Logo UAB
2022/2023

Literatura Comparada i Estudis Culturals

Codi: 100255 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500245 Estudis Anglesos OT 3 1
2500245 Estudis Anglesos OT 4 1
2500248 Llengua i Literatura Espanyoles OT 3 1
2500248 Llengua i Literatura Espanyoles OT 4 1
2501801 Estudis de Català i Espanyol OT 3 1
2501801 Estudis de Català i Espanyol OT 4 1
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 3 1
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 4 1
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 3 1
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 4 1
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 3 1
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 4 1
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 3 1
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 4 1
2502758 Humanitats OT 3 1
2502758 Humanitats OT 4 1
2504211 Llengua i Literatura Espanyoles OT 3 1
2504211 Llengua i Literatura Espanyoles OT 4 1
2504212 Estudis Anglesos OT 3 1
2504212 Estudis Anglesos OT 4 1
2504235 Ciència, Tecnologia i Humanitats OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Antonio Penedo Picos
Correu electrònic:
antonio.penedo@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Donat que la persona discent ha demostrat, mitjançant la obtenció dels crèdits corresponents a les assignatures de formació bàsica i les obligatòries, haver adquirit les competències bàsiques, hauria de ser capaç d’expressar-se amb correcció oralment i escrita. Per aquesta raó les eventuals errades ortogràfiques i d’expressió que pogueren cometre comportaran un descens de la puntuació a la qualificació final.

Les activitats, pràctiques i treballs presentats a l’assignatura haurien de ser originals i no s’admetrà sota cap circumstància, el plagi total o parcial de materials aliens publicats en cap suport.

La eventual presentació de material no original sense indicar adequadament el seu origen comportarà, automàticament, la qualificació de suspens (0) i la presa de sancions disciplinàries  (com la informació per escrit als òrgans competents de la universitat i que a més suposaran la impossibilitat absoluta de qualsevulla opció a revaluació.

Tanmateix es considera que l’alumnat coneix les normes generals de presentació d’un treball acadèmic. No obstant, podrà aplicar les normes específiques que puguin indicar-li el professor de la assignatura, si així ho creu necessari.

Objectius

L’assignatura està dirigida a totes aquelles persones que desitgin adquirir formació en els nous mètodes per a l’estudi de la literatura dins de l’àmbit general de la cultura. S’exposaran les noves disciplines que aborden l’estudi del fenomen literari però també de l’artístic en general per a arribar a un replantejament de les Noves Humanitats al segle XXI. 

Per això, els enfocaments implicaran també àmbits de coneixement com la sociologia, la política, la filosofia, les ciències i les noves tecnologies. Els Estudis Culturals intenten explicar qualsevol activitat (en el nostre cas seran les pràctiques estètiques) com a generadores d’identitat, coneixement e influencia social. Per tant, estem front a la perspectiva més avançada i recent -dins del marc internacional- que s’està practicant per a analitzar i comprendre el cinema, l’art, la literatura, la música i, en general, els camps artístics que es manifesten a la cibercultura, la cultura digital, i el mitjans de comunicació audiovisuals.

Els Estudis Culturals tractant explícitament la construcció i la desconstrucció de les identitats a les seves diferents accepcions: nacionals, sexuals, ideològiques, espirituals. Són qüestions que el model requereix com d'obligat compliment en tant la cultura no és només una recepció de dades sinó la incorporació a la nostra personalitat de tots aquests discursos.

Conseqüentment, es tractarà obertament, lliure i plural els mateixos, sempre des d’un anàlisi creatiu i crític on quedarà assegurada la llibertat d’expressió i la llibertat de càtedra –des del respecte mutu- i  l’aprenentatge a l’escolta de posicions diferents.  Tal ha d’ésser el sentit de la Universitat.

El curs pretent integrar de manera coherent i comprensible aquesta nova manera de plantejar-se què són els Estudis de Lletres i Humanitats al món globalitzat i aconseguir que allò après permeti una transferència del coneixement entre universitat i món laboral. Facultant a l’alumnat en aquesta diversitat d’enfocaments s’espera facilitar la seva empleabilitat en tots els horitzons possibles. Es tracta, en definitiva, de que els Estudis de Lletres i Humanitats ocupin la posició central que els hi correspon en una refundació de la societat civil i participativa.

*L’assignatura s’impartirà en català i espanyol.

 

Competències

  Estudis Anglesos
 • Analitzar les característiques formals, temàtiques, culturals i històriques de les obres de creació literària i de reflexió sobre la literatura de diferents llengües i països.
 • Demostrar que es coneixen els fonaments teòrics bàsics dels principals mètodes i corrents de la literatura i la crítica.
 • Identificar els conceptes i els mètodes propis de cada una de les àrees del comparatisme.
 • Interpretar i valorar textos literaris i exposar els resultats del procés.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Relacionar obres literàries de països, llengües, èpoques i autors diferents en funció de gèneres, temes, modalitats o formes.
  Llengua i Literatura Espanyoles
 • Analitzar les característiques formals, temàtiques, culturals i històriques de les obres de creació literària i de reflexió sobre la literatura de diferents llengües i països
 • Demostrar que es coneixen els fonaments teòrics bàsics dels principals mètodes i corrents de la literatura i la crítica
 • Identificar els conceptes i els mètodes propis de cada una de les àrees del comparatisme
 • Interpretar i valorar textos literaris i exposar els resultats del procés
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Relacionar obres literàries de països, llengües, èpoques i autors diferents en funció de gèneres, temes, modalitats o formes
  Estudis de Català i Espanyol
 • Analitzar les característiques formals, temàtiques, culturals i històriques de les obres de creació literària i de reflexió sobre la literatura de diferents llengües i països.
 • Demostrar que es coneixen els fonaments teòrics bàsics dels principals mètodes i corrents de la literatura i la crítica.
 • Identificar els conceptes i els mètodes propis de cada una de les àrees del comparatisme.
 • Interpretar i valorar textos literaris i exposar els resultats del procés.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Relacionar obres literàries de països, llengües, èpoques i autors diferents en funció de gèneres, temes, modalitats o formes.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Analitzar les característiques formals, temàtiques, culturals i històriques de les obres de creació literària i de reflexió sobre la literatura de diferents llengües i països.
 • Demostrar que es coneixen els fonaments teòrics bàsics dels principals mètodes i corrents de la literatura i la crítica.
 • Identificar els conceptes i els mètodes propis de cada una de les àrees del comparatisme.
 • Interpretar i valorar textos literaris i exposar els resultats del procés.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Relacionar obres literàries de països, llengües, èpoques i autors diferents en funció de gèneres, temes, modalitats o formes.
  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Analitzar les característiques formals, temàtiques, culturals i històriques de les obres de creació literària i de reflexió sobre la literatura de diferents llengües i països.
 • Demostrar que es coneixen els fonaments teòrics bàsics dels principals mètodes i corrents de la literatura i la crítica.
 • Identificar els conceptes i els mètodes propis de cada una de les àrees del comparatisme.
 • Interpretar i valorar textos literaris i exposar els resultats del procés.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Relacionar obres literàries de països, llengües, èpoques i autors diferents en funció de gèneres, temes, modalitats o formes.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Analitzar les característiques formals, temàtiques, culturals i històriques de les obres de creació literària i de reflexió sobre la literatura de diferents llengües i països.
 • Demostrar que es coneixen els fonaments teòrics bàsics dels principals mètodes i corrents de la literatura i la crítica.
 • Identificar els conceptes i els mètodes propis de cada una de les àrees del comparatisme.
 • Interpretar i valorar textos literaris i exposar els resultats del procés.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
  Estudis d'Anglès i Francès
 • Analitzar les característiques formals, temàtiques, culturals i històriques de les obres de creació literària i de reflexió sobre la literatura de diferents llengües i països.
 • Demostrar que es coneixen els fonaments teòrics bàsics dels principals mètodes i corrents de la literatura i la crítica.
 • Identificar els conceptes i els mètodes propis de cada una de les àrees del comparatisme.
 • Interpretar i valorar textos literaris i exposar els resultats del procés.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Relacionar obres literàries de països, llengües, èpoques i autors diferents en funció de gèneres, temes, modalitats o formes.
  Humanitats
 • Analitzar críticament la cultura de l'actualitat i les circumstàncies històriques en què s'inscriu.
 • Dissenyar, produir, difondre i comercialitzar un producte cultural.
 • Interpretar la diversitat social i cultural.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Utilitzar adequadament els recursos i les metodologies que s'empren en l'estudi de la cultura contemporània.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els textos literaris utilitzant els diferents conceptes i mètodes de la literatura comparada.
 2. Argumentar sobre diversos temes i problemes literaris a propòsit d'obres diferents i avaluar els resultats.
 3. Descriure les característiques d'un text literari amb els mètodes propis d'anàlisi de la disciplina.
 4. Elaborar un resum a partir d'un text donat.
 5. Establir una planificació per desenvolupar un treball sobre la matèria.
 6. Explicar les característiques bàsiques dels textos literaris comparats.
 7. Explicar les característiques bàsiques dels textos literaris.
 8. Fer servir la terminologia adequada en la construcció d'un text acadèmic.
 9. Identificar diferents elements literaris i la inserció d'aquests en diferents textos i estils discursius.
 10. Identificar i explicar les estructures bàsiques de les obres literàries.
 11. Interpretar críticament obres literàries tenint en compte les relacions entre els diferents àmbits de la literatura i la relació de la literatura amb les àrees humanes, artístiques i socials.
 12. Interpretar la informació normativa localitzada als webs d'institucions normatives a Internet.
 13. Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en grup petit.
 14. Resoldre problemes relacionats amb els mètodes d'estudi de diferents literatures.
 15. Resoldre tasques sobre autors i corrents de la literatura comparada, relacionant-hi coneixements d'altres disciplines humanes
 16. Resoldre tasques sobre autors, mètodes i corrents de la literatura comparada, relacionant-hi coneixements d'altres disciplines humanes.
 17. Resoldre tasques sobre autors, mètodes i corrents de la literatura comparada.
 18. Sintetitzar els coneixements adquirits sobre l'origen i les transformacions experimentades pels diversos camps d'estudi de la disciplina
 19. Sintetitzar els coneixements adquirits sobre l'origen i les transformacions experimentades pels diversos camps d'estudi de la disciplina.

Continguts

I. MODEL HEURÍSTIC

1. Qüestions i conceptes: ¿Què són els Estudis Culturals? La seva aplicació a la Literatura Comparada.

2.La Cultura com a Representació: Realitat(s) i signes.

3.¿Quantes cultures hi ha?- Alta cultura, cultura popular, cultura mediàtica, contracultura, ´convergence culture´.

4. Economia, biologia, sexualitat, i creences com a representacions ideològiques.

5. Etnicitat, raça i nació: el debat sobre les identitats.

6. Mitjans de comunicació, xarxes socials e internet: els nous models de la realitat audiovisual.

7.Sèries de televisió, videoclips, grafiti i videojocs: el nou foro de l’Imaginari Colectiu.

8. Cibercultura, ecocultura i cultura urbana: vers a la conciliació vivencial.

9. Humanisme, ciència i espiritualitat a la era digital: representacions artístiques del debat.

 

II. METODOLOGIES

1. Transdisciplinarietat: com aplicar simultàniament diversos mètodes a un mateix fenòmen (artístic i cultural).

2. Cibersemiòtica: la comprensió de la cultura com una esfera de signes multidiscursius.

3. Tercera Cultura: el (fals) debat entre ciències i humanitats.

4. Neurociència: aplicació de la neurobiologia a la comprensió de l’experiència estètica; cognició e intel·ligència emocional a les obres d’art.

5. Psicologia Transpersonal: el misteri de la creativitat humana i la necessitat de l’art.

6 Cosmologia i física quàntica: univers, multivers i realitats alternatives; la interacció entre consciència i matèria. Conseqüències per al concepte de ficció.

7. Wikinomia i Humanitats Digitals: l’aprofitament de les noves tecnologies per a la investigació als Estudis de Lletres i Humanitats.

8. Economia del Bé Comú, i la teoria i praxis de la Societat Creativa: de com els Estudis de Lletres i Humanitats estan creant nous models de comunitat.

 

III. ASSAJOS DE LITERATURA COMPARADA I ESTUDIS CULTURALS

 1. Metròpolis, de Fritz Lang.
 2. Blade Runner¸ de Ridley Scott.
 3. Dune¸ de David Lynch.
 4. Matrix, de The Wakowskis.

 

Metodologia

La metodologia serà molt senzilla: les classes consistiran en l'exposició docent dels continguts programats i la seva reflexió gràcies a la participació de l'alumnat. Per aposentar la informació es comptarà amb el suport d'un dossier d'articles traduïts que s'explica i treball a l'aula. A partir de l'enunciació oral i del material escrit s'anirà, progressivament, obtenint un conjunt d'arguments i perspectives, la coherència i eficàcia del qual haurà d'aconseguir-se al final del curs. L'alumnat presentarà esquemes-resum de cada dossier i respondran, de manera escrita -i en horari docent- a l'assimilació d'alguns d'ells.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòric-pràctiques 60 2,4 2, 13, 16, 19
Tipus: Supervisades      
Tutories i avaluació 15 0,6 2, 5, 13, 16, 19
Tipus: Autònomes      
Preparació de classes, proves i treballs 75 3 2, 5, 13, 16, 19

Avaluació

Per a les persones que hagin assistit al menys al 80% de les classes la avaluació consistirà en les qualificacions obtingudes a la avaluació continua així com a la elaboració d’un treball final de 20 pàgines, on s’exposin i reflexionin els conceptes, perspectives i arguments desenvolupats durant el curs. Obligatòriament el treball haurà de contenir cites bibliogràfiques dels articles estudiats a classe. Juntament a la participació a la avaluació continuada s’obtindrà la nota final. La primera prova serà la redacció escrita en horari docent dels continguts explicats en una unitat temàtica concreta; es comunicarà amb quinze dies d’antelació tal prova i suposarà el 25% de la qualificació.

La segona prova consistirà en la elaboració d’un projecte d’investigació sobre alguna qüestió del temari: índex, esquema, tesis i bibliografia (en cap cas el desenvolupament d’aquests punts, sinó la proposta hipotètica del projecte, en una extensió de 1 + 5 + 1 pàgines); suposarà un altre 25% de la qualificació i també es sol·licitarà amb quinze dies d’antelació.

La no entrega a temps i forma d'aquestes dues proves suposarà la seva consideració com a elements no avaluables, excepte que la causa de la mateixa respongui a un imponderable de força major, justificat documentalment segons el cas. Llavors sí es programarà una altra data per a la seva realització o recepció. El 50% de la qualificació l'aportarà el treball final de l’assignatura, les normes d’elaboració de les quals es desglossen als següents apartats. La data d’entrega es comunicarà al començament del curs. Aquest treball tindrà opció a recuperació. El professor comunicarà individualment, a cada estudiant, mitjançant un correu electrònic, la qualificació obtinguda, el raonament de la mateixa, i les instruccions i termini per a la possible recuperació.

Una continuidada inassistència a classe suposarà una progressiva invalidació de la assignatura. 

 


NORMES PER A L'AVALUACIÓ DEL TREBALL FINAL DE CURS

1r El treball serà avaluable només quan arribi a una extensió mínima de 20 pàgines. En cas contrari es considerarà una prova 'no avaluable'.

2n Els capítols, apartats, seccions (qualssevol divisió que es trigui) no pot coincidir amb el títol i autor dels dossiers: no es tracta de fer un resum, per separat, dossier por dossier.

3r No es pot seleccionar els dossiers sobre els quals s'ha tractat: tots han de ser emprats explícitament.

4t Hi ha d'haver, per cada dossier i autor, almenys cinc cites bibliogràfiques explícites (localitzant text i pàgina).

5è Es considera matèria avaluable tot el discurs docent impartit a classe pel professor de l'assignatura. La progressiva manca reduirà proporcionalment la calificació obtinguda.

6è El treball consistirà en la definició, utilització i reflexions detallada de tots i cadascun dels conceptes, qüestions i àmbits d'anàlisi desenvolupats durant el curs. No consistirà en una síntesi ni selecció breu d'aquests.

7è El temari del curs i els enfocaments disciplinaris -recolzats pels articles explicats a classe- han de ser l'orientació i guia per al desnvolupament de l'apartat anterior.

8è Hi ha una total llibertat en la manera de reordenar i distribuirel material, així com en la decisió de la tesi principal sobre la qual es ovl construir el procés d'argumentacions del treball.

9è Queda a llibre elecció la possibilitat de destinar un capítol del treball a la aplicació pràctica del curs en algun cas concret (en singular o plural): obra/s literària/s, filmes, sèries de televisió i qualsevol altra manifestació artística.

10è La reflexió politològica (que no política) i sociològica del trebhall a d'anar sempre canalitzada dins el model de treball dels Estudis Culturals.

11è Les opinions personals no són avaluables, només respectables.

12è L'avaluació consistirà en la capacitat d'argumentar llibre, crítica, però documentada i raonadament sobre els enfocaments que es desitigi desenvolupar a partir de la matèria de l'assignatura.

 

 

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

 En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixenles einesvirtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través del correu electrònic y el campus virtual. 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació en classe 25% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Treball final 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
proves d'aula 25% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Bibliografia

*La bibliografia és estrictament informativa. Tots els llibres formen part de la biblioteca personal del professor i estan a la disposició de qualsevol estudiant que els dessitgi consultar.

 

ALONSO, Andoni e Iñaki ARZOZ

2002 La nueva Ciudad de Dios. Un juego cibercultural sobre el tecno-hermetismo, Madrid, Siruela.

BAUMAN, Zygmunt

2001 La sociedad individualizada, Madrid, Cátedra, 2001.

2001 Comunidad. En busca de seguridad en un mundo hostil, Madrid, Siglo XXI, 2003.

BASSHAM Gregory

2010 The Ultimated Harry Potter and Philosophy, New Yersey, Blackwell Publishing. BREITHAUPT, Fritz 2011 Culturas de la empatía, Buenos Aires, Katz Editores. BORRÁS, Laura (ed.)

2005 Textualidades electrónicas. Nuevos escenarios para la literatura, Barcelona, UOC. BRIER, Søren 2008 Cybersemiotics. Why Information Is Not Enough, TorontoUniversity Press.

CAPRA, Fritjof

1996 La trama de la vida. Una nueva perspectiva de los sistemas vivos, Barcelona, Anagrama, 1998

2002 Las conexiones ocultas. Implicaciones sociales, medioambientales, económicas y biológicas de una nueva visión del mundo, Barcelona, Anagrama, 2003.

CASTELLS, Manuel

1996-2003 La sociedad de la información (3 vols.), Madrid, Alianza Editorial, 2000-3.

CLAEYS, Gregory (ed.)

2010 The Cambridge Companion to Utopian Literature.

CHAN KIM, W y Renée MAUBORGNE

2008 La estrategia del océano azul. Cómo crear en el mercado espacios no disputados en los que la competencia sea irrelevante, Barcelona, Edigrabel, 2008.

FELBER, Christian

2012 La economía del bien común, Barcelona, Ediciones Deusto, 2012.

FIGUEROA, Fernando

2014 El graffiti de firma, Madrid, Minobilia.

FLORIDA, Richard

2008 La clase creativa, Barcelona, Paidós, 2010.

FRIEDMAN, Harris y Glenn HARTELIUS (eds.)

2013 Transpersonal Psychology, Oxford, Wiley-Blackwell.

FUSTER, Joaquín 2013 The Neuroscience of Freedom and Creativity, CambridgeUniversity Press.

GREEN, Brian

1999 El universo elegante, Barcelona, Crítica, 2001. 2004 El tejido del cosmos. Espacio, tiempo y la textura de la realidad, Barcelona, Crítica, 2006

HARRISON, Peter (ed.)

2008 The Cambridge Companion to Science and Religion, Cambridge University Press.

JAMES, Edward y Farah MENDLESOHN (eds.)

2003 The Cambridge Companion to Science-Fiction.

2009 The Cambridge Companion to Fantasy Literature.

JOHNSON, Steven

2001 Sistemas emergentes. O qué tienen en común hormigas, neuronas, ciudades y sofware, Madrid, Turner, 2003.

JUNG, Carl Gustav

La dinámica de lo inconsciente, Obra Completa 8, Madrid, Trotta, 2004.

Los arquetipos y lo inconsciente colectivo, Obra Completa 9/1, Madrid, Trotta, 2002.

JUUL, Jesper

2005 Half-real. Videogames between Real Rules and Fictional Worlds, Massachusetts, MIT.

KYMLICKA, W

1995 Ciudadanía multicultural, Barcelona, Paidós, 1996.

LÉRY, Pierre

2006 Cibercultura. La cultura en la era digital, Madrid, Anthropos, 2007.

MOLINUEVO, José Luis

2004 Humanismo y nuevas tecnologías, Madrid, Alianza

NICOLESCU, Basarad (ed.)

2008 Transdisciplinarity, Cresskill, Hampton Press.

PEAT, F. David Peat

1987 SincronicidadPuente entre mente y materia, Barcelona, Kairós, 1989.

RODRIK, Dani

2011 La paradoja de la globalización. Democracia y el futuro de la economía mundial, Barcelona, Antoni Bosch editor, 2011.

RUBIA, Francisco José

2003 La conexióndivina. La experiencia mística y la neurobiología, Barcelona, Crítica.

SÁNCHEZ-MESA, Domingo (ed.)

2004 Literatura y cibercultura, Madrid, Arco-Libros.

SCREIBMAN, Susan (ed.)

2004 A Companion to Digital Humanities, Oxford, Blackwell Publishing.

SLOTERDIJK, Peter

1998 Extrañamiento del mundo, Valencia, Pre-Textos, 2001.

VILARIÑO, María Teresa y Anxo ABUÍN

2006 Teoría del hipertexto.La literatura en la era electrónica, Madrid, Arco/Libros

WALLACE, Allan

2008 La ciencia de la mente. Cuando la ciencia y la espiritualidad se encuentran, Barcelona, Kairós, 2009.

WASHBURN, Michael Washburn

1999 Psicología Transpersonal. En una perspectiva psicoanalítica, Barcelona, La Liebre de Marzo, 1994.

WATZLAWICK, Paul y otros

1981 La realidad inventada. ¿Cómo sabemos lo que creemos saber?, Barcelona, Gedisa, 2005.

Programari

No hi ha especificacions.