Logo UAB
2021/2022

Física Hospitalària

Codi: 106071 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500097 Física OT 4 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Carlos Domingo Miralles
Correu electrònic:
Carles.Domingo@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

Docència indistintament en català/castellà

Equip docent

Immaculada Martinez Rovira

Prerequisits

És molt convenient haver cursat prèviament l'assignatura de Física de les Radiacions per tal de conèixer les bases fisiques de la interacció de la radiació amb la matèria i els principis de funcionament dels detectors de radiació.

Objectius

La física mèdica s'ocupa de proporcionar la base científica per a la utilització de les tecnologies de diagnòstic i teràpia (radiologia convencional, computeritzada i digital, ressonància magnètica, tomografia, radioteràpia, acceleradors de partícules, etc.), d'establir criteris per a la utilització correcta de els agents físics que s’utilitzen (radiacions ionitzants, microones, làser, etc.), de marcar criteris per a la protecció radiològica dels treballadors i dels pacients, de participar en el disseny d'instrumentació auxiliar i d'establir normes per a la mesura de moltes variables biològiques. Els físics realitzen als hospitals tasques concretes de tipus assistencial com són la planificació de tractaments amb radiacions ionitzants, el control dels equips de radiologia, el disseny i control de les instal·lacions radiològiques, o el control del personal i de les zones exposades a radiacions.

La figura del físic que treballa en hospitals realitzant aquest tipus de tasques està legislada des que es va crear el programa d'accés a Físic intern resident. Mitjançant aquest programa el físic desenvolupa un període formatiu de 3 anys en un hospital, a través del qual s'obté l'especialitat de Radiofísic Hospitalari que faculta per al desenvolupament professional de les tasques abans esmentades.

Així, l'objectiu principal de l'assignatura és preparar els estudiants per a poder accedir amb èxit al programa de Físic Intern Resident i capacitar-los per la sortida profesional de Radiofísic Hospitalari. Aquests objectius es concreten en:

 • Estudiar els conceptes de metrologia i dosimetria de les radiacions ionitzants
 • Coneixer els principis físics del diagnòstic per la imatge
 • Estudiarels principis físics i les aplicacions pràctiques de la madicina nuclear
 • Coneixer els principis físics en què es basa la teràpia amb radiacions
 • Estudiar els principis de protecció radiològica, així com les magnituds i unitats que s'utilitzen en el sistema de protecció radiològica
 • Aplicar els conceptes apresos en un departament real de física hospitalària

 

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l’àmbit de coneixement propi valorant l’impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Aplicar els principis fonamentals a l'estudi qualitatiu i quantitatiu de les diferents àrees particulars de la física
 • Comunicar eficaçment informació complexa de manera clara i concisa, ja sigui oralment, per escrit o mitjançant TIC, i en presència de públic, tant a públics especialitzats com generals
 • Conèixer les bases d'alguns temes avançats incloent desenvolupaments actuals en la frontera de la física sobre els quals poder-se formar posteriorment amb més profunditat
 • Fer treballs acadèmics de manera independent usant bibliografia (especialment en anglès), bases de dades i col·laborant amb altres professionals
 • Formular i abordar problemes físics identificant els principis més rellevants i utilitzant aproximacions, si fos necessari, per arribar a una solució que ha de ser presentada explicitant hipòtesis i aproximacions
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l’àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Planejar i realitzar, utilitzant els mètodes apropiats, un estudi o recerca teòrica i interpretar i presentar-ne els resultats
 • Planejar i realitzar, utilitzant els mètodes apropiats, un estudi, mesura o recerca experimental i interpretar i presentar-ne els resultats
 • Raonar críticament, tenir capacitat analítica, fer servir correctament el llenguatge tècnic i elaborar arguments lògics
 • Treballar autònomament, tenir iniciativa pròpia, ser capaç d'organitzar-se per assolir uns resultats i planejar i executar un projecte
 • Treballar en grup, assumint responsabilitats compartides e interaccionant professional i constructivament amb altres amb absolut respecte als seus drets.

Resultats d'aprenentatge

 1. Caracteritzar sota el punt de vista de protecció radiològica una instal·lació radioactiva amb aplicacions mèdiques (radiodiagnòstic, medicina nuclear, radioteràpia…).
 2. Comunicar eficaçment informació complexa de manera clara i concisa, ja sigui oralment, per escrit o mitjançant TIC, i en presència de públic, tant a públics especialitzats com generals.
 3. Conèixer els diferents tipus d’acceleradors, equips emissors de radiació i fonts radioactives per a aplicacions mèdiques.
 4. Conèixer els efectes de les radiacions ionitzants sobre els ésser vius.
 5. Conèixer els principis físics de la medicina nuclear.
 6. Conèixer els principis físics de les tècniques de diagnòstic per imatge.
 7. Conèixer les bases de la teràpia convencional amb radiacions.
 8. Explicar el codi deontològic, explícit o implícit, de l’àmbit de coneixement propi.
 9. Fer treballs acadèmics de manera independent usant bibliografia (especialment en anglès), bases de dades i col·laborant amb altres professionals.
 10. Fer una visita a un centre hospitalari, visitar els principals serveis mèdics amb equips emissors de radiació i fer algun tipus d’assaig per entendre’n el funcionament.
 11. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l’àmbit de coneixement propi.
 12. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 13. Planificar una irradiació o una exposició per a l’eliminació o caracterització de diversos tipus de tumors.
 14. Raonar críticament, tenir capacitat analítica, usar correctament el llenguatge tècnic i elaborar arguments lògics.
 15. Treballar autònomament, tenir iniciativa pròpia, ser capaç d'organitzar-se per assolir uns resultats i planejar i executar un projecte.
 16. Treballar en grup, assumir responsabilitats compartides i interaccionar professionalment i de manera constructiva amb altres persones amb un respecte absolut als seus drets.

Continguts

 • Metrologia i dosimetria de les radiacions
 • Fonaments de radiobiologia
 • Diagnòstic per la imatge
 • Medicina nuclear
 • Teràpia amb radiacions
 • Protecció radiològica

Metodologia

L'assignatura té classes presencials de teoria, problemes, pràctiques de laboratori i sortides de camp. És altament recomanable assistir a les classes de teoria i de problemes, i és obligatori assitir i realitzar les pràctiques de laboratori i assistir a les sortides de camp.
 
Durant el curs es plantejarà la realització d'activitats dirigides, tant de caràcter més teòric (recerca bibliogràficai realització de treballs) com de caire pràctic (ressolució de problemes i recerca de dades experimentals).
 
L'alumne haurà de dedicar una part important del temps en l'ampliació dels coneixements donats a classe i en l'estudi personal

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes presencials de problemes 10 0,4 1, 2, 8, 11, 12, 13, 14, 15
Classes presencials de teoria 27 1,08 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12
Pràctiques de laboratori 6 0,24 1, 2, 8, 11, 12, 13, 14, 16
Tipus: Supervisades      
Pràctiques de camp: visites a instal·lacions reals relacionades amb la física hospitalària 6 0,24 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16
Tipus: Autònomes      
Realització dels informes de pràctiques i de la sortida de camp 16 0,64 1, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Recerca d'informació i estudi 61 2,44 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 15, 16
Treballs bibliogràfics i problemes 21 0,84 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 15, 16

Avaluació

Donada la naturalesa eminentment aplicada de l'assignatura i al fet que els problemes que cal resoldre requereixen de temps i informació que és difícil de tenir en una aula, NO es planteja la existència d'examens parcials "clàssics" (de qüestions i problemes).
 
L'avaluació de l'assignatura es realitzarà amb tres tipus d'activitats:
 
1.- Tests de control i avaluació continuada que es realitzaran durant el curs. Per la seva naturalesa, no és possible la repesca. Típicament es realitzen 3 tests al llarg del curs. El pes global d'aquesta activitat és del 40%. Es poden realitzar virtualment, a través de Campus Virtual.
 
2.- Avaluació de les pràctiques de laboratori i de les pràctiques de camp. A partir dels informes corresponents i de l'avaluació que realitzin els professors de pràctiques durant la realització de les pràctiques. La realització de les pràctiques és un requisit indispensable per a superar l'assignatura. El pes d'aquesta activitat és del 20%.
 
3.- Avalució dels treballs i problemes dirigits. Amb un pes global sobre la nota de 40%. Típicament, els problemes dirigits que s'hauran de lliurar durant el curs tindran un pes del 10-15% i un treball que s'haurà de lliurar a final de curs tidrà un pes del 25-30%. Els percentatges concrets s'especificaran a començament de curs.
 

Per tal de superar al curs és obligatori tenir nota de totes les activitats avaluables.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació de les pràctiques i de les sortides de camp 20% 0 0 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Avaluació dels treballs i dels problemes dirigits 40% 0 0 1, 2, 9, 12, 13, 14, 15, 16
Tests de control durant el curs 40% 3 0,12 3, 4, 5, 6, 7

Bibliografia

J.T. Bushberg, J.A. Seibert, E.M. Leidholdt Jr., J.M. Boone. The Essential Physics of Medical Imaging (3rd edition). Wolters Kluwer. Lippincott Williams & Wilkins, 2012. ISBN: 978-0-7817-8057-5

H. Cember, T.E. Johnson. Introduction to Health Physics (4th edition). Mc. Graw Hill Medical. 2009. ISBN: 978-0-07-164323-8

F.M. Khan. The Physics of Radiation Therapy. Lippincott Williams & Wilkins, 2003. ISBN: 0-78 17-3065-1

E. Podgorsak. Radiation Oncology Physics: A Handbook for Teachers and Students. International Atomic Energy Agency (IAEA), Vienna, 2005. ISBN: 92–0–107304–6. Accesible a través de la pàgina web de la IAEA: https://www-pub.iaea.org/mtcd/publications/pdf/pub1196_web.pdf

Programari

No es requereix programari espcífic