Logo UAB
2021/2022

Adquisició de la Sintaxi i la Morfologia Angleses

Codi: 44030 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4313157 Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies OT 0 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Montserrat Capdevila Batet
Correu electrònic:
Montserrat.Capdevila@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)

Equip docent

Mireia Llinàs Grau

Prerequisits

Es requereix un nivell d'anglès C1 i coneixements bàsics de lingüística per seguir bé el curs.

Objectius

Aquest mòdul estudia els procés d'adquisició de l'anglès com a primera i com segona llengua analitzant com els nens (L1) i els adults (L2) aprenen la forma de les paraules angleses i les seves possibles combinacions per formar oracions en anglès. L'objectiu bàsic del curs és que els estudiants entenguin com les gramàtiques d'una primera i d'una segona llengua es van estructurant en els dos processos. El curs introdueix els/les estudiants a les principals teories sobre l'adquisició del lenguatge.

 

 

Competències

 • Analitzar i sintetitzar informació a nivell avançat.
 • Analitzar la relació entre factors, processos o fenòmens de l'adquisició de l'anglès com a segona llengua, el seu aprenentatge i la seva metodologia d'ensenyament, i la seva literatura, història i cultura.
 • Aplicar els coneixements metodològics sobre anàlisi estadística i generació de dades, tractament i codificació de bases de dades multilingües, anàlisis de textos literaris, etc. a la recerca.
 • Argumentar críticament, emetre judicis i aportar idees a partir de l'anàlisi de la informació procedent de la producció científica en aquestes àrees.
 • Comunicar de forma oral i escrita, amb total correcció, precisió i claredat.
 • Demostrar una actitud de respecte cap a les opinions, els valors, els comportaments i les práctiques d'altres.
 • Desenvolupar habilitats d'aprenentatge autònom aplicables a la recerca.
 • Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi acadèmic de l'adquisició, l'ensenyament i l'ús de l'anglès com a segona llengua en contextos multilingües i multiculturals, els estudis literaris i els estudis culturals.
 • Utilitzar l'idioma anglès per a finalitats acadèmiques i professionals relacionats amb la recerca en els àmbits de l'adquisició, l'ensenyament i l'ús de l'anglès com a segona llengua en contextos multilingües i multiculturals, els estudis literaris i els estudis culturals.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar dades de la sintaxi de l'anglès d'un corpus lingüístic per comprovar hipòtesis plantejades.
 2. Analitzar i sintetitzar informació a nivell avançat.
 3. Analitzar propostes de diferents tipus sobre l'adquisició de la sintaxi
 4. Comunicar de forma oral i escrita, amb total correcció, precisió i claredat.
 5. Demostrar una actitud de respecte cap a les opinions, els valors, els comportaments i les práctiques d'altres.
 6. Desenvolupar habilitats d'aprenentatge autònom aplicables a la recerca.
 7. Escriure treballs d'avançat nivell acadèmic sobre adquisició de la llengua des del punt de vista generativista
 8. Explicar l'evolució de la sintaxi dels aprenents d'una segona llengua.
 9. Identificar les ideologies lingüístiques que influeixen en les pràctiques multilingües en diferents contextos institucionals.
 10. Llegir de forma crítica articles acadèmics sobre l'adquisició de la llengua des del punt de vista generativista
 11. Valorar el paper de la llengua i les pràctiques lingüístiques en els processos socials relacionats amb la globalització i la nova economia.

Continguts

Unitat 1: Introducció al marc teòric

Unitat 2: Morfologia i sintaxi

Unitat 3: L'adquisició de la llengua

Unitat 4: L'adquisició de l'anglès com a primera llengua

Unitat 5: L'adquisició de l'anglès com a segona llengua

Metodologia

La metodologia del mòdul es basa en classes magistrals per introduir els temes de cada unitat, debats a classe i exercicis pràctics sobre dades d'adquisició.

 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals d'introducció als temes 20 0,8 1, 3, 9
Debats a classe 26 1,04 3, 4, 5, 10, 11
Tipus: Supervisades      
Participació a classe 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 11
Tipus: Autònomes      
Estudi i revisió de la matèria del curs 20 0,8 3, 10
Lectures i resums 40 1,6 3, 6, 9, 10

Avaluació

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

Examen 1: 25%

Examen 2: 25%

Assignment 1: 20%

Assignment 2: 20%

Participació a classe: 10%

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

L’estudiant rebrà la qualificació de “No avaluable” sempre que no hagi lliurat més del 30% de les activitats d’avaluació.

La recuperació d’aquesta assignatura es realitzarà mitjançant una prova de síntesi que inclourà tots els continguts del curs.

La qualificació màxima que es pot obtenir a la recuperació és de 5.

PLAGI: En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assignment 1 20% 5 0,2 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11
Assignment 2 25% 5 0,2 2, 3, 7, 11
Examen 1 25% 6 0,24 2, 3, 7, 8, 10, 11
Examen 2 25% 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Participació a classe 10% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Bibliografia

Archibald, John (ed) (2000) Second Language Acquisition and Linguistic Theory,  Oxford: Blackwell.

Cattel, Ray. (2000) Children’s Language: Consensus and Controversy, London: Cassell.

Crain, Stephen. & Diane Lillo-Martin (1999) An Introduction to Linguistic Theory and Language Acquistion, Oxford: Backwell.

Guasti, Maria Teresa (2002) Language Acquisition. The Growth of Grammar, Cambridge, Mass: MIT Press.

Hawkins, Roger (ed) (2001) Second Language Syntax. A Generative Introduction, Oxford: Blackwell.

Radford, Andrew (2004) Minimalist Syntax. Exploring the Structure of English, Cambridge, C.U.P

Slabakova, Roumyana (2016) Second Language Acquisition, Oxford: O.U.P.

White, Lydia (2003) Second language acquisition and Universal Grammar. (2nd edition) Cambridge: CUP.

Programari

L'assignatura no requereix programari especial.