Logo UAB
2021/2022

Institucions Polítiques

Codi: 106185 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2504216 Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and Economics FB 1 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Joan Botella Corral
Correu electrònic:
Joan.Botella@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

NO N'HI HA

La majoria de les assignatures s’imparteixen en anglès. Es considera indispensable que els estudiants comptin amb un nivell d’anglès corresponent al B2 del marc de referència europeu, malgrat que per l’accés dels estudiants al grau no es preveu una prova específica de nivell de competència lingüística en anglès.

Objectius

 

L'assignatura té un doble objectiu:

a.- Familiaritzar l'alumne amb les realitats institucionals de la política contemporània, i amb els principals debats en curs.

b.- Familiaritzar l'alumne amb la terminologia institucional en llengua anglesa

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Contrastar les principals teories polítiques contemporànies.
 • Descriure i analitzar el funcionament de les administracions públiques en diferents escales territorials.
 • Explicar i sintetitzar coneixements adquirits en un nivell avançat de llengua anglesa.
 • Gestionar i aplicar dades a la resolució de problemes.
 • Identificar els principals actors, estructura i funcionament dels sistemes polítics en l'esfera interna i internacional des d'una perspectiva teòrica o aplicada.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i valorar críticament el funcionament de les diferents institucions polítiques estatals.
 2. Avaluar la contribució de moviments com ara el feminisme, l'ecologisme o els diversos moviments identitaris.
 3. Definir els conceptes de democràcia i de dictadura, descriure’n els diferents models i valorar-ne críticament el funcionament.
 4. Definir els conceptes de la ciència política que configuren els diferents tipus de sistemes polítics.
 5. Demostrar un bon nivell d'expressió escrita en diferents registres.
 6. Descriure els actors polítics i valorar críticament el comportament polític en diferents contextos sociopolítics i històrics.
 7. Descriure els principals elements del procés polític: socialització, actituds i ideologies polítiques.
 8. Descriure els sistemes electorals i avaluar les conseqüències polítiques de posar-los en marxa.
 9. Descriure i utilitzar els principals conceptes en l'àmbit de l'estudi de les relacions entre la política i la societat: regulació del conflicte social, poder polític i legitimació, sistema polític.
 10. Distingir entre les anàlisis de la ciència política i els judicis de valor sobre la democràcia, els drets humans, la justícia social i el desenvolupament sostenible.
 11. Escriure en llengua anglesa una ressenya d'una publicació, un videodocumental o un acte (conferència-seminari) adequada al contingut d'una o més assignatures de la matèria.
 12. Exposar els elements clau que expliquen l'aparició de l'estat i la seva evolució (de l'estat absolut en l'estat del benestar).
 13. Exposar les formes de govern que emanen de les diferents relacions que poden tenir els poders de l'estat.
 14. Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat ètica i de respecte pels drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 15. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 16. Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 17. Recollir, processar i analitzar informació de manera crítica.

Continguts

PROGRAMA:

1.- Què és la política?  Aclarir la terminlogia: Estat, govern, règim, sector públic ... Estructures i actors

2.- Les grans estructures polítiques contemporànies: democràcies, semi – democràcies i dictadures

3.- Tipus de democràcies : es poden mesurar?

4.- Democràcia, Estat i Dret : l’Estat de Dret. Drets individuals i poders públics. Com separar els poders: els tipus de règims democràtics. Parlamentarisme i règim presidencial.

5.- Les institucions democràtiques: Parlaments, governs, tribunals. Les administracions com a instruments d’acció de les institucions.

6.- La forma d’elecció de les institucions: els sistemes electorals

7.- Estat unitari i Estat plural: centralització i federació.

8.- El govern de proximitat: estructures regionals i locals.

9.- Els protagonistes de la vida política (1) : la ciutadania. Com actuen i com pensen les persones?   Les cultures polítiques. El canvi cultural i el paper dels mass – media.

10.- Els protagonistes de la vida política (2): els partits polítics. Tipus de partits i famílies de partits. La competència entre partits: els sistemes de partits.

11.- Els protagonistes de la vida política (3) : els interessos socials. Pluralisme i conflicte a la societat: grups de pressió, grups d’interés, moviments socials.

12.- Els resultats de l’acció política: les polítiques públiques. El tamany de l’Estat. L’Estat del Benestar. Burocràcia, legalitat, eficàcia.

13.- La creació d’espais econòmics i polítics més amplis que els Estats - nació : el cas de la Unió Europea.

14.- La posta en crisi de les democràcies en el segle XXI : desafecte ciutadà, mal funcionament de les institucions, globalització econòmica. La paradoxa de Rodrik: democràcia, sobirania, internacionalització ... només se’n poden tenir 2 !

Metodologia

El curs estarà integrat per

- Explicacions i discussions a l'aula, guiades pel docent.

- La realització de dos treballs escrits per part de l'alumnat

- Activitats de tutoria, individuals o en grup

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Activitats d'avaluació 7,5 0,3 5, 15, 16
Classes magistrals 30 1,2 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14
Tipus: Supervisades      
Tutories individuals i de grup 7,5 0,3 5, 10, 16, 17
Tipus: Autònomes      
Lectura, estudi i preparació 70 2,8 1, 5, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17

Avaluació

L'avaluació és contínua, i no es pot superar la matèria només amb la prova final. L'alumne que no hagi realitzat un 33 % de les activitats d'avaluació obtindrà la qualifcació de "No Avaluable"..

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o  professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Elaboració d'un assaig sobre un text actual Aprox 30 % 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16
Examen final general Aprox 40 % 2 0,08 5, 15, 16, 17
Lectura i comentari de text clàssic Aprox 15 % 10 0,4 5, 10, 11, 12, 15
Participació en l'aula Aprox 15 % 3 0,12 2, 5, 10, 14, 15, 16

Bibliografia

TEXT GENERAL :

J.Mª. Vallès, Ciencia Política: Una introducción. Barcelona (Ariel), diverses edicions.

TEXT DE LECTURA OBLIGATÒRIA:

Max Weber, La política como vocación. Diverses edicions; el professor facilitarà una versió digital en llengua anglesa

BIBLIOGRAFIA PER A LA REDACCIÓ DELS ASSAJOS :

Fernando Savater, Política para Amador. Barcelona, Ed. Ariel, vàries edicions

Hugh Heclo, Pensar institucionalmente. Barcelona (Paidós) 2010

JM Colomer, A. Beale, Democracia y globalización: Ira, miedo y esperanza. Barcelona (Anagrama), 2021

JJ.Linz, A. Valenzuela, Las Crisis del presidencialismo. Madrid (Alianza Editorial),| 1997

 Dani Rodrik, La Paradoja de la Globalización: la democracia y el futuro de la economía mundial. Barcelona (Ed. Antoni Bosch), 2011.

 Norberto Bobbio, Derecha e izquierda: razones y significados de una distinción política. Madrid (Taurus), diverses edicions

PÀGINES WEB AMB DADES I DOCUMENTS:

Versió anglesa del text de Max Weber:

http://fs2.american.edu/dfagel/www/class%20readings/weber/politicsasavocation.pdf

Pàgina web de la Unió InterParlamentària:

https://data.ipu.org/

"Check - list" de la Comissió de Venècia, del Consell d'Europa:

http://www.cepc.gob.es/docs/default-source/comisionveneciadoc/criterios-verificacion-estado-de-derecho.pdf?sfvrsn=0

Durant el curs es donaran referències addicionals quan siguin necessàries.

 

 

 

 

 

 

 

Programari

S'espera de l'alumne la utilització normalitzada de programes d'edició de textos, i soltura en la capacitat de fer consultes on - line