Logo UAB
2021/2022

Polítiques Migratòries i Integració Social

Codi: 44039 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4313228 Política Social, Treball i Benestar OT 0 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Sonia Parella Rubio
Correu electrònic:
Sonia.Parella@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)

Altres indicacions sobre les llengües

Les classes s'imparteixen en castellà. Una bona part dels materials són en anglès.

Equip docent

Teresa Sorde Marti
Massoud Sharifi Dryaz

Prerequisits

No s'han establert prerequisits per cursar l'assignatura

Objectius

El creixement de les migracions internacionals a les societats europees s'ha convertit en un dels fets socials de major rellevància i planteja importants reptes per a les polítiques públiques i per als models de cohesió social i convivència. L'objectiu general del mòdul és oferir eines analítiques, conceptuals i metodològiques per tal d’abordar aquests processos de transformació econòmica, política i social, des d'una perspectiva comparada i des de l'èmfasi en dos eixos clau a l'hora de gestionar les migracions i la diversitat:
- Les polítiques migratòries i de control de fluxos i els seus impactes sobre els drets de les persones
- Les polítiques d'integració, tant des de la perspectiva de la igualtat i la redistribució, com des de la perspectiva del reconeixement i gestió de la diversitat i la convivència

Competències

 • Aplicar l'enfocament de gènere a l'anàlisi de la relació entre mercat laboral, cures i desigualtats socials.
 • Dissenyar, implementar i avaluar les polítiques socials i els processos que incideixen en la redistribució de recursos i en la millora del benestar de la ciutadania, en diferents àmbits i des d'una perspectiva europea.
 • Distingir les principals transformacions econòmiques, polítiques, socials i culturals de les societats complexes per a analitzar els reptes fonamentals que plantegen per a la igualtat i el benestar.
 • Utilitzar i gestionar informació bibliogràfica i recursos informàtics en l'àmbit d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els reptes que plantegen les dinàmiques socials dels processos migratoris a Europa en els models d'integració i els processos d'exclusió social.
 2. Aplicar la perspectiva de gènere al vincle entre treball de cura i règims migratoris a Europa i als seus impactes.
 3. Aplicar les bases i els principis de les polítiques públiques que aborden la integració de la població immigrant des de la dimensió de la igualtat i de la redistribució en societats i tenint en compte les especificitats dels diferents règims de benestar i règims migratoris a Europa.
 4. Identificar el gènere com una de les principals relacions socials que configuren els patrons migratoris, els processos d'integració i el disseny de les polítiques públiques que afecten la població immigrant.
 5. Utilitzar i gestionar informació bibliogràfica i recursos informàtics en l'àmbit d'estudi.

Continguts

 1. Els eixos de la política migratòria
 2. La política migratòria a la UE
 3. Els eixos de la política d'asil i refugi a Europa
 4. Immigració altament qualificada: mercats de treball i regulació
 5. Reptes i debats al voltant de la construcció de la ciutadania a la UE
 6. Polítiques d'integració i gestió de la diversitat a la UE
 7. Polítiques anti-discriminació a la UE

Metodologia

Combina classes magistrals amb debats participatius i 1 exercici de role playing

Es promourà al llarg de les sessions un clima que eviti els comentaris o exemples sexistes, racistes i LGBTIfòbics

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 22 0,88 1, 2, 3, 4, 5
Presentació oral 4 0,16 1, 3, 4, 5
Tipus: Supervisades      
Seguiment tutorial 15 0,6 3, 4, 5
Tipus: Autònomes      
Preparació exercicis 39 1,56 2, 3, 4
Preparació paper acadèmic 70 2,8 1, 3, 4, 5

Avaluació

L’avaluació continuada incorpora tres tipus diferents d’evidències:

 • EXERCICIS INDIVIDUALS: entrega de 2 fitxes/resum de sessió (40%)
 • PRESENTACIÓ ORAL. Exposicions orals en equips de 3-4 persones. Metodologia de “role playing” (20% )
 • ELABORACIÓ “PAPER ACADÈMIC” DE 5000 PARAULES.  (40%)

Altres qüestions a tenir en compte:

-   L’assistència a classe és obligatòria

-   Càlcul de la nota final. És necessari tenir, com a mínim un 4, de les diferents parts de l’assignatura per tal de poder fer mitjana entre les diverses notes.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Entrega 2 exercicis 40% (20% cada exercici) 0 0 1, 3, 4, 5
Paper acadèmic 40% 0 0 2, 3, 4, 5
Presentació oral 20% 0 0 1, 3, 4, 5

BibliografiaEn començar el curs es lliurarà la programació detallada de la llista de lectures que s’utilitzaran pels seminaris de discussió de textos.

 

Brown, Wendy (2015). Estados amurallados: soberanía en declive. Barcelona : Herder

Cachón Rodríguez, Lorenzo y Aysa-Lastra, María (2019). «El Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular: un contrato social internacional». Anuario CIDOB de la Inmigración 2019 , p. 84-95. DOI: doi.org/10.24241/AnuarioCIDOBInmi.2019.84.  Disponible en:

https://www.cidob.org/articulos/anuario_cidob_de_la_inmigracion/2019/el_pacto_mundial_para_la_migracion_segura_ordenada_y_regular_un_contrato_social_internacional

Castles S. (1986) The Guest-Worker in Western Europe — An Obituary. International Migration Review. 1986;20(4):761-778. 

Castles, Stephen (2006). “Guestworkers in Europe: A Resurrection?” The International Migration Review, vol. 40, no. 4, 2006, pp. 741–766. 

Ferrero-Turrión, Ruth (2016), “Europa sin rumbo. El fracaso de la UE en la gestión de la crisis de refugiados.” en Revista de estudios internacionales mediterráneos, 21, 159-176.https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/676928/REIM_21_12.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Gouws, Amanda. (2013), Multiculturalism in South Africa: Dislodging the Binary between Universal Human Rights and Culture/Tradition, Politikon, 10.1080/02589346.2013.765674, 40, 1, (35-55)

Iredale, R. (2001): “The migration of professionals: theory and typologies.” International Migration, vol. 38 (5), pp: 7-24.

Meissner, Fran & Steven Vertovec (2015) Comparing super-diversity, Ethnic and Racial  Studies, 38:4, 541-555

Meyer, J-B (2001) “Network approach versus brain drain: lessons from the diaspora”, International Migration 39(5): 91-110.

Mezzadra, S y Brett, N. (2017). La Frontera como Método. Madrid: Traficante de Sueños      Disponible en:   https://traficantes.net/libros/la-frontera-como-método 

Meyer. J.B. (2001). Network approach versus brain drain : lessons from the diaspora. International Migration, Wiley, 2001, 39 (5), p. 91-110. ff10.1111/1468-2435.00173ff. ffird-01730582f

Sassen, S. (2016)  "La pérdida masiva de hábitat. Nuevas motivaciones para la migración". Iglesia Viva, 270: 11-38.   Disponible en: https://iviva.org/revistas/270/270-11-SASSEN.pdf ; (Versión original en inglés:  A Massive Loss of Habitat: New Drivers for Migration, 2016,  Sociology of Development 2(2):204-233)

Simon, Patrick (2012) Collecting ethnic statistics in Europe: a review, Ethnic and Racial Studies, 35:8, 1366-1391, DOI: 10.1080/01419870.2011.607507

Small, Mario L., and Devah Pager. 2020. "Sociological Perspectives on Racial Discrimination." Journal ofEconomic Perspectives, 34 (2): 49-67.

Special Issue:70 years of International Social Science Journal Volume 68, Issue 227-228

Vertovec, Steven (2007). "Super-diversity and its implications". Ethnic and Racial Studies.  30 (6): 1024–1054.

Zapata-Barrero, R. (2017) Interculturalism in the post-multicultural debate: a defense. CMS 5, 14 . https://doi.org/10.1186/s40878-017-0057-z

Programari

No aplicable