Logo UAB
2021/2022

El Segle XVIII: la Trama de la Seducció i l'Ascens de la Novel·la

Codi: 42301 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4313157 Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies OT 0 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Carme Font Paz
Correu electrònic:
Carme.Font@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)

Prerequisits

A més dels requeriments generals d'admissió al Màster, l'alumnat d'aquesta assignatura ha de mostrar un interès per la literatura de la primera modernitat. El curs inclou una introducció bàsica al període per tal de reforçar les nocions fonamentals de recerca en aquest àmbit d'estudi.

 

Objectius

Aquest curs abasta el que es coneix com "l’ascens" de la novel·la anglesa, i ofereix tant una visió cronològica del caràcter i les preocupacions de la ficció novel·lística d’aquest segle, complementat amb una avaluació crítica de les diferents teories contemporànies sobre les forces que varen conformar l’ascens d’aquest gènere literari. Es tractarà també en especial la qüestió del cànon, i com la seva construcció, expectatives, i conseqüències han influït en una comprensió equilibrada i oberta sobre autors i autores que tradicionalment s’han situat en una posició perifèrica en la consolidació de la novel·la. En concret, una sèrie de dones escriptores molt actives en la segona meitat del segle divuit.

Competències

 • Analitzar i sintetitzar informació a nivell avançat.
 • Analitzar la relació entre factors, processos o fenòmens de l'adquisició de l'anglès com a segona llengua, el seu aprenentatge i la seva metodologia d'ensenyament, i la seva literatura, història i cultura.
 • Aplicar els coneixements metodològics sobre anàlisi estadística i generació de dades, tractament i codificació de bases de dades multilingües, anàlisis de textos literaris, etc. a la recerca.
 • Argumentar críticament, emetre judicis i aportar idees a partir de l'anàlisi de la informació procedent de la producció científica en aquestes àrees.
 • Comunicar de forma oral i escrita, amb total correcció, precisió i claredat.
 • Demostrar una actitud de respecte cap a les opinions, els valors, els comportaments i les práctiques d'altres.
 • Desenvolupar habilitats d'aprenentatge autònom aplicables a la recerca.
 • Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi acadèmic de l'adquisició, l'ensenyament i l'ús de l'anglès com a segona llengua en contextos multilingües i multiculturals, els estudis literaris i els estudis culturals.
 • Utilitzar l'idioma anglès per a finalitats acadèmiques i professionals relacionats amb la recerca en els àmbits de l'adquisició, l'ensenyament i l'ús de l'anglès com a segona llengua en contextos multilingües i multiculturals, els estudis literaris i els estudis culturals.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i interpretar a nivell avançat textos crítics sobre la Literatura Anglesa del s. XVIII, extraient cites rellevants i realitzant síntesis dels seus continguts en relació a la representació del desig
 2. Analitzar i interpretar a nivell avançat textos literaris de la Literatura Anglesa del s. XVIII en relació amb la representació del desig
 3. Analitzar i sintetitzar informació a nivell avançat.
 4. Comunicar de forma oral i escrita, amb total correcció, precisió i claredat.
 5. Demostrar una actitud de respecte cap a les opinions, els valors, els comportaments i les práctiques d'altres.
 6. Desenvolupar habilitats d'aprenentatge autònom aplicables a la recerca.
 7. Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi acadèmic del desig en la novel·lística del S. XVIII anglès
 8. Llegir i analitzar textos sobre el desig en els orígens de la Novel·la anglesa
 9. Realitzar presentacions orals en anglès sobre temes i textos relacionats amb la recerca avançada de la Literatura Anglesa del S.XVIII, en relació amb la representació del desig en la Novel·la
 10. Redactar textos argumentant una idea en relació a un text literari en anglès dins de la Novel·la del s. XVIII, aplicant fonts secundàries a l'argumentació crítica

Continguts

Unit 1. Introduction. Theoretical and Contextual Perspectives

New transitions: Drama, Poetry, Prose, Satire and the Novel.

Eliza Haywood, Love in Excess. Margaret Cavendish, The Blazing World. Henry Fielding, Tom Jones (selections)

Selection of secondary sources

Unit 2. The Epistolary Genre, the Discourses of Virtue, and the mid-18th-Century Novel

Text: Samuel Richardson: Pamela

Selection of secondary sources

Unit 3. Feeling and Sentiment

Text: Laurence Sterne: A Sentimental Journey

Selection of secondary sources

Unit 4. Gothic leanings

Text: Ann Radcliffe: A Sicilian Romance

Selection of secondary sources

Unit 5. Women writers and the 18th century novelistic market

Text: Charlotte Lennox: The Female Quixote

Selection of secondary sources

Unit 6. Women writers and Utopias

Text: Sarah Scott: A Description of Millenium Hall

Selection of secondary sources

Summary, Conclusions and Final Remarks

 

Metodologia

El curs s’estructura al voltant de varies sessions que introdueixen conceptes teòrics fonamentals i avançats. Hi haurà debats a classe sobre lectures específiques, així com comentaris de casos pràctics i exercicis.

L’assignatura s’organitza en forma de seminari i les sessions s'articulen en funció dels debats a classe. També pot haver-hi presentacions orals, exercicis de classe i a casa que es corregiran amb comentaris i suggeriments per part de la docent. S’espera de l’alumnat que:

--Llegeixi els textos (tant fonts primàries com secundàries)

--Participi dels debats a classe

--Prepari les activitats adequadament, utilitzant bibliografia i recursos pertinents.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Activitats formatives 50 2 1, 2, 7, 8, 10
Tipus: Supervisades      
Activitats Autonomes 15 0,6 1, 2, 7, 8, 10
Tipus: Autònomes      
Activitats Supervisades 40 1,6 1, 2, 7, 8, 10

Avaluació

Treball 1: 20% 5 hores

Treball 2: 20% 5 hores

Debats aula 15% 20 hores

Treball Final 45% 15 hores

 

La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, la professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

L’estudiant rebrà la qualificació de “No avaluable” sempre que no hagi lliurat més del 30% de les activitats d’avaluació.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

El plagi total o parcial de qualsevol dels exercicis es considerarà automàticament un Suspens (0) de l’exercici plagiat. Plagiar és copiar de fonts no identificades d’un text, sigui una sola frase o més, que es fa passar per producció pròpia (això inclou copiar frases o fragments d'internet i afegir-los sense modificacions al text que es presenta com a propi), i és una ofensa greu. Cal aprendre a respectar la propietat intel·lectual aliena i a identificar sempre les fonts que es puguin fer servir, i és imprescindible responsabilitzar-se de l’originalitat i autenticitat del text propi.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

Recuperació:

La recuperació d’aquesta assignatura es realitzarà mitjançant una prova de síntesi amb les següents condicions:

- L’alumnat s’haurà d’haver presentat a un mínim de dos terços dels ítems d’avaluació.
- L’alumnat haurà d’haver obtingut una qualificació mitjana igual o superior a 3,5.
- L’alumnat haurà d’haver aprovat el 50% de l’avaluació de l’assignatura.
- La qualificació màxima que es pot obtenir a la recuperació és de 7.0.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Debats aula 20% 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Treball 1 20% 5 0,2 1, 2, 7, 8, 9, 10
Treball 2 20% 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Treball Final 40% 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Bibliografia

Selecció de bibliografia bàsica (es proporcionarà bibliografia més àmplia i específica sobre els temes tractats en les sessions al llarg del curs): 

Armstrong, Nancy, Desire and Domestic Fiction: A Political History of the Novel. Oxford: OUP, 1987.

Eger, Elizabeth. Bluestockings: Women of Reason from Enlightenment to Romanticism. London: Palgrave, 2012.

Looser, Devoney. British Women Writers and the Writing of History. Baltimore: The John Hopkins University Press, 2000.

McKeon, Michael. The Origins of the English Novel 1600-1740. Baltimore: The John Hopkins University Press, 2003.

Richetti, John. A History of Eighteenth-century British Literature. London: Blackwell, 2016.

Schofield, Mary Anne, and Cecelia Macheski. Fetter'd or Free?: British Women Novelists, 1986.

Schellenberg, Betty. The Professionalization of Women Writers in Eighteenth-Century Britain. London, Cambridge University Press, 2005.

Spender, Dale. Mothers of the Novel. London: Pandora, 1987.

Todd, Janet. The Sign of Angellica: Women, Writing and Fiction, 1660-1800. New York: Columbia University Press, 1989.

Uphaus, Robert W., ed. The Idea of the Novel in the Eighteenth Century. Michigan: Colleagues Press, 1988.

Watt, Ian. The Rise of the Novel, California: University of California Press, 2001 (1957).

Programari

 

L'assignatura no requereix un programari informàtic especialitzat.