Logo UAB
2021/2022

Adquisició de la Fonologia i Accés Lèxic en l'Anglès com a Segona Llengua

Codi: 42300 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4313157 Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies OT 0 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Juli Cebrián Puyuelo
Correu electrònic:
Juli.Cebrian@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)

Prerequisits

Coneixements previs de lingüística són necessaris per poder seguir aquesta assignatura. En particular, coneixements de fonètica i fonologia general i del sistema fonològic de l'anglès facilitaran notablement l'assimilació del contingut d'aquesta assignatura.

Objectius

L'objectiu és introduir els estudiants a la recerca i a les teories principals sobre l'adquisició d'una segona llengua o llengua estrangera, especialment pel que fa a l'adquisició de la fonologia d'una segona llengua i a l'accés lèxic.  Els estudiants es familiaritzaran amb els mètodes de recerca i de recollida i tractament de dades en aquesta àrea mitjançant l'anàlisi de la literatura més representativa i la realització de treballs i exercicis a classe.

Objectius específics:

 • Adquirir uns coneixements generals sobre la recerca en adquisició d'una segona llengua o llengua estrangera.
 • Familiaritzar-se amb els marcs teòrics i les metodologies principals en adquisició de la fonologia d'una segona llengua.
 • Descriure els processos de percepció i producció de la parla implicats en l'aprenentatge d'una segona llengua.
 • Aplicar tècniques i coneixements d'anàlisi de la parla i d'acústica a l'estudi de segones llengües.
 • Aplicar nocions teòriques a l'estudi pràctic de l'adquisició d'una segona llengua i l'accés lèxic.
 • Comprendre la relació entre l'adquisició fonològica i lèxica. 

Competències

 • Analitzar i sintetitzar informació a nivell avançat.
 • Analitzar la relació entre factors, processos o fenòmens de l'adquisició de l'anglès com a segona llengua, el seu aprenentatge i la seva metodologia d'ensenyament, i la seva literatura, història i cultura.
 • Aplicar els coneixements metodològics sobre anàlisi estadística i generació de dades, tractament i codificació de bases de dades multilingües, anàlisis de textos literaris, etc. a la recerca.
 • Argumentar críticament, emetre judicis i aportar idees a partir de l'anàlisi de la informació procedent de la producció científica en aquestes àrees.
 • Demostrar una actitud de respecte cap a les opinions, els valors, els comportaments i les práctiques d'altres.
 • Desenvolupar habilitats d'aprenentatge autònom aplicables a la recerca.
 • Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi acadèmic de l'adquisició, l'ensenyament i l'ús de l'anglès com a segona llengua en contextos multilingües i multiculturals, els estudis literaris i els estudis culturals.
 • Treballar en equip de forma efectiva en entorns multilingües, multiculturals i interdisciplinaris, professionals i/o acadèmics.
 • Utilitzar l'idioma anglès per a finalitats acadèmiques i professionals relacionats amb la recerca en els àmbits de l'adquisició, l'ensenyament i l'ús de l'anglès com a segona llengua en contextos multilingües i multiculturals, els estudis literaris i els estudis culturals.
 • Utilitzar les noves tecnologies de captació i organització d'informació per solucionar problemes en l'activitat professional.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i sintetitzar informació a nivell avançat.
 2. Analitzar la relació entre factors, processos o fenòmens de l'adquisició de l'anglès com a segona llengua, el seu aprenentatge i la seva metodologia d'ensenyament, i la seva literatura, història i cultura
 3. Demostrar una actitud de respecte cap a les opinions, els valors, els comportaments i les práctiques d'altres.
 4. Desenvolupar habilitats d'aprenentatge autònom aplicables a la recerca.
 5. Dissenyar experiments d'acord amb les metodologies usades en el camp de l'adquisició de l'accés fonològic i lèxic en segones llengües
 6. Distingir els conceptes bàsics que s'usen en l'àmbit de l'adquisició de la fonologia i l'accés lèxic en segones llengües
 7. Elaborar revisions crítiques d'articles acadèmics sobre l'adquisició de la fonologia i l'accés lèxic en segones llengües
 8. Escriure treballs d'avançat nivell acadèmic sobre l'adquisició de la fonologia i l'accés lèxic en segones llengües
 9. Identificar els diferents models teòrics en el camp de l'adquisició de la fonologia i l'accés lèxic en segones llengües
 10. Llegir de forma crítica articles acadèmics sobre l'adquisició de la fonologia i l'accés lèxic en segones llengües
 11. Treballar en equip de forma efectiva en entorns multilingües, multiculturals i interdisciplinaris, professionals i/o acadèmics.
 12. Utilitzar les noves tecnologies de captació i organització d'informació per solucionar problemes en l'activitat professional.

Continguts

Continguts

1. Introducció a l'estudi de la parla. Mètodes de recerca en segones llengües.

2. Temes principals de la recerca en segones llengües. Teories i models principals de l'adquisició d'una segona fonologia.

3. Models d'adquisició d'una segona fonologia.

4. Introducció a l'anàlisi de la parla. Categorització en fonologia.

5. El factor edat i altres factors que afecten el grau d'accent estranger. Factors individuals.

6. Intel·ligibilitat, comprensibilitat i accent estranger.

7. La percepció de la parla en una segona llengua.

8. La producció de la parla en una segona llengua. Relació entre percepció i producció.  

9. L'adquisició de l'estructura prosòdica.  

10. Entrenament fonètic i adquisició de segones llengües.  

11. Accés lèxic en parlants bilingües i en segones llengües.

Metodologia

Classes magistrals i classes pràctiques, lectures i discussió, exercicis fets a casa, a classe i/o al laboratori, comentari d'exercicis i treballs, presentacions a classe, recollida i anàlisi de dades.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 15 0,6 2, 10, 12
Classes pràctiques 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12
Tipus: Supervisades      
Assignments 45 1,8 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12
Lectures i discussió 25 1 1, 4, 7, 8, 10
Tipus: Autònomes      
Estudi personal i exercicis a casa 25 1 2, 4, 6, 7, 10

Avaluació

Avaluació contínua basada en la realització de diversos treballs (assignments) i exercicis al llarg del curs, participació a classe i un treball final o un examen.

Treball final o examen - 50%

Treballs (assignments) - 40%

Exercicis pràctics i participació a classe - 10%

S'han de completar tots els treballs (assignments) i el treball final o examen per aprovar l'assignatura.

L’estudiantat rebrà la qualificació de No avaluable sempre que no hagi lliurat més del 30% de les activitats d’avaluació.

 

MOLT IMPORTANT:  PLAGIAR és copiar de fonts no identificades d’un text, sigui una sola frase o més, que es fa passar per producció pròpia (AIXÒ INCLOU COPIAR FRASES O FRAGMENTS D’INTERNET I AFEGIR-LOS SENSE MODIFICACIONS AL TEXT QUE ES PRESENTA COM A PROPI), i és una ofensa greu. Cal aprendre a respectar la propietat intel·lectual aliena i a identificar sempre les fonts que es puguin fer servir, i és imprescindible responsabilitzar-se de l’originalitat i autenticitat del text propi.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

Recuperació

Es pot recuperar el treball final o examen final si s'ha suspès (amb menys d'un 5 sobre 10) i si la mitjana del curs és com a mínim 3,5/10.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assignments 40% 12,5 0,5 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11
Exercicis i participació a classe 10% 0 0 4, 6, 7, 10, 11
Term paper or exam 50% 12,5 0,5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12

Bibliografia

-Lectures generals sobre fonètica i fonologia generals i angleses i anàlisi de la parla. 

Ladefoged, Peter. 1993. A Course in Phonetics. Boston, MA: Thomson Wadsworth. -Chapter 8. Acoustic phonetics.

Spencer, Andrew. (1996). Phonology. Oxford: Blackwell. -Chapter 1. Preliminaries to Phonology

 

-Articles especialitzats

Bohn, Ocke-Schwen. 2002. On phonetic similarity. In P. Burmeister, T. Piske and A. Rohde (Eds.). An Integrated View of Language Development: Papers in Honor of Henning Wode. Trier: Wissenschaftlicher Verlag, pp.191-216.

Cebrian, Juli. 2006. Experience and the use of non-native duration in L2 vowel categorization. Journal of Phonetics 34, 372-387.

Celce-Murcia, Marianne, Donna Brinton & Janet Goodwin. 1996. Teaching pronunciation: A reference for teachers of English to speakers of other languages. New York: Cambridge University Press. Chapters 1 & 2.

Flege, James Emil. 1987. The production of new and similar phones in a foreign language: Evidence for the effect of equivalence classification. Journal of Phonetics, 15, 47-65.

Ju, Min & Paul Luce, P. A. 2004. Falling on sensitive ears: Constraints on bilingual lexical activation. Psychological Science, 15, 314–318.

Leather, Jonathan. 1999. Second language speech research: an introduction. In J. Leather (ed.), Phonological Issues in Language Learning. Oxfod: Basil Blackwell, pp. 1-58.

Logan, John S. & John S. Pruitt. 1995. Methodological issues in training listeners to perceive non-native sounds. In W. Strange (Ed.). Speech perception and Linguistic Experience: Theoretical and Methodological Issues. Timonium, MD: York Press, pp. 351-378.

Marian, Viorica & Marian Spivey. 2003. Competing activation in bilingual language processing. Bilingualism: Language and Cognition 6, 97–115.

Munro, Murray J. & Ocke-Schwen Bohn. 2007. The study of second language speech. In Bohn, O-S. & M. J. Munro (eds.). Language Experience in Second Language Speech Learning. In honor of James Emil Flege (pp.3-11). Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins.

Munro, Murray J. & Tracey Derwing. 1999. Foreign accent, comprehensibility, and intelligibility in the speech of second language learners. Language Learning 45:1, pp. 73-97.

Piske, Thorsten, Ian R.A. MacKay & James Emil Flege. 2001. Factors affecting degree of foreign accent in an L2: a review. Journal of Phonetics, 29, 191-215.

Trofimovich, Pavel, & Paul John, 2011. When three equals tree: Examining the nature of phonological entries in L2 lexicons of Quebec speakers of English. In P. Trofimovich & K. McDonough (Eds.), Applying priming methods to L2 learning, teaching and research: Insights from psycholinguistics. Amsterdam: John Benjamins, pp. 105-129.

Wayland, Ratree (Ed.). 2021. Second language speech learning: Theoretical and empirical progress. Cambridge University Press.

Weber, Andrea, & Cutler, Anne. 2004. Lexical competition in non-native spoken-word recognition. Journal of Memory and Language, 50(1), 1-25.

See also: http://liceu.uab.es/~joaquim/applied_linguistics/L2_phonetics/Fonetica_L2_Bib.html

 

Programari

Es farà servir el programari gratuït Praat (www.praat.org) per a l'anàlisi acústica de la parla i d'altres utilitats.