Logo UAB
2021/2022

Narratives i Imaginaris Col·lectius

Codi: 42449 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4313227 Mitjans, Comunicació i Cultura OT 0 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Lluís Albert Chillón Asensio
Correu electrònic:
Albert.Chillon@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)

Prerequisits

Llicenciats o graduats universitaris, prèviament admesos per la coordinació del Màster.

Objectius

 

Elucidació de la problemàtica de la narrativitat a la llum de l'hermenèutica, la fenomenologia, la antropologia filosòfica i la filosofia del llenguatge.  (D'acord amb les instruccions de l'autoritat acadèmica, el professor introduirà la perspectiva de gènere sempre que estigui justificada.)

Competències

 • Comprendre i tenir coneixements que aportin una base o una oportunitat per desenvolupar i/o aplicar idees de manera original, sovint en un context de recerca
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Saber analitzar l'impacte de les estratègies dels grups mediàtics en els processos de comunicació social a fi de promoure noves formes de cultura i comunicació participatives
 • Saber analitzar les noves formes de comunicació social generades per les TIC (tecnologies de la informació i de la comunicació) a fi d'innovar en les pràctiques de producció mediàtica i cultural i resoldre els problemes plantejats en els nous entorns.
 • Treballar en equips de caràcter interdisciplinari i dirigir-los

Resultats d'aprenentatge

 1. Comprendre i tenir coneixements que aportin una base o una oportunitat per desenvolupar i/o aplicar idees de manera original, sovint en un context de recerca
 2. Dominar les teories i les metodologies més importants per a l'estudi de les narratives socials
 3. Identificar l'índole i la funció de les principals narratives mediàtiques
 4. Plantejar solucions pràctiques a les problemàtiques prèviament identificades
 5. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 6. Reconèixer els imaginaris col·lectius i les seves problemàtiques essencials
 7. Reconèixer les problemàtiques més rellevants vinculades amb els imaginaris urbans
 8. Treballar en equips de caràcter interdisciplinari i dirigir-los

Continguts

 

1. Lingüisticitat i narrativitat

2. La presa de consciència lingüística i el gir lingüístic

3. Hermenèutica del relat

4. Hermenèutica de la facticitat

5. Ideació i sentit

6.  Imaginació, imaginari i imaginari col.lectiu

7. Ficcionalisme filosòfic:  dicció, ficció i facció

 

Metodologia

 

El desenvolupament de l'assignatura es basarà en la conjugació de classes magistrals a càrrec del professor, seminaris basats en lectures compartides, realització de tres proves parcials i tutories al despatx.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 30 1,2 1, 2, 3, 5, 6, 7
Tipus: Supervisades      
Tutories 15 0,6 1, 2, 3, 5, 6
Tipus: Autònomes      
Lectures i treballs de curs 105 4,2 8

Avaluació

L'avaluació constarà de tres proves de dues tipologies diferents, distribuïdes al llarg del curs:

1.  Dissertació de 20.000 caracters amb espais sobre un llibre, cabdal per a l'assignatura, proposat pel professor (20% de la nota final)

2.  Dissertació de 20.000 caracters amb espais sobre un segon llibre, també cabdal per a l'assignatura, proposat pel professor (20% de la nota final)

3.  Realització d'un article acadèmic, a propòsit dels continguts i enfocaments de l'assignatura, de 40... caracters amb espais, aproximadament (40% de la nota final)

 

Revisió de qualificacions: aproximadament 15 dies després del lliurament de cadascuna de les 3 proves parcials, el professor realitzarà una sessió de revisió de les qualificacions, en la qual escoltarà les observacions dels estudiants.

Procés de recuperació:  els estudiants podran optar a la recuperació de l'assignatura, en cas que aquesta hagi estat suspesa, sempre que obtinguin, com a mínim, una qualificació mitjana de 3,5. 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Participació de l'estudiant 20% 0 0 1, 2, 3, 5, 6, 8
Realització de dues dissertacions i d'un article acadèmic supervisats pel professor 80% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 7

Bibliografia

 

Hans Georg Gadamer (1993): Verdad y método. Fundamentos de una hermenéutica filosófica, Sígueme, Salamanca 

Paul Ricoeur (1987): Tiempo y narración, 3 vols. Cristiandad, Madrid

Arthur Danto (2014): Narración y conocimiento, Prometeo, Buenos Aires

Hayden White (1996): El contenido de la forma, Paidós, Barcelona

Gilbert Durand (2005): Las estructuras antropológicas de lo imaginario, Madrid, Fondo de Cultura Económica.

José Ortega y Gasset (2015):  Historia como sistema, Madrid, Revista de Occidente/Alianza Editorial

Ernst Cassirer (2016):  Antropología filosófica, México, Fondo de Cultura Económica

Hannah Arendt (2007):  La condición humana, Barcelona, Paidós

Chillón, A., y Duch, Ll. (2012): Un ser de mediaciones. Antropología de la comunicación, I, Herder, Barcelona.

- (2016): Sociedad mediática y totalismo.  Antropología de la comunicación, II, Herder, Barcelona.

Chillón, A. (1999): Literatura y periodismo. Una tradición de relaciones promiscuas, Aldea Global, Valencia/Barcelona.

- (2014): La palabra facticia. Literatura, periodismo y comunicación, Aldea Gblobal, Valencia/Barcelona

Carmen Martín Gaite (1987):  El cuento de nunca acabar, Madrid, Destino
Programari

 

Res