Logo UAB
2021/2022

Treball de Fi de Màster

Codi: 43182 Crèdits: 15
Titulació Tipus Curs Semestre
4312208 Arxivística i Gestió de Documents OB 2 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Remei Perpinya Morera
Correu electrònic:
Remei.Perpinya@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)

Equip docent

Irene Brugués Massot

Prerequisits

Cap

Objectius

La finalitat del mòdul és que l’alumnat aprofundeixi en l’estudi d’un tema del seu interès i desenvolupi habilitats i capacitats per treballar amb les fonts, mètodes i les tècniques de recerca científica pròpies de l’arxivística, que li permetin reflexionar de forma integrada i transversal sobre algun aspecte de l’Arxivística i la Gestió de Documents.

Els objectius formatius són:

- Aprofundir en l’estudi d’un tema de l’Arxivística i la gestió de documents.

- Conèixer i aplicar els principis i metodologies de la recerca: cerca de fonts d’informació, recollida, anàlisi i interpretació de dades, presentació de conclusions i redacció del treball.

- Aplicar els coneixements i les competències adquirides durant la realització del Màster de forma autònoma.

Competències

 • Actualitzar i reciclar coneixements a través de la formació continuada.
 • Adaptar-se a noves situacions, tenir capacitat de lideratge i iniciativa.
 • Analitzar, sintetitzar, organitzar i planificar els entorns i les actuacions de gestió.
 • Comunicar coneixements de forma oral i escrita.
 • Generar propostes innovadores i competitives.
 • Integrar coneixements i habilitats en l'exercici pràctic i en l'elaboració d'un treball acadèmic o professional en l'àmbit de la arxivística i la gestió documental.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Raonar críticament i demostrar compromís ètic i social i tenir respecte a la diversitat ia la multiculturalitat.
 • Treballar amb les fonts , mètodes , eines informàtiques i tècniques d'investigació científica pròpies de l'arxivística.
 • Treballar de forma autònoma, resolent problemes i prenent decisions.

Resultats d'aprenentatge

 1. Actualitzar i reciclar coneixements a través de la formació continuada.
 2. Adaptar-se a noves situacions, tenir capacitat de lideratge i iniciativa.
 3. Analitzar, sintetitzar, organitzar i planificar els entorns i les actuacions de gestió.
 4. Comunicar coneixements de forma oral i escrita.
 5. Desenvolupar les habilitats de comunicació d'un projecte en arxivística i gestió documental.
 6. Generar propostes innovadores i competitives.
 7. Identificar les fonts per a la recerca en arxivística.
 8. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 9. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 10. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 11. Raonar críticament i demostrar compromís ètic i social i tenir respecte a la diversitat ia la multiculturalitat.
 12. Reconèixer i aplicar mètodes, tècniques i eines de recerca en arxivística.
 13. Reconèixer l'estat de la recerca en arxivística.
 14. Resoldre de manera solvent els problemes en l'elaboració de projectes en arxivística i gestió documental.
 15. Treballar de forma autònoma, resolent problemes i prenent decisions.
 16. Utilitzar la metodologia adequada per al desenvolupament del treball i en l'elaboració de projectes en arxivística i gestió documental.

Continguts

Elaboració d’un treball de màster sobre aspectes concrets de l'arxivística i la gestió documental. L'objectiu és que l'estudiant demostri que ha adquirit el conjunt de competències del màster, la seva capacitat per relacionar-les de manera transversal i integrada i que el capaciten per exercir la professió.

És dirigit per professorat del Màster d'Arxivística i es defensa públicament davant d'un tribunal.

Metodologia

El treball es realitza sota la supervisió d'una persona assignada per l'Escola d'entre el professorat del Màster. En el cas que, degut a l'especificitat del tema, es consideri convenient que la direcció la porti una persona especialista aliena al Màster, caldrà nomenar una codirecció d'entre el professorat del màster per tal de fer el seguiment del treball.

La directora o el director del treball i l'alumne o alumna s'han de reunir un mínim de dues vegades, i tantes com la direcció consideri convenient.

A l’inici de curs es proporcionaran les directrius concretes per a l’elaboració del TFM.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Sessions de tutories 12 0,48 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16
Tipus: Autònomes      
Elaboració del treball de recerca 362 14,48 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16

Avaluació

El treball s’avalua de la següent manera:

 • 60 % és avaluat per un tribunal qualificador davant el qual l'alumna o alumne ha d'exposar el seu treball. La durada de l'acte de defensa és de 60 minuts, durant els quals l'estudiant en disposa d'uns 20-30 minuts per exposar el seu treball. Les persones membres del tribunal poden fer les preguntes que considerin adequades. El tribunal avalua la capacitat per exposar i comunicar el treball: l'estructura de la presentació i discurs, l'ús dels recursos emprats, l'oralitat i capacitat d'empatia, la resposta adequada a les preguntes, la demostració del coneixement i domini del tema analitzar, l'administració del temps disponible, l'adequació i oportunitat del tema. El tribunal també valora el treball escrit i té en compte l'informe de la tutora o el tutor (si escau).
 • 40 % de la qualificació va a càrrec de la directora o director del treball, el qual l'ha d'avaluar tenint present els següents criteris: A) Objectius i hipòtesi del treball, preguntes o aportacions de nou coneixement del treball: oportunitat del tema, originalitat, plantejament dels objectius i de les hipòtesis, preguntes o aportacions de nou coneixement. B) Metodologia i fonts: bibliografia adequada i àmplia, recopilació de dades correcta. C) Contingut: Anàlisi de les dades rigorosa, marc teòric adequat, aportació del treball, importància dels resultats. D) Aspectes formals: redacció acurada, presentació correcta, notes a peu de pàgina, referències bibliogràfiques d’acord amb les normes. E) Procés que ha seguit l’alumna o alumna en la seva elaboració: la capacitat de treball i la resolució de dificultats, la planificació i puntualitat en els lliuraments de les tasques.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Defensa oral davant del tribunal avaluador 60% 1 0,04 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16
Presentació escrita 40% 0 0 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Bibliografia

Aspectes generals d'elaboració de treballs de recerca

Bell, J. 2002. Cómo hacer tu primer trabajo de investigación : guía para investigadores en educación y ciencias sociales. Barcelona : Gedisa Editorial.

COROMINA I POU, E., CASACUBERTA, X. y QUINTANA, D. 2000. El Treball de recerca : procés d’elaboració, memòria escrita, exposició oral i recursos. Vic : Eumo. ISBN 8476025963.

Dunleavy, P. 2003. Authoring a PhD : how to plan, draft, write, and finish a doctoral thesis or dissertation. Houndmills [etc.] : Palgrave Macmillan.

ECO, U. 2001. Cómo se hace una tesis : técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritura. Barcelona : Gedisa Editorial. ISBN 8474328969.

GÓMEZ, M. 2009. Introducción a la metodología de la investigación científica [Recurs electrònic]. 2a ed. Córdoba, Argentina : Brujas. ISBN 9781413571592. Accesible desde el catalogo de las bibliotecas de la UAB,

RIGO, A., GENESCÀ, G. y ALSIUS, S. 2000. Tesis i treballs : aspectes formals. Vic : Eumo. ISBN 8476023359.

Revisió de la literatura

Jesson, J. (2011). Doing your literature review : traditional and systematic techniques / Jill K. Jesson ; with Lydia Matheson and Fiona M. Lacey. Los Angeles : SAGE.

Ridley, D. D. (2008). The Literature review : a step-by-step guide for students / Diana Ridley. Los Angeles : Sage.

El plagi i l’honestedat acadèmica. 2012. [tutorial en línia]. REBIUN: CRUE. (CI2, competencias informáticas e informacionales). Traducció d’un tutorial produït per la biblioteca de la Universitat de Sidney. http://www.crue.org/tutorial_plagio_cat/>. (Versió en castellà disponible a: <http://www.crue.org/tutorial_plagio/>). [Consulta: 19 octubre 2018].   

Metodologia de recerca en ciències socials

BRYMAN, A. 2012. Social research methods. Oxford : Oxford University Press. ISBN 9780199588053.

CRESWELL, J.W. 2013. Qualitative inquiry & research design : choosing among five approaches. 3rd ed. Los Angeles [etc.] : SAGE. ISBN 9781412995313 (cart.).

CRESWELL, J.W. 2014. Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Thousand Oaks [etc.]: SAGE. ISBN 9781452226095 (cart.).

GERRING, J. 2014. Metodología de las ciencias sociales : un marco unificado. Madrid : Alianza. ISBN 9788420689807.

GHAURI, P. 2004. Designing and Conducting Case Studies in International Business Research. En: R. MORSCHAN-PICKKER y C. WELCH (eds.), Handbook of Qualitative Research Methods for International Business. Cheltenham, UK; Northampton , MA, USA: Edward Elgar, pp. 109-124.

Gómez, M. 2009. Introducción a la metodología de la investigación científica. 2a ed. Córdoba, Argentina : Brujas. Llibre electrònic disponible al catàleg UAB

HENNINK, M.M. 2013. Understanding focus group discussions. Oxford : Oxford University Press, USA. ISBN 9780199383962.

RITCHIE, J., LEWIS, J., MCNAUGHTON NICHOLLS, C. y ORMSTON, R. 2014. Qualitative research practice : a guide for social science students and researchers. 2nd ed. Los Angeles; Sage. ISBN 9781446209110 (cart.).

Thomas, G. (2011). How to do your case study : a guide for students and researchers. London : SAGE.

Metodologia de recerca en Arxivística

COUTURE, C. 2000. La formation et la recherche en archivistique dans le monde: une étude comparative. S.l.: s.n.

MENDO CARMONA, C. 2004. Consideraciones sobre el método en Archivística. Documenta & Instrumenta, vol. 1, pp. 35-46. ISSN 1697-3798.

CONDE VILLAVERDE, M.L. 2006. La investigación en los archivos: evolución de su contexto y contenido. Arbor: Ciencia, Pensamiento y Cutura,

MAURI, A. y PERPINYÀ, R. 2007. Formació i professionalització en el marc de la convergència europea. Lligall, no. 26, pp. 189-220.

BONAL-ZAZO, J.L. 2012. Paradigmas de investigación en Archivística. Estudos avançados en Arquivologia. Marilia: Oficina Universitaria ; Sâo Paulo: Cultura acadêmica, pp. 69-90.

GILLILAND, A. , MCKEMMISH, S. y LAU, A.J. (eds) . 2016. Research in the archival multiverse. Clayton: Victoria Monash University Publishing.

THOMASSEN, T. 2001. A First Introduction to Archival Science. Archival Science, no. 1, pp. 373-385.

PENTEADO, P. 2004. A Investigação em sistemas de arquivo organizacionais: algumas reflexões sobre o caso das Misericórdias de Portugal. Actas do Colóquio «Do documento à informação» e das Jornadas sobre Sistemas de Informação Municipal, pp. 141-163.

GILLILAND, A. y MCKEMMISH, S. 2004. Building an Infrastructure for Archival Research. Archival Science, vol. 4, no. 3-4, pp. 149-197. ISSN 1389-0166. DOI 10.1007/s10502-006-6742-6.

GILLILAND, A. y MCKEMMISH, S. 2006. Nuevos métodos de investigación en archivística. Cartagena: Ayuntamiento.

JAÉN GARCÍA, L.F. 2008. La formación archivística y la investigación. Revista Códice, vol. 4 (2), pp. 51-61.

PICKARD, A.J. 2013. Research methods in information. S.l.: Facet. ISBN 9781856048132.

GILLILAND, A.J. 2014. Conceptualizing 21st-Century Archives.pdf. S.l.: Society of American Archivists. ISBN 978-1-931666-68-8.

Programari

No s'utilitza programari específic