: Supervisades      
Realització d'exercicis i presentacions 10 0,4 1, 3, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 24
Utilització d'eines i recursos propis de la disciplina 10 0,4 10, 24
Tipus: Autònomes      
Estudi dels continguts de la matèria 40 1,6 12, 13, 14, 15, 23
Lectures i consulta de materials complementaris 22 0,88 12, 13, 14, 15, 23

Avaluació

La qualificació final de l’assignatura s’obté a partir de cinc evidències d’aprenentatge:

(Ev1) Prova escrita sobre els continguts del temes 1, 2, 3, 4, 5 i 6 del programa: 30 % de la qualificació final.

(Ev2) Prova escrita sobre les lectures proposades pels professors: 20 % de la qualificació final.

(Ev3) Exercicis sobre els temes 2 i 3 del programa: 20 % de la qualificació final.

(Ev4) Exercicis sobre els temes 4, 5 i 6 del programa: 20 % de la qualificació final.

(Ev5) Presentacions orals a classe: 10 % de la qualificació final.

 La informació sobre les lectures proposades i les presentacions a classe es donarà en començar l’assignatura.

La qualificació per considerar superada l’assignatura és de 5 (/10). Les evidències no lliurades tenen una qualificació de 0 (zero). Es consideren ‘No avaluables’ els estudiants que hagin lliurat evidències d’aprenentatge amb un pes inferior al 30 % de la qualificació total de l’assignatura.

En el moment de realitzar cada activitat d’avaluació s’informarà sobre el procediment i la data de revisió de les qualificacions.

Per a poder realitzar la recuperació cal haver obtingut una qualificació entre 3,5 i 4,9 (/10) i haver lliurat un conjunt d’evidències el pes de les quals equivalgui a un mínim de les 2/3 parts de la qualificació total de l'assignatura.

La recuperació consistirà en una prova escrita presencial sobre el contingut dels temes 1, 2, 3, 4, 5 i 6 del programa de l’assignatura i sobre les lectures proposades; queden exclosos de la recuperació els exercicis sobre els temes 2, 3, 4, 5 i 6 i les presentacions a classe. La qualificació final dels alumnes que s’hagin presentat a la recuperació serà, com a màxim, un 5 (/10).

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 (zero) aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. Si es produeixen diverses irregularitats en els actes, la qualificació final d’aquest assignatura serà 0 (zero).

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Ev1 - Prova escrita sobre els continguts dels temes 1, 2, 3, 4, 5 i 6 del programa 30% 1,5 0,06 1, 4, 5, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23
Ev2 - Prova escrita sobre els continguts de les lectures proposades 20% 1,5 0,06 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 23
Ev3 - Exercicis sobre els temes 2 i 3 del programa 20% 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24
Ev4 - Exercicis sobre els temes 4, 5 i 6 del programa 20% 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24
Ev5 - Presentacions orals a classe 10% 5 0,2 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24

Bibliografia

Aikhenvald, A. Y. i Dixon, R. M. W. (2017). The Cambridge handbook of linguistic typology. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781316135716

Croft, W. (2003). Typology and universals (2a ed.). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511840579

Dryer, M. S. i Haspelmath, M. (Ed.). (2013). The world atlas of language structures online. Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. https://wals.info

Moravcsik, E. A. (2013). Introducing language typology. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511978876

Song, J. J. (Ed.). (2010). The Oxford handbook of linguistic typology. Oxford University Press. https://doi. org/10.1093/oxfordhb/9780199281251.001.0001

Song, J. J. (2018). Linguistic typology. Oxford University Press.

Velupillai, V. (2012). An Introduction to linguistic typology. John Benjamins. https://doi.org/10.1075/z.176

Durant el curs es proporcionaran bibliografies més detallades per a cada tema.

Programari

En aquesta assignatura no es requereix programari específic.