Logo UAB
2021/2022

Història Contemporània d'Europa (des de 1945)

Codi: 106182 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2504216 Història, Política i Economia Contemporànies / Contemporary History, Politics and Economics FB 1 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Martí Marin Corbera
Correu electrònic:
Marti.Marin@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
anglès (eng)
Grup íntegre en anglès:
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Gennadi Kneper

Prerequisits

No n'hi ha, això no obstant:

La majoria de les assignatures s’imparteixen en anglès. Es considera indispensable que els estudiants comptin amb un nivell d’anglès corresponent al B2 del marc de referència europeu, malgrat que per l’accés dels estudiants al grau no es preveu una prova específica de nivell de competència lingüística en anglès.

Objectius

En el marc d’aquesta assignatura els alumnes coneixeran i analitzaran la història europea des de 1945 fins a l'actualitat. L'assignatura cobreix fets històrics fonamentals, així com les relacions i interaccions històriques i culturals entre els països del continent. L'assignatura inclou classes magistrals, lectura de textos històrics, investigació autònoma d'informació històrica, així com redacció de ressenyes i articles analítics. Els terminis de les activitats avaluables estan indicats en el calendari de l'assignatura i s'han de complir estrictament.

Competències

 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Diferenciar i analitzar el tipus de relacions que s'han establert en el segle passat entre els diversos agents socials, polítics i econòmics tant en marcs nacionals com regionals i internacionals.
 • Dilucidar el paper que desenvolupen en el present les diverses memòries socials referents als passats conflictius, diferenciant els conceptes d'història i memòria.
 • Discriminar els sistemes governamentals de presa de decisions en diferents contextos socials i polítics, des de mitjans del segle XX fins als nostres dies, tant pel que fa a marcs estatals com subestatals o supraestatals.
 • Explicar i sintetitzar coneixements adquirits en un nivell avançat de llengua anglesa.
 • Gestionar i aplicar dades a la resolució de problemes.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 • Reconèixer i contextualitzar textos referents a la història contemporània recent.
 • Treballar de manera cooperativa en equips multidisciplinaris i multiculturals implementant nous projectes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar les diferents perspectives historiogràfiques en els diferents períodes de la història.
 2. Aplicar les habilitats necessàries per valorar i divulgar el coneixement històric.
 3. Avaluar i resoldre críticament els problemes historiogràfics propis dels estudis de la guerra.
 4. Capacitat de continuar aprenent en el futur de manera autònoma, aprofundint els coneixements adquirits o iniciant-se en noves àrees de coneixement.
 5. Comparar críticament entre si les evolucions de les grans àrees regionals que s'aborden en la matèria.
 6. Comparar succintament casos nacionals i/o regionals diferents dins d'un mateix marc internacional.
 7. Comprendre les especificitats regionals dins dels estats.
 8. Comunicar-se tant oralment com per escrit en l'idioma propi o en una tercera llengua utilitzant la terminologia i les tècniques pròpies de la historiografia.
 9. Conèixer diversos casos de memòries en conflicte entre les poblacions de diferents estats.
 10. Conèixer diversos casos de memòries en conflicte entre sectors diferents de població dins d'un mateix estat.
 11. Demostrar capacitat d'adaptació en entorns canviants.
 12. Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 13. Desenvolupar la capacitat d'anàlisi i síntesi històrica.
 14. Discernir la relació entre teoria i pràctica historiogràfica.
 15. Dominar la bibliografia bàsica sobre l'evolució històrica dels sistemes governamentals dels països de referència de la matèria.
 16. Establir comparacions entre evolucions de sistemes governamentals dins d'una àrea regional supraestatal.
 17. Establir comparacions entre nivells d'autonomia regional dins d'un estat.
 18. Expressar, per escrit o oralment, una opinió fonamentada sobre el caràcter, la perspectiva i el rigor de textos referents al contingut de la matèria.
 19. Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
 20. Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el medi ambient i en la societat.
 21. Organitzar la feina adequadament, tant pel que fa a la gestió del temps com a l’ordenació i la planificació.
 22. Participar en debats sobre fets històrics respectant les opinions d'altres participants.
 23. Reconèixer i posar en pràctica les habilitats per treballar en equip següents: compromís amb l?'equip, hàbit de col·laboració, capacitat per incorporar-se a la resolució de problemes.
 24. Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 25. Treballar en equip respectant tots els punts de vista. Utilitzar correctament el lèxic específic de la història.
 26. Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.

Continguts

1. Europa com a narrativa i realitat

2. Europa de postguerra: política, economia, societat

3. La política de la unificació europea

4. El desmantellament dels imperis colonials i el seu impacte a Europa

5. Europa darrere del Teló d’Acer

6. 1968 i les conseqüències: canvi social i cultural a l’Europa de la postguerra

7. Un continent en canvi: de la socialdemocràcia al neoliberalisme

8. Les revolucions de l’Europa central i oriental, 1989-1991

9. Els anys noranta: Europa unida?

10. El nou mil·lenni: nous reptes per a Europa

Metodologia

- Classes teòriques.

- Debats i discussions.

- Lectura comprensiva de textos acadèmics.

- Aprenentatge d’estratègies de recerca d’informació.

- Realització de ressenyes, treballs i comentaris analítics. 

- Estudi personal.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 45 1,8 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 22
Debats i discussions 6 0,24 1, 2, 8, 13, 18, 19, 22, 23, 25, 26
Lectura comprensiva de textos acadèmics. 5 0,2 1, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 19
Tipus: Supervisades      
Aprenentatge d'estratègies de recerca d'informació 8 0,32 1, 2, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 24
Realització de ressenyes, treballs i comentaris analítics 24 0,96 1, 2, 4, 8, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 24, 26
Tipus: Autònomes      
Estudi individual 30 1,2 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 24

Avaluació

Presentació oral – 10%

Aquesta part de l'avaluació consistirà en l'exposició oral d'un dels textos de la lectura obligatòria per a la sessió. L’exposició tindrà una durada màxima de 15 minuts i serà acompanyada per un Powerpoint que s'utilitzarà sobretot per presentar material gràfic addicional, amb l'objectiu d'aprofundir en un o diversos aspectes del tema tractat.

Treball escrit individual – 40%

Amb el treball escrit individual els alumnes obtindran la possibilitat de realitzar recerca sobre un tema específic del seu propi interès, sempre que s'inscriu en el marc de l'assignatura. El treball tindrà una extensió d'aproximadament 8 pàgines (TNR; interlineat 1,5) i anirà acompanyat per un esquema bàsic dels continguts i una bibliografia investigada de forma autònoma pels alumnes.

Prova escrita – 50%

En el marc de la prova escrita els alumnes hauran de contestar una sèrie de preguntes per demostrar la seva capacitat d'explicar i contextualitzar un tema històric i donar la seva opinió qualificada sobre els esdeveniments passats.

 

Altres consideracions

La informació sobre l’avaluació, el tipus d’activitat d’avaluació i el seu pes sobre l’assignatura és a títol informatiu. El professorat responsable de l’assignatura la concretarà en començar-ne a impartir la docència.

Revisió

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre el docent i l’estudiant.

Recuperació

Podran accedir a la recuperació els estudiants que s’hagin presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagin tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més. L’estudiant es presentarà exclusivament a les activitats o proves no presentades o suspeses. En cap cas es podrà recuperar nota mitjançant una prova final equivalent al 100% de la nota. En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, el docent comunicarà per escrit el procediment de recuperació. El docent pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o pot agrupar diverses activitats en una de sola.

Qualificació de “no avaluable”

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’estudiant equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura.

Irregularitats en les activitats d’avaluació

En el cas d’alguna irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0. S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat). Es considera com a "còpia" un treball que reprodueix tot o gran part del treball d'un/a altre/a company/a, i com a "plagi" el fet de presentar part o tot un text d'un autor com a propi, és a dir, sense citar-ne les fonts, sigui publicat en paper o en forma digital. En el cas de còpia entre dos estudiants, si no es pot saber qui ha copiat qui, s'aplicarà la sanció a ambdós.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen escrit 50% 2 0,08 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 26
Presentació oral 10% 8 0,32 6, 8, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25
Treball escrit individual 40% 22 0,88 1, 2, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 21, 24, 26

Bibliografia

Berger, Stefan, and Chris Lorenz, eds. The Contested Nation: Ethnicity, Class, Religion and Gender in National Histories. New York: Palgrave Macmillan, 2008.

Chakrabarty, Dipesh. Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2000.

Deighton, Ann, and Alan S. Milward, eds. Widening, Deepening and Acceleration: The European Economic Community, 1957-1963. Baden-Baden: Nomos, 1999.

Fukuyama, Francis. “The End of History?” The National Interest, no. 16 (Summer 1989).

Gowan, Peter, and Perry Anderson, eds. The Question of Europe. London: Verso, 2000.

Harvey, David. A Brief History of Neoliberalism. New York and Oxford: Oxford University Press, 2005.

Judt, Tony. Postwar: A History of Europe since 1945. New York: The Penguin Press, 2005.

Moravcsik, Andrew. The Choice for Europe: Social Purpose and State Power from Messina to Maastricht. London: Routledge, 2013.

Mudde, Cas, ed. The Populist Radical Right: A Reader. London: Routledge, 2017.

Sassoon, Donald. One Hundred Years of Socialism: The West European Left in the Twentieth Century. London: I. B. Tauris, 2014.

Staniszkis, Jadwiga. Poland’s Self-Limiting Revolution, ed. Jan T. Gross. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1984.

Taubman, William. Gorbachev: His Life and Times. London: Simon & Schuster, 2017.

Ther, Philipp. “Beyond the Nation: The Relational Basis of a Comparative European History of Germany and Europe.” Central European History 36, no. 1 (2003): 45-73.

Todorova, Maria. Imagining the Balkans. New York & Oxford: Oxford University Press, 1997.

United States Institute of Peace, “Whither the Bulldozer? Nonviolent Revolution and the Transition to Democracy in Serbia.” United States Institute of Peace Special Report, no. 72 (August 2001).

Wakeman, Rosemary, ed. Themes in Modern European History since 1945. London: Routledge, 2003.

Woolf, Stuart. “Europe and its Historians.” Contemporary European History 12, no. 3 (2003): 323-337.

X [George F. Kennan]. “The Sources of Soviet Conduct.” Foreign Affairs 25, no. 4 (1947): 566-582.

Programari

---