Logo UAB
2021/2022

Política Espanyola i Catalana

Codi: 42276 Crèdits: 10
Titulació Tipus Curs Semestre
4313335 Ciència Política / Political Science OT 0 2
4317157 Recerca Avançada en Ciència Política/Advanced Research in Political Science OT 1 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Carolina Galais Gonzalez
Correu electrònic:
Carolina.Galais@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)

Equip docent

Francesc Xavier Ballart Hernández
Joan Botella Corral
Nuria Font Borrás
John Robert Etherington
Eva Ostergaard-Nielsen
Eva Anduiza Perea
Agustí Bosch Grau
Berta Barbet Porta
Carolina Galais Gonzalez
Margarita Leon
Ixchel Perez Duran
Enrique Hernandez Perez
Guillem Rico Camps
Ana Mar Fernández Pasarín

Prerequisits

Cap.

Objectius

L'objectiu de curs "Política espanyola i catalana" és proporcionar una visió global de sistema polític espanyol i català a partir de la transició a la democràcia en endavant: institucions i organització territorial, partits i eleccions, cultura política i comportament polític, polítiques públiques, la dimensió urbana de la política i les relacions amb la UE. El curs també aborda els recents desenvolupaments i desafiaments de la política espanyola i catalana, com la qüestió nacional, la política migratòria i el moviment municipalista.

Competències

  Ciència Política / Political Science
 • Analitzar els principals reptes econòmics, socials i polítics de les democràcies contemporànies.
 • Conèixer el disseny, el funcionament i les conseqüències de les institucions polítiques i la seva relació amb els processos de governança.
 • Elaborar i redactar projectes i informes tècnics i acadèmics de manera autònoma fent ús de la terminologia, l'argumentació i les eines analítiques adequades a cada context.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Reconèixer la complexitat i la diversitat de la realitat política i les tensions a les quals està sotmesa, amb un èmfasi especial en el context espanyol i europeu.
  Recerca Avançada en Ciència Política/Advanced Research in Political Science
 • Analitzar el disseny, el funcionament i les conseqüències de les institucions polítiques i la relació amb els processos de governança.
 • Analitzar els principals reptes econòmics, socials i polítics de les democràcies contemporànies.
 • Elaborar i redactar projectes i informes tècnics i acadèmics de manera autònoma fent ús de la terminologia, l'argumentació i les eines analítiques adequades a cada context.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Reconèixer la complexitat i la diversitat de la realitat política i les tensions a les quals està sotmesa, amb un èmfasi especial en el context espanyol i europeu.

Resultats d'aprenentatge

 1. Comparar les característiques i les conseqüències dels sistemes electorals municipal, autonòmics i estatal.
 2. Distingir les fases i el desenvolupament dels sistemes de partits espanyol i català.
 3. Elaborar i redactar projectes i informes tècnics i acadèmics de manera autònoma fent ús de la terminologia, l'argumentació i les eines analítiques adequades a cada context.
 4. Entendre els eixos i la dinàmica de competència politicoelectoral en diversos àmbits territorials.
 5. Entendre els models de democràcia intrapartidista i el seu impacte en el cas espanyol.
 6. Entendre els potencials efectes polítics de les possibles reformes del sistema electoral.
 7. Explicar les característiques, els límits i les potencialitats de l'estat de les autonomies.
 8. Identificar les possibles vies per a l'acomodació de la pluralitat d'una societat moderna al marc institucional espanyol.
 9. Identificar les possibles vies per acomodar la pluralitat d'una societat moderna al marc institucional espanyol.
 10. Identificar les principals etapes i les perspectives de futur de l'articulació nacional de l'Estat espanyol.
 11. Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 12. Reconèixer els clivatges polítics del sistema polític espanyol contemporani.
 13. Reconèixer les clivelles del sistema polític espanyol contemporani.
 14. Valorar la relació i interacció entre actors i institucions en el sistema polític espanyol.
 15. Valorar la relació i la interacció entre actors i institucions en el sistema polític espanyol.

Continguts

1. Institucions i organització territorial

2. Partits polítics i eleccions

3. Cultura política i comportament polític

4. Polítiques publiques

5. Espanya i la Unió Europea

6. La dimensió urbana de la política

Metodologia

El curs consta de 25 sessions dividides en 6 mòduls. Una sessió típica inclourà una conferència (aproximadament 1 hora i mitja) més un debat sobre les lectures obligatòries (després de l’ descans). Per a cada sessió, un estudiant en rotació prepararà una breu presentació (aproximadament 10 minuts) sobre el tema de les lectures obligatòries més 2-3 preguntes per al debat i actuarà com a moderador. L'avaluació contínua serà un aspecte clau de el curs. La participació en les sessions, els debats sobre les lectures obligatòries i els assaigs breus seran els tres elements sobre els quals es realitzarà l'avaluació.

Els assaigs poden estar escrits en anglès, espanyol o català.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Conferències i seminaris 62,5 2,5 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Tipus: Supervisades      
Tutories 42,5 1,7 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Tipus: Autònomes      
Assaigs breus (2) 60 2,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Lectures obligatòries 85 3,4 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Avaluació

       Lectures obligatòries (40%). S'espera que els estudiants llegeixin les lectures obligatòries abans d'assistir a cada classe i participin activament. És obligatori assistir a un mínim de el 80% de les sessions per aprovar aquest mòdul. Durant la classe, un alumne presentarà les lectures obligatòries i la resta de la classe discutirà les conclusions. S'espera que tots els estudiants llegeixin les lectures obligatòries de la setmana i preparin les seves intervencions.

       Dos assaigs breus (30% cadascun). Els estudiants hauran de preparar sos assaigs breus (aproximadament 1200 paraules). El primer serà sobre la dimensió urbana de la política, mentre que el segon serà sobre un tema del curs lliurement escollit per cada estudiant.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
1 assaig breu 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
1 assaig breu 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Debats sobre les lectures obligatòries 40% 0 0 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Bibliografia

Gunther, R., Montero, J. and Botella, J. (2004) Democracy in Modern Spain. New Haven: Yale University Press.

Gunther, R., Montero, J. (2009) The Politics of Spain. Cambridge, UK ; New York: Cambridge University Press.

Muro, D. and Lago, I. (eds). (2020) The Oxford Handbook of Spanish Politics. Oxford, New York: Oxford University Press.

Agranoff, R. (2004) Autonomy, devolution and Intergovernmental Relations. Regional and Federal Studies. 14 (1):16-65

Almendral, V.R. (2003) The Assymetric Distribution of Taxation Powers in the Spanish State of Autonomies: The Common System and the ‘Foral’ tax Regimes. Regional and Federal Studies. 13 (4):41-66

Colomer, J.M. (1998) The Spanish ‘State of Autonomies’: non institutional federalism. West European Politics.20 (4): 40-52

Keating, M. and Wilson, A. (2009) Renegotiating the State of Autonomies: Statute Reform and Multi-level Politics in Spain.  West European Politics, 32 (3): 536-558

Brubaker, R. (2009) Ethnicity, Race and Nationalism. Annual Review of Sociology  Vol. 35, pp. 21-42

Smith, A. D. (1994) The problem of national identity: ancient, medieval and modern?. Ethnic and Racial Studies, Vol. 17, No. 3

Payne, S. G. (1964) Spanish Nationalism in the Twentieth Century. The Review of Politics Vol. 26, No. 3, pp. 403-422.

Cetrà, D. and Harvey, M. (2018) Explaining accommodation and resistance to demands for independence referendums in the UK and Spain. Nations and Nationalism, Vol. 25, Issue 2, pp. 607-629

Oller, J., Satorra, A. and Tobeña, A. (2020) Privileged Rebels: A Longitudinal Analysis of Distinctive Economic Traits of Catalan Secessionism. Genealogy. 4 (1): 19. doi:10.3390/genealogy4010019

Torcal, M. (2014) The Decline of Political Trust in Spain and Portugal. American Behavioral Scientist 58, no. 12, 1542– https://doi.org/10.1177/0002764214534662.

Soler-i-Martí, R. and Ferrer-Fons, M. Youth Participation in Context: The Impact of Youth Transition Regimes on Political Action Strategies in Europe. Sociological Review 63, no. S2 (2015): 92–117. https://doi.org/10.1111/1467-954X.12264.

Fernández-Albertos, J., and Manzano, D. The Lack of Partisan Conflict over the Welfare State in Spain. South European Society and Politics, October 9, 2012, 1–21. https://doi.org/10.1080/13608746.2012.701895.

Montero, J.R. and Santana, A. (2020) Elections in Spain. In Diego Muro & Ignacio Lago, eds. The Oxford Handbook of Spanish Politics. Oxford, New York: Oxford University Press.

Riera, P. (2020) Turnout. In Diego Muro & Ignacio Lago, eds. The Oxford Handbook of Spanish Politics. Oxford, New York: Oxford University Press.

Fraile M. and Hernández, E. (2020) Determinants of Voting Behaviour. In Diego Muro & Ignacio Lago, eds. The Oxford Handbook of Spanish Politics. Oxford, New York: Oxford University Press.

Anduiza, E., Cristancho, C. andSabucedo, J.M. (2013) Mobilization through Online Social Networks: The Political Protest of the Indignados in Spain. Information, Communication & Society 17 (6): 750–64. https://doi.org/10.1080/1369118X.2013.808360.

Jordi,M. and Anduiza, E. (2019) If a Fight Starts, Watch the Crowd’: The Effect of Violence on Popular Support for Social Movements. Journal of Peace Research 56 (4): 485–98. https://doi.org/10.1177/0022343318820575.

Vecchione, M., González Castro, JL, and Caprara, GV (2011) Voters and leaders in the mirror of politics: Similarity in personality and voting choice in Italy and Spain. International Journal of Psychology, 46 (4), 259-270.

Galais, C., and Lorenzini, J. (2017). Half a loaf is (not) better than none: How austerity-related grievances and emotions triggered protests in Spain. Mobilization22(1), 77-95.

van Prooijen, J. W., Rutjens, B., and Brandt, M. (2018) Populism as political mentality underlying conspiracy theories. Belief systems and the perception of reality, 79-96.

Manow et al. (2018) Welfare democracies and party politics: explaining electoral dynamics in times of changing welfare capitalism. Oxford: OUP Oxford

Häusermann, S., Picot, G. and Geering, D. (2013). Rethinking Party Politics and the Welfare State: Recent Advances in the Literature. British Journal of Political Science, 43(1):221-240.

Allen, J. (2006) Welfare regimes, welfare systems and housing in southern Europe, European Journal of Housing Policy, 6(3), pp. 251–277. doi: 10.1080/14616710600973102.

Esteller-Moré, A. and Polo-Otero, J.  (2012) Fiscal Transparency, Public Management Review, 14:8, 1153-1173, DOI:10.1080/14719037.2012.657839

Fernández Pasarín, A. and Morata, F. (2020) Spain: Pragmatic Europeanism or the End of Unconditional Support for European Integration, in Bulmer, S. and Lequesne, Ch., The Member States of the European Union. Oxford: Oxford University Press. 3rd ed., chap. 7

Fernández Pasarín, A. and Morata, F. (2015) Spain at the Helm: The Spanish Presidencies of the Council of the EU, International Journal of Iberian Studies, 28(3): 157-175. DOI: 10.1386/ijis.28.2-3.157_1

Agranoff, R. (2010) Integrating Local Governments into the State of Autonomies. In Agranoff, R. Local Governments and Their Intergovernmental Networks in Federalizing Spain. Montreal: McGill-Queen's Press

Garcia Fernandez, C. (1997) The privatization of public services in Spain in (eds.) Stoker, G; Lorrain, D. The privatisation of urban services in Europe, London, UK. Routledge.

Blanco, I. and Gomà, R. (2020) New Municipalism. In: Kobayashi, A. (Ed.), International Encyclopedia of Human Geography, 2nd edition. vol. 9, Elsevier, pp. 393–398. https://dx.doi.org/10.1016/B978-0-08-102295-5.10676-6

 

Programari

Cap