Logo UAB
2021/2022

Pràcticum

Codi: 43160 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4313879 Estudis Teatrals OT 0 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Rossend Arqués Corominas
Correu electrònic:
Rossend.Arques@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)

Equip docent

Elisabeth Escude Galles

Equip docent extern a la UAB

Carlota Subirós

Prerequisits

La matrícula al mòdul de Pràcticum està condicionada a l'admissió prèvia i a un nombre limitat de places (10). S'establiran uns criteris de selecció i, prèvia a la matriculació, es durà a terme una entrevista personalitzada per admetre o no els estudiants al Pràcticum. Vegeu el calendari del curs a la pàgina web del MUET.

Objectius

Les pràctiques externes tenen com a objectiu posar en relació els alumnes amb determinats ambients professionals. A més, ofereixen la possibilitat d'obrir la investigació a un àmbit molt emergent en les arts escèniques: els processos (creatius, pedagògics, de producció, etc.) que precedeixen el resultat. Les pràctiques es duran a terme en empreses i institucions tant del sector públic com del sector privat: infraestructures teatrals, productores de televisió, productores de teatre, companyies de dansa, companyies de teatre, centres pedagògics, associacions culturals i socials, administracions públiques, tallers d'escenografia, mitjans de comunicació.

Competències

 • Analitzar els elements i fenòmens de les arts escèniques a partir de les seves possibles categoritzacions i interrelacions.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Treballar en un equip multidisciplinari en entorns diversos.
 • Valorar la dimensió social inherent a les arts escèniques.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar en un entorn professional els coneixements adquirits.
 2. Incorporar les dinàmiques professionals dels processos relatius a les arts escèniques.
 3. Produir textos d'anàlisi per conceptualitzar processos pràctics relatius als entorns professionals de les arts escèniques.
 4. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 5. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 6. Treballar en un equip multidisciplinari en entorns diversos.
 7. Valorar la dimensió social inherent a les arts escèniques.

Continguts

 Les pràctiques externes tenen com objectiu posar en relació els alumnes amb determinats entorns professionals (artístics, pedagògics, de producció...). Ofereixen la possibilitat d’obrir la investigació a un àmbit emergent com són els processos de creació, que precedeixen al resultat. Aquestes pràctiques es realitzaran en empreses o institucions tant del sector públic com privat: productores de teatre,  companyies de dansa o teatre, televisió, centres pedagògics, associacions culturals, socials, tallers d’escenògrafs, etc.

L’Institut del Teatre és el responsable d’establir i signar el conveni amb les institucions on es desenvolupen aquestes pràctiques.

Metodologia

La tasca que es portarà a terme, en primer lloc, serà l’assistència i seguiment dels processos vinculats a les arts escèniques (artístics, pedagògics, de producció, etc), que prèviament hagin estat pactats entre el tutor del mòdul, l’alumnes i el tutor de l’organització i condicionats per la naturalesa de la institució artística que acull l’alumne.

L’alumne, a més de realitzar les activitats pràctiques, tindrà unes tutories i desenvoluparà un treball personal de reflexió i anàlisi sobre conceptes prèviament pactats.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
Realització d'activitats pràctiques i tutories 95 3,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Tipus: Autònomes      
Estudi personal 55 2,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Avaluació

L’avaluació del pràcticum s’articularà amb un treball/memòria de reflexió i crítica (35%), la defensa davant del tutor del treball (40%) i un informe del tutor extern (25%).

GUIA DE LA MEMÒRIA DEL PRÀCTICUM

1_     Descripció i anàlisi de la proposta dramatúrgica a tots els nivells (referents, signes, materials dramàtics, temes/subtemes, estructura, etc. que s’utilitzen com a eixos inicials del projecte).

2_     Anàlisi crítica de les metodologies utilitzades en el procés de creació.

3_     Anàlisi global de la peça escènica:

—      Principis estètics.

—      Definició de la gramàtica.

—      Errors o encerts de sintaxi.

—      Comentari sobre els signes de l'escenificació i valoració de la seva funcionalitat dins la peça.

—      Anàlisi rítmica.

—      Anàlisi objectiva de contrast entre el que es pretenia amb les hipòtesis dramatúrgiques i el que finalment s’ha aconseguit en tant que recepció.

—      Coherència  i  grau  d’ajust  entre  el  què  es  pretén  comunicar  i  el  que  realment s’aconsegueix comunicar. Grau de claredat i opacitat. Índex i nivell de significants unívocs i equívocs.

—      Adequació sintàctica i gramatical de la peça en base al que es vol explicar i transmetre.

—      Nivell d’utilització i consideració de la proxèmia i la composició escènica.

—      La coherència, convivència i equilibri dels signes en base a la dicotomia consonància- concordança/dissonància.

4_     Descripció detallada de les diferents etapes del procés creatiu.

5_     Anàlisi crítica sobre el procés creatiu (incloure opinió personal sobre el que s’han cregut encerts i/o errors).

6_     Reflexions personals sobre l’experiència viscuda i d’aprenentatge (“Autoavaluació”).

7_     Conclusions generals.

NOTES ADDICIONALS

1. En el moment de la realització de cada activitat avaluativa, el professor o la professora informarà l’alumnat del procediment i la data de revisió de les qualificacions.

2. En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. Si es produeixen diverses irregularitats en els actes, la qualificació final d’aquest assignatura serà zero.

3. En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikisi/o discussions d’exercicis a través de Teams, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Defensa oral davant del tutor 40 % 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Informe del tutor extern 25 % 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Memòria i diari de pràctiques 35 % 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Bibliografia

Durant el curs, es facilitaran les referències bibliogràfiques que es considerin pertinents.

Programari

-