Logo UAB
2021/2022

Grups Vulnerables en la Infància i l'Adolescència

Codi: 44460 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
4317584 Innovació Infermera Aplicada a la Vulnerabilitat i la Salut OB 0 A
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Sabiniana San Rafael Gutiérrez
Correu electrònic:
Sabiniana.SanRafael@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)

Equip docent

Joaquín Gairín Sallán
Purificación Escobar
Mariela Patricia Aguayo Gonzalez
Maria Montserrat Dolz Abadia
Maria Dolores Bernabeu Tamayo

Equip docent extern a la UAB

Antoni Payà

Prerequisits

No hi ha prerequisits establerts

Objectius

A la infància i l'adolescència hi ha moltes situacions que fa que els nens i les nenes i els/les adolescents en general, hagin de ser considerats població vulnerable. El nen i la nena igual que els i les adolescents, són vulnerables perquè es troben en risc constant de ser perjudicats, maltractats, perseguits, llastimats o influenciats per diferents agents enfront dels quals es troba en situació d'indefensió. A vegades són víctimes de violència a les institucions, la societat i inclús a la seva família, per la qual cosa necessiten ser protegits i atesos per professionals de la salut qualificats. 

L'objectiu principal del mòdul de Grups Vulnerables en la infància i l'Adolescència, és que els estudiants coneguin els principals problemes de desigualtat i vulnerabilitat dels nens, les nenes i els/les adolescents així com, les cures infermeres associades a cadascun dels problemes tractats.  

Competències

 • Analitzar la pràctica professional en situacions de vulnerabilitat des de la innovació i la recerca.
 • Desenvolupar coneixement científic, pensament crític i creativitat
 • Desenvolupar un raonament crític i un compromís social amb la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, des del respecte dels drets fonamentals, de la igualtat de dones i homes i de la no-discriminació
 • Incorporar la bioètica en el diagnòstic i la intervenció de les situacions que posen en risc de vulnerabilitat la població.
 • Integrar la pràctica informada per l’evidència en matèria de vulnerabilitat i cures.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitza les intervencions infermeres justificant-les amb evidències científiques i/o aportacions de persones expertes que les sostinguin.
 2. Analitzar els prejudicis i discriminacions que a curt i llarg termini pateixen les poblacions vulnerables.
 3. Conèixer les característiques físiques, psicològiques i socials que poden comportar vulnerabilitat en la infància i en l'adolescència.
 4. Descriure les situacions de vulnerabilitat més freqüents en les esferes física, social, emocional i familiar, aplicant cures infermeres.
 5. Desenvolupar coneixement científic, pensament crític i creativitat
 6. Desenvolupar un raonament crític i un compromís social amb la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, des del respecte dels drets fonamentals, de la igualtat de dones i homes i de la no-discriminació
 7. Identificar situacions de risc de vulnerabilitat en infants i adolescents partint de situacions concretes i aplicant el raonament crític.

Continguts

Durant el primer semestre del curs, s'impartiran de forma en línia els següents temes:

- Adolescència i diversitat sexual i de gènere

- La violència de gènere en les primeres relacions

- Assetjament escolar i maltractament

- Les addiccions i les toxicomanies en l'adolescència

- La immigració, problemes en el nen, la nena  i l'adolescent

- El gran prematur:

     . Cures infermeres al nen prematur

     . La comunicació infermera amb el pare i la mare del nen prematur

    . El suport emocional als pares i mares del nen o la nena prematur/a

 El segon semestre es farà docència presencial  i els temes que es tractaran són:

- Les cardiopaties congènites als nens i nenes

- La mutilació genital femenina

- L'embaràs a l'adolescència

- La discapacitat intel·lectual

- Trastorns mentals severs en el nen, la nena i els adolescents

    . Trastorn mental ansiós-depressiu

    . Trastorn límit de personalitat

    . Psicosis d'UCI

    . Trastorns psicòtics

- El nen i la nena institucionalitzats

- L'adopció i l'acollida

 

Metodologia

Es realitzaran classes teòriques, el primer semestre del curs, es faran en línia de forma asincrònica i es penjaran materials a treballar. El segon semestre seran presencials.

Tanmateix es faran seminaris especialitzats amb la següent temàtica:

- Les famílies homoparentals

- La discapacitat intelectual

- l'adopció i l'acollida

- L'abordatge de l'aprenentatge en els nens i les nenes, els/les adolescents i els immigrants 

 

 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
SEMINARIS ESPECIALITZATS (SESP) 11 0,44 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
TEORIA (TE) 42 1,68 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Tipus: Autònomes      
ELABORACIÓ DE TREBALLS/INFORMES 60 2,4 1, 2, 3, 4, 6, 7
ESTUDI PERSONAL 106,5 4,26 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Avaluació

S'avaluaran els següents aspectes:

- Assistència i participació (10%): s'avaluarà l'assistència a les sessions de seminari. Cada falta a un seminari descompta 0,5 punts de la nota.

Lliurament de treballs (40%): La part de seminari s'avaluarà mitjançant un treball de reflexió sobre el tema d'aquest. Cal lliurar un total de quatre treballs amb un valor del 10% cadascun. El no lliurament comporta un 0 en aquest treball. NO s'admetrà lliurament de treballs fora de termini. La nota mínima per promitjar amb les altres parts és de 4.

- Fòrums de discussió (15%): La part de teoria que es fa en format virtual s'avaluarà mitjançant la participació i les aportacions als fòrums de discussió.

S'obriran tres fòrums de discussió, un per cada dia de classe virtual, amb diverses qüestions sobre les quals ha de reflexionar l'estudiant. Es valorarà el nivell de reflexió i les aportacions al fòrum. A cadascun se li dona un valor del 5% de la nota final d'aquest apartat. 

-Avaluació mitjançant proves objectives (35%): De les sessions teòriques presencials es farà un examen de coneixement que constarà de 30 preguntes de resposta múltiple que es farà a través del Moodle del màster en format virtual. Per promitjar amb els altres apartats cal haver tret un 4.

En cas de no superar l'examen amb una nota mínima de 4, l'estudiant podrà presentar-se a una prova de recuperació, sempre què hagi lliurat tots els treballs i tingui un mínim de 5 en els apartats d'assitència i participació als fòrums de discussió.

Les aportacions que comportin manca de respecte vers els companys/companyes  i/o professors/ professores suposaran el suspès del mòdul

La qualificació final correspon a la suma dels apartats anteriors. Per aprovar el mòdul, el sumatori de tots els apartats ha de donar una nota mínima de 5.

L'estudiant que no assisteixi al 30% de les sessions es considerarà "No avaluable".

Qualificacions
Segons l'acord 4.4 de la Junta de Govern 17/11/2010 del reglament d'avaluació, les qualificacions seran:
suspens: de 0 a 4.9
aprovat: 5.0 a 6.9
Notable: de 7.0 a 8.9
Excel·lent: 9.0 a 10

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
ASSITÈNCIA I PARTICIPACIÓ ACTIVA A CLASSES I SEMINARIS 10% 0,5 0,02 5
AVALUACIÓ MITJANÇANT PROVES OBJECTIVES 35% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 6, 7
FOROS DE DISCUSSIÓ 15% 3,5 0,14 1, 2, 3, 4, 6
LLIURAMENT DE TREBALLS 40% 0,5 0,02 1, 2, 3, 4, 6

Bibliografia

1- Rodes Lloret F, Monera Olmos C E, Pastor Bravo, M.  Vulnerabilidad Infantil: un enfoque multidisciplinar.Madrid: Díaz de Santos; 2010

2- Observatorio Nacional de la Violencia Contra las Mujeres y los integrantes del grupo familiar. Los niños, niñas y adolescentes: población vulnerable al maltrato y al abuso. 2018. disponible en: https://observatorioviolencia.pe/ninez-vulnerable-al-maltrato/

3- Generaliltat de Catalunya. Departament d'Educació. Protocol de prevenció, detecció i intervenció davant l'assetjament i el ciberassetjament entre iguals. 2019. disponible a :  http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/protocols/assetjament-ciberassetjament-entre-iguals/index.html

4-INJUVE. La violencia de género en los jóvenes. Una visión general de la violencia de género aplicada a los jóvenes en España. disponible en: http://www.injuve.es/observatorio/familia-pareja-e-igualdad-de-genero/la-violencia-de-genero-en-los-jovenes.

 

Programari