Logo UAB
2022/2023

Museologia

Codi: 100055 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500239 Història de l'Art OT 3 1
2500239 Història de l'Art OT 4 1
2502758 Humanitats OT 3 1
2502758 Humanitats OT 4 1
2504235 Ciència, Tecnologia i Humanitats OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Teresa Blanch Bofill
Correu electrònic:
teresa.blanch@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Tenir nocions bàsiques sobre la història de l’art, el col·leccionisme o el museu, el patrimoni i la museografia.

 

Objectius

Assignatura pensada per donar a conèixer als alumnes el discurs teòric sobre la museologia i reflexionar sobre el paper dels museus avui, especilament el seu paper en el context del benestar de la societat i la salut emocional.

Objectius formatius de l’assignatura:

1)       Conèixer el discurs teòric sobre la museologia, els reptes actuals i facilitar instruments que portin a la reflexió sobre temes de recerca, conservació i difusió, especialment la comunicació de la museologia a través de les xarxes socials i les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies.

2)       Plantejar vies de solució a possibles problemes que poden sorgir en el desenvolupament de l’activitat professional del museòleg, especialment en aquest moment d'incertessa com a conseqüència dels efectes del COVID'19.

3)      Conèixer metodologies que permetin la creació d'exposicions i activitats of line i on line, tenint en compte els conceptes d'accessibilitat comunicativa i mediació en els museus.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar conceptes bàsics de museologia i museografia

Analitzar el marc legal dels drets d'autoria en cinematografia.

Analitzar els creadors d'un fenomen artístic en un determinat context cultural.

Analitzar els debats actuals o passats sobre gestió, conservació, restauració i sistemes de documentació del patrimoni artístic.

Analitzar els receptors d'un fenomen artístic en un determinat context cultural.

Analitzar les idees artístiques sobre un fenomen artístic en un determinat context cultural.

Aplicar els coneixements iconogràfics a la lectura de la imatge artística

Aplicar els coneixements sobre idees estètiques i teoria de l'art a l'anàlisi de la imatge cinematogràfica.

Aplicar les disposicions i els principis jurídics internacionals, estatals i autonòmics relatius a la gestió del patrimoni artístic.

Buscar, seleccionar i gestionar informació de manera autònoma tant en fonts estructurades (bases de dades, bibliografies, revistes especialitzades) com en informació distribuïda a la xarxa

Comentar oralment una imatge artística utilitzant la terminologia adequada

Contrastar els diferents marcs jurídics aplicables a un cas pràctic de gestió, documentació i conservació del patrimoni artístic.

Contrastar els diferents marcs jurídics aplicables al patrimoni artístic

Contrastar els diferents marcs jurídics aplicables al patrimoni artístic.

Coordinar equips de treball, desenvolupant habilitats de resolució de conflictes i presa de decisions

Dissenyar i aplicar programes d'educació en els diferents àmbits de la història de l'art.

Dissenyar programes d'exposicions temporals i permanents incloent-hi la programació d'activitats de caràcter pedagògic per a públic escolar i familiar

Dissenyar programes museogràfics o de gestió del patrimoni artístic.

Dissenyar un programa museogràfic.

Dissenyar, produir, difondre i comercialitzar un producte cultural

Distingir les tècniques i el procés d'elaboració de l'objecte artístic de l'avantguarda i de les últimes tendències artístiques.

Elaborar fitxes de catàleg i inventari del patrimoni arquitectònic o artístic.

Estimular la creativitat i fomentar idees innovadores.

Exposar els conceptes propis de la història de l'art.

Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística

Identificar les imatges artístiques situant-les en el seu context cultural.

Participar en debats sobre fets històrics respectant les opinions d'altres participants.

Planificar i aplicar projectes i programes museogràfics, utilitzant els coneixements adquirits sobre museologia.

Preparar una proposta d'exposició a partir d'un material proporcionat.

Produir un projecte de gestió i conservació del patrimoni artístic

Reconstruir el panorama artístic del món contemporani.

Redactar informes d 'expertització artística.

Redactar memòries de restauració del patrimoni arquitectònic i artístic.

Relacionar les creacions artístiques de diferents èpoques amb altres fenòmens culturals.

Saber exposar amb eficàcia els coneixements, oralment i per escrit.

Treballar en equip, respectant les opinions alienes i dissenyant estratègies de col·laboració.

Utilitzar els coneixements adquirits en l'elaboració de fitxes, memòries i dictàmens relacionats amb la conservació, la documentació i la difusió del patrimoni artístic (catalogació i inventari, memòries de restauració, expertització artística).

Competències

  Història de l'Art
 • Demostrar que es tenen coneixements bàsics de museologia i museografia, així com de la problemàtica actual sobre la conservació i la restauració del patrimoni artístic
 • Dissenyar, produir i difondre projectes de gestió del patrimoni artístic.
 • Organitzar el comissariat d'exposicions de caràcter permanent i de caràcter temporal.
 • Organitzar projectes educatius en diferents nivells de l'ensenyament de la història de l'art, aplicant els coneixements instrumentals relatius a la disciplina.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  Humanitats
 • Analitzar críticament la cultura de l'actualitat i les circumstàncies històriques en què s'inscriu.
 • Analitzar les normatives legals sobre patrimoni cultural i natural.
 • Dissenyar, produir, difondre i comercialitzar un producte cultural.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
 • Utilitzar adequadament els recursos i les metodologies que s'empren en l'estudi de la cultura contemporània.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar conceptes bàsics de museologia i museografia
 2. Analitzar el marc legal dels drets d'autoria en cinematografia.
 3. Analitzar els creadors d'un fenomen artístic en un determinat context cultural.
 4. Analitzar els debats actuals o passats sobre gestió, conservació, restauració i sistemes de documentació del patrimoni artístic.
 5. Analitzar els receptors d'un fenomen artístic en un determinat context cultural.
 6. Analitzar les idees artístiques sobre un fenomen artístic en un determinat context cultural.
 7. Aplicar els coneixements iconogràfics a la lectura de la imatge artística
 8. Aplicar els coneixements sobre idees estètiques i teoria de l'art a l'anàlisi de la imatge cinematogràfica.
 9. Aplicar les disposicions i els principis jurídics internacionals, estatals i autonòmics relatius a la gestió del patrimoni artístic.
 10. Buscar, seleccionar i gestionar informació de manera autònoma tant en fonts estructurades (bases de dades, bibliografies, revistes especialitzades) com en informació distribuïda a la xarxa
 11. Comentar oralment una imatge artística utilitzant la terminologia adequada
 12. Contrastar els diferents marcs jurídics aplicables a un cas pràctic de gestió, documentació i conservació del patrimoni artístic.
 13. Contrastar els diferents marcs jurídics aplicables al patrimoni artístic
 14. Contrastar els diferents marcs jurídics aplicables al patrimoni artístic.
 15. Coordinar equips de treball, desenvolupant habilitats de resolució de conflictes i presa de decisions
 16. Dissenyar i aplicar programes d'educació en els diferents àmbits de la història de l'art.
 17. Dissenyar programes d'exposicions temporals i permanents incloent-hi la programació d'activitats de caràcter pedagògic per a públic escolar i familiar
 18. Dissenyar programes museogràfics o de gestió del patrimoni artístic.
 19. Dissenyar un programa museogràfic.
 20. Dissenyar, produir, difondre i comercialitzar un producte cultural
 21. Distingir les tècniques i el procés d'elaboració de l'objecte artístic de l'avantguarda i de les últimes tendències artístiques.
 22. Elaborar fitxes de catàleg i inventari del patrimoni arquitectònic o artístic.
 23. Exposar els conceptes propis de la història de l'art.
 24. Identificar les imatges artístiques situant-les en el seu context cultural.
 25. Participar en debats sobre fets històrics respectant les opinions d'altres participants.
 26. Planificar i aplicar projectes i programes museogràfics, utilitzant els coneixements adquirits sobre museologia.
 27. Preparar una proposta d'exposició a partir d'un material proporcionat.
 28. Produir un projecte de gestió i conservació del patrimoni artístic
 29. Reconstruir el panorama artístic del món contemporani.
 30. Redactar informes d 'expertització artística.
 31. Redactar memòries de restauració del patrimoni arquitectònic i artístic.
 32. Relacionar les creacions artístiques de diferents èpoques amb altres fenòmens culturals.
 33. Utilitzar els coneixements adquirits en l'elaboració de fitxes, memòries i dictàmens relacionats amb la conservació, la documentació i la difusió del patrimoni artístic (catalogació i inventari, memòries de restauració, expertització artística).

Continguts

Assignatura pensada per donar a conèixer a l'alumnat el discurs teòric sobre la museologia i reflexionar sobre el paper dels museus avui, especialment el seu paper en el benestar social, la salut i la igualtat de gènere.  Això, els ha de permetre ser, en un futur, professionals capaços de resoldre problemes dins del seu camp professional.

Es treballarà per aplicar els coneixements adquirits sobre museologia i museografia en projectes i programes museogràfics que s’estiguin portant a terme en algun espai museístic al llarg del curs, tnat of line com on line. També en l’elaboració de la documentació pròpia del camp de la conservació, documentació i la difusió del patrimoni, en elaborar fitxes de catàlegs, de préstec, d’ingrés de peces, administratius, informes i en altres protocols propis de la feina del museòleg.

L’alumnat coneixerà projectes concrets que s’estiguin portant a terme, amb l’objectiu de desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva. Per altra banda, el treball de grup els permetrà analitzar projectes, els donarà la possibilitat de generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l’activitat professional. Es treballarà a partir de l'ús de les noves tecnologies.

La visita presenecial o virtual al magatzem d’un museu, a un muntatge expositiu intercanviant opinions amb el propi artista, l’entrevista a professionals en actiu per comentar aspectes de gestió i difusió de les programacions d’un museu, han de permetre als estudiants mostrar les seves habilitats d’aprenentatge per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d’autonomia i interès. Aquetes activitats estan previstes poder-les portar a terme a travésde les noves tecnologiesdonat que lasituacio actual farà difícil plantejar-les fisicament.

 1. Introducció. Definició i evolució dels conceptes: museu,  museologia i museografia. Reflexions sobre alguns dels nous reptes que tenen els museus en l’actual context socialdel segle XXI, el nou paper com a àgora sociocultural.
 2. Planificació i arquitectura dels museus. Funcions, tipologies i projectes.
 3. Organització d’una institució museística. Recerca i documentació. Polítiques d’adquisició d’obres. Models de fitxes de treball.
 4. Avaluació de la sensibilitat de les col·leccions segons el material, moviment d’obres, mètodes i aparells de control. Funcions de les Sales de Reserves.  Procediments i reglaments en quant al personal i a les obres.
 5. Exposicions. Concepte, disseny i planificació. Procediments a seguir segons tipus d’exposició i formes de presentació of line i on line.
 6. Accessibilitat comunicativa. Programes, estudis de públics i avaluació.

 

Metodologia

Es treballarà per aplicar els coneixements adquirits sobre museologia i museografia en projectes i programes museogràfics que s’estiguin portant a terme en algun espai museístic al llarg del curs (of line i on line), en l’elaboració de la documentació pròpia del camp de la conservació, documentació i la difusió del patrimoni, en elaborar fitxes de catàlegs, de préstec, d’ingrés de peces, administratius, informes i en altres protocols propis de la feina del museòleg.

El tipus de docència i les tutories combinarà l'of line i l'on line, segons la situacio en que ens trobem. L’alumne seguirà una avaluació continua realitzant treball individual i en grup que servirà per dirigir l’aprenentatge dels continguts i de les competències.

La professora Teresa Blanch Bofill posarà a disposició dels estudiants materials de l’assignatura per desenvolupar alguns debats i iniciatives de participació general.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Qüestionaris en base a lectures i classes of line i on line 40 1,6 3, 5, 6, 23
Treball autònom de l'alumne 35 1,4 5, 6, 7, 23, 25
Tipus: Supervisades      
Recerca de dades amb les noves tecnologies 13 0,52 16, 20
Visites virtuals als museus comentades per part de la professora i alguns responsables de museus 12 0,48 1, 4, 13, 19, 25, 26
Tipus: Autònomes      
Treball en grup 50 2 1, 4, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 26, 28, 31, 33

Avaluació

 Avaluació continuada

- Percentatge de cada part:

10 % : Participació a les classes of line i on line i tutories amb video trucades.

40 % : 4 exercicis escrits en format qüestionari.

50 % : Treball de grup.

 

NOTES IMPORTANTS

* Durant el període de la reavaluació únicament existeix la possibilitat de repetir una prova escrita tipus examen i només podran optenir una puntuació màxima de 5 punts.

* Qualsevol particularitat o excepció a aquesta normativa haurà de rebre prèviament el vistiplau del professor.

* En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i la data de revisió de les qualificacions.

* L’estudiant rebrà la qualificació de “No avaluable” sempre que no hagi lliurat més del 30% de les activitats d’avaluació.

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
4 exercicis escrits (format qüestionari) 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
Participació a les classes of line i on line i tutories amb video trucades 10% 0 0 9, 11, 17, 20, 30
Treball de grup 50% 0 0 1, 4, 5, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 26, 28, 33

Bibliografia

 

LECTURES OBLIGATÒRIES

 • Dossier de lectures que fan referència al temari.
 • Lectura obligatòria pendent de determinar

 

BIBLIOGRAFIA RECOMENADA

ROTAECHE GONZÁLEZ, MIQUEL (2016). Museologia y conservación de arte contemporaneo: un conflicto de intereses. Ed. TREA.

JIMENEZ-BLANCO, MARIA DOLORES (2014). Una historia del museo en nueve conceptos. Ed. Càtedra.           ISBN 9788437633213.

URGELL PLAZA, FERRAN (2014). Manual de estudios de público de museos. Ed. Trea. ISBN9788497048491.

RICO,J.C.(2012). La enseñanza de la museografia: teorías, métodos y programas. Silex ediciones.                    ISBN 9788477377627.

POULOT, DOMINIQUE (2011). Museo y museología.  Abada editores. ISBN: 978-84-15289-19-7.

ALCALDE, G; BOYA, J; ROIGÉ, X (2010). Museus d’avui. Els nous museus de societat. Girona. ICRPC.

LORD, BARRY Y DEXTER LORD, GAIL (2010, 5è edició). Manual de gestión de museos. Barcelona. Eitorial Ariel.

LEÓN, AURORA (2010). El museo: teoria, praxis y utopia. Madrid. Ed. Catedra.

RICO, JUAN CARLOS (2008). La caja de cristal:un nuevo modelo de museo. Ediciones Trea, S.L. (Gijón).

BALLART HERNÁNDEZ, JOSEP (2007). Manual de Museos. Madrid:. Editorial Síntesis.

KISSEL, E; DÍAZ PEDREGAL, P; MONIER, V. (2006) “Concepció i gestió dels magatzems de museus”. Col·lecció: museus documentació. Barcelona. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura.

Revista Catalana de Museologia (2005). “Mnemòsine” . Núm.1.Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya – Museu d’Història de Catalunya i Associació de Museòlegs de Catalunya-.

SANTACANA MESTRE, JOAN; SERRAT ANTOLÍ, NÚRIA (coords.) (2005) Museografia didáctica. Barcelona. Ed. Ariel.

Revista Catalana de Museologia (2004). “Mnemòsine” . Núm.1.Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya – Museu d’Història de Catalunya i Associació de Museòlegs de Catalunya-.

MUÑOZ VIÑAS, S (2003). Teoria Contemporanea de la restauración. Madrid: Síntesis.

MONTANER, JOSEP M. (2003). Museos para el siglo XXI. Barcelona. Ed. Gustavo Gili,SA.

ALONSO FERNÁNDEZ, L (2002). Introducción a la nueva museología. Madrid: Alianza Editorial – Arte y Música-.

BOLAÑOS, M (2002). La memoria del mundo. Cien años de museología 1900-2000. Gijón: Trea, SL.

Revista del Castell-Ecomuseu Urbà de Rubí (2002). “ Identitats de Rubí”, núm.1. Rubí: Ajuntament de Rubí.

 KOTLER, NEIL; KOLTER, PHILIP (2001). Estrategias y marketing de museos. Barcelona: Ariel – Patrimonio Histórico.

ALONSO FERNÁNDEZ, L; GARCÍA FERNÁNDEZ, I (2001). Diseño de exposiciones. Concepto, instalación y montaje. Madrid: Alianza Editorial. Arte y Música

DDAA (2001). Gestión de proyectos culturales. Análisis de casos. Barcelona: Ariel Practicum.

DDAA (2001). Debates sobre arte “ Los museos y la conservación del patrimonio”. Madrid: Fundación BBVA.

MONTANER, JM. (2001) “El museo como espectáculo arquitectónico”. Barcelona, Metròpilis Mediterrània, 55. Quadren Central.

PÉREZ SANTOS, E (2000). Estudio de visitantes en museos –metodología y aplicaciones-. Gijón: Trea, SL.

DAVALLON, J (2000). L’exposition a l’oeuvre. Stratégies de comunication et médiation symbolique. París: L’Harmattan.

BORONAT, MJ (1999). La política d’adquisicions de la Junta de Museus 1890-1923. Barcelona: Junta de Museus de Catalunya – Publicacions de l’Abadia de Montserrat (Monografies de la Junta de Museus de Catalunya, 1).

RICO, JUAN CARLOS.(1999) Los conocimientos técnicos: museos, arquitectura, arte. Madrid. Sílex Ediciones.

DDAA (1998). Manual jurídic dels museus. Qüestions pràctiques. Madrid: Diputació de Barcelona i Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, SA.

HERNÁNDEZ, F (1998). Manual de museología. Madrid: Editorial Sintesis.

HERNÁNDEZ, F (1998).El museo como espacio de comunicación. Gijón: Ediciones Trea, SL.

BAZTAN, C. (1997) Museos españoles. La renovación arquitectónica. Madrid. Ministerio de Educación y Cultura.

HIDALGO CUÑARRO, JM; coordinador (1996). “Actas del col.loquio internacional sobre la conservación preventiva de bienes culturales”. Vigo: Diputación Provincial de Pontevedra.

Riviére, G.H (1993). La Museología. Curso de museología, textos y testimonios. Madrid: Akal- Arte y Estética-

FRANCESCO DAL CO; TOM MUIRHEAD. (1992) Los museos de James Stirling, Michael Wilford y Asociados. Colección de arquitectura. Ed. Electa, España.

WEBGRAFIA

www.musealia.com

www.ac.upc.edu/museu/index.ca.html

www.nuevamuseologia.com

www.icom.museum : http://icom.museum/hist_def_eng.html

www.unesco.org

www.patrimonio-mundial.com

www.cultura.mecd.es

www.gencat.net

www.diba.es

www.museologia.net

www.apme.es

www.aegpc.org

www.amc.org

 

Programari

Està en l'apartat continguts