Logo UAB
2021/2022

Aspectes Psicopedagògics de la Intervenció Educativa

Codi: 42961 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4313816 Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura OT 0 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Adriana Gil Juárez
Correu electrònic:
Adriana.Gil.Juarez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)

Equip docent

Guillem Sala Lorda
Carme Sanjuán González

Prerequisits

No es precisa cap requisit especial per a poder cursar l'assignatura.

Objectius

 • Analitzar els diversos àmbits culturals dels infants i els joves, tant aquells en què estan immersos com els que generen.
 • Aplicar estratègies de reconeixement i intervenció sobre contextos socio-educatius formals i no formals.
 • Comprendre les bases fonamentals de la perspectiva sociocultural i contextual del desenvolupament.
 • Desenvolupar actituds favorables vers la intervenció per al desenvolupament de totes les persones 
siguin quines siguin les seves característiques personals.
 • Analitzar la interacció entre els processos de desenvolupament i aprenentatge, i valorar la influència dels diferents contextos educatius.
 • Revisar les pròpies creences i teories sobre l'aprenentatge i l'ensenyança amb l'ajut de les aportacions teòriques més rellevants.
 • Reconèixer les propostes curriculars escolars vigents.
 • Dissenyar i aplicar programes i projectes curriculars a contextos concrets i específics.
 • Aplicar criteris educatius que tinguin cura de les diversitats de l’alumnat.
 • Aplicar procediments de detecció de necessitats socio-educatives.
 • Valorar i aplicar estratègies d’avaluació educativa.
 • Vincular els processos lectors amb els processos educatius.
 • Incidir en els projectes lingüístics i plans lectors dels centres educatius.

Competències

 • Contextualitzar l'activitat professional en les pràctiques i els hàbits lectors de les societats actuals, així com en els processos d'aprenentatge escolars.
 • Desenvolupar estatègies de cooperació per a treballar en equip.
 • Desenvolupar estratègies d'innovació, creativitat i emprenedoria en l'àmbit de la biblioteca escolar i el foment de la lectura.
 • Desenvolupar habilitats de comunicació i de relació interpersonal per gestionar els projectes entre els diversos integrants de la comunitat educativa.
 • Dissenyar, planificar i avaluar projectes de biblioteca, de plans de lectura de centre i de promoció social de la lectura adequats al context.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar el context i els objectius d'actuació en relació amb els marcs teòrics psicopedagògics de referència.
 2. Aplicar estratègies d'intervenció adequades als contextos socioculturals i educatius i a les característiques dels destinataris.
 3. Desenvolupar estatègies de cooperació per a treballar en equip.
 4. Desenvolupar habilitats de comunicació i de relació interpersonal per gestionar els projectes entre els diversos integrants de la comunitat educativa.
 5. Innovar i emprendre accions educatives adequades als objectius i possibilitats del context.
 6. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 7. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 8. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca

Continguts

 1. Societat i educació
 2. Desenvolupament i aprenentatge
 3. Intervenció educativa i biblioteca

Metodologia

La metodologia que utilitza l’equip docent del mòdul està coordinada i directament relacionada amb:

- L’explicació, l’anàlisi i la discussió dels fenòmens educatius i més concretament dels escolars.

- La provocació de la participació activa i la pràctica reflexiva com a eina d'aprenentatge.

- La continuïtat metodològica (que no uniformitat) entre els tres formadors, i entre les seqüències d’ensenyament/aprenentatge i d’avaluació.

- El treball de les persones en formació dins i fora de l’aula de les sessions presencials.

- L’equilibri entre treball individual i grupal per tal d’assolir les competències que es pretenen.

- La unitat de contingut com a referència per poder desenvolupar totes les sessions en interacció constant i recíproca entre persones formadores i persones en formació.

- L'ús de la plataforma MoodleUAB com a complement a les sessions presencials.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Presencial en gran grup 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Tipus: Supervisades      
Activitats i lectures en el desenvolupament del mòdul 60 2,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Tipus: Autònomes      
Treball individual i en petit grup 60 2,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Avaluació

Per poder aprovar el mòdul és imprescindible:

- Assistència i participació a les sessions presencials i entorns virtuals.

- Entrega puntual de les activitats individuals proposades en els diferents blocs de continguts.

- Seguiment i visualització de les aportacions individuals en el treball en grup a desenvolupar al llarg de tot el mòdul.

 L'avaluació de l'assignatura es realitzarà mitjançant les activitats que s'assenyalen.

 La nota final serà el resultat d’una valoració global i individualitzada per part de l’equip docent.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Lliurament d'activitats de mòdul 35% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Presentació oral i co-avaluació dels projectes d'intervenció (individual i grupal) 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Seguiment i informe final d'un projecte d'intervenció (grupal) 45% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Bibliografia

----. Atenció a la diversitat. Generalitat de Catalunya: Departament d'Educació. Disponible a:  http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/diversitat/

Antunez, S. et al. (1992). Del Proyecto educativo a la programación de aula. Barcelona: Graó.

Apple, M. (2012). Can education change society? New York: Routledge.

Berger, K.S. i Thompson, R.A. (1997). Psicología del desarrollo: Infancia y adolescencia. Madrid: Médica Panamericana.

Coll, C., Palacios, J. i Marchesi, A. (Comp.). (2001). Desarrollo Psicológico y educación. II. Psicología de la Educación Escolar. Madrid: Alianza Psicología.

Della, B. i Chistoph, V. (2009). Neurociencia y docentes: crónica de un encuentro. Cuadernos de Pedagogía, 386, 92-96.

Delval, J. (2000). Aprender en la vida y en la escuela. Madrid: Morata.

Direcció General de l'Educació Bàsica i el Batxillerat. (2009). Del currículum a les programacions. Una oportunitat per a la reflexió pedagògica a l'educació bàsica. Generalitat de Catalunya: Departament d'Educació. Dispobible a:http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0086/d1067aa7-e3eb-41fb-9ca2-207b92812814/del_curriculum_

Frabbonni, F. (2001). La pedagogía y la didáctica. Madrid: Proa.

Gencat. Direcció General de l’Educació Bàsica i el Batxillerat. (2009). Del currículum a les programacions. Una oportunitat per a la reflexió pedagògica a l’educació bàsica. Generalitat de Catalunya: Departament d’Educació. Disponible a: http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0086/d1067aa7-e3eb-41fb-9ca2-207b92812814/del_curriculum_a_les_programacions.pdf

Gencat. Currículum i orientacions a l’Educació Infantil, primer cicle. Disponible a: http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0080/bfd2cd16-10d5-4103-aba2-ee9744b2399d/Curriculum-Infantil-0-3.pdf

Gencat. Currículum i orientacions a l’Educació Infantil, primer cicle. Disponible a: http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/curriculum/curriculum-infantil-2n-cicle.pdf

Gencat. Desplegament del currículum a l’Educació Primària. Disponible a:  http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0078/ba660da6-65cf-4a60-ad02-d70b78c13bb4/desplegament_pri.pdf

Gencat. Desplegament del currículum a l’Educació Secundària Obligatòria (ESO). Disponible a: http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0081/c2c17d15-7c0a-492e-9f21-9f024ae4e141/desplegament_c_eso.pdf

Gimeno,  J. (2001). Educar y convivir en la cultura global: las exigencias de la ciudadanía. Madrid: Morata.

Macblain, S. (2020). Child development for teachers. London: SAGE Publications Inc.

Manresa, M. (2009). L'univers lector adolescent. Dels hàbits de lectura a la intervenció educativa. Barcelona: Rosa Sensat.

Mauri, T., Monereo, C., i  Badia, A. (Coords.). (2004). La pràctica psicopedagògica en educació formal. Vol I. Barcelona: Ediuoc.

Merino, R., Sala, G. i Troiano, H. (2003) "Desigualdades de clase género y etnia en educación". F. Fernández.  Sociología de la educación. Pp. 367-373. Madrid: Pearson.

Palacios, J., Coll, C. i Marchesi, A. (Comp.) (2001). Desarrollo psicológico y educación. I. Psicología Evolutiva. Madrid: Alianza Psicología.

Papalia, D. E., Duskin, R. i Matorell, G. (2012). Desarrollo humano. México: McGraw-Hill Companus, Inc.

Perinat, A. (1997). Desenvolupament i aprenentatge durant l'edat escolar. Barcelona: Ediuoc.

Punset, E. (2011). Programa Redes Redes 44. Antes y después de conocer el cerebro. Disponible a: http://www.rtve.es/alacarta/videos/redes/redes-antes-despues-conocer-cerebro/1031639/#aHR0cDovL3d3dy5ydHZlLmVzL2FsYWNhcnRhL2ludGVybm8vY29udGVudHRhYmxlLnNodG1sP3BicT0yJm1vZGw9VE9DJmxvY2FsZT1lcyZwYWdlU2l6ZT0xNSZjdHg

Rodríguez, M. (Coord). (2002). Didáctica general. Qué y cómo enseñar en la sociedad de la información. Madrid: Biblioteca Nueva.

Rogoff,B. (1993). Aprendices del pensamiento. El desarrollo cognitivo en el contexto social. Barcelona: Paidós.

Sanmartí, N. (2007). 10 ideas clave. Evaluar para aprender. Barcelona: Graó.

Santos, M. A. (1993). La evaluación: un proceso de diálogo, comprensión y mejora. Málaga: Aljibe.

Solé, I. (2001). Estrategias de lectura. Barcelona: Graó.

tarabini, A. (2017). L'escola noés per a tu. El rol dels centres educatius en l'abandonament escolar. Barcelona: Fundació Jaume Bofill.

Teixidor, E. (2007). La lectura i la vida. Com incitar els nens i els adolescents a la lectura: una guia per a pares i mestres. Barcelona: Columna Edicions.

Tejada, J. (2005). Didàctica-Currículum: Diseño, desarrollo y evaluación curricular. Barcelona: Editorial Davinci.

Triado, C. (Coord.). (1993). Psicologia Evolutiva. Vic: Eumo.

Touraine, A. (2011). Después de la crisis. Por un futuro sin marginación. Barcelona: Paidós.

TV3 (2012). Programa Què, Qui, Com: Aprendre a escriure. Disponible a: http://blogs.tv3.cat/quequicom.php?itemid=44334

Wajcman, J. (2017). Esclavos del tiempo. Vidas aceleradas en la era del capitalismo digital. Barcelona: Paidós.

Vielma, E. i Sala, M. L. (2000). Aportes de las teorías de Vygotsky, Piaget, Bandura y Bruner. Paralelismo en sus posiciones en relación con el desarrollo. Educere, 3 (9), 31-37.

 

Pàgines web d'interès:

Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC). http://ccuc.csuc.cat/

CSIC – Consejo Superior de Investigaciones Científicas. http://www.csic.es/home

Dialnet. https://dialnet.unirioja.es/

Education Database https://search.proquest.com/education?accountid=15292

Edu365.cat. http://www.edu365.cat/

ERIC – Institute of Educations Science https://eric.ed.gov/

Fundació Jaume Bofill. http://www.fbofill.cat/

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). https://es.unesco.org/themes/education

Senderi, educación en valors. http://www.senderi.org/

XTEC – Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya. http://www.xtec.cat

 

* En el decurs de l'assignatura es facilitarà més bibliografia i es comentarà aquesta.

Programari

--------------------