Logo UAB
2021/2022

Art Budista

Codi: 106396 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500239 Història de l'Art OT 3 0
2500239 Història de l'Art OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Francesc Josep de Rueda Roige
Correu electrònic:
FrancescJosep.DeRueda@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Nuria Ribas Valls

Prerequisits

No es requereixen coneixements previs relacionats ambel budisme. No obstant això, es recomana que l'estudiantat sigui capaç de llegir i entendre l'anglès, ja que la major part de lectures obligatòries i vídeos es proveiran en aquesta llengua.

Objectius

- Assolir uns coneixements sobre les manifestacions artístiques budistes.

- Conèixer els recursos bibliogràfics propis de la disciplina per tal de poder aprofundir en aspectes específics
de l'art budista.

- Dominar la terminologia historicoartística adequada.

Competències

  Història de l'Art
 • Analitzar amb esperit crític, a partir dels coneixements adquirits, l'obra d'art en les seves diferents facetes: valors formals, significat iconogràfic, tècniques i procediments artístics, procés d'elaboració i mecanismes de recepció.
 • Interpretar l'obra d'art en el context en el qual es va gestar i relacionar-la amb altres formes d'expressió cultural
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Reconèixer l'evolució de la imatge artística des de l'antiguitat fins a la cultura visual contemporània.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els creadors d'un fenomen artístic en un determinat context cultural.
 2. Analitzar els receptors d'un fenomen artístic en un determinat context cultural.
 3. Analitzar les idees artístiques sobre un fenomen artístic en un determinat context cultural.
 4. Analitzar una imatge artística i situar-la en el seu context cultural.
 5. Aplicar els coneixements iconogràfics a la lectura de la imatge artística
 6. Definir i explicar amb precisió un objecte artístic amb el llenguatge propi de la crítica d'art.
 7. Distingir les tècniques i el procés d'elaboració d'un objecte artístic
 8. Examinar una imatge artística i distingir-ne els valors formals, iconogràfics i simbòlics.
 9. Explicar els mecanismes de recepció d'una obra d'art.
 10. Participar en debats sobre fets històrics respectant les opinions d'altres participants.
 11. Reconstruir el panorama artístic d'un determinat context cultural
 12. Relacionar una imatge artística amb altres fenòmens culturals de la seva època.

Continguts

1. Conceptes generals. Siddharta Gautama i el seu llegat. Difusió del primer budisme.

2. Primeres mostres budistes en territori indi.

3. Budisme Theravada. Budisme Mahayana i la seves expansions a la resta d'Àsia.

4. Orientalisme, colonialisme i descolonització en l'art budista.

5. Manifestacions artístiques en el món contemporani.

 

Metodologia

Sessions teòriques i pràctiques.
Debat sobre algun tema concret.
Eventuals conferències.
Orientació metodològica i bibliogràfica.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques i pràctiques 45 1,8 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12
Tipus: Supervisades      
Orientació metodològica i bibliogràfica 5 0,2 4, 8, 11, 12
Tipus: Autònomes      
Estudi i preparació dels exercicis 80 3,2 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12

Avaluació

- Exercici 1 (prova escrita): 35%

- Exercici 2 (prova escrita): 35%

- Seminari: 30%

La nota final és el resultat de la suma de les qualificacions obtingudes a totes tres evidències.

Si l'estudiant només s'ha presentat a alguns dels exercicis obligatoris (evidències 1, 2 o 3) i els ha superat,
obtindrà un "no avaluable" quan la suma global no arribi a l'aprovat o a una qualificació superior. En cas
contrari, li constarà la nota que hagi tret. En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor
o professora informarà l'alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.
Només té dret a una recuperació - a la data fixada per la Gestió Acadèmica de la Facultat - l'alumnat suspès
que s'hagi presentat a totes les evidències obligatòries (1, 2 i 3). La nota màxima a aconseguir a la reavaluació
és 5.

En cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la
qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés
disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació
d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0.

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s'adaptarà el seu format (mantenint-ne la
ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i
participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d'exercicis a través de
Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans
alternatius, que estiguin al seu abast.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exercici 1 35 1 0,04 4, 6, 8, 9, 11, 12
Exercici 2 35 1 0,04 4, 6, 8, 9, 11, 12
Seminari 30 18 0,72 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Bibliografia

Aquesta és una bibliografia bàsica del curs. Durant les classes s'aniran donant referències específiques per a cada tema.

 

Manuals de referència

CORNU, Philippe. 2001. Dictionnaire encyclopédique du bouddhisme. París: Éditions Seuil [edició castellana per Akal, 2004].

GOMBRICH, Richard. 2013. What the Buddha Thought. Sheffield: Equinox.

McARTHUR, Meher. 2004 [2002]. Reading Buddhist Art. An Illustrated Guide to Buddhist Signs & Symbols. Londres: Thames & Hudson.

ROONEY, Dawn F. 2008. Ancient Sukhothai: Thailand's Cultural Heritage. Bangkok: River Books. 

SILK, Jonathan A. (ed.) 2015. Brill's encyclopedia of Buddhism. Leiden; Boston: Brill.

VÉLEZ DE CEA, Abraham. 2000. El Buddhismo. Madrid: Ediciones del Orto.

 

Bibliografia bàsica

BEHRENDT, Kurt A. 2007 The Art of Gandhara in the Metropolitan Museum of Art. Nova York: The Metropolitan Museum of Art / New Haven: Yale University Press.

BEHRENDT, Kurt A. 2019. How to read Buddhist Art. Londres; New Haven: The Metropolitan Museum of Art / Yale University Press.

LEIDY, Denise Patry. 2008. The Art of Buddhism. An Introduction to its History and meaning. Boston, Londres: Shambhala.

IGUNMA, Jana; SAN SAN, May. 2019. Buddhism. Origins, Traditions and Contemporary Life. Londres: British Library.

JONGEWARD, David. 2019. Buddhist Art of Gandhara in the Ashmolean Museum. Oxford: Ashmolean Museum - Oxford University.

LOPEZ, Donald S. (ed.). 1995. Curators of the Buddha. The Study of Buddhism Under Colonialism. Chicago: The University of Chicago Press.

PAINE, Crispin. 2013. Religious Objects in Museums: Private Lives and Public Duties. Londres; Nova York: BloomsburyAcademic.

RAMOS, Imma. 2020. Tantra. Enlightenment to Revolution. Londres: Thames & Hudson; The British Museum.

ROONEY, Dawn F. 2008. Ancient Sukhothai: Thailand's Cultural Heritage. Bangkok: River Books.

SULLIVAN, Bruce M. (ed.) 2015. Sacred Objects in Secular Spaces. Exhibiting Asian Religions in Museums. Londres: British Library.

 

Programari

Res a dir.