Logo UAB
2021/2022

Productors i Tipologies Documentals II

Codi: 42109 Crèdits: 10
Titulació Tipus Curs Semestre
4312208 Arxivística i Gestió de Documents OB 1 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
David Iglesias Franch
Correu electrònic:
David.Iglesias@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)

Equip docent

Jordi Vilamala Salvans
David Iglesias Franch
Pablo Enrique Saavedra Bendito

Prerequisits

No és necessari cap prerequisit particular per cursar aquest mòdul.

Objectius

Els objectius del mòdul són aprofundir en el coneixement sobre alguns dels productors i de les tipologies documentals que es custodien en els arxius. En concret, sobre institucions històriques i productors privats, i els documents que aquests han generat, i sobre els materials d'arxiu vinculats a la imatge.

L1.Fons i documents d'institucions i empreses, entitats i persones privades

Aquesta línia formativa pretén oferir una visió sintètica dels fons de les institucions històriques del país i també dels fons privats. A partir de la descripció de les principals característiques dels ens productors, s’estudiarà el procés de formació i la composició dels fons, així com l’estructura formal dels seus tipus documentals més representatius.

L2. Documents fotogràfics, gràfics i audiovisuals

Aquesta línia formativa pretén oferir coneixement específic sobre els materials fotogràfics, gràfics i audiovisuals, així com la capacitació per a la valoració tècnica i documental dels mateixos. També es busca la comprensió de l’entorn tecnològic de creació i, en conseqüència, majors possibilitats de contextualitzar adequadament aquests materials i conservar-los. Per últim, es vol oferir una metodologia per a la gestió de centres especialitzats i per als treballs d’organització dels conjunts.

Competències

 • Actualitzar i reciclar coneixements a través de la formació continuada.
 • Analitzar, sintetitzar, organitzar i planificar els entorns i les actuacions de gestió.
 • Aplicar mètodes de descripció i recuperació dels documents.
 • Identificar els productors de documents i els fons documentals que han generat i/o generen.
 • Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 • Reconèixer el context de producció dels documents.
 • Reconèixer les condicions de preservació de cada tipus de suport documental.
 • Treballar de forma autònoma, resolent problemes i prenent decisions.

Resultats d'aprenentatge

 1. Actualitzar i reciclar coneixements a través de la formació continuada.
 2. Analitzar, sintetitzar, organitzar i planificar els entorns i les actuacions de gestió.
 3. Aplicar mètodes de conservació preventiva.
 4. Crear instruments de descripció arxivística de documents audiovisuals i gràfics.
 5. Distingir els productors de fons d'institucions, organitzacions privades i personals.
 6. Identificar les patologies que afecten els suports documentals.
 7. Planificar intervencions sobre fons documentals d'institucions i empreses, entitats i persones privades.
 8. Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran manera, amb treball autònom a autodirigit.
 9. Reconèixer els contextos de producció de documents audiovisuals i gràfics.
 10. Reconèixer els efectes de les condicions ambientals sobre els suports documentals.
 11. Reconèixer i aplicar les normes de descripció arxivística a documents audiovisuals i gràfics.
 12. Reconèixer i identificar les tipologies documentals d'institucions judicials, notarials, eclesiàstiques, senyorials, privades i personals.
 13. Reconèixer l'evolució històrica i organitzativa de les institucions judicials, notarials, eclesiàstiques i senyorials.
 14. Reconèixer les característiques físiques i químiques dels suports documentals.
 15. Treballar de forma autònoma, resolent problemes i prenent decisions.

Continguts

L1. Fons i documents d'institucions i empreses, entitats i persones privades

Bloc 1. Els arxius de les institucions catalanes

1. Els arxius de les institucions històriques de Catalunya

2. Els arxius notarials

3. Els arxius judicials

4. Els arxius eclesiàstics

Bloc 2. Els arxius privats

5. L'ingrés de fons privats en centres d'arxiu públic

6. Els arxius empresarials

7. Els arxius familiars

8. Els arxius personals

9. Els arxius d'associacions

L2. Documents fotogràfics, gràfics i audiovisuals

Bloc 1. Fotografia

 • Procedència dels fons
 • Procediments fotogràfics
 • Instal·lació i conservació
 • Catalogació i classificació

 Bloc 2. Imatge digital

 • Conceptes bàsics
 • Formats gràfics
 • Metadades

 Bloc 3. La gestió de l'arxiu

 • Legislació vigent i propietat intel·lectual
 • L’ingrés
 • Reproducció i ús
 • La consulta

Bloc 4. Documents gràfics

 • Gravats
 • Procediments fotomecànics
 • Cartells
 • Cartografia

 Bloc 5. Films

 • Formats i suports
 • Instal·lació i conservació
 • Catalogació i classificació

Bloc 6. Vídeo

 • Formats de vídeo
 • Arxius de televisió
 • Anàlisi i descripció de la imatge en moviment

Bloc 7. Àudio

 • Suports d'àudio
 • Reproducció i gravació del so
 • Conservació

Bloc 8. Audiovisual digital

 • Vídeo digital
 • So digital
 • Metadades i preservació

Metodologia

La metodologia del mòdul és comuna a les dues línies formatives. Es combinaran classes presencials i classes virtuals, guiades pel professor però amb un alt grau de participació dels alumnes, amb treballs concrets supervisat i l'estudi autònom de la bibliografia.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
L1. Classes presencials 36 1,44 2, 5, 8, 15
L2. Classes presencials 21 0,84 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14
Tipus: Supervisades      
L1. Comentaris de bibliografia seleccionada 26 1,04 1, 7, 13, 15
L1. Contextualització de tipus documentals 26 1,04 1, 8, 12, 13, 15
L2. Casos d'estudi 21 0,84 2, 3, 4, 6, 8, 10, 14, 15
Tipus: Autònomes      
L1. Lectura de bibliografia recomanada 28 1,12 5, 7, 12, 13, 15
L2. Lectura de bibliografia recomanada 21 0,84 1, 3, 9, 10, 14, 15

Avaluació

El sistema d'avaluació del mòdul premia l'esforç continuat per part dels alumnes. En cas que no s'arribi a la nota mínima, el mecanisme de recuperació emprat serà un segon examen.

Cal superar cada línia formativa per separat per tal de poder superar el mòdul.

Cal superar la L1. Examen final per aprovar. En el cas que no s'aprovi l'examen el mecanisme de recuperació serà un segon examen.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
L1. Examen final 40% 2 0,08 1, 2, 5, 8, 12, 13
L1. Pràctica Bloc 1 25% 3 0,12 5, 8, 12, 13, 15
L1. Pràctica Bloc 2 25% 3 0,12 5, 8, 12, 13, 15
L1. Qüestionari setmanal 10% 1 0,04 5, 8, 12, 13
L2. Examen final 40% 5 0,2 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14
L2. Examen parcial 40% 5 0,2 4, 9, 10, 11
L2. Pràctiques presencials i online 20% 52 2,08 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 14, 15

Bibliografia

AADD (2014) «L’ingrés de fons privats en arxius públics a Catalunya». Lligall. Revista catalana d’arxivística, núm. 37 (Barcelona), p. 15-80.

AADD (2014). «Ego archivo. Memorias personales en un mundo digital». Tabula, núm. 17 (Salamanca).

AGUINAGALDE OLAIZOLA,  F. de  B., Archivo de familia. Materiales para un manual. Gaiak, 1 (Bergara, Centro de Patrimonio documental de Euskadi, 1991). 

ALBERCH I FUGUERAS, R., "Arxius i arxivística a les comarques gironines", Annals de l'Institut d'Estudis Gironins, XXXIV (Girona, 1994), pp. 521-601. 

Andreu, Jordi; Cruellas, Rosa; Elvira, Maria (2003). “La documentació personal com a eina docent: ensenyar i aprendre als fonts personals”. Lligall. Revista catalana d’arxivística, núm. 21 (Barcelona), p. 223-270.

Baiges i Jardí, Ignasi J., “El notariat català: origen i evolució”, Actes del II Congrés del Notariat. Barcelona: Fundació Noguera, 2000, p. 131-166.

Bartoli Langeli, Attilio (2006). Notai. Scrivere documenti nell’Italia medievale. Viella, Roma.

Baucells i Reig, Josep (coord.) (1978). Guia dels arxius eclesiàstics de Catalunya, València i Balears, Barcelona: Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona - Secretariat d’Arxivers Eclesiàstics de Catalunya.

Boadas, Joan et al. (1998). Patrimoni cultural i drets d’autor. Instruments per a la seva gestió. Girona: Ajuntament de Girona (Col·lecció Textos i Documents, núm. 8).

Bono y Huerta, José, “Conceptos fundamentales de diplomática notarial”, Historia, Instituciones, Documentos (Sevilla), 19 (1992), p. 73-88.

BOSCH, M. - GIFRE, P., "Els llibres mestres dels arxius patrimonials. Una font per a l'estudi de les estratègies patrimonials", Estudis d'Història Agrària, 12 (Barcelona, 1998),  pp. 155-182.Conde y Delgado de Molina, Rafael (2001). «L’arxiu del Reial Patrimoni de Catalunya, fons de l’Arxiu de la Corona d’Aragó». Lligall. Revista catalana d’arxivística, núm. 18 (Barcelona), p. 11-64.

Conde, Rafael; Cárcel, Mª Milagros (1996). “Corona de Aragón: Documentación real. Tipología (s. xiii-xiv)”, dins Diplomatique Royale du Moyen-Âge. XIIIe - XIVe siècles. Actes du Colloque. Porto, p. 273-297.

Cook, Terry (2013). «Evidence, memory, identity and community: four shifting archival  paradigms». Archival Science, 13 (2), p. 95-120.

Espinosa Ramírez, A. B. (1995). «Los archivos personales. Metodología para su planificación». A: Ruiz Rodríguez, Ángel (ed.), Manual de Archivística. Madrid: Síntesis, p. 263-280.

Fernàndez Trabal, Josep (2009). «Els arxius personals i patrimonials», Dovella, núm. 99 (Manresa), p. 19-24.

Fernàndez Trabal, J. (1996), “Los archivosempresariales en Cataluña. Balance de 15 años de actuación del Arxiu Nacional de Catalunya”, Revista de Historia Industrial, 9, p. 183-198.

FERNANDEZ I TRABAL,  J.,  "Els arxius familiars i patrimonials.  Problemàtica, caracterització i metodologia",  Lligall.  Revista Catalana d'Arxivística, 4  (1991),  95-113.

Ferrer, Maria Teresa, “L’instrument notarial (segles xi-xv)”, Actes del II Congrés del Notariat. Barcelona: Fundació Noguera, 2000, p. 29-88.

Ferrer, Maria Teresa, “La redacció de l’instrument notarial a Catalunya. Cèdules, manuals, llibres i actes”, Estudis d’Història i Documents dels Arxius de Protocols, 1974, p. 29-191.

Font Rius, Josep M. (1945-1946). “Orígenes del régimen municipal de Cataluña”, Anuario de Historia del Derecho Español, 16, p. 389-429, i 17, p. 229-585.

García, Rosario; Lafuente, Aránzazu (2000). Archivos nobiliarios: Cuadro de clasificación. Sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional. Madrid: Ministerio de Eduación, Cultura y Deporte.

GALLEGO DOMINGUEZ,  O.,  Manual de archivos familiares.  Madrid,  ANABAD,  1993. 

GIFRE, P. – MATAS, J. – SOLER, S., Els arxius patrimonials, Associació d’Història Rural de les Comarques Gironines, 2002Gifre, Pere, Matas, Josep; Soler, Santi, Els arxius patrimonials. Girona: Associació d’Història Rural de les Comarques Gironines.

GILLE, Geneviève et Bertrand (1991). «Les archives privées». A: Direction des Archives de France. Manuel d’archivistique. Paris: Archives Nationales, p. 413-417.

González Pedraza, José Andrés (2009). Los archivos de empresas. Qué son y cómo se tratan. Gijón: Ediciones Trea.

Lalinde Abadía, Jesús (1966). La jurisdicción real inferior en Cataluña («Corts, Veguers, Batlles»). Barcelona.

Mastropierro, María del Carmen (2006). Archivos privados. Anàlisis y gestion. Buenos Aires: Alfagrama Ediciones.

López, Carlos (2007). “Orígenes del Archivo de la Corona de Aragón (en tiempos, Archivo Real de Barcelona)”, HISPANIA. Revista Española de Historia, vol. LXVII, núm. 226, p. 413-454

Lorenzo Cadarso, Pedro Luís, La documentación judicial en la época de los Austrias. Estudio archivístico y diplomático; https://alcazaba.unex.es/~plorenzo/publicaciones/libros/docaust.html

Martínez Hernández, Montse. «L’aplicació de la norma ISAD(G) als fons parroquials de l’ArxiuHistòric Arxidiocesà de Tarragona». Lligall, [en línia], 1999, Núm. 15, p. 289-17.

Moneda Corrochano, Mercedes de la (1995). «El archivo de empresa: un concepto integrado». A: Ruiz Rodríguez, Antonio Ángel (ed.). Manual de Archivística, Madrid: Síntesis, p. 235-261.

Narbona Vizcaíno, Rafael (2007). “Algunas reflexiones sobre la participación vecinal en el gobierno de las ciudades de la Corona de Aragón (ss. xii-xv)”, Res publica, 17, pl. 113-150.

Navarro Bonilla, Diego (1998). «Los archivos de empresa: aproximación a la normativa jurídica reguladora de la producción documental en las empresas españolas», Boletín de la Anabad, vol. XLVIII, núm. 1 (Madrid), p. 49-75.

Pagarolas i Sabaté, Laureà (coord.) (2005). Els fons de protocols de Catalunya. Estat actual i proposta de sistematització. Barcelona: Associació d’Arxivers de Catalunya.

Pagarolas i Sabaté, Laureà (2007). Los archivos notariales. Qué son y cómo se tratan. Gijón: Ediciones Trea.

Planas, R; Pagarolas, L.; Puig, P. (2003). L’Arxiu de la Corona d’Aragó. Un nou perfil per a l’Arxiu Reial de Barcelona. AAC: Col·lecció Textos, 3.

Planes, Ramon (2004), “L’arxiver i el comerç del patrimoni documental”, Lligall 22, p. 469-477.

PONS ALOS, V., Los archivos familiares: realidad y prospectiva desde la óptica del historiador de los archivos, I Simposium. Los archivos familiares en España: estado de la cuestión, Asociación para la Defensa del Patrimonio Bibliográfico y Documental de Cantabria, Santander,  1996, pp. 45-93.

Riera, Sebastià (2001). «Les fonts municipals del període 1249-1714. Guia d’investigació», Barcelona. Quaderns d’Història, vol. 4, p. 239-275.

Rubio Merino, Pedro (1999). Archivística eclesiástica: nociones básicas, Sevilla: Guadalquivir.

Quílez Mata, Julio. «L’aplicació de la norma ISAD(G) als fons parroquials de l’Arxidiòcesi de Tarragona». Lligall, [en línia], 1999, Núm. 15, p. 259-87

Sabaté i Curull, Flocel (2000-2002). “Municipio y monarquía en la Cataluña bajomedieval”, Anales de la Universidad de Alicante, 13, p. 6-75.

Sabaté i Curull, Flocel (1997). El territori de la Catalunya medieval. Barcelona: Fundació Salvador Vives i Casajoana.

Sainz Guerra, Juan (1992). La Administración de justicia en España (1810-1870). Madrid: Ediciones de la Universidad Complutense.

Sánchez, Manuel (1995). El naixement de la fiscalitat d’estat a Catalunya (segles xii-xiv). Eumo, Vic.

Sastre Santos, Eutemio (1999). El sistema archivístico diocesano: archivos de la curia y archivos parroquiales. Madrid: ANABAD.

Tatjer Prat, Maria Teresa (2009). La Audiencia Real en la Corona de Aragón. Orígenes y primera etapa de su actuación (s. XIII y XIV). Barcelona: Universitat Pompeu Fabra

Taulé i Tello, A. (1995), “L’organització dels arxius històrics d’empresa. Anàlisi de la funció comptable”, Lligall, 10, p. 91-103.

Torra, Alberto (2011). “Los registros de cancillería de Jaime I”, dins Jaume I. Commemoració del viii centenari del naixement de Jaume I, vol. I, p. 211-228.

Trenchs, Josep; Aragó, Antoni M. (1983). Las Cancillerías de la Corona de Aragón y Mallorca desde Jaime I a la muerte de Juan II. Zaragoza: CSIC.

Udina Martorell, Federico (1986). Guía Histórica y descriptiva del Archivo de la Corona de Aragón. Madrid: Ministerio de Cultura.

Vázquez, Margarita; Sierra, Carmen (1997). «La conservación de los archivos históricos de los partidos políticos españoles: la acción de tutela del Estado», Boletín de la  ANABAD, vol. XLVII, núm. 1 (Madrid), p. 57-75.

Vilamala Salvans, Jordi. «Els arxius històrics diocesans catalans». Lligall, [en línia], 2004, Núm. 22, p. 163-1.

 

L2. Documents fotogràfics, gràfics i audiovisuals

Arms, Caroline, R.; Carl Fleischhauer. Digital formats: factors for sustainability, functionality, and quality. Washington: Library of Congress, 2005. http://memory.loc.gov/ammem/techdocs/digform/Formats_IST05_paper.pdf

Betz Parker, Elisabeth. Graphic Materials: Rules for Describing Original Items and Historical Collections. Library of Congress, 1982.  http://www.loc.gov/rr/print/gm/graphmat.html

Bigourdan, Jean-Louis, et al. The preservation of magnetic tape collections: A perspective. Final report to National Endowment for the Humanities Division of Preservation and Access (NEH GRANT # PA-50123-03). Rochester, NY: Image Permanence Institute, Rochester Institute of Technology. December, 2006. https://www.imagepermanenceinstitute.org/webfm_send/303

Boadas, Joan. “El patrimoni fotogràfic documental a Catalunya”. A: Lligall. Revista Catalana d’Arxivística, núm., 30, 2009. p. 124-152. https://raco.cat/index.php/lligall/article/view/340027/430966

Boadas, J.; Iglésias, D. “La evolución de la archivística española en el tratamiento de fondos fotográficos: un camino hacia la especialización”. A: Conservación de Fotografías: treinta años de ciencia. Logroño, Ed. Jesús Cía, 2016, p. 16-52 https://www.girona.cat/sgdap/docs/Fotoconservacion_Boadas-Iglesias-.pdf 

Boadas, Joan. “Fotografía, comercio y patrimonio. Elementos para un debate”. 11º Encuentro provincial de Investigadores Locales. Ed. Casa de la Provincia. Diputación de Sevilla, 2016, p. 15-32 https://www.girona.cat/sgdap/docs/Boadas_FotografiaComercioPatrimonio.pdf

Boadas, J.; L-E. Casellas; M.A. Suquet. Manual para la gestión de fondos y colecciones fotográficas, (Biblioteca de la Imagen, 3), Girona: CCG edicions – Ajuntament, 2001. https://www.girona.cat/sgdap/docs/Manual_Fotografia_OCR.pdf

Bogart, Jonh W.C Van. Almacenamiento y manipulación de cintas magnéticas: Guía para bibliotecas y archivos. Caracas: Biblioteca Nacional de Venezuela, 1998. http://www.bnv.gob.ve/pdf/Conser10.pdf

Brown, Adrian. Digital preservation guidance note: Selecting file formats for long-term preservation. National Archives UK, 19 de junio de 2003. http://www.nationalarchives.gov.uk/documents/selecting_file_formats.pdf

Byers, Fred R., Care and Handling of CDs and DVDs : a guide for librarians and archivists. NIST Special Publication 500-252. Gaithesburg : Washington DC, 2003. http://www.itl.nist.gov/iad/894.05/papers/CDandDVDCareandHandlingGuide.pdf

Carrascal, Andreu; GIL, Rosa Maria. Los documentos de arquitectura y cartografía. Qué son y cómo se tratan. Gijón: Ediciones Trea S. L., 2008

CIA/ICA (2000). Manuel de traitement des archives d’architecture XIX‐XX siècles. Paris: CIA. 144 p.

Consell Nacional de la Cultura i de les Arts. Estudi sobre l’estat i perspectives de futur del sector de la fotografia a Catalunya. Proposta de política pública general en l’àmbit de la fotografia. Barcelona: CoNCA, 2011. 93 p. http://conca.gencat.cat/web/.content/arxius/publicacions/estudi_estat_perspectives_futur_fotografia/foto_cat_opt.pdf

Cruanyes, J.; Salvador, A. “Marco jurídico de la fotografía”. A: Patrimonio fotográfico. De la visibilidad a la gestión. Gijón. Ed. Trea, 2015, p. 217-242

Cruanyes, J. Ús d’imatges: drets morals i econòmics que se’n deriven. A: Jornades Imatge i Recerca (2es: 1992: Girona). http://www.girona.cat/sgdap/docs/gva4k748ix4p6ojosep%20cruanas_i_tor.pdf

Dawson, John (coord.). Guía completa de grabado e impresión. Técnicas y materiales. Madrid: H. Blume Ediciones, 1982

Domènech, S.; Ruiz, M.; Torrella, R.; Barcelona fotografiada : 160 anys de registre i representació : guia dels fons i les col·leccions de l'arxiu fotogràfic de l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Barcelona: Ajuntament, 2007 https://ajuntament.barcelona.cat/arxiumunicipal/arxiufotografic/sites/default/files/barcelona_fotografiada.pdf

Doury, Nathalie. La digitalització del patrimoni: a la cerca d’un model econòmic sostenible. El cas de la Parisienne de Photographie. A: Jornades Imatge i Recerca (12es:2012:Girona). 

http://www.girona.cat/sgdap/docs/8gs4e72doury.pdf

Edmonson, Ray. Audiovisual Archiving: Philosophy and Principles. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2004. http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001364/136477e.pdf

Federal Agencies Digitization Guidelines Initiative (FADGI) - Still Image Working Group Technical guidelines for digitising cultural heritage materials: creation of raster image master files. 2016. http://www.digitizationguidelines.gov/guidelines/FADGI%20Federal%20%20Agencies%20Digital%20Guidelines%20Initiative-2016%20Final_rev1.pdf 

Frey, Franziska. Creació de col·leccions digitals. A: Jornades Imatge i Recerca (7es: 2004: Girona).http://www.ajuntament.gi/sgdap/docs/nmr36udfranziska%20frey.pdf

Gilmour, Ian; Dávila, Justin R.. Lossless Video Compression for Archives: Motion JPEG2k and Other Options. Media Matters LLC, January 2006  http://www.media-matters.net/docs/WhitePapers/WPMJ2k.pdf

Hansen Albites, Francisco Antonio. Apuntes de cartografía, 2008. http://www.inegi.org.mx/inegi/spc/doc/INTERNET/Apuntes%20de%20cartograf%C3%ADa.pdf 

Iglésias Franch, David. . Fotografía, tecnología y comunicación. Una confluencia de intereses para el archivo digital. A: Patrimonio Cultural de España , núm. 11. Fotografía y patrimonio a debate. p. 49-57. 2016. http://www.girona.cat/sgdap/docs/IPCE_article_DIglesias.pdf

Iglésias Franch, David. La definició d'un mapa d'informació conceptual per a la gestió de l'arxiu digital. A: Jornades Imatge i Recerca (12es: 2012: Girona). http://www.girona.cat/sgdap/docs/vu23efriglesias.pdf

Iglésias Franch, David. El perfil professional de l'arxiver especialista en fotografia. A: Jornades Imatge i Recerca (10es: 2008: Girona). http://www.girona.cat/sgdap/docs/g1slwy6iglesias.pdf

Iglésias Franch, David; Truyen, Fred. PhotoConsortium, International Consortium for Photographic Heritage. A: Jornades Imatge i Recerca (14es: 2016: Girona). http://www.girona.cat/sgdap/docs/n1roxmwphotoconsortium_cat.pdf

Iglésias Franch, David. La fotografía digital en los archivos. Qué es y cómo se trata. Gijón: Ed. Trea, 2008.

Institut Cartogràfic i geològic de Catalunya. http://www.icgc.cat/

International Press Telecommunication Council, IPTC PhotoMetadata White Paper, 2010:  http://www.iptc.org/std/photometadata/0.0/documentation/IPTC-PhotoMetadataWhitePaper2007_11.pdf

Jiménez Pelayo, Jesús. La documentación cartográfica. Tratamiento, gestión y uso. Huelva: Universidad de Huelva, 2001

Jürgens, Martin C. Preservation of ink jet hardcopies. Rochester, NY: Rochester Institute of Technology, 1999. http://www.knaw.nl/ecpa/PUBL/InkJ-144.pdf

Klijn, Edwin; Yola de Lusenet. SEPIADES. Cataloguing photographic collections. Amsterdam, European Comission on Preservation and Access: 2004. http://www.knaw.nl/ecpa/sepia/publications.html

Klijn, Edwin; Yola de Lusenet. Tracking the reel world. European Commission on Preservation and Access, 2008. Informe publicado en el marco del proyecto TAPE (Training for Audiovisual Preservation in Europe). http://www.digiwiki.fi/fi/images/c/c4/Tracking_the_reel_world.pdf

Mestre, Jordi. Identificació i conservació de fotografies. Barcelona: Ajuntament, 1997.

Mitjà, Carles; Jaume Escofet. Mesura de la qualitat en la digitalització de col·leccions fotogràfiques. A: Jornades Imatge i Recerca  (8es: 2004: Girona). http://www.ajuntament.gi/sgdap/docs/22hbmp0escola_terrassa.pdf

Newhall, Beaumont. Historia de la Fotografía. Desde sus orígenes hasta nuestros días.Barcelona. Gustavo Gili, 2005. 

Pavao, L. Conservación de colecciones de fotografías. Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 2001 (traducció del manual en portuguès de 1997).

Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de la Propietat Intel·lectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions legals vigents sobre la matèria. (BOE núm. 97, 22.04.1996). https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/97/1813172.pdf

Reilly, J.M. Care and Identification of 19th Century Photographic Prints. Rochester: Eastman Kodak Company (NY), 1986.

Riego, Bernardo. La Introducción de la Fotografía en España. Un reto científico y cultural. Girona. Ed.Curbet, CRDI. Girona, 2000.

Ritzenthaler , Mary Lynn;Vogt-O’Connor, Diane. Photographs: Archival Care and Management. Chicago : Society of American Archivists, 2006.

Schüller, Dietrich. Audio and video carriers: Recording principles, storage and handling, maintenance of equipment, format and equipment obsolescence. Amsterdam: European Commission on Preservation and Access, 2007. http://www.ica.org/5700/paag-resources/

SEPIADES. Recommendations for cataloguing photographic collections, European Commission on Preservation and Access, Amsterdam, 2003.  https://www.ica.org/sites/default/files/WG_2003_PAAG_SEPIADES-Cataloguing-photographic-collections_EN.pdf

Storage Standards and Guidelines for Film and Videotape. AMIA (The association of Moving Image Archivists) http://www.amianet.org/resources/guides/storage_standards.pdf

Strategies for SustainablePreservation of Born Digital Public Television. A Report by the Preserving DigitalPublic Television Project Part of the National Digital Information Infrastructure Preservation Program (NDIIPP) of the Library of Congress, February 2010 http://www.thirteen.org/ptvdigitalarchive/files/2009/10/PDPTV_SustainabilityStrategies.pdf

Vives, Rosa. “Gravats i estampes: problemàtica del seu tractament i conservació”. A: Jornades Imatge i Recerca (2es: 1992: Girona). http://www.girona.cat/sgdap/docs/qq4whearosa%20vives.pdf

Whilhem, H. The Permanence and Care of Color Photographs. Traditional and Digital Color Prints, Color Negatives, Slides and Motion Pictures. Grinnell (Iowa): Preservation Publishing Company, 1993. www.wilhelm-research.com/pdf/HW_Book_01_of_20_HiRes_v1c.pdf

Programari

L2. Xnview.