Logo UAB
2022/2023

Idioma Modern IV (Alemany)

Codi: 100204 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500245 Estudis Anglesos OT 3 2
2500245 Estudis Anglesos OT 4 2
2501801 Estudis de Català i Espanyol OT 3 2
2501801 Estudis de Català i Espanyol OT 4 2
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 3 2
2501902 Estudis d'Anglès i Català OT 4 2
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 3 2
2501907 Estudis d'Anglès i de Clàssiques OT 4 2
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 3 2
2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol OT 4 2
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 3 2
2501913 Estudis d'Anglès i Francès OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Jordi Jane Llige
Correu electrònic:
jordi.jane@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
alemany (ger)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

S'intenta emprar al màxim l'alemany, la llengua d'estudi.

Prerequisits

Idioma Modern III aprovat.

 

Objectius

Objectius formatius: formació bàsica en la descripció i ús de l’idioma alemany.

Aconseguir el Nivell A 2.2.

Competències

  Estudis Anglesos
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis de Català i Espanyol
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis d'Anglès i Català
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis d'Anglès i de Clàssiques
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis d'Anglès i Espanyol
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
  Estudis d'Anglès i Francès
 • Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en les llengües pròpies com en una tercera llengua.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Resultats d'aprenentatge

 1. Elaborar un discurs organitzat i correcte, oralment i per escrit, en la llengua corresponent.
 2. Expressar-se en la llengua estudiada, oralment i per escrit, utilitzant el vocabulari i la gramàtica de manera adequada.
 3. Fer presentacions orals utilitzant un vocabulari i un estil acadèmics adequats.
 4. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
 5. Mantenir una conversa adequada al nivell de l'interlocutor.
 6. Participar en els debats orals realitzats a l'aula de manera crítica i utilitzant el vocabulari de la disciplina.
 7. Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en grup petit.

Continguts

L’aprenentatge es concentra en l’exercici de les quatre destreses bàsiques: Comunicació oral, comunicació escrita, comprensió auditiva i comprensió lectora.

SYLLABUS

Gramàtica:

- Declinació dels adjectius

- Articles + adjectius + substantius; articles: "dieser, mancher, jeder/alle"

- Verbs reflexius

- Preguntes i pronoms "wofür, dafür"

- Condicional (Konjunktiv II)

- Comparatiu i superlatiu

- Dates, anys (números ordinals)

- El genitiu

- Preposicions amb acusatiu.

- Subordinades causals amb weil i condicionals amb wenn.

- Passiva (Passiv)

- Präteritum dels verbs modals.

- Complements temporals.

- Infinitv + "zu"

- Subordinades amb "dass"

 

Situacions i Temes:

- Roba, vestits, moda

- Personalitat, caracterització i descripció de persones

- Discutir, expressar opinió.

- Escola, universitat, feina: dir què s'ha fet i expressar desitjos i preferències respecte al món laboral i acadèmic.

- CV, buscar feina, entrevistes de treball

- Televisió, comunicació, medis, internet, programació ("entertainment")

- Economia, industria, treball

- Família, societat, relacions interculturals

 

-       tasques escrites

-       comunicació a classe

-       diàlegs

-       tasques d’escoltar

-       expressió oral

 

Metodologia

L'alumne/a adquireix els coneixements teòrics de la gramàtica bàsica de l'alemany i reforça aquests coneixements amb exercicis pràctics a classe i a casa en una progressió tutoritzada pels professors:

 La comunicació oral es practica, sobre la base de la gramàtica teòrica, a través de situacions de comunicació senzilles que van assolint progressivament un grau major de dificultat.

 La comprensió auditiva es practica a classe a través de la lectura de textos adequats al nivell per part del professor i de gravacions.

 Per a l'exercici de la comprensió lectora es treballen a classe estratègies de lectura sobre textos escrits del nivell corresponent.

 L'exercici de la comunicació escrita es fa a través de redaccions, diàlegs escrits, etc. que l'alumne/a haurà d’elaborar regularment a casa, per indicació del professor, i que aquest corregirà.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Avaluació: exàmens parcials i final 15 0,6
Classes amb participació activa 40 1,6
Tipus: Supervisades      
Pràctica oral, situacions simulades 30 1,2
Tipus: Autònomes      
Redacció de textos de diversa tipologia, exercicis de gramàtica, de comprensió oral i escrita 49 1,96

Avaluació

I.) Avaluació continuada (= 50% de la nota final):
 
a) L’avaluació continuada consta de les següents parts: vocabulari, exàmens parcials, redaccions i participació activa.

b) Es fan dos exàmens parcials, després de les lliçons 8 i 10, que consten de les següents parts: comprensió oral, comprensió escrita, gramàtica i vocabulari. S’han de aprovar els dos exàmens orals amb una nota mínima de 5 sobre 10.

c) És obligatori haver fet, al final de cada lliçó, els exercicis del Quizlet corresponents, com a mínim el 70%. Els resultats es valoraran amb una nota del 7 al 10.

d) S’haurà de fer tres redaccions, dues a casa i una a classe.

e) La nota de l’avaluació continuada consta de les següents parts: 1r examen parcial – 20%, 2n examen parcial – 30%, redaccions – 20% (5+5+10), vocabulari 20% (Quizlet), participació activa 10%.

II.) Examen final (= 50% de la nota final):

1) S'avaluaran totes les destreses en llengua alemanya: gramàtica, comprensió oral i escrita, expressió oral i escrita.

2) Per aprovar l'examen final caldrà aprovar, per separat, cadascuna de les parts de què es composa l'examen final.

3) Cal aprovar l'examen final amb una nota mínima de 5 sobre 10.

4) L'assignatura s'aprova amb un 5 sobre 10 a la nota final, composta per la suma de les notes del examen final i l'avaluació continuada.

5) Només poden anar a la recuperació aquells i aquelles estudiants que hagin superat com a mínim el 60% de les tasques i que tinguin una nota mínima de 3,5 sobre 10 a l'examen final i l'avaluació continuada.

6) La recuperació es farà, doncs, de les parts suspeses fins a un màxim del 40% de les tasques de l'avaluació continuada i l'examen final.

7) L’estudiantat rebrà la qualificació de No avaluable sempre que no hagi lliurat totes les activitats d’avaluació.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams o altres plataformes, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

Procés de revisió de les qualificacions

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

PLAGI

En cas que l’estudiantat realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen final de diferents destreses 50 % 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5
Exàmens parcials 25 % 3 0,12 1, 2, 4, 6
Textos escrits a casa 25 % 10 0,4 1, 2, 4, 7

Bibliografia

Llibre de classe:

       Netzwerk neu A 2.2 (Libro del alumno y libro de ejercicios) ISBN 978-3-12-607163-5

Diccionari:

        Wörterbuch Deutsch-Spanisch ("Diccionario Moderno", 1 vol.), Langenscheidt

        Diccionari Alemany-Català, 1 vol., Fundació Enciclopèdia Catalana.

 

Llibres de consulta i de reforç d’exercicis gramaticals (a la Biblioteca d’Humanitats):

Reimann, Monika, Grundstufen-Grammatik für DaF, Hueber, Ismaning, 2000

Castell, Andreu, Gramàtica de la lengua alemana, Idiomas, Madrid, 2002.

 

  http://www.langenscheidt.de/netzwerk

  http://www.hueber.de/seite/pg_dwlprodukte_the

  http://www.goethe.de/ins/es/bar/lrn/web/esindex.htm

  http://www.deutsch-lernen.com/learn-german-online/exercises/dc-ue03_1.php

  http://www.curso-de-aleman.de/

  http://www.langenscheidt.de/Deutsch_und_DaF/10

  http://www.homepage.bnv-bamberg.de/deutsch-interaktiv/

  http://www.canoo.net/

  http://deutsch.lingo4u.de/

  http://www.de-world.de

  http://www.schubert.verlag.de/aufgaben

  http://www.tivi.de/fernsehen/logo/start/index.html

  http://www.zdf.de/ZDFmediathek#/hauptnavigation/startseite

 

 

 

 

Programari

_