Logo UAB
2022/2023

Literatura Anglesa del Renaixement i de la IL·lustració

Codi: 100249 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500245 Estudis Anglesos OB 3 2
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 3 2
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 4 2
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 3 2
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 4 2
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 3 2
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 4 2
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 3 2
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 4 2
2504380 Estudis d'Anglès i Català OT 3 2
2504380 Estudis d'Anglès i Català OT 4 2
2504386 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 3 2
2504386 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 4 2
2504393 Estudis d'Anglès i Francès OT 3 2
2504393 Estudis d'Anglès i Francès OT 4 2
2504394 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 3 2
2504394 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Jordi Coral Escola
Correu electrònic:
jordi.coral@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Jordi Coral Escola

Prerequisits

Per cursar aquesta assignatura és recomanable haver cursat les assignatures de literatura de segon curs així com ‘Orígens de la Literatura Anglesa’ (100245) de tercer del Grau Estudis Anglesos. Es recomana tenir presents en tot moment els coneixements adquirits a l’assignatura de primer curs, ‘Història i Cultura de les Illes Britàniques.’ Cal un nivell inicial d’anglès d’entre C1 (Advanced) i C2 (Proficiency) del Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Amb C1 l’estudiant pot comprendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos, i en reconeix el sentit implícit, expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de cercar d’una manera gaire evident paraules o expressions; utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals; produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos, i demostra un ús controlat d’estructures organitzatives, connectors i mecanismes de cohesió. Amb C2 l’estudiant pot comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeix o sent; resumir informació procedent de diferents fonts orals o escrites, reconstruir fets i arguments i presentar-los d’una manera coherent; expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.

Objectius

L’assignatura ‘Literatura Anglesa del Renaixement i de la Il·lustració’ ofereix una introducció als principals gèneres i corrents literàries de finals del segle XVI fins al segle XVIII, mitjançant la lectura de textos fonamentals, la seva anàlisi, el debat i la interpretació crítica. La formació obtinguda és imprescindible per a completar els coneixements literaris al llarg del grau en tant que el seu objectiu principal és formar l’alumnat com a lectors i lectores crítics.


En completar l’assignatura Literatura Anglesa del Renaixement i de la Il·lustració, l’estudiant podrà demostrar una comprensió lectora sofisticada dels gèneres de la poesia, l’assaig i novel·la del Renaixement i la Il·lustració en anglès; generar crítica literària bàsica mitjançant assaigs i presentacions; utilitzar els recursos d'una biblioteca universitària en relació a la matèria Literatura del Renaixement i la Il·lustració; expressar una valoració informada sobre el textos literaris que llegeixi.

Competències

  Estudis Anglesos
 • Demostrar que es comprèn la relació entre factors, processos o fenòmens de la lingüística, la literatura, la història i la cultura, i explicar-la.
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi de la llengua anglesa, de la seva literatura i de la seva cultura.
 • Identificar els principals corrents literaris, culturals i històrics en llengua anglesa.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Reconstruir i organitzar la informació i els arguments procedents de fonts diverses en llengua anglesa i presentar-los de manera coherent i resumida.
 • Valorar de manera crítica la producció científica, literària i cultural en llengua anglesa.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Demostrar que es comprèn la relació entre factors, processos o fenòmens de la lingüística, la literatura, la història i la cultura, i explicar-la.
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi de la llengua anglesa, de la seva literatura i de la seva cultura.
 • Identificar els principals corrents literaris, culturals i històrics en llengua anglesa.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Reconstruir i organitzar la informació i els arguments procedents de fonts diverses en llengua anglesa i presentar-los de manera coherent i resumida.
 • Valorar de manera crítica la producció científica, literària i cultural en llengua anglesa.
  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Demostrar que es comprèn la relació entre factors, processos o fenòmens de la lingüística, la literatura, la història i la cultura, i explicar-la.
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi de la llengua anglesa, de la seva literatura i de la seva cultura.
 • Identificar els principals corrents literaris, culturals i històrics en llengua anglesa.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Reconstruir i organitzar la informació i els arguments procedents de fonts diverses en llengua anglesa i presentar-los de manera coherent i resumida.
 • Valorar de manera crítica la producció científica, literària i cultural en llengua anglesa.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Demostrar que es comprèn la relació entre factors, processos o fenòmens de la lingüística, la literatura, la història i la cultura, i explicar-la.
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi de la llengua anglesa, de la seva literatura i de la seva cultura.
 • Identificar els principals corrents literaris, culturals i històrics en llengua anglesa.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Reconstruir i organitzar la informació i els arguments procedents de fonts diverses en llengua anglesa i presentar-los de manera coherent i resumida.
 • Valorar de manera crítica la producció científica, literària i cultural en llengua anglesa.
  Estudis d'Anglès i Francès
 • Demostrar que es comprèn la relació entre factors, processos o fenòmens de la lingüística, la literatura, la història i la cultura, i explicar-la.
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi de la llengua anglesa, de la seva literatura i de la seva cultura.
 • Identificar els principals corrents literaris, culturals i històrics en llengua anglesa.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Reconstruir i organitzar la informació i els arguments procedents de fonts diverses en llengua anglesa i presentar-los de manera coherent i resumida.
 • Valorar de manera crítica la producció científica, literària i cultural en llengua anglesa.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i interpretar a un nivell bàsic textos literaris en anglès d'èpoques anteriors a la contemporània.
 2. Analitzar i interpretar a un nivell mitjà els textos sobre els gèneres literaris i la crítica literària en anglès.
 3. Comparar a un nivell mitjà les metodologies de la crítica literària en anglès.
 4. Contextualitzar correctament els textos literaris en anglès anteriors a l'època contemporània en l'entorn històric i cultural corresponent.
 5. Contextualitzar correctament els textos literaris en anglès anteriors a l'època contemporània en l'entorn lingüístic corresponent.
 6. Demostrar un coneixement sòlid dels temes relacionats amb l'estudi de la literatura i la cultura.
 7. Descriure l'evolució històrica i temàtica dels textos literaris en anglès d'èpoques anteriors a la contemporània
 8. Descriure l'evolució històrica i temàtica dels textos literaris en anglès d'èpoques anteriors a la contemporània.
 9. Distingir les idees principals de les secundàries i fer síntesis dels continguts de textos literaris en anglès d'èpoques anteriors a la contemporània.
 10. Distingir les idees principals de les secundàries i fer síntesis dels continguts de textos primaris i secundaris relacionats amb la literatura anglesa d'èpoques anteriors a la contemporània.
 11. Emetre judicis de valor en relació amb la crítica literària en anglès relacionada amb la literatura anglesa d'èpoques anteriors a la contemporània.
 12. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i científics.
 13. Expressar-se en la llengua estudiada, oralment i per escrit, utilitzant el vocabulari i la gramàtica de manera adequada.
 14. Fer presentacions orals en anglès, sobre temes relacionats amb textos literaris en anglès d'èpoques anteriors a la contemporània.
 15. Identificar els corrents literaris, els autors, els gèneres i els textos de contextos literaris en anglès d'èpoques anteriors a la contemporània.
 16. Identificar els corrents literaris, els autors, els gèneres i els textos literaris principals en anglès d'èpoques anteriors a la contemporània.
 17. Localitzar fonts secundàries acadèmiques a la biblioteca o a Internet relacionades amb la literatura anglesa d'èpoques anteriors a la contemporània.
 18. Participar en debats presencials i virtuals en anglès, sobre temes relacionats amb textos literaris en anglès d'èpoques anteriors a la contemporània.
 19. Redactar assaigs argumentatius d'extensió mitjana, o comentaris de text en anglès sobre temes relacionats amb textos literaris en anglès d'èpoques anteriors a la contemporània.
 20. Sintetitzar el contingut de fonts primàries i secundàries acadèmiques relacionades amb la literatura anglesa d'èpoques anteriors a la contemporània.

Continguts

UNITAT 1 – L'obra de William Shakespeare: a) textos poètics (la tradició petrarquista): els sonets; b) corpus dramàtic (els orígens i desenvolupament del teatre isabelí): "The Merchant of Venice".
UNITAT 2 – Poesia Metafísica: selecció de poemes de John Donne i Andrew Marvell.
UNITAT 3 – John Milton: selecció de fragments essencials de "Paradise Lost".
UNITAT 4 – Orígens de la novel·la anglesa moderna: "Robinson Crusoe".

 

Metodologia

1 crèdit ECTS = 25 hores de formació > 6 crèdits = 150 hores Activitats dirigides (màxim 35%, fem el 30%, 1.8 cr) Activitats supervisades (màxim 17%, fem el 15%, 0.9 cr) Activitats autònomes (mínim 50%, 3 cr) Activitats d’avaluació (màxim 5%, 0.3 cr)

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
classes practiques amb lectures i debats 20 0,8 1, 3, 11, 14, 18
classes teoriques 30 1,2 8, 16, 20
Tipus: Supervisades      
redaccio de textos i altres activitat avaluables 25 1 1, 17, 19, 20
Tipus: Autònomes      
estudi 35 1,4 9, 10, 16, 20
lectura 15 0,6 2, 8, 9, 16

Avaluació

 

L’avaluació d'aquesta assignatura es basa en els següents components del curs: 


Examen (50%) 

Treball escrit (40%) 

Participació a classe i en debats presencials i/o virtuals  (10%) 

1) L’avaluació serà continuada. Tots els exercicis són OBLIGATORIS. El lliurament de qualsevol dels dos exàmens exclou la possibilitat d’obtenir la qualificació de No Avaluable com a nota final del curs. El nivell d’anglès es tindrà en compte en la correcció dels treballs escrits i enl’avaluació final. Serà almenys el 25% de la nota en tots els exercicis, i s’avaluarà com s’especifica al final d’aquesta guia.

2) En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions. L'alumnat que no hagi acudit a la revisió en la data indicada renuncia a aquesta opció, excepte en casos justificats i comunicats al professor amb anterioritat a la mateixa. 

3) Recuperació:

La recuperació es realitzarà ítem per ítem amb les condicions següents

a) per optar a la recuperació caldrà haver superat  o bé l'examen o bé el treball escrit, amb una nota no inferior a 5 en el cas del l'exercici aprovat i no inferior a 3,5 en el cas de que s'ha suspès.

b) l'alumnat que no hagi superat un dels dos exercicis principals (examen o treball escrit) caldrà que el recuperi, fins i tot si la nota mitjana provisional del curs és igual o superior a 5. Els ítems amb una nota entre 3,5 i 4,9 no faran, per tant, mitjana. 

c) l'alumnat que opti a la recuperació obtindrà una nota mitjana final de curs d'un 5 com a màxim.

d) no es pot optar a la recuperació per a pujar nota en aquells casos en què s'han superat tots dos exercicis. 

 

4) El plagi total o parcial de qualsevol dels exercicis comportarà automàticament la penalització indicada en el següent paràgraf. Per "plagi" s'entén principalment copiar de manera literal o amb alguna moficació superficial o canvi d'ordre de fonts sense identificar-ne degudament la procedència, sigui una sèrie d'expressions, una sola frase o un conjunt. AIXÒ INCLOUCOPIAR FRASES O FRAGMENTS D’INTERNET I AFEGIR-LOS AMB NOMÉS ALGUNS RETOCS AL TEXT QUE ES PRESENTA COM A PROPI. Cal aprendre a respectar la propietat intel·lectual aliena i aidentificar sempre les fonts que s'han fet servir i és imprescindible responsabilitzar-se de l’originalitat i autenticitat del text propi.

 

En cas que l’estudiantat realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

 

5) L'estudiant podrà rebre la qualificació de "No Avaluable" sempre que no hagi lliurat més del 30% del les activitat d'avaluació. 

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen 1 50% 2,5 0,1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20
Participació a classe i en debats 10% 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20
Treball escrit 40% 2,5 0,1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA MÍNIMA

(Una bibliografia més detallada es proporcionarà a classe.)

UNITAT 1
Lectura de William Shakespeare’s Sonnets (1609) i The Merchant of Venice (1598) de William Shakespeare.
"The Merchant of Venice" (ed. Jay L. Halio, Oxford Shakespeare, OUP, 1993).

Si vols llegir més (OPCIONAL, en ordre de recomanació):

Romeo and Juliet (1595)

Hamlet (1601)

The Tempest (1610-11)

UNITAT 2
Lectura de Poesía Metafísica: John Donne, George Herbert, Andrew Marvell.
Henry Vaughan, Selected poetry (1650s)
Francis Bacon, Essays (1597)

UNITAT 3
Lectura de Paradise Lost (passatges seleccionats) de John Milton (1645).

Si vols llegir més (OPCIONAL, en ordre de recomanació):


Paradise Regained, John Milton 
Samson Agonistes, John Milton 

UNITAT 4
Lectura de Gulliver Travels (1726) de Jonathan Swift


Si vols llegir més.

Robinson Crusoe, 1719, Daniel Defoe.
Political Writings, 1720, Mary Astell.
Love Letters Between a Nobleman and His Sister (1684), Aphra Behn.

Webs Consultables
- The Shakespeare Resource Centre, http://www.bardweb.net/
- English Literature on the Web: http://www.lang.nagoya-u.ac.jp/~matsuoka/EngLit.html
- The Norton Online: http://www.wwnorton.com/college/english/nael/

IMPORTANT: La Wikipedia i altres webs que ofereixen notes de estudi es poden consultar, però MAI utilitzar per substituir els exercicis dels estudiants. Plagiar (=copiar) es considera una FALTA MOLT GREU que porta a un SUSPENS. Pensa també que a) Wikipedia no és sempre fiable, b)els docentssaben identificar els plagis.

 

Altres textos recomanats

 

Elledge, Scott (ed.), "Paradise Lost: An Authoritative Texts, Backgrounds, and Sources". New York: Norton, 1993. 

Kermode, Frank, "Shakespeare's Language". London: Penguin Books, 2000. 

Levi, Anthony. "Renaissance and Reformation: Intellectual Genesis". New Haven: Yale University Press, 2002.

MacCulloch, Diarmaid. "Reformation: Europe’s House Divided". London: Penguin Books, 2003.

Norbrook, David (ed.) The Penguin Book of Renaissance Verse. London: Penguin, 2005.

Patterson, Annabel. "John Milton". London: Longman, 1991.

Smith, Emma, "This is Shakespeare", London: Random House, 2020. 

Van Doren, Mark: "Shakespeare", New York: New York Review of Books, 2005.

Zwicker, Steven N. "The Cambridge Companion to English Literature 1650:1740". Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

 

 

Programari

No s'utitlitzarà cap programari específic.