Logo UAB
2021/2022

Història Econòmica Mundial

Codi: 106184 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2504216 Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and Economics FB 1 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Anna Maria Aubanell Jubany
Correu electrònic:
Anna.Aubanell@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Roser Álvarez Klee

Prerequisits

Es considera indispensable que els estudiants comptin amb un nivell d’anglès corresponent al B2 del marc de referència europeu, malgrat que per l’accés dels estudiants al grau no es preveu una prova específica de nivell de competència lingüística en anglès.  

No hi ha cap prerequisit oficial per a seguir correctament l'assignatura. No obstant, és recomanable que l'alumnat tingui una base mínima d'Economia, Història i Geografia, per tal de poder treure el màxim profit de les lliçons, lectures i exercicis

Objectius

- Analitzar la complexitat i la dinàmica dels processos econòmics.

- Identificar i explicar els principals determinants que han fet possible períodes de creixement, estabilitat econòmica, recessió i crisis a escala nacional i internacional.

- Establir els factors explicatius dels processos de globalització econòmica.

- Analitzar les causes i conseqüències de la desigualtat entre països i entre individus generada pel desenvolupament econòmic capitalista.

- Estudiar les revolucions tecnològiques i el seu impacte en l'economia i en l'organització empresarial.

- Avaluar i comparar la sostenibilitat dels models històrics de desenvolupament econòmic.

- Examinar les diferències entre dones i homes (diferències de gènere) en el mercat laboral, en l'accés als recursos econòmics i en el benestar general.

Competències

 • Diferenciar i analitzar el tipus de relacions que s'han establert en el segle passat entre els diversos agents socials, polítics i econòmics tant en marcs nacionals com regionals i internacionals.
 • Explicar i sintetitzar coneixements adquirits en un nivell avançat de llengua anglesa.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Reconèixer i contextualitzar textos referents a la història contemporània recent.
 • Vincular qüestions fonamentals de l'actualitat econòmica amb desenvolupaments econòmics anteriors partint dels principals elements de la història econòmica contemporània.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar en termes històrics els problemes econòmics actuals, per avaluar millor les possibilitats evolutives dels sistemes econòmics.
 2. Comparar succintament casos nacionals i/o regionals diferents dins d'un mateix marc internacional.
 3. Descriure l'evolució històrica de les institucions econòmiques i la varietat d'experiències econòmiques del passat per entendre el present.
 4. Escriure en llengua anglesa una ressenya d'una publicació, un videodocumental o un acte (conferència-seminari) adequada al contingut d'una o més assignatures de la matèria.
 5. Expressar una opinió fonamentada sobre el caràcter, la perspectiva i el rigor de textos referents al contingut de la matèria.
 6. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 7. Reconèixer i explicar diferents casos –nacionals i regionals– de relacions entre els diversos agents socials de la història contemporània.

Continguts

Tema 1. La industrialització al segle XIX

1.1. La revolució industrial i la transició demogràfica.

1.2. La difusió de la industrialització a Europa.

1.3 La industrialització fora d'Europa: els EUA i el Japó.

Tema 2. La formació d'una economia internacional  (1870-1913)

2.1 La revolució en el transport terrestre i marítim  i en les comunicacions

2.2 Els processos migratoris regionals i intercontinentals

2.3 Les relacions comercials i financeres internacionals

2.4 La formació d'un sistema monetari internacional

2.5 Les divergències en el procés de desenvolupament econòmic mundial

Tema 3. La crisi del capitalisme liberal (1914-1945)

3.1. La Primera Guerra Mundial i les seves repercussions econòmiques.

3.2. La Gran Depressió de 1929-33 i les polítiques anticrisi.

3.3. La Segona Guerra Mundial (1939-45): els factors econòmics del conflicte.

3.4. El paper dels Estats Units i la recuperació econòmica d'Europa Occidental i Japó.

Tema 4. La reconstrucció, el nou ordre mundial i el creixement econòmic (1945-1973)

4.1. Els Acords de Bretton Woods i el nou ordre econòmic internacional.

4.2. Les economies capitalistes avançades.

4.3. Les economies del bloc socialista.

4.4. Descolonització i subdesenvolupament al Tercer Món.

Tema 5. Canvi estructural i segona globalització (a partir de 1973)

5.1. La crisi de 1973-84 i les reaccions.

5.2. Els actors del nou model de creixement.

5.3. La tercerarevolució tecnològica, globalització i desequilibris

Metodologia

1. Lliçó magistral

La professora realitzarà una conceptualització analítica i una síntesi actualitzada de cada un dels temes d'estudi. L'objectiu d'aquesta activitat és facilitar la transmissió de coneixements i la motivació per a l'anàlisi històrica, que s'enfoquen per tal de potenciar un aprenentatge actiu i cooperatiu.

2. Sessions pràctiques

L'objectiu d'aquestes sessions és fomentar, a més dels coneixements específics de l'assignatura, la millora i l'adquisició de diverses competències transversals per part de l'estudiant. A l'aula es treballaran problemes o qüestions plantejades en relació amb diferents aspectes del temari que cada alumne haurà treballat prèviament amb les lectures o materials indicats.

3. Treball individual dels alumnes a partir de lectures i recerca d'informació.

El treball dirigit es complementa amb el treball individual o en grup autònom. L'objectiu d'aquesta activitat és potenciar la independència de l'estudiant en el procés d'aprenentatge i dotar d'eines analítiques que fomentin la seva capacitat crítica.

4. Tutories

La professora de l'assignatura estarà a disposició de l'alumnat en els horaris establerts per a resoldre els dubtes.

5. Campus Virtual de l'assignatura

El Campus Virtual compta amb tota la informació rellevant per al seguiment de l'assignatura i els diferents tipus de materials que el professor considera bàsics per avançar en el procés d'aprenentatge.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes pràctiques 17 0,68 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Classes teòriques 33 1,32 1, 2, 3, 5, 6, 7
Tipus: Supervisades      
Tutoria 10,5 0,42 1, 2, 3, 5, 6, 7
Tipus: Autònomes      
Lectura i estudi 58 2,32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Preparació d'exercicis pràctics 28 1,12 1, 2, 3, 5, 6, 7

Avaluació

L'avaluació consistirà en:

- 4 exercicis pràctics.

- Un examen parcial consta de dues parts que valen cadascuna el 50% de la nota de l'examen. La primera part consisteix de vint preguntes test que puntuaran 0,5 si la resposta és correcta, -0,125 si la resposta és incorrecta i 0 si no es respon la pregunta. La segona part consta de dues preguntes d'assaig de cinc punts cadascuna. 

- Un examen final consta de dues parts que valen cadascuna el 50% de la nota de l'examen. La primera part consisteix de vint preguntes test que puntuaran 0,5 si la resposta és correcta, -0,125 si la resposta és incorrecta i 0 si no es respon la pregunta. La segona part consta de dues preguntes d'assaig de cinc punts cadascuna. 

Les preguntes seran sobre la matèria explicada a les sessions de teoria i de pràctiques i al contingut dels materials docents indicats pel professor.

Calendari d’activitats d’avaluació

Les dates dels exàmens parcial i final es publicaran al Campus Virtual a l'inici del curs.

La data de l'examen de recuperació la fixarà el Deganat de la Facultat.

"La programació de les proves d’avaluació no es podrà modificar, tret que hi hagi un motiu excepcional i degudament justificat pel qual no es pugui realitzar un acte d’avaluació. En aquest cas, les persones responsables de les titulacions, prèvia consulta al professorat i a l’estudiantat afectat, proposaran una nova programació dins del període lectiu corresponent." Apartat 1 de l'Article 115. Calendari de les activitats d’avaluació (Normativa Acadèmica UAB)

Procediment de revisió de les qualificacions

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (CampusVirtual) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

Coincidint amb l'examen final s'anunciarà el dia i el mitjà en que es publicaran les qualificacions finals. De la mateixa manera s'informarà del procediment, lloc, data i hora de larevisió d'exàmens d'acord amb la normativa de la Universitat.

Examen de Recuperació

“Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura o mòdul.” Apartat 3 de l'Article 112 ter. La recuperació (Normativa Acadèmica UAB). Els estudiants i les estudiants han haver obtingut una qualificació mitjana de l’assignatura entre 3,5 i 4,9.

L’examen de recuperació consta de dues parts que valen cadascuna el 50% de la nota de l'examen. La primera part consisteix de vint preguntes test que puntuaran 0,5 punts si la resposta és correcta, -0,125 punts si la resposta és incorrecta i 0 punts si no es respon la pregunta. La segona part consta de dues preguntes d'assaig de cinc punts cadascuna.

L'estudiant que es presenti a l'examen de recuperació i el superi aprovarà l'assignatura amb una nota de 5. En cas contrari mantindrà la nota final.

L’estudiant rebrà la qualificació de “No avaluable” sempre que no hagi realitzat un conjunt d'activitats d'avaluació amb un pes total de més del 20% de la nota de curs.

Irregularitats en actes d’avaluació

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas quees produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0". Apartat10 de l'Article 116. Resultats de l'avaluació. (Normativa Acadèmica UAB)

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen final 40% de la nota final 2 0,08 1, 2, 3, 5, 6, 7
Examen parcial 40% de la nota final 1,5 0,06 1, 2, 3, 5, 6, 7
Exercici pràctic 1 8% de la nota final 0 0 1, 2, 4, 5, 6, 7
Exercici pràctic 2 4% de la nota final 0 0 1, 2, 3, 5, 7
Exercici pràctic 3 4% de la nota final 0 0 1, 2, 3, 5, 6, 7
Exercici pràctic 4 4% de la nota final 0 0 1, 2, 3, 6, 7

Bibliografia

Aldcroft, Derek and Morewood, Steven (2013) The European Economy since 1914, London: Routledge. https://login.are.uab.cat/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsebk&AN=512379&site=eds-live

Allen, Robert (2011) Global Economic History. A very short Introduction, Oxford: OUP.

Broadberry, Stephen & O’Rourke, Kevin (eds.)(2010) The Cambridge Economic History of Modern Europe. Cambridge:Cambridge University Press. 

Di Vittorio, Antonio (ed.) (2006) An Economic History of Europe. London: Routledge. https://login.are.uab.cat/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsebk&AN=171273&site=eds-live

Feinstein, Charles.; Temin, Peter & Toniolo, Gianni (2008) The World Economy Between the World Wars. Oxford: Oxford University Press.

https://login.are.uab.cat/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsebk&AN=218106&site=eds-live

Livi Bacci, Massimo (2017) A Concise history of world population. Malden: Blackwell. https://login.are.uab.cat/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsebk&AN=1453379&site=eds-live

O’Rourke, Kevin & Williamson, Jeffrey G. (1999) Globalization and history: the evolution of a nineteenth-century Atlantic economy. Cambridge: The MIT Press.

Persson, Karl Gunnar (2010) An Economic History of Europe. Cambridge: Cambridge University Press. https://login.are.uab.cat/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsebk&AN=313317&site=eds-live

Temin, Peter (1989) Lessons from the Great Depression. Cambridge: The MIT Press.

Zamagni, Vera (2018) An Economic History of Europe since 1700, Agenda Publishing.

Programari

Excel, Word i PowerPoint.