Logo UAB
2021/2022

Fonaments Teòrics de la Vulnerabilitat

Codi: 44458 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4317584 Innovació Infermera Aplicada a la Vulnerabilitat i la Salut OB 0 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Rebeca Gomez Ibañez
Correu electrònic:
Rebeca.Gomez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)

Equip docent

Germán Diestre Ortín
Nina Granel Gimenez
Juan Leyva
Maria Dolores Bernabeu Tamayo

Prerequisits

No hi ha requisits previs per a la realització d’aquest mòdul.

Objectius

Aquest mòdul constitueix la base teòrica del màster. Per tant, els objectius fonamentals del mòdul són:

-     Establir els fonaments teòrics més rellevants relatius a la vulnerabilitat en l’àmbit de la salut.

-     Descriure els aspectes ontològics, epistemològics i filosòfics de la investigació en vulnerabilitat.

-     Estudiar les principals corrents de pensament desenvolupades a les últimes dècades relacionades amb la comprensió de la vulnerabilitat.

-     Analitzar críticament els determinants socials i culturals que impacten directament a la salut-malaltia dels col·lectius vulnerables.

Competències

 • Comprendre els fonaments teòrics que expliquen els processos sanitaris i socials que comporten situacions de vulnerabilitat.
 • Desenvolupar un raonament crític i un compromís social amb la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, des del respecte dels drets fonamentals, de la igualtat de dones i homes i de la no-discriminació
 • Incorporar la bioètica en el diagnòstic i la intervenció de les situacions que posen en risc de vulnerabilitat la població.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els prejudicis i discriminacions que a curt i llarg termini pateixen les poblacions vulnerables.
 2. Demostrar capacitat d'anàlisi davant la complexitat de la situació estudiada aportant una base teòrica realista i convenient.
 3. Demostrar capacitat per establir un marc conceptual adequat a la situació plantejada.
 4. Desenvolupar un raonament crític i un compromís social amb la pluralitat i diversitat de realitats de la societat actual, des del respecte dels drets fonamentals, de la igualtat de dones i homes i de la no-discriminació
 5. Explicar les causes i conseqüències de la vulnerabilitat a partir dels models teòrics existents.

Continguts

El mòdul es distribuirà en tres blocs diferenciats, cadascun amb diferents temes de treball:

 1. Aspectes ontològics, epistemològics i filosòfics de la investigació en vulnerabilitat.
  1. Contextualització i grans trets de la vulnerabilitat.
  2. Positivisme i post positivisme
  3. Constructivisme
  4. Teoria socio-crítica
 2. Corrents de pensament desenvolupades a les últimes dècades relacionades amb la comprensió de la vulnerabilitat.
  1. Capitalisme
  2. Globalització
  3. Bioètica
  4. Feminisme
  5. Interseccionalitat
  6. Pràctica avançada infermera i cultura de seguretat
  7. Models i teories de pràctica avançada relacionats amb l’aspecte cultural.
 3. Anàlisi crític dels determinants socials i culturals que impacten directament a la salut-malaltia dels col·lectius vulnerables, des de una perspectiva epidemiològica i social.
  1. Immigració
  2. Multiculturalitat
  3. Determinants socials de la salut
  4. Diversitat de realitats socials
  5. Exclusió social
  6. Influència de la cultura a l’entorn sanitari.

Metodologia

El contingut del mòdul es realitzarà en 4 setmanes, sent aquest contingut virtual i asincrònic.


Es faran diferents activitats d'ensenyament-aprenentatge:

 • Sessions teòriques amb suport audiovisual impartides pel professorat. Aquestes sessions es posaran a disposició de l’alumnat setmanalment, segons el cronograma del mòdul.
 • Seminaris de discussió. Sessions que es realitzaran al final de cada bloc teòric. Es poden plantejar de manera individual o grupal. Es poden realitzar diferents activitats com ara debats, anàlisi de casos, reflexió crítica d'articles originals o publicacions/ notícies actuals, etc.
 • Treball autònom. Per treballar els continguts teòrics i seminaris de cada bloc, es requereix un treball autònom per part de l'alumnat.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Seminari 12,05 0,48 2, 3, 4
Teoria virtual 18 0,72 1, 2, 3, 5
Tipus: Autònomes      
Treball autònom 115,7 4,63 1, 2, 3, 4

Avaluació

El sistema d’avaluació consta de  cinc activitats d'avaluació:

- Assistència i participació activa en classe virtual (10%): activitat necessària per a aconseguir els objectius establerts en el mòdul. La participació i la presencialitat s’avaluaran en diferents moments al llarg del mòdul. S'obtindrà la nota valorant aspectes com: nombre de connexions al campus virtual, intervencions en els diferents blocs, descàrregues de el material docent, assistència a les activitats, etc.

- Prova objectiva escrita de resposta múltiple virtual (35%): aquesta avaluació és durà a terme mitjançant la resposta escrita a preguntes obertes i/o tancades relacionades amb els continguts teòrics i dels seminaris. Es realitzarà al final del mòdul.

- Entrega d'informes/ treballs  (30%): entrega virtual del treball realitzat. Es lliurarà el dia de la defensa oral.

- Defensa oral virtual (10%): defensa virtual del treball realitzat.

- Fòrum de discussió virtual ( 15%): espai obert de discussió virtual on s’analitzarà i es confrontaran idees, tractant temes específics del contingut teòric d’estudi. Es precisa la participació activa i dinamisme  de l’alumnat.

Les activitats avaluatives es duran a terme en moments diferents segons calendari.

OBTENCIÓ DE LA QUALIFICACIÓ FINAL DEL MÒDUL:

Es consideraran les següents:

 • Excel·lent (EX). L’alumnat ha assolit les competències avaluades i les duu a terme de manera autònoma fent les seves justificacions amb evidències.
 • Notable (N). L’alumnat ha assolit les competències avaluades i les duu a terme de manera autònoma amb algunes evidències.
 • Aprovat (AP). L’alumnat pot assolir les competències avaluades amb supervisió.
 • Suspens (SS). L’alumnat no ha assolit les competències avaluades.
 • No avaluable (NA). L’alumnat no ha realitzat les activitats programades per tal d’assolir les competències.

1.- La qualificació final del mòdul serà la mitjana ponderada de cadascuna de les activitats d'avaluació. Segons l’acord 4.4 del Consell de Govern 17/11/2010 de la normativa d’avaluació, les qualificacions seran:

Del 0 a 4.9 = Suspens

Del 5.0 al 6.9 = Aprovat

Del 7.0 al 8.9 = Notable

Del 9.0 al 10 = Excel·lent

Del 9.0 al 10 Matrícula d’Honor 

2.- El requisit per a l’obtenció de la nota final és haver-se presentat a totes les parts avaluatives i haver obtingut una puntuació mínima de 5 a cadascuna d'elles.

3.- Es considerarà no avaluable i es puntuarà com a zero, quan l'alumnat no s'hagi presentat a una de les proves d'avaluació. 

4.- L’alumnat té dret a la revisió de les proves d’avaluació. Per a tal fi es concretaran les dates al Campus Virtual.

5. L’alumnat que no hagin superat l’assignatura es podran presentar a un examen final o una prova finalde recuperació virtual. Per tenir dret a la prova final de recuperació, l’alumnat s'ha d'haver presentat a totes les proves d'avaluació.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació activa a classe virtual 10% 0,5 0,02 1, 2, 3, 4, 5
Defensa oral virtual 10% 0,5 0,02 2, 4, 5
Entrega de informes / Treballs 30% 0,5 0,02 1, 2, 3, 4, 5
Fòrum de discussió virtual 15% 0,75 0,03 1, 2, 3, 4, 5
Prova objectiva escrita de resposta múltiple virtual 35% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5

Bibliografia

Rogers, A.C. (1997), Vulnerability, health and health care. Journal of Advanced Nursing, 26: 65-72. https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.1997.1997026065.x

Sellman, D. (2005), Towards an understanding of nursing as a response to human vulnerability. Nursing Philosophy, 6: 2-10. https://doi.org/10.1111/j.1466-769X.2004.00202.x

Yasmin Gunaratnam. (2013) Cultural vulnerability: A narrative approach to intercultural care. Qualitative Social Work 12:2: 104-118.

Alligood, MR. (2013). Nursing Theory: Utilization & Application. 5th edition. Missouri. ISBN: 978-0-323-09189-3

Gustafson, DL. (2005) Transcultural Nursing Theory From a Critical Cultural Perspective, Advances in Nursing Science, 28 - Issue 1: 2-16.

McCormack, B. & McCance, T. (2010) Person-centred Nursing: Theory, Models and methods, 208. https://eresearch.qmu.ac.uk/handle/20.500.12289/3451

Programari

Es recomana disposar de l'aplicació informàtica TEAMS