Logo UAB
2022/2023

Literatura Victoriana

Codi: 100246 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500245 Estudis Anglesos OB 2 1
2501902 Estudis d'Anglès i Català OB 3 1
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OB 3 1
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OB 3 1
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OB 3 1
2504380 Estudis d'Anglès i Català OB 3 2
2504386 Estudis d'Anglès i Espanyol OB 3 2
2504393 Estudis d'Anglès i Francès OB 3 2
2504394 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OB 3 2

Professor/a de contacte

Nom:
David Owen
Correu electrònic:
david.owen@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

No s'utilitza en cap cas

Prerequisits

 • Per cursar aquesta assignatura és recomanable haver aprovat Literatura Anglesa del s. XX de primer curs del Grau en Estudis Anglesos.
 • Cal un nivell inicial C1- del Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment, segons el qual l’estudiant pot: comprendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos, i en reconeix el sentit implícit; expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de cercar d’una manera gaire evident paraules o expressions; utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals; produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos, i demostra un ús controlat d’estructures organitzatives, connectors i mecanismes de cohesió.
 • Es recomana tenir presents en tot moment els coneixements adquirits a l’assignatura Història i Cultura de les Illes Britàniques.

Objectius

BREU DESCRIPCIÓ DE L'ASSIGNATURA

"Literatura victoriana" ofereix una introducció a la ficció publicada al Regne Unit durant el regnat de la reina Victòria (1837-1901) mitjançant la lectura, l'anàlisi, el debat i la interpretació crítica de cinc textos.

Aquesta assignatura obligatòria capacita l'estudiant, sobretot, en la lectura i la interpretació d'una selecció de textos. La formació oferta és essencial per seguir totes les assignatures posteriors de literatura anglesa.

En finalitzar "Literatura Victoriana", l'estudiant serà capaç de:

 

• Demostrar una sòlida comprensió lectora de la ficció literària Victoriana

• Produir una crítica literària bàsica (treballs acadèmics amb fonts secundàries)

• Utilitzar els recursos de qualsevol biblioteca universitària en relació amb la literatura Victoriana

• Expressar una valoració fonamentada dels textos literaris victorians estudiats

Competències

  Estudis Anglesos
 • Demostrar que es comprèn la relació entre factors, processos o fenòmens de la lingüística, la literatura, la història i la cultura, i explicar-la.
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi de la llengua anglesa, de la seva literatura i de la seva cultura.
 • Identificar els principals corrents literaris, culturals i històrics en llengua anglesa.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Reconstruir i organitzar la informació i els arguments procedents de fonts diverses en llengua anglesa i presentar-los de manera coherent i resumida.
 • Valorar de manera crítica la producció científica, literària i cultural en llengua anglesa.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Demostrar que es comprèn la relació entre factors, processos o fenòmens de la lingüística, la literatura, la història i la cultura, i explicar-la.
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi de la llengua anglesa, de la seva literatura i de la seva cultura.
 • Identificar els principals corrents literaris, culturals i històrics en llengua anglesa.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Reconstruir i organitzar la informació i els arguments procedents de fonts diverses en llengua anglesa i presentar-los de manera coherent i resumida.
 • Valorar de manera crítica la producció científica, literària i cultural en llengua anglesa.
  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Demostrar que es comprèn la relació entre factors, processos o fenòmens de la lingüística, la literatura, la història i la cultura, i explicar-la.
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi de la llengua anglesa, de la seva literatura i de la seva cultura.
 • Identificar els principals corrents literaris, culturals i històrics en llengua anglesa.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Reconstruir i organitzar la informació i els arguments procedents de fonts diverses en llengua anglesa i presentar-los de manera coherent i resumida.
 • Valorar de manera crítica la producció científica, literària i cultural en llengua anglesa.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Demostrar que es comprèn la relació entre factors, processos o fenòmens de la lingüística, la literatura, la història i la cultura, i explicar-la.
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi de la llengua anglesa, de la seva literatura i de la seva cultura.
 • Identificar els principals corrents literaris, culturals i històrics en llengua anglesa.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Reconstruir i organitzar la informació i els arguments procedents de fonts diverses en llengua anglesa i presentar-los de manera coherent i resumida.
 • Valorar de manera crítica la producció científica, literària i cultural en llengua anglesa.
  Estudis d'Anglès i Francès
 • Demostrar que es comprèn la relació entre factors, processos o fenòmens de la lingüística, la literatura, la història i la cultura, i explicar-la.
 • Demostrar que es comprèn una àmplia varietat de textos en llengua anglesa, en qualsevol mitjà (oral, imprès, audiovisual), i reconèixer-hi sentits implícits.
 • Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi de la llengua anglesa, de la seva literatura i de la seva cultura.
 • Identificar els principals corrents literaris, culturals i històrics en llengua anglesa.
 • Produir textos en llengua anglesa clars, ben estructurats i detallats, sobre temes complexos, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Reconstruir i organitzar la informació i els arguments procedents de fonts diverses en llengua anglesa i presentar-los de manera coherent i resumida.
 • Valorar de manera crítica la producció científica, literària i cultural en llengua anglesa.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i interpretar a un nivell bàsic textos literaris en anglès d'èpoques anteriors a la contemporània.
 2. Analitzar i interpretar a un nivell mitjà els textos sobre els gèneres literaris i la crítica literària en anglès.
 3. Comparar a un nivell mitjà les metodologies de la crítica literària en anglès.
 4. Contextualitzar correctament els textos literaris en anglès anteriors a l'època contemporània en l'entorn històric i cultural corresponent.
 5. Contextualitzar correctament els textos literaris en anglès anteriors a l'època contemporània en l'entorn lingüístic corresponent.
 6. Descriure l'evolució històrica i temàtica dels textos literaris en anglès d'èpoques anteriors a la contemporània
 7. Descriure l'evolució històrica i temàtica dels textos literaris en anglès d'èpoques anteriors a la contemporània.
 8. Distingir les idees principals de les secundàries i fer síntesis dels continguts de textos literaris en anglès d'èpoques anteriors a la contemporània.
 9. Distingir les idees principals de les secundàries i fer síntesis dels continguts de textos primaris i secundaris relacionats amb la literatura anglesa d'èpoques anteriors a la contemporània.
 10. Emetre judicis de valor en relació amb la crítica literària en anglès relacionada amb la literatura anglesa d'èpoques anteriors a la contemporània.
 11. Expressar-se eficaçment aplicant els procediments argumentatius i textuals en els textos formals i científics.
 12. Expressar-se en la llengua estudiada, oralment i per escrit, utilitzant el vocabulari i la gramàtica de manera adequada.
 13. Fer presentacions orals en anglès, sobre temes relacionats amb textos literaris en anglès d'èpoques anteriors a la contemporània.
 14. Identificar els corrents literaris, els autors, els gèneres i els textos de contextos literaris en anglès d'èpoques anteriors a la contemporània.
 15. Identificar els corrents literaris, els autors, els gèneres i els textos literaris principals en anglès d'èpoques anteriors a la contemporània.
 16. Localitzar fonts secundàries acadèmiques a la biblioteca o a Internet relacionades amb la literatura anglesa d'èpoques anteriors a la contemporània.
 17. Participar en debats presencials i virtuals en anglès, sobre temes relacionats amb textos literaris en anglès d'èpoques anteriors a la contemporània.
 18. Redactar assaigs argumentatius d'extensió mitjana, o comentaris de text en anglès sobre temes relacionats amb textos literaris en anglès d'èpoques anteriors a la contemporània.
 19. Sintetitzar el contingut de fonts primàries i secundàries acadèmiques relacionades amb la literatura anglesa d'èpoques anteriors a la contemporània.

Continguts

UNITAT 1 – Lectura de The Tenant of Wildfell Hall (1847) d’Anne Brontë. Els anys 1840s i 1850s

UNITAT 2 – Lectura de Great Expectations (1860) de Charles Dickens. Els anys 1860s

UNITAT 3 – Lectura de King Solomon’s Mines (1885) de H. Rider Haggard. Els anys 1870s-1880s

UNITAT 4 – Lectura de Dracula (1897) de Bram Stoker. Els anys 1890s

Metodologia

1 crèdit ECTS = 25 hores > 6 crèdits = 150 hores

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 20 0,8 1, 2, 3, 7, 8, 15
Lectura i debat dels textos a l'aula 30 1,2 1, 8, 10, 13, 15, 17
Tipus: Supervisades      
Altres activitats d'avaluació (participació a l'aula, examen) 10 0,4 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 18
Redacció de comentaris crítics (‘paper') 15 0,6 1, 2, 3, 8, 9, 10, 16, 18, 19
Tipus: Autònomes      
Estudi personal 15 0,6 1, 2, 7, 8, 9, 15, 16, 19
Lectura de textos individual 35 1,4 1, 7, 8, 9, 15

Avaluació

AVALUACIÓ

L'avaluació es basa en:

 • 1 assaig sobre Great Expectations de Dickens (1500 paraules, almenys quatre fonts secundàries): 50% [El lliurament del treball és aproximadament a la setmana 16 del curs]
 • 2 exercicis: 40%
  • (Exercici 1) Brontë: 20% (1 pregunta, c. 350 paraules). En finalitzar la Unitat 1, aproximadament a la setmana 6
  • (Exercici 2) Haggard i Stoker: 20% (2 preguntes, aprox. 350 paraules/pregunta). En finalitzar la Unitat 4, aproximadament a la setmana 15
 • Assistència a classe i participació en els debats sobre temes relacionats amb els continguts: 10%

El nivell d'anglès de l'estudiant es tindrà en compte a l'hora de qualificar les tres activitats d'avaluació.

Les directrius sobre la redacció d'assajos, el format i la citació, així com una altra informació, estan disponibles al Campus virtual.

 • Procediment de revisió
  • Després de cada activitat d'avaluació, el professorat informarà l'estudiant dels procediments a seguir per a la revisió de totes les qualificacions atorgades, així com de la data en què tindrà lloc aquesta revisió.
  • L'estudiant té dret a revisar el treball presentat en una tutoria personal amb el professorat, en les dates establertes, mai més tard de dues setmanes després de la qualificació de l'exercici/examen, incloent-hi la reavaluació. L'estudiant perd aquest dret si no recullen l'exercici/examen en el termini anunciat pel professorat.
 • Condicions de la reavaluació
  • No es pot presentar a la reavaluació havent aprovat el curs (no serveix per a pujar nota).
  • L'estudiant que s'hi presenta ha de tenir una nota mínima de 3,5 (màxima 4,9). 
  • Cal obligatòriament haver presentat almenys 2 dels 3 exercicis d'avaluació.
  • L'examen de reavaluació consistirà en un examen escrit de dues hores de durada sobre qüestions relacionades amb l'assignatura.
  • L'examen es qualifica amb un simple aprovat/suspens. Si se supera l'examen de reavaluació, la nota final de curs serà de 5,0.
  • La data i el lloc de l'examen seran publicats per la facultat.
  • L'estudiant que pugui presentar un justificant mèdic podrà optar per fer aquest examen en un dia i hora acordats amb el professorat.

MOLT IMPORTANT

 • LECTURA: Cal llegir les obres obligatòries del curs. Qualsevol indicació que l’estudiant no hagi completat la seva lectura pot afectar l’avaluació negativament.
 • PLAGI: En cas de plagi en una activitat d'avaluació, l'estudiant serà qualificat amb un zero en aquesta activitat, independentment de qualsevol altre procés disciplinari que pugui tenir lloc. En cas de plagis nous, l'estudiant rebrà un zero com a nota final de l'assignatura. El plagi consisteix a copiar textos de fonts no reconegudes i presentar-los com a propis. Inclou tallar i enganxar fonts d'internet no reconegudes, presentades sense modificar en el text de l'estudiant. S'ha de respectar la propietat intel·lectual dels autors, identificant sempre les fonts que poden fer servir; també s'ha de ser responsable per a l'originalitat i l'autenticitat dels treballs lliurats. 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Comentari crític ("essay") 50% 17 0,68 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Exàmens/exercicis 40% 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 18, 19
Participació a classe 10% 4 0,16 1, 2, 8, 10, 13, 17

Bibliografia

LECTURES OBLIGATÒRIES

CAL COMPRAR ELS LLIBRES ABANS QUE COMENCI EL CURS

NO ES PODEN FER SERVIR PER LA LECTURA EDICIONS DIGITALS ONLINE (PROJECT GUTENBERG, etc.), CAL USAR LLIBRES DEGUDAMENT EDITATS I ANOTATS

 

INTRODUCCIÓ GENERAL A L’ÈPOCA VICTORIANA

Moran, Maureen. Victorian Literature and Culture (Introductions to British Literature and Culture). London: Continuum, 2006 (2009).

On comprar-lo:

http://www.bookdepository.co.uk/book/9780826488848/Victorian-Literature-and-Culture

 

UNITAT 1

Lectura de The Tenant of Wildfell Hall (1847) d’Anne Brontë

Oxford World’s Classics edition (recomanada)

On comprar-la:

https://www.bookdepository.com/The-Tenant-of-Wildfell-Hall/9780199207558

- Altres llibres recomanats:

Emily Brontë, Wuthering Heights

Charlotte Brontë, Jane Eyre

 

UNITAT 2

Lectura de Great Expectations (1860) de Charles Dickens

Oxford World’s Classics edition (recomanada)

On comprar-la:

https://www.bookdepository.com/Great-Expectations-Charles-Dickens-Margaret-Cardwell/9780199219766?ref=grid-view&qid=1493987571355&sr=1-6

- Altres llibres recomanats:

Charles Dickens, Oliver Twist

Elizabeth Gaskell, North and South

 

UNITAT 3

Lectura de King Solomon’s Mines (1885) de Henry Rider Haggard

Penguin Classics (recomanada)

On comprar-la:

https://www.bookdepository.com/King-Solomons-Mines-H-Rider-Haggard-Robert-Hampson-Giles-Foden/9780141439525?ref=grid-view&qid=1493987774943&sr=1-2 

- Altres llibres recomanats:

Robert Louis Stevenson, Treasure Island

George MacDonald, The Princess and the Goblin

Henry Rider Haggard, She, a History of Adventure

 

UNITAT 4

Lectura de Dracula (1898) de Bram Stoker

Oxford World’s Classics edition (recomanada)

On comprar-la:

https://www.bookdepository.com/Dracul-Bram-Stoker-Roger-Luckhurst/9780199564095?ref=grid-view&qid=1493987821508&sr=1-1

- Altres llibres recomanats:

Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray

Joseph Conrad, Heart of Darkness

Herbert George Wells, The War of the Worlds

  

Webs

-          The Victorian Web, http://www.victorianweb.org/

-          Voice of the Shuttle: http://vos.ucsb.edu/index.asp

-          BUB Link: English LiteratureGeneral: http://bubl.ac.uk/Link/e/englishliterature-general.htm

 

Programari

Aquesta assignatura no inclou cap programari