Logo UAB
2021/2022

Mètodes de Recerca Qualitativa i Quantitativa

Codi: 42297 Crèdits: 9
Titulació Tipus Curs Semestre
4313157 Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies OT 0 A
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Eva Codó Olsina
Correu electrònic:
Eva.Codo@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)

Equip docent

María José Solé Sabater

Prerequisits


No hi ha cap requisit previ.

Objectius


Els objectius d’aquest curs són

(a) Proporcionar als estudiants les eines metodològiques necessàries per dur a terme investigacions lingüístiques a nivell de postgrau.

(b) Introduir els estudiants a la investigació mitjançant mètodes qualitatius.

(c) Introduir els estudiants en la investigació mitjançant mètodes quantitatius.

(d) Familiaritzar els estudiants amb els instruments d’anàlisi de dades i l’ús de paquets estadístics.

Competències

 • Analitzar i sintetitzar informació a nivell avançat.
 • Analitzar la relació entre factors, processos o fenòmens de l'adquisició de l'anglès com a segona llengua, el seu aprenentatge i la seva metodologia d'ensenyament, i la seva literatura, història i cultura.
 • Aplicar els coneixements metodològics sobre anàlisi estadística i generació de dades, tractament i codificació de bases de dades multilingües, anàlisis de textos literaris, etc. a la recerca.
 • Argumentar críticament, emetre judicis i aportar idees a partir de l'anàlisi de la informació procedent de la producció científica en aquestes àrees.
 • Comunicar de forma oral i escrita, amb total correcció, precisió i claredat.
 • Demostrar una actitud de respecte cap a les opinions, els valors, els comportaments i les práctiques d'altres.
 • Desenvolupar habilitats d'aprenentatge autònom aplicables a la recerca.
 • Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere per dissenyar solucions.
 • Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi acadèmic de l'adquisició, l'ensenyament i l'ús de l'anglès com a segona llengua en contextos multilingües i multiculturals, els estudis literaris i els estudis culturals.
 • Treballar en equip de forma efectiva en entorns multilingües, multiculturals i interdisciplinaris, professionals i/o acadèmics.
 • Utilitzar l'idioma anglès per a finalitats acadèmiques i professionals relacionats amb la recerca en els àmbits de l'adquisició, l'ensenyament i l'ús de l'anglès com a segona llengua en contextos multilingües i multiculturals, els estudis literaris i els estudis culturals.
 • Utilitzar les noves tecnologies de captació i organització d'informació per solucionar problemes en l'activitat professional.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i avaluar críticament treballs acadèmics en els quals es presentin recerques realitzades des del paradigma qualitatiu i quantitatiu
 2. Analitzar i interpretar dades lingüístiques de forma coherent i estructurada.
 3. Analitzar i sintetitzar informació a nivell avançat.
 4. Aplicar mètodes d'anàlisi estadística tan ben com a diferents tècniques per al tractament, transcripció i codificació de dades orals i escrits de naturalesa plurilingüe
 5. Comunicar de forma oral i escrita, amb total correcció, precisió i claredat.
 6. Crear i utilitzar indicadors qualitatius i quantitatius, incloent-hi els estadístics, per conèixer millor la implicació del llenguatge en la producció i reproducció de desigualtats de gènere.
 7. Demostrar una actitud de respecte cap a les opinions, els valors, els comportaments i les práctiques d'altres.
 8. Desenvolupar habilitats d'aprenentatge autònom aplicables a la recerca.
 9. Dissenyar treballs de recerca des d'un punt de vista qualitatiu i quantitatiu identificant correctament els factors en joc i anticipant les complexitats de la generació de dades i els seus contextos.
 10. Distingir els fonaments ontològics i epistemològics de la recerca lingüística de tall quantitatiu-experimental i explicar les seves diferències
 11. Exposar oralment el disseny metodològic, les dades, l'anàlisi i els resultats de recerques d'orientació quantitativa i qualitativa de forma organitzada, clara i entenedora
 12. Presentar de forma escrita el disseny metodològic, les dades, l'anàlisi i els resultats de recerques d'orientació quantitativa i qualitativa seguint les convencions de l'article acadèmic en llengua anglesa
 13. Produir, recollir i interpretar dades empíriques relacionades amb el coneixement i els usos lingüístics de manera sensible al gènere.
 14. Treballar en equip de forma efectiva en entorns multilingües, multiculturals i interdisciplinaris, professionals i/o acadèmics.
 15. Utilitzar les noves tecnologies de captació i organització d'informació per solucionar problemes en l'activitat professional.

Continguts

 Mètodes qualitatius

 1. Concepcions de llengua en la investigació qualitativa. Consideracions ontològiques i epistemològiques. El que la investigació qualitativa NO ÉS.
2. Dissenyar investigacions etnogràfiques per respondre a preguntes d'investigació qualitatives. Posició del/de la investigador/a i perspectiva dels participants.
3. Escollir l'emplaçament pel treball de camp i com accedir-hi. Consideracions ètiques i polítiques. Primers passos pràctics.
4. Tipus de dades lingüístiques. Interacció, discurs, sistema lingüístic, conversa, codis
5. Mètodes de recollida de dades 1: Elaboració de notes de camp. Compilació de textos i documents, fotografies, vídeos i altres tipus de dades
6. Mètodes de recollida de dades 2: Entrevistes, històries de vida i narratives.
7. La transcripció de dades orals i com presentar dades qualitatives per a l'anàlisi.
8. La validesa del coneixement generat en la investigació qualitativa i etnogràfica. Nivells de complexitat.
 

 Mètodes quantitatius

 1. Introducció al disseny  experimental
 2. Variables dependents i independents. La formulació d'hipòtesis. Condicions de control i experimentals. Selecció d'informants/materials/ tasques.
 3. Tipus de disseny experimental
 4. Estadística descriptiva. Mesures de centralització i y dispersió.
 5. Estadística inferencial. Probablilitat.
 6. T-tests. ANOVAs. Chi-square tests. Correlacions. Regressions.

Metodologia

Explicacions al principi de cada tema per introduir conceptes bàsics
 
Discussió a classe de les lectures assignades.
 
Activitats de resolució de problemes.
 
Correcció i discussió d'exercicis.
 
Recopilació de dades, transcripció i anàlisi 

 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Debatir lectures assignades 25 1 10
Exercicis pràctiques 50 2 2, 4, 9, 10, 14, 15
Lectures assignades 50 2 1
Tipus: Supervisades      
Activitats preparatories per a realitzar treballs assignats 25 1 11, 12
Tipus: Autònomes      
Exercicis 50 2 1, 3, 8

Avaluació


La qualificació final del curs s'obtindrà calculant la nota mitjana per als mètodes quantitatius (50%) i per als mètodes qualitatius (50%)  . 

Mètodes quantitatius

Treballs 1, 2 i 3: 75%

Tasques setmanals i participació a classe: 25%

Mètodes qualitatius

Treballs 1, 2 i 3: 75%.

Tasques setmanals i participació a classe: 25%.

 

Procediment per revisar les qualificacions obtingudes. En dur a terme cada activitat d'avaluació, els professors informaran els estudiants (a Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions. 

Activitats d'avaluació excloses de la recuperació.  Les següents activitats no són elegibles per reavaluació: Tasques setmanal i participació a classe.

La recuperació de tot els contingut del curs es farà mitjançant un exercici escrit.

L’estudiant rebrà la qualificació de “No avaluable” sempre que no hagi lliurat més del 30% de les activitats d’avaluació.

L'alumnat haurà de fer servir llenguatge no sexista en les seves produccions oral o escrites. S'aconsella que consulti la pàgina web de la Linguistic Society of America, queconté recomanacions en aquest sentit: https://www.linguisticsociety.org/resource/lsa-guidelines-nonsexist-usage. Fer un us apropiat del llenguatge formarà part dels criteris d'avaluació.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

MOLT IMPORTANT - PLAGI/COPIA En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació,es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tasques setmanals i participació a classe 25 20 0,8 2, 3, 5, 7, 8, 11, 14
Treballs 1, 2 i 3 (mètodes qualitatius) i Treballs 1,2 i 4 (mètodes quantitatius) 75 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Bibliografia

Qualitative Methods:

Agar, Michael (1986) The Professional Stranger (2nd ed.) New York: Academic Press.

Bezemer, Jeff and Dave Mavers (2011) Multimodal transcription as academic practice: A social semiotic perspective. International Journal of Social Research Methodology 14(3): 191-206.

Blommaert, Jan & Dong Jie (2010) Ethnographic Fieldwork: A Beginner’s Guide. Bristol: Multilingual Matters.

Bucholtz, Mary (2000) The politics of transcription. Journal of Pragmatics 32: 1439-1465.

Cameron, Deborah (2001) Working with Spoken Discourse. London: Sage, pp. 31-44.

Copland, Fiona & Angela Creese (2015) Linguistic Ethnography. London: Sage. 

Emerson, Robert M., Fretz, Rachel I. and Linda L. Shaw (1995) Writing Ethnographic Fieldnotes. Chicago: The University of Chicago Press

Heller, Monica, Pietikäinen, Sari. & Joan Pujolar (2018) Critical Sociolinguistic Research Methods. London: Routledge. 

Linde, Charlotte (1993) Life Stories: The Creation of Coherence. Oxford: Oxford University Press.

Litosselity, Lia (ed.) (2010) Research Methods in Linguistics. London: Continuum.

Martin-Jones, Marilyn and Kathryn Jones (eds.) Multilingual Literacies. Amsterdam: John Benjamins.

Martin-Jones, Marilyn and Deirdre Martin (2017) Researching Multilingualism: Critical and Ethnographic Perspectives. London: Routledge. 

Mason, Jennifer (2009) [2nd ed.] Qualitative Researching. London: Sage, pp. 173-187.

Ochs, Elinor (1979) Transcription as theory. In Ochs, E. & B. Schieffelin (eds.) Developmental Pragmatics. New York: Academic Press.

Wei, Li and Melissa G. Moyer (eds.) (2007) The Blackwell Guide to Research Methods in Bilingualism and Multilingualism. Oxford: Blackwell.

Woods, Peter (1999) Successful Writing for Qualitative Researchers. London: Routledge.

 

Quantitative Methods:

Badiella, Ll. et al. (2015). Manual de Introducción a Deducer: una interfaz gráfica para usuarios de R. Sservei d’Estadística Aplicada de la UAB. 

Fellows, I. (2012). Deducer: An R Graphical User Interface (GUI) for Everyone. Version 2012-01-05. www.Deducer.org/manual.html

Harris, Peter. 1986. Designing and Reporting Experiments. Milton Keynes, England: Open University Press.

Hatch, E. and Farhady, H. 1982. Research Design and Statistics for Applied Linguistics. Rowley, Mss.: Newbury House.

Johnson, K. 2008. Quantitative Methods in Linguistics. Wiley-Blackwell.

Seliger, H.W. and Shohamy, E. 1989. Second Language Research Methods. Oxford: OUP.

Shearer, W.M. 1997. Experimental Design and Statistics in Speech Science, in Hardcastle, W.J. - Laver, J. (Eds.) The Handbook of Phonetic Sciences. Oxford: Blackwell Publishers (Blackwell Handbooks in Linguistics, 5). pp.167-188.

Verzani, J. 2005. Using R for introductory statistics.Boca Raton, FL: Chapman & Hall/CRC Press.

Programari

Per als 4,5 crèdits corresponents a la part de "Metodologia de recerca quantitativa" es farà servir el següent programari: 

-Deducer, an R Graphical User Interface (GUI). 

-Microsoft Excel