Logo UAB
2021/2022

El Renaixement: el Desig en la Poesia i el Teatre des de Shakespeare a Milton

Codi: 42302 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4313157 Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies OT 0 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Jordi Coral Escola
Correu electrònic:
Jordi.Coral@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)

Equip docent

Joan Curbet Soler

Prerequisits

A més a més dels requisits generals per a l´admissió al MA, els estudiants que optin per aquest mòdul hauran han d'estar interessats en la literatura del Renaixement i els seus contextos, tot i que no es pressuposarà un coneixement detallat d'aquesta literatura i s'introduïran nocions bàsiques del període durant el curs.   

Objectius

Objectius i Contextualització

El curs ofereix una aproximació detallada a les diverses representacions principals del desig femení de l´Anglaterra del Renaixement. Ens acostarem a les múltiples configuracions i transformacions de la identitat femenina en el Renaixement anglès, cosiderat aquest no pas com un període cultural aïllat, sinó en el seu context europeu.

Examinarem els diversos discursos sobre el desig en aquesta época, entenent el terme desig en els seus sentits més amplis, llegint-lo com a compulsió biológica però també com determinada culturalment, així com a impuls que permet al “jo” trascendir el seu context immediat i transformar-lo imaginativament. La nostra perspectiva es centrarà en autors com Spenser, Shakespeare i Milton, i en altres dones escriptores de l´època, i mostrarà com el desig femení és presentat com un objecte de profunda fascinació i temor, és a dir, com un impuls que reclama una constant regimentació i autocontrol però que també pot superar constriccions socials degut a la seva força transformativa. 

Examinarem dos textos principals per a cadascuna de les seccions de què consisteix el curs: un text primari del període estudiat i un article crític que n'interpreti el sentit des d'una perspectiva contemporània.

Capacitats

Analitzar i sitetitza información a un nivel avançat.

Analitzar la relació entre factors, processos i fenòmens en l'adquisició de coneixement literari, el seu aprenentage i la seva historia i cultura.

Aplcar el coneixement metodològic de dades estadístiques, tractament i codificació de dades multilingües, analisi de textos multilingües, anàlisis de textos literaris, etc, per a la recerca sobre el tema.

Comunicar el coneixement adquirit i les contribucions de la recerca acuradament i clara, tant de manera oral com escrita. 

Argumentar criticament, presentar i valorar judicis, i desenvolupar idees des d'una perspectiva basada en la producció científica del camp d'estudi.  

Desenvolupar coneixement autònom, aplicable als procesos de recerca.

Mostrar respecte vers les opinions, valors i comportament dels i de les altres.

Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a la recerca sobre la literatura anglesa.

Distingir i contrastar els diferents models teorics i metodològics que s'apliquen a l´estudi de la literatura del Renaixement.   

Usar la llengua anglesa per a proposits acadèmics i relacionats amb modes de recerca en la literatura del Renaixement en contextos mutilingüístics i multiculturals. 

 

 

Competències

 • Analitzar i sintetitzar informació a nivell avançat.
 • Analitzar la relació entre factors, processos o fenòmens de l'adquisició de l'anglès com a segona llengua, el seu aprenentatge i la seva metodologia d'ensenyament, i la seva literatura, història i cultura.
 • Aplicar els coneixements metodològics sobre anàlisi estadística i generació de dades, tractament i codificació de bases de dades multilingües, anàlisis de textos literaris, etc. a la recerca.
 • Argumentar críticament, emetre judicis i aportar idees a partir de l'anàlisi de la informació procedent de la producció científica en aquestes àrees.
 • Comunicar de forma oral i escrita, amb total correcció, precisió i claredat.
 • Demostrar una actitud de respecte cap a les opinions, els valors, els comportaments i les práctiques d'altres.
 • Desenvolupar habilitats d'aprenentatge autònom aplicables a la recerca.
 • Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi acadèmic de l'adquisició, l'ensenyament i l'ús de l'anglès com a segona llengua en contextos multilingües i multiculturals, els estudis literaris i els estudis culturals.
 • Utilitzar l'idioma anglès per a finalitats acadèmiques i professionals relacionats amb la recerca en els àmbits de l'adquisició, l'ensenyament i l'ús de l'anglès com a segona llengua en contextos multilingües i multiculturals, els estudis literaris i els estudis culturals.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i interpretar a nivell avançat textos crítics sobre el desig en la Poesia i el Teatre anglesos dels s.XVI i XVII, extraient cites rellevants i realitzant síntesis dels seus continguts
 2. Analitzar i interpretar a nivell avançat textos literaris sobre el desig en la Literatura Anglesa i específicament en la Poesia i el Teatre dels segles XVI i XVII
 3. Analitzar i sintetitzar informació a nivell avançat.
 4. Comunicar de forma oral i escrita, amb total correcció, precisió i claredat.
 5. Demostrar una actitud de respecte cap a les opinions, els valors, els comportaments i les práctiques d'altres.
 6. Desenvolupar habilitats d'aprenentatge autònom aplicables a la recerca.
 7. Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi acadèmic del desig en la Poesia i el Teatre en anglès dels S. XVI i XVII
 8. Llegir, analitzar i exposar les conclusions sobre textos que representen el desig en la Poesia i el Teatre de Shakespeare a Milton
 9. Realitzar presentacions orals en anglès sobre temes i textos relacionats amb la recerca avançada sobre la Poesia Anglesa i el Teatre Inglés dels segles S. XVI i XVII
 10. Redactar textos argumentant una idea en relació a un text poètic o teatral en anglès dels s. XVI i XVII, aplicant fonts secundàries a l'argumentació crítica

Continguts

Syllabus

PRIMERA PART (EL DESIG I ELS DINERS)

UNITAT 1: Shakespeare's Sonnets and Selected Poetry of John Donne 

UNITAT 2: The Winter's Tale  

 

PART TWO (EL DESIG I EL PODER)

UNITAT 3: Sonnets by Philip Sidney, Edmund Spenser and Mary Wroth 

UNITAT 4: Edmund Spenser, The Faerie Queene, Book III   

Metodologia

Es pot consultar a la taula següent.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Debat i discussió a classe 50 2 1, 2, 6, 7, 8
Lectura dels textos i recerca bibliogràfica 50 2 1, 2, 3, 6, 8
Tutories 25 1 3, 4, 6, 7, 8, 9

Avaluació

Condicions general de l'avaluació:  

La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

L’estudiant rebrà la qualificació de “No avaluable” sempre que no hagi lliurat més del 30% de les activitats d’avaluació. 

 

Criteris

L'avaluació d'aquest mòdul es basa en els següents components i en els percentatges indicats: 

1. Assistència i participació en les activitats de classe (debats, comentaris de text, etc.) (30%)

2. Presentació a classe (20%)

3. Redacció d'un treball de 2500 paraules (50%) 

 

RECUPERACIÓ

 La recuperació d’aquesta assignatura es realitzarà mitjançant una prova de síntesi amb les següents condicions:

 - L’alumnat haurà d’haver obtingut una qualificació mitjana igual o superior a 3,5.

 - L’alumnat haurà d’haver aprovat el 50% de l’avaluació de l’assignatura.

 - La qualificació màxima que es pot obtenir a la recuperació és de 7 (“Notable”).

 

MOLT IMPORTANT: El plagi total o parcial de qualsevol dels exercicis es considerarà automàticament un SUSPENS (0) de l’exercici plagiat. PLAGIAR és copiar de fonts no identificades d’un text, sigui una sola frase o més, que es fa passar per producció pròpia (AIXÒ INCLOU COPIAR FRASES O FRAGMENTS D’INTERNET I AFEGIR-LOS SENSE MODIFICACIONS AL TEXT QUE ES PRESENTA COMA PROPI), i és una ofensa greu. Cal aprendre a respectar la propietat intel·lectual aliena i a identificar sempre les fonts que es puguin fer servir, i és imprescindible responsabilitzar-se de l’originalitat i autenticitat del text propi.

 

IMPORTANT: En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

 

 

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Participació a classe 30 % 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9
Presentació a classe 20% 10 0,4 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8
Redacció d'un treball 50% 10 0,4 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10

Bibliografia

Bibliografia Bàsica:

Clemen, Wolfgang, The Development of Shakespeare’s Imagery, Methuen, 1977.

De Grazia, Margreta and Wells, Stanley (eds.), The Cambridge Companion to Shakespeare, CUP, 2001.

Frye, Northrop, Northrop Frye on Shakespeare, Yale University Press, 1986.

Greenblatt, Stephen. The Swerve, How the Renaissance Began. London: Vintage Books, 2012.

Gray, Catharine. Women Writers and Public Debate in Seventeenth-Century Britain. New York: Palgrave, 2007.

Guibbory, Achsah, The Cambridge Companion to John Donne, Cambridge University Press, 2006. 

Kermode, Frank, Shakespeare’s Language. London: Penguin Books, 2000.

Kott, Jan, Shakespeare Our Contemporary. London: Methuen, 1964.

Levi, Anthony. Renaissance and Reformation: Intellectual Genesis. New Haven: Yale University Press, 2002.

MacCulloch, Diarmaid. Reformation: Europe’s House Divided. London: Penguin Books, 2003.

Matchinske, Megan. Writing, Gender and State in Early Modern England: Identity Formation and the Female Subject. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

Norbrook, David. The Penguin Book of Renaissance Verse. London: Penguin, 2005.

Novy, Marianne. Shakespeare and Outsiders. Oxford: Oxford University Press, 2013.

Nuttal, A.D., Shakespeare the Thinker, New Haven: Yale UP, 2007.

Patterson, Annabel. John Milton. London: Longman, 1991.

Scott Elledge (ed.), John Milton: Paradise Lost. New York: Norton, 1993.

Smith, Emma. This is Shakespeare. New York: Random House, 2020. 

Zwicker, Steven N. The Cambridge Companion to English Literature 1650:1740. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

 

Recursos digitals:

The Shakespeare Resource Centre, http://www.bardweb.net/

Society for the Study of Early Modern Women: http://ssemw.org/

Center for Renaissance and Baroque Studies: http://www.crbs.umd.edu/index.shtml

Programari

Aquest mòdul no utilitza un programari específic.