Logo UAB
2021/2022

Comunicació, Desenvolupament i Canvi Social

Codi: 42440 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4313227 Mitjans, Comunicació i Cultura OT 0 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Enric Marín Otto
Correu electrònic:
Enric.Marin@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)

Altres indicacions sobre les llengües

Els treballs i les proves d'avaluació es podran fer indistintament en català o espanyol.

Prerequisits

Els propis del Màster

Objectius

Els objectius bàsics del mòdul són els següents:

 1. Fer una aproximació històrica a la relació entre comunicació, poder i cultura.
 2. Fer una reflexió sobre el paper de la divisió internacional del traball en la construcció d'una cultura i comunicació de masses mundial estructuralment desequilibrada.
 3. Fer una reflexió crítica sobre la relació entre comunicació, desenvolupament econòmico, democràcia, societat de l'aprenentatge i progrés social.
 4. Analitzar el paper dels mitjans de comunicació en els processos de canvi social.
 5. Analitzar els canvis introduïts pel nou ecosistema comunicatiu digital en les polítiques comunicatives orientades al foment del progrés democràtic i social.
 6. Desarrollar habilidades para gestionar la comunicación para el cambio social en contextos y entornos diversos.
 7. Capacitar para diseñar y  elaborar planes estratégicos de comunicación para el cambio social.

Competències

 • Comprendre i tenir coneixements que aportin una base o una oportunitat per desenvolupar i/o aplicar idees de manera original, sovint en un context de recerca
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Ser capaç de planificar i dirigir projectes de recerca bàsica i aplicada en comunicació mediàtica i cultura
 • Ser capaç de planificar, dirigir i avaluar polítiques culturals i de comunicació tant en l'àmbit local com en l?internacional, utilitzant les noves formes de comunicació social.
 • Ser capaç de planificar, dirigir i avaluar projectes de comunicació pública adequats a les necessitats d'institucions, empreses i entitats socials.
 • Treballar en equips de caràcter interdisciplinari i dirigir-los

Resultats d'aprenentatge

 1. Avaluar els resultats dels projectes de comunicació d'institucions, empreses, associacions, fundacions i altres entitats.
 2. Comprendre i tenir coneixements que aportin una base o una oportunitat per desenvolupar i/o aplicar idees de manera original, sovint en un context de recerca
 3. Desenvolupar projectes de recerca sobre comunicació per al desenvolupament i el canvi social.
 4. Desenvolupar propostes innovadores en relació a les polítiques de comunicació per al desenvolupament.
 5. Dissenyar i dirigir projectes comunicatius.
 6. Generar idees i solucions innovadores en relació a la comunicació, desenvolupament i canvi social.
 7. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 8. Reconèixer l'abast i aplicació de les actuals polítiques de comunicació per al desenvolupament.
 9. Treballar en equips de caràcter interdisciplinari i dirigir-los

Continguts

Breu descripció dels continguts del mòdul:

 1. La comunicació com espai de mediació entre l’experiència i la consciencia.
 2. Debat crític a l’entorn dels conceptes de comunicació social, desenvolupament econòmic, progrés social, societat de l’aprenentatge i canvi social.
 3. Aproximació història a la relació entre comunicació, poder i cultura. De la revolució agrària a la revolució industrial i la revolució de la informació.
 4. Comunicació, creixement econòmic, democràcia i canvi social en l’actual entorn digital.
 5. Polítiques comunicatives, societat de l’aprenentatge i canvi social.
 6. Estratègies comunicatives orientades al canvi social.
 7. Actors i objectius en la comunicació pel desenvolupament i la consolidació democràtica.
 8. Propostes comunicatives per al desenvolupament i el canvi social: anàlisi de casos.

El contingut del mòdul serà sensible a la diversitat cultural i els aspectes relacionats amb la perspectiva de gènere.

Metodologia

Metodologia de treball:

El mètode pedagògic estarà basat en el treball conjunt del grup i el debat provocat per les explicacions del professor. Per a donar forma a aquest objectiu es definiran cinc dinàmiques de treball complementàries:

 1. Explicacions a càrrec del professor sobre els aspectes més teòrics o genèrics.
 2. Debat a partir de lectures de textos de referència en l’àmbit de la comunicació, desenvolupament i canvi social.
 3. Posada en comú dels treballs de curs dels estudiants.
 4. Exposicions en grup per part dels estudiants.
 5. Realització individual d’un treball de curs sota la tutoria del professor. El treball podrà ser un projecte de comunicació pel canvi social.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Anàlisi de casos 30 1,2 2, 7, 9
Repàs a les teories del desenvolupament i la comunicació per el canvi social 30 1,2 2, 7
Tipus: Supervisades      
Disseny d'un projecte de comunicació per el canvi social 40 1,6 2, 7, 9
Tipus: Autònomes      
Lectures, dinàmica de seminari, fitxes. 50 2 2, 7, 9

Avaluació

Avaluació:

L'alumnat del mòdul serà avaluat a partir de les tres principals dinàmiques de treball del mòdul:

1. La realització d'un projecte comunicatiu específic per a una entitat o organisme per al desenvolupament, tenint en compte les línies mestres de la comunicació per al canvi social. Alternativament, també es podrà realitzar un treball de reflexió teòrica o d'anàlisi de cas (40%).

2. La participació en els debats que es desenvoluparan a les classes a partir de les lectures proposades pel professor. A la sesssió següent a la del debat s'haurà de presentar una valoració crítica del debat amb una extensió no superior a 3000 caràcters (30%).

3. A la segona part del mòdul es faran presentacions en grups d'un màxim de quatre integrants. La composició dels grups i els temes a presentar s'acordaran amb el professor en la segona sessió del mòdul.

Reavaluació:

Tant la realització del projecte, com la presentació del tema podran ser reavaluats per consolidar el aprovat o per millorar nota. La participació en els debats i la presentació de les valoracions crítiques no són recuperables.

El termini per a poder reelaborar els projectes o les presentacions s'allargarà fins al 15 de maig.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Disseny d'un projecte de comunicació per el canvi social o un treball alternatiu. 40% 0 0 2, 3, 4, 5, 7, 9
Participació en els debats sobre aspectes teòrics i anàlisis de casos. 30% 0 0 1, 2, 6, 7, 8
Presentació en equip d'un tema vinculat al programa del mòdul. 30% 0 0 1, 2, 8, 9

Bibliografia

Bibliografia bàsica:

AA VV (2005): Media & Glocal Change. Rethinking Communication for Development. Nordicom i Clacso.

CASTEL, A. i BAJO ERRO, C. (2013): Redes sociales para el cambio en África. Madrid: Los libros de la catarata.

CHAVES GIL, I. (coord) (2012): Comunicación para el cambio social: Universidad, sociedad civil y medios. Madrid: Los libros de la catarata.

GUMUCIO DAGRON, A. (2008): Antología de comunicación para el cambio social: lecturas históricas y contemporáneas. South Orange, NJ: Consorcio de Comunicación para el Cambio Social.

MARI SÁEZ, V. M. (2011): Comunicar para transformar, transformar para comunicar: tecnologías de la información, organizaciones sociales y comunicación desde una perspectiva de cambio social. Madrid: Editorial Popular.

MELKOTE, S. R. i STEEVENS, L. H. (2001): Communication for Development in the Third World: Theory and Practice for Empowerment. Londres: Sage.

RODRÍGUEZ, C.; OBREGÓN, R., VEGA, J.: Estrategias de Comunicación para el Cambio Social. Quito (Ecuador): Fundacion Friedrich Ehbert, 2002.

OBREGÓN, R.; “Medios, Jóvenes y Pobreza,” en DONAS, S. (Ed.) Adolescencia y Juventud: Análisis de Una Población Postergada. San José (Costa Rica): Proyecto Libro Universitario Regional, LUR, 2000.

OBREGÓN, R.; MOSQUERA, M.: “Methodological Challenges in Health Communication Research” en HEMER, O.,TUFTE, T. (Eds.): Media, Communication and Social Change: Rethinking Communication for Development. Nordicom Review, 2005.

OBREGÓN, R.: "The Role of Communication in the Integrated Management of Childhood Illness: Progress, Lessons Learned, and Challenges in Latin America" en HAIDER, M. (Ed.): Global Public Health Communication: 
Challenges, Perspectives and Strategies
. Boston: Jones & Bartlett Publishers, 2005.

PEREIRA, J. M. i CADAVID, A. (2011): Comunicación, desarrollo y cambio social: interrelaciones entre comunicación, movimientos ciudadanos y medios. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, Uniminuto i Centro en Comunicación para América Latina.

SERVAES, J. (2000): “Comunicación para el desarrollo; tres paradigmas, dos modelos” en Temas y Problemas de Comunicación, nº 10.

STIGLITZ, J. E.; GREENWALD B. C. (2015): "La creación de una sociedad del aprendizaje", La esfera de los libros, Madrid.

Programari

El mòdul no requereix el coneixement de programari especialitzat més enllà dels paquets d'ofimàtica d'ús habitual.