Logo UAB
2021/2022

Sistemes de Mitjans Comparats

Codi: 42451 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4313227 Mitjans, Comunicació i Cultura OT 0 2
4317118 Estudis Globals d'Àsia Oriental OT 0 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Mercè Díez Jiménez
Correu electrònic:
Merce.Diez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)

Altres indicacions sobre les llengües

La majoria de les lectures obligatòries són en anglès

Prerequisits

És recomanable (tot i que no imprescindible) una certa formació en Estructura i Polítiques de Comunicació. El mòdul es planteja pensant que pot aglutinar a graduats en diversos àmbits de les Ciències Socials, procedents, a més, de diferents àmbits geogràfics.

És imprescindible ser competent lingüísticament en anglès, a més de castellà, per poder treballar la bibliografia prevista per al seguiment del mòdul.

Objectius

El concepte de sistema de mitjans fa referència al conjunt d’actors econòmics, polítics i socials que contribueixen a l’articulació dels processos de comunicació social en un determinat territori (que pot ser o no un Estat) i a les interrelacions que s’estableixen entre ells. Al mateix temps, l’estudi dels sistemes de mitjans no pot deslligar-se del context històric-cultural en què emergeixen, ni d’altres factors que poden alterar la seva configuració, com serien els avenços tecnològics i la globalització econòmica (que tendeixen a uniformitzar els sistemes).

En el present mòdul partim de la proposta d’anàlisi comparativa de sistemes de mitjans realitzada el 2004 per Hallin i Mancini, centrada en la seva dimensió política, per assolir els següents objectius:

a) Revisar el model teòric d’Hallin i Mancini, així com les crítiques que ha rebut i les rèpliques dels mateixos autors, amb el propòsit de reflexionar sobre la seva idoneïtat i aplicabilitat en diferents contextos.

b) A partir de la reflexió anterior, plantejar un estudi de cas sobre un aspecte concret d'un sistema de mitjans tenint en compte les dimensions i variables més adients per al seu estudi.

Competències

  Mitjans, Comunicació i Cultura
 • Comprendre i tenir coneixements que aportin una base o una oportunitat per desenvolupar i/o aplicar idees de manera original, sovint en un context de recerca
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Saber analitzar l'impacte de les estratègies dels grups mediàtics en els processos de comunicació social a fi de promoure noves formes de cultura i comunicació participatives
 • Ser capaç de planificar, dirigir i avaluar polítiques culturals i de comunicació tant en l'àmbit local com en l?internacional, utilitzant les noves formes de comunicació social.
 • Treballar en equips de caràcter interdisciplinari i dirigir-los
  Estudis Globals d'Àsia Oriental
 • Descriure la relació canviant entre les noves formes de comunicació social i les polítiques culturals i de comunicació, atenent la diversitat dels agents implicats en la seva articulació.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • Treballar individualment i en equip en entorns interdisciplinaris i multiculturals.

Resultats d'aprenentatge

 1. Comprendre i tenir coneixements que aportin una base o una oportunitat per desenvolupar i/o aplicar idees de manera original, sovint en un context de recerca
 2. Dissenyar i avaluar polítiques de comunicació en el nou entorn tecnològic.
 3. Identificar i analitzar el rol dels actors emergents (socials) en els sistemes de mitjans.
 4. Identificar i analitzar el rol dels actors hegemònics (econòmics i polítics) en els sistemes de mitjans.
 5. Identificar i analitzar l'accés de la societat civil als mitjans de comunicació.
 6. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 7. Saber analitzar i avaluar polítiques de comunicació públiques.
 8. Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 9. Treballar en equips de caràcter interdisciplinari i dirigir-los
 10. Treballar individualment i en equip en entorns interdisciplinaris i multiculturals.

Continguts

Vuit de les deu sessions del mòdul s’articularan al voltant dels següents eixos:

   1. Presentació del curs i delimitació del concepte i dels elements articuladors dels sistemes de mitjans
   2. Teories sociopolítiques i dimensions d’anàlisi en l’obra d’Hallin i Mancini
   3. Sistemes mediàtics pluralistes polaritzats
   4. Sistemes mediàtics democràtics corporatius
   5. Sistemes mediàtics liberals
   6. L'homogeneïtzació dels models
   7. Crítiques i rèpliques a la proposta d'Hallin i Mancini
   8. Aplicabilitat en altres contextos

Les dues sessions restants es dedicaran a la presentació i discussió dels estudis de cas (aplicació del model d’Hallin i Mancini a sistemes concrets) realitzats per l'alumnat. En funció del nombre de matriculats pot variar lleugerament el calendari previst per les presentacions dels estudis de cas.

Metodologia

El plantejament docent de l’assignatura combina sessions de classe presencial amb una pautada activitat de treball autònom i individual per part dels alumnes. Les sessions presencials es basaran en: 1) exposicions de la professora; 2) debats sobre les qüestions examinades, a partir de lectures indicades a l'alumnat amb antelació; i 3) presentació dels estudis de cas realitzats per part de l'alumnat.

Les activitats formatives que hauran de desenvolupar els estudiants de manera autònoma inclouen tant la lectura dels textos que es discutiran a classe, com l’elaboració d’una anàlisi sobre un aspecte concret d'un sistema de mitjans de la seva elecció. La discussió sobre la rellevància i pertinència dels casos d’estudi plantejats per l'alumnat es consensuarà amb la professora a classe, per bé que el seu seguiment es realitzarà, també, mitjançant tutories individuals.

El desenvolupament del curs és sensible a la incorporació de la perspectiva de gènere, ja sigui en els continguts, les fonts o les dinàmiques de treball.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Seminari 15 0,6 1, 6, 9
Teoria 15 0,6 1, 6, 9
Tipus: Supervisades      
Avaluació 3 0,12 1, 6
Tutories 9 0,36 1, 6
Tipus: Autònomes      
Estudi personal 105 4,2 1, 6

Avaluació

L’avaluació es basarà en:

a)  Dues proves de seguiment mitjançant les quals es verificarà en quina mesura s’han anat comprenent les idees clau de les lectures, les exposicions i els debats realitzats en les sessions presencials. Cadascuna equivaldrà a un 25% de la nota final.

b)  L’anàlisi d'un aspecte concret del sistema de mitjans que s’acordi amb cada alumne. Es valorarà a partir d’un breu assaig (unes 10 pàgines) i la seva presentació davant el grup. La qualificació d’aquest treball, que serà un 50% de la nota final, tindrà també en compte la preparació i execució de la presentació oral.

Totes les activitats d'avaluació són recuperables, sempre que s'hagin fet almenys dues. Per fer la recuperació cal haver tret una puntuació entre 3,5 i 4,9 en la mitjana de l'assignatura. La qualificació de les proves que hagin superat la recuperació serà d'un màxim de 5.

En cas que no es pugui assistir a una de les dues proves de seguiment per una causa justificada que s'acrediti documentalment, l'alumne es podrà avaluar d'aquesta part el dia de la prova de reavaluació. Si no es pot justificar l'absència, el percentatge que li correspon a aquesta prova es restarà de la nota final.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Proves de seguiment 25%, 25% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
assaig 50% 1 0,04 1, 2, 6, 7, 9, 10

Bibliografia

Bibliografia bàsica

BRÜGGEMANN, Michael; ENGESSER, Sven i alt. (2014). “Hallin and Mancini Revisited: Four Empirical Types of Western Media Systems”. Journal of Communication 64, 1.037-1.065.

ESSER, Frank i HANITZSCH, Thomas. (eds.) (2012): Handbook of Comparative Communication Research (ICA Handbook Series). Nova York i Londres: Routledge. 

GIBBONS, Thomas y HUMPHREYS, Peter (2011): Audiovisual regulation under pressure: comparative cases from North America and Europe. Nova York: Routledge.

GUERRERO, Manuel A. (2014) “The “captured liberal” model of media systems en Latin America”, en Guerrero, Manuel A. y Márquez-Ramírez, Mireya (eds.). Media Systems and Communication Policies en Latin America. Basingstoke, Hamps.: Palgrave Macmillan

HALLIN, Daniel i MANCINI, Paolo (2008). Sistemas de medios comparados. Tres modelos de relación entre los medios de comunicación y la política. Barcelona: Hacer.

HALLIN, Daniel i MANCINI, Paolo (2012): Comparing Media Systems Beyond the Western World. Cambridge, New York: Cambridge University Press.

HALLIN, Daniel i MANCINI, Paolo (2016): "Ten Years After Comparing Media Systems: What Have We Learned?". Political Communication, vol. 34, 2017, Issue 2, pàgs. 155-171. Publicat en línia 31-10-2016 [http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10584609.2016.1233158].

HALLIN, Daniel i PAPATHANASSOPOULOS, Stylianos (2002): “Political clientelism and the media: southern Europe and Latin America in comparative perspective”. Media, Culture & Society, març 2002, nº 24, pàgs. 175-195.

HARDY, Jonathan. (2008). Western Media Systems. Londres: Routledge.

MELLADO, Claudia; HELLMUELLER, Lea i alt. (2017). “The Hybridization of Journalistic Cultures: A Comparative Study of Journalistic Role Performance”. Journal of Communication, novembre 2017.

PUPPIS, Manuel i JUST, Natascha (eds.) (2012): Trends in Communication Policy Research. Intellect Books - European Communication Research and Education Association.

 

 

 

Programari

No cal programari específic