Logo UAB
2021/2022

Modernitat: Art, Guerra i Crisi 

Codi: 42293 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
4313157 Estudis Anglesos Avançats / Advanced English Studies OT 0 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Cristina Pividori Gurgo
Correu electrònic:
MariaCristina.Pividori@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)

Prerequisits

 • Es tracta d'una assignatura optativa que requereix molt d'interès i entusiasme en la lectura i debat d'obres literàries en anglès que estudien la relació entre el modernisme, la primera guerra mundial i l'art.
 • Tot l'estudiantat haurà de comptar amb un nivell C1 d'anglès, o el seu equivalent, per tal de poder seguir el curs amb normalitat i produir els treballs necessaris per a la seva avaluació. Tots els integrants de la classe hauran de treballar activament i sistemàticament amb textos de literatura d'un alt grau de complexitat.  

Objectius

Virginia Woolf va afirmar que "al voltant del desembre de 1910, el caràcter humà va canviar". Aquesta suggestiva afirmació enllaça les dues preocupacions centrals d'aquest curs: el Modernisme i la Primera Guerra Mundial. Si el caràcter humà va canviar, l'art ho va fer també, i potser més radicalment. Mitjançant la lectura de diversos gèneres, en particular la prosa i la poesia, arribarem a una comprensió d’aquest tràgic, fascinant i complex període de la història humana i literària.  Per tant, aquest curs se centra en les respostes i les representacions de la Gran Guerra i en les formes en què la literatura va intentar donar testimoni del trauma de l’experiència bèl·lica.

 Un cop finalitzat aquest curs, l'alumnat aconseguirà un coneixement acadèmic de les temes següents:

 • La representació de la guerra: la distinció entre testimoniar, veure i recordar
 • "The pity of War"
 • Heroisme i desil·lusió
 • Els aspectes formals del Modernisme.
 • El lloc del Modernisme dins de la història
 • Modernisme, guerra i gènere.

 

 

 

Competències

 • Analitzar i sintetitzar informació a nivell avançat.
 • Analitzar la relació entre factors, processos o fenòmens de l'adquisició de l'anglès com a segona llengua, el seu aprenentatge i la seva metodologia d'ensenyament, i la seva literatura, història i cultura.
 • Aplicar els coneixements metodològics sobre anàlisi estadística i generació de dades, tractament i codificació de bases de dades multilingües, anàlisis de textos literaris, etc. a la recerca.
 • Argumentar críticament, emetre judicis i aportar idees a partir de l'anàlisi de la informació procedent de la producció científica en aquestes àrees.
 • Comunicar de forma oral i escrita, amb total correcció, precisió i claredat.
 • Demostrar una actitud de respecte cap a les opinions, els valors, els comportaments i les práctiques d'altres.
 • Desenvolupar habilitats d'aprenentatge autònom aplicables a la recerca.
 • Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi acadèmic de l'adquisició, l'ensenyament i l'ús de l'anglès com a segona llengua en contextos multilingües i multiculturals, els estudis literaris i els estudis culturals.
 • Utilitzar l'idioma anglès per a finalitats acadèmiques i professionals relacionats amb la recerca en els àmbits de l'adquisició, l'ensenyament i l'ús de l'anglès com a segona llengua en contextos multilingües i multiculturals, els estudis literaris i els estudis culturals.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i interpretar a nivell avançat textos crítics sobre la Literatura Anglesa del Modernisme, extraient cites rellevants i realitzant síntesis dels seus continguts
 2. Analitzar i interpretar a nivell avançat textos literaris sobre la Literatura Anglesa del Modernisme (primera meitat del S. XX)
 3. Analitzar i sintetitzar informació a nivell avançat.
 4. Comunicar de forma oral i escrita, amb total correcció, precisió i claredat.
 5. Demostrar una actitud de respecte cap a les opinions, els valors, els comportaments i les práctiques d'altres.
 6. Desenvolupar habilitats d'aprenentatge autònom aplicables a la recerca.
 7. Distingir i contrastar els diferents models teòrics i metodològics aplicats a l'estudi acadèmic del Modernisme en llengua anglesa
 8. Llegir i analitzar la representació literària i cultural en llengua anglesa del tema de l'impacte de la guerra sobre l'art i la literatura del Modernisme.
 9. Realitzar presentacions orals en anglès sobre temes i textos relacionats amb la investigació avançada de la Literatura Anglesa del modernisme.
 10. Redactar textos argumentant una idea en relació a un text literari en anglès del Modernisme, aplicant fonts secundàries a l'argumentació crítica

Continguts

Estudiarem els textos següents en l'ordre indicat. Els estudiants han d'estar familiaritzat amb ells abans que comenci el curs. Per al primer i tercer text, si us plau, s'ha d'obtenir l'edició especificada. Per al segon i quart, qualsevol edició anirà bé. 

1. Walter, George (ed.) The Penguin Book of First World War Poetry. Harmondsworth: Penguin, 2006.

2. Malouf, David. Fly Away Peter. 

3. Woolf, Virginia (ed. & intro. D Bradshaw) Mrs Dalloway. (Oxford: Oxford UP, 2009)

4. D. H. Lawrence, Lady Chatterley’s Lover.

 

Entre els temes que discutirem destaquen:

 1. La representació de la guerra: com s’ha de narrar la guerra? Quins valors hauria de mantenir? Quin paper juga el patriotisme?
 2. Què vol dir testimoniar, veure i recordar en el context de la Gran Guerra?
 3. Com es relaciona activament la literatura, inclosa la ficció modernista, amb la commemoració, la memòria i la comprensió de la guerra?
 4. "The Pity of War": Com hauria de reaccionar la societat davant una massacre? La tragèdia ha de ser la forma literària dominant?
 5. Heroisme: es va veure afectat el vincle tradicional entre guerra i heroisme? Com?
 6. Aspectes formals i teòrics del Modernisme: la poètica de la psicoanàlisi en la comprensió del conflicte.
 7. Guerra i gènere: de quina manera la guerra va alterar els rols de gènere? I la sexualitat?
 8. Fins a quin punt aquestes qüestions particulars afecten la nostra manera d’entendre el conflicte actual?

Metodologia

 

 • Aquesta assignatura està basada en l'intercanvi d'idees entre professor i alumnes, i entre el mateix alumnat. Això requerirà un alt grau de preparació i participació de tots. A més, l'alumnat haurà de preparar presentacions i escriure almenys un exercici a classe.
 • A part de l'assistència obligatòria, s'assumeix que l'alumnat ha llegit a fons tant el material primari com secundari. Aquest és essencialment un curs sobre literatura que, a el mateix temps, requereix coneixements d'història. Com la discussió a classe requerirà certs coneixements històrics rellevants, l'alumnat haurà de fer lectures addicionals que el professor assignarà al llarg de el curs.
 • Al Campus Virtual, es publicarà tota la informació referent a les lectures addicionals i altres tasques similars.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
assistència, diàleg 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8
Tipus: Supervisades      
presentació oral, exercici escrit 10 0,4 6, 7, 9, 10
Tipus: Autònomes      
Estudi, lectura, anàlisi 75 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Avaluació

 1. Treball final: Sobre una llista de temes/preguntes rellevants s’haurà de triar el tema del treball final=50%
 2. Altres exercicis escrits: hi haurà diversos, sovint ad-hoc, incloent, com a mínim, un exercici fet a classe=25%
 3. Avaluació oral: es basarà en la participació en classe i en presentacions individuals=25%

ATENCIÓ!

 • Tots els exercicis són OBLIGATORIS.
 • El lliurament de qualsevol exercici exclou la possibilitat d’obtenir la qualificació de “No Avaluable” com a nota final.
 • En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.
 • En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams o altres plataformes, assegurant que tot l’estudiantat hi pot accedir.

RECUPERACIÓ

 • La recuperació d'aquesta assignatura es realitzarà mitjançant una prova de síntesi
 • Les activitats referides en l'apartat 3 no es podran recuperar.
 • La nota definitiva d'un ítem recuperat serà 5.

MOLT IMPORTANT:  PLAGIAR és copiar de fonts no identificades d’un text, sigui una sola frase o més, que es fa passar per producció pròpia (AIXÒ INCLOU COPIAR FRASES O FRAGMENTS D’INTERNET I AFEGIR-LOS SENSE MODIFICACIONS AL TEXT QUE ES PRESENTA COM A PROPI), i és una ofensagreu. Cal aprendre a respectar la propietat intel·lectual aliena i a identificar sempre les fonts que es puguin fer servir, i és imprescindible responsabilitzar-se de l’originalitat i autenticitat del text propi.

En cas que l’estudiantat realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Altres treballs escrits 25% 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10
Assaig crític 50% 25 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
Avaluació oral 25% 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Bibliografia

Basic secondary material on literature and war:

Fussell, Paul. The Great War and Modern Memory. London: Oxford UP, 1977.

Gilbert, ‘Sandra M. Soldier’s Heart: Literary Men, Literary Women, and The Great War’ (Signs, Vol. 8: 3, Spring 1983) pp. 422-450.

McLoughlin. Authoring War: The Literary Representation of War from The Iliad to Iraq. Cambridge: Cambridge UP, 2011.

Owen, David and Pividori, Cristina. Writings of Persuasion and Dissonance in the Great War. That Better Whiles May Follow Worse. The Netherlands: Brill, 2016.

Pividori, Cristina. "Eros and Thanatos Revisited: the Poetics of Trauma in Rebecca West's "The Return of the Soldier"  Atlantis. 32.2 (2010): 89-104. 

---. "Of Heroes, Ghosts, and Witnesses: the Construction of Masculine Identity in the War Poets' Narratives." Journal of War & Culture Studies. 7.2 (2014): 162-178. 

---.  "Impressions from the Front: the Crisis of the Witness in Ford Madox Ford’s Parade’s End." in David Owen and Cristina Pividori (eds) Writings of Persuasion and Dissonance in the Great War. That Better Whiles May Follow Worse. The Netherlands: Brill:  106-120. 

Saunders, Nicholas.  Matters of Conflict: Material Culture, Memory and the First World War. Taylor & Francis, 2004.

Tylee, Claire. The Great War and Women’s Consciousness: Images of Militarism and Womanhood in Women’s Writings: 1914-1964. Iowa City: Iowa UP, 1990.

Winter, Jay. Sites of Memory, Sites of Mourning. Cambridge: Cambridge UP, 1995.

 

Basic secondary material on modernism:

Booth, Allyson. Postcards from the Trenches: Negotiating the Space between Modernism and the First World War. New York: Oxford UniversityPress, 2011. 

Cole, Sarah. Modernism, Male Friendship, and the First World War. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 

Goldman, Jane. Modernism, 1910-1945: Image toApocalypse. Basingstoke: Palgrave-Macmillan, 2004.

Hawkes, Rob. Ford Madox Ford and the Misfit Moderns: Edwardian Fiction and the First World War. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2013. 

(ed.) Levenson, Michael. The Cambridge Companion to Modernism. Cambridge: Cambridge UP, 2011.

Sherry, Vincent B. The Great War and the Language of Modernism. New York: Oxford UP, 2003.

Tate, Trudi. Modernism, History and the First World War. Manchester: Manchester UP, 1998.

 

Basic secondary material on World War One:

Anievas, Alexander. Cataclysm 1914: The First World War and the Making of Modern World Politics. Chicago: Haymarket Books, 2016. 

Howard, Michael. The First World War. New York: Oxford UP, 2002

Mazower, Mark. Dark Continent: Europe’s Twentieth Century. Harmondsworth:Penguin, 2003.

Sheffield, Gary. Forgotten Victory: The First World War, Myth and Realities. London: Headline, 2001.

Stiener, Zara S. Britain and the Origins of the First World War. Basingstoke: Palgrave-Macmillan, 2003

Programari

International Society for First World War Studies: https://www.firstworldwarstudies.org/

Imperial War Museum: https://www.iwm.org.uk/

Re-writing War (A research project run by the Department of English & German Studies, UAB): https://blogs.uab.cat/rewritingwar/the-project/