Logo UAB
2021/2022

Treball de Final de Màster

Codi: 44463 Crèdits: 15
Titulació Tipus Curs Semestre
4317584 Innovació Infermera Aplicada a la Vulnerabilitat i la Salut OB 0 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Mariela Patricia Aguayo Gonzalez
Correu electrònic:
MarielaPatricia.Aguayo@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)

Equip docent

Sabiniana San Rafael Gutiérrez
Nina Granel Gimenez
Maria Dolores Bernabeu Tamayo
Rebeca Gomez Ibañez

Equip docent extern a la UAB

1161261
1248711
1399592

Prerequisits

 • Haver realitzat el mòdul de recerca o estar en curs.
 • Serà candidat a defensar el seu treball final de màster aquell estudiant que hagi superat els 45 ECTS dels mòduls que comporta el Màster.

Objectius

1. L'Objectiu d'aquest Màster és el d'introduir a l'Alumnat en una línia concreta d'investigació on a través d'un aprenentatge dinàmic (en acció) desenvoluparà el treball de recerca.

 • El treball Final de Màster (TFM) és una assignatura de caràcter obligatori, de 15 crèdits ECTS.
 • Mitjançant el desenvolupament del TFM l’alumnat evidenciarà de manera integrada les competències adquirides al llarg del màster.
 • Es un treball individual que es desenvoluparà, fonamentalment, a partir del treball autònom de l’alumne i es supervisarà per un/a tutor/a que vetllarà pel seu progrés i que garantirà el nivell de qualitat d’acord als criteris especificats a les rúbriques de l’assignatura.

Competències

 • Analitzar i sintetitzar informació complexa
 • Analitzar la pràctica professional en situacions de vulnerabilitat des de la innovació i la recerca.
 • Aplicar dades derivades d’estudis de recerca vinculats a la innovació en les cures infermeres en situacions de vulnerabilitat.
 • Desenvolupar coneixement científic, pensament crític i creativitat
 • Desenvolupar un raonament crític i un compromís social amb la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, des del respecte dels drets fonamentals, de la igualtat de dones i homes i de la no-discriminació
 • Elaborar un treball de recerca sobre cures infermeres innovadores aplicades a poblacions vulnerables.
 • Incorporar la bioètica en el diagnòstic i la intervenció de les situacions que posen en risc de vulnerabilitat la població.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els prejudicis i discriminacions que a curt i llarg termini pateixen les poblacions vulnerables.
 2. Analitzar i sintetitzar informació complexa
 3. Desenvolupar coneixement científic, pensament crític i creativitat
 4. Desenvolupar un raonament crític i un compromís social amb la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, des del respecte dels drets fonamentals, de la igualtat de dones i homes i de la no-discriminació
 5. Dissenyar una proposta de recerca coherent amb els continguts del màster.
 6. Dissenyar una proposta innovadora de recerca rellevant amb la temàtica del màster.
 7. Escriure el TFM seguint els principis de l'escriptura acadèmica.
 8. Presentar el treball de final de màster amb una coherència metodològica i seguint el mètode científic.
 9. Presentar oralment i per escrit un treball de recerca.
 10. Utilitzar bases de dades científiques en salut.
 11. Utilitzar la innovació científica per resoldre problemes de salut en poblacions vulnerables de manera creativa.

Continguts

Disseny i implementació d'una investigació, podent ser un treball original o revisió sistemàtica. La investigació finalitzada serà presentada de forma escrita i defensada davant un tribunal.

Metodologia

METODOLOGIA

Es realitzaran tres sessions de seminaris amb tots els estudiants. En aquestes es revisarà la normativa de la feina i s'analitzaran possibles fenòmens d'estudi.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Seminaris virtuals 9 0,36 1, 4, 7, 10
Tipus: Supervisades      
Tutorias virtuals 30 1,2 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Avaluació

EVALUACIÓ
 
 
 • Es poden realitzar treballs originals de recerca o revisions sistemàtiques.
 • El / la director / a del treball de fi de màster, nomenat per la coordinació de la lliçó, establirà un calendari de tutories per avaluar la progressió de la feina i, en canvi, l'adequació per a la seva defensa.
 • L'avaluació consistirà en dos apartats. La defensa oral de la feina i el seguiment i avaluació de la feina escrit final.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Defense 40% 1,5 0,06 3, 5, 6, 8, 10, 11
Treball de fi de Máster 60% 334,5 13,38 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11

Bibliografia

García, M. P.; Martínez, P. (coords.) (2012). Guía práctica docente para la realización de trabajos fin de grado y trabajos fin de máster. Murcia: Universidad de Murcia.

Maina, M. (2017). Guía del Seminario de investigación: Posgrado en investigación e-learning. Barcelona: UOC.

Rodriguez, M. L.; Llanes, J.; Burguet, M.; Buxarrais, M. R.; Esteban, F.; Jarauta, B.; Cruz Molina, M. (2013). Com elaborar, tutoritzar i avaluar un Treball de Fi de Màster. Barcelona: AQU Catalunya.

Universitat Oberta de CatalunyaGuía del trabajo final de máster de aplicación profesional: máster interuniversitario en seguridad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (MISTIC). UOC, UAB, URV, UIB.

Universitat Oberta de Catalunya (2017). Trabajo Final de Máster y Prácticas Externas: Guía del itinerario profesionalizador: Máster universitario en Educación y TIC (e-learning). Barcelona: UOC.

Programari

GESTOR BIBLIOGRAFICO Mendeley