Logo UAB
2021/2022

Treball, Economia i Gènere

Codi: 105806 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503878 Estudis Socioculturals de Gènere OT 3 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Carmen Sarasua García
Correu electrònic:
Carmen.Sarasua@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:

Equip docent

Talina Contreras Davila

Prerequisits

L’anàlisi internacional de les diferències econòmiques de gènere, inclosa la producció estadística dels organismes internacionals, classifica la població en ‘dones’ i ‘homes’. Es desaconsella que qui estigui en desacord amb l’ús d’aquesta classificació es matriculi a aquesta assignatura. L’objectiu del curs és estudiar la desigualtat econòmica entre dones i homes, i seran benvingudes totes les aportacions constructives per a profunditzar en el tema. NO són objecte del curs les teories del gènere, de la identitat sexual o de les subjectivitats, ni altres diferències estructurals entre individus.

Objectius

Aquesta assignatura tindrà un enfocament empíric. El seu objectiu és que els i les estudiants s’iniciïn en l’anàlisi de dades estadístiques, demogràfiques i econòmiques.

En cada un dels quatre temes s’estudiaran les aportacions de l’Economia feminista i les fonts de dades internacionals disponibles i s’aprendrà a utilitzar les fonts estadístiques rellevants per estudiar-les: OIT, UN, Eurostat i diversos panels de dades de l’INE.

Competències

  • Formular, argumentar i debatre idees pròpies i alienes de manera respectuosa, crítica i raonada.
  • Participar en l'elaboració, implementació i difusió de polítiques d'igualtat en l'àmbit econòmic (pressupostos, organització del treball, desigualtat estructural) i en el mercat laboral (salaris, promoció, conciliació).
  • Proposar polítiques de gènere i plans d'igualtat i equitat en institucions, empreses i organitzacions públiques, privades i no governamentals, i analitzar-ne els resultats.
  • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.

Resultats d'aprenentatge

  1. Analitzar l'aplicació de la normativa laboral en matèria d'igualtat en les empreses públiques, privades i no governamentals.
  2. Elaborar un discurs organitzat i correcte, oralment i per escrit, en la llengua corresponent.
  3. Integrar la perspectiva de gènere en l'elaboració d'un pressupost. 
  4. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
  5. Utilitzar el vocabulari tècnic específic i d'interpretació propi de les disciplines requerides.
  6. Utilitzar instruments per pal·liar o revertir les desigualtats en l'àmbit laboral.

Continguts

LES DONES EN L’ECONOMIA GLOBAL. ENFOCAMENTS EMPÍRICS SOBRE ECONOMIA I GÈNERE.


1. Reconèixer i mesurar la discriminació 
a. Raça i gènere: les característiques individuals com a construccions socials.
b. Efectes de la discriminació sobre el capital humà, la pobresa i la taxa d’activitat. 
c. Polítiques contra la discriminació i de discriminació positiva. 
 
2. Diferències de gènere en indicadors de salut
a. Salut física i mental en el ‘capabilities approach’ de Amartya Sen.
b. Indicadors de salut: esperança de vida, alçada i pes. Mortalitat en el part.
c. Diferències en patologies físiques i mentals. Addiccions.
d. Les ‘nenes no nascudes’. Avortament selectiu, abandonament i mortalitat infantil.
e. Les causes de la desigualtat: nutrició, activitat física, higiene, accés a l’atenció mèdica.
f. Polítiques per eliminar la desigualtat de gènere en la salut i l’esperança de vida.
 
3. Segregació horitzontal i vertical de l’ocupació
a. Segregació horitzontal i vertical de l’ocupació. Definició, causes i conseqüències.
b. Els estereotips de gènere i la seva relació amb la segregació del mercat de treball.
c. Estudi empíric d’ocupacions feminitzades i masculinitzades.
 
4. Migracions internacionals. 
a. Introducció a les migracions internacionals.
b. Tendències de la feminització de les migracions. Causes, evolució i conseqüències.
c. Migracions de dones. Incorporació a un mercat de treball segmentat i transnacionalització de la informalitat de l’ocupació. 
 

Metodologia

Elaboració de treballs

Lectura de bibliografia

Tutories

Presentació oral de treballs

Debats

Classes expositives

Pràctiques a l’aula

Seminaris

Lectura d’informes d’interès

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Treball de recerca 35 1,4 1, 2, 3, 4, 5, 6

Avaluació

L’avaluació valorarà els coneixements adquirits mitjançant l’estudi i el treball continuat al llarg del curs.

Hi haurà dos exàmens: un parcial que valdrà el 30% de la nota final, i un final que valdrà el 40%

I dos treballs escrits sobre dos dels quatre temes del programa a partir de les lectures recomanades i cerca de materials. Cada un valdrà un 10% de la nota final. Un dels dos treballs es presentarà a classe. La presentació oral a classe valdrà el 10% restant de la nota final.

 

Parcial: 30% (20 preguntes test: 50% nota del parcial + 2 preguntes d’assaig: 50% de la nota del parcial)

Final: 40% (20 preguntes test: 50% nota del final + 2 preguntes d’assaig: 50% de la nota del final)

Treball escrit 1: 10%

Treball escrit 2: 10%

Presentació oral: 10%

 

En el moment de la realització de cada activitat d’avaluació, el professor o professora informarà a l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

En cas que les proves no es puguin realitzar presencialment, s’adaptarà el seu format (sense alterar la seva ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de foros, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà per assegurar-se l’accés de l’alumnat a aquests recursos o li oferirà altres alternatives que estiguin al seu abast.

En cas que l’estudiant cometi qualsevol tipus d’irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació serà qualificat amb un 0, independentment del procés disciplinari que se’n pugui derivar de la seva actuació. En cas que es verifiquin diverses irregularitat en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Procés de Recuperació.

Per participar en la recuperació, l’alumnat ha d’haver (a) estat avaluat prèviament en un conjunt d’activitat que suposin un mínim de 2/3 parts de la qualificació total, i (b) obtingut una qualificació mínima final de 3,5.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen final 40% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6
Examen parcial 30% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6
Treball de recerca 10% 111 4,44 1, 2, 3, 4, 5

Bibliografia

Berik, Günseli and Ebru Kongar (2921), The Routledge Handbook of Feminist Economics, Routledge.

Blau, F., Ferber, M., Winkler, A. (2014), The Economics of Women, Men and Work (7ª ed.).

Hankivsky O. (2012), “Women's health, men's health, and gender and health: implications of intersectionality”, Social Science and Medicine, 74: 1712-1720.

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22361090 

 

Molano, Adriana et al. (2012), Cadenas globales de cuidados: síntesis de resultados de nueve estudios en América Latina y España. ONU Mujeres.

https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2012/sintesis_de_nueve_estudios%20pdf.pdf?la=es&vs=1841

Orozco, Amaia, Cadenas globales de cuidados, Documento de trabajo nº 2, Naciones Unidas Serie Genero, Migración y Desarrollo.

Rubio, Philip F. (2001), A history of affirmative action, 1619-2000, University Press of Mississippi.

Programari

Campus Virtual MOODLE

Tractament de textos (amb possibilitat de conversió a Word i a pdfs)

Lector de pdfs

Power point o similar.

TEAMS

El software lliure és benvingut, sempre i quan pugui entregar-se els documents en el format demanat.