Logo UAB
2021/2022

Art del Japó, l'Àfrica i Oceania

Codi: 106393 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500239 Història de l'Art OT 3 0
2500239 Història de l'Art OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Ricard Bru Turull
Correu electrònic:
Ricard.Bru@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Es recomana tenir comprensió lectora en diverses llengües modernes, principalment l'anglès, a part del català i l'espanyol

Objectius

- Conèixer una panoràmica general i introductòria a la diversitat artística del món focalitzant la mirada en diversos exemples d'Àfrica, d'Oceania i de l'Àsia Oriental.

- Conèixer els recursos bibliogràfics propis de la disciplina.

- Adquirir una certa familiaritat amb l'art japonès com a exemple.

- Dominar la terminologia historicoartística adequada.

Competències

  Història de l'Art
 • Analitzar amb esperit crític, a partir dels coneixements adquirits, l'obra d'art en les seves diferents facetes: valors formals, significat iconogràfic, tècniques i procediments artístics, procés d'elaboració i mecanismes de recepció.
 • Interpretar l'obra d'art en el context en el qual es va gestar i relacionar-la amb altres formes d'expressió cultural
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Reconèixer l'evolució de la imatge artística des de l'antiguitat fins a la cultura visual contemporània.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els creadors d'un fenomen artístic en un determinat context cultural.
 2. Analitzar els receptors d'un fenomen artístic en un determinat context cultural.
 3. Analitzar les idees artístiques sobre un fenomen artístic en un determinat context cultural.
 4. Analitzar una imatge artística i situar-la en el seu context cultural.
 5. Aplicar els coneixements iconogràfics a la lectura de la imatge artística
 6. Definir i explicar amb precisió un objecte artístic amb el llenguatge propi de la crítica d'art.
 7. Distingir les tècniques i el procés d'elaboració d'un objecte artístic
 8. Examinar una imatge artística i distingir-ne els valors formals, iconogràfics i simbòlics.
 9. Explicar els mecanismes de recepció d'una obra d'art.
 10. Participar en debats sobre fets històrics respectant les opinions d'altres participants.
 11. Reconstruir el panorama artístic d'un determinat context cultural
 12. Relacionar una imatge artística amb altres fenòmens culturals de la seva època.

Continguts

ACOTACIONS PRÈVIES. A l'entorn de la coherència del títol i els continguts de l'assignatura.

1. ARTS D'ÀFRICA. Introducció a la història de les arts dels pobles de l'Àfrica subsahariana, principalment d'àrees corresponents les actuals Nigèria, Mali, Guinea Equatorial, Gabon i la República Democràtica del Congo.

2. ARTS D'OCEANIA. Introducció a les formes artístiques del Pacífic, principalment d'Austràlia, Nova Guinea i la Polinèsia.

3. ART JAPONÈS: Introducció a l'art japonès, des de la prehistòria fins al segle XX.

Metodologia

Classes presencials (activitat dirigida):

- Classes teòriques.
- Eventuals conferències.

Tutories (activitat supervisada)
- Resolució de dubtes relacionats amb l'assignatura. Campus Virtual
- Determinats materials, calendari i dates de lliurament.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Dirigida 130 5,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Tipus: Supervisades      
Supervisada 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12
Tipus: Autònomes      
Autònoma 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Avaluació

Evidència 1: Comentari escrit (20%)

Evidència 2: Examen consistent en la identificació/comentari d'obres d'Àfrica i Oceania(40%).

Evidència 3: Examen consistent en el comentari d'una obra d'art japonès (40%).

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Evidencia 1. Comentari escrit 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Evidència 2: Examen consistent en la identificació/comentari d'obres d'Àfrica i Oceania 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12
Evidència 3: Examen consistent en el comentari d'una obra d'art japonès 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12

Bibliografia

Àfrica

Frank Willet, Arte africano: una introducción, Barcelona, Destino, 2000.

África: mágia i poder. 2500 anys d'art a Nigèria, Fundacio La Caixa, Barcelona, 1998.

William Fagg, Yoruba. Sculpture of West Africa, Pace editions, New York, 1982.

Louis Perrois, L'art fang de la Guinea Equatorial, Barcelona, Fundación Folch, 1991.

Carl Einstein, La escultura negra y otros escritos, Barcelona, Gustavo Gili, 2002.

William Rubin, Primitivism in 20th century art, New York, MoMA, 1987.

 

Oceania

Nicholas Thomas, Oceanic art, Nova York, Thames & Hudson, 1995.

Peter Brunt i Nicholas Thomas, Art in Oceania: a new history. Londres, Thames & Hudson, 2012.

Eric Kjellgren, Oceania: Art of the Pacific Islands in the Metropolitan Museum of Art, Nova York, Metropolitan Museum of Art, 2007.

Eric Kjellgren, How to read Oceanic art, Nova York, Metropolitan Museum of Art, 2014.

Steven Hooper, Pacific encounters. Art & Divinity in Polynesia 1760-1860, University of East Anglia, 2006.

 

Japó

Joan Stanley-Baker, Arte japonés, Barcelona, Destino, 2000.

Ivan Morris, El mundo del príncipe resplandeciente, Girona, Atalanta, 2007.

Daisetz T. Suzuki, El zen y la cultura japonesa, Barcelona, Paidos, 1996.

Christine Guth, El arte en el Japón Edo: el artista y la ciudad, 1615-1868, Madrid, Tres Cantos, 2009.

Amaury A. García Rodríguez, Cultura popular y grabado en Japón. Siglos XVII a XIX, México, El Colegio de México, 2005.

Programari

Si calgués un programari específic sindicaria oportunament.