Logo UAB
2021/2022

Mobilitat i Seguretat Vial

Codi: 105778 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenciˇ i Seguretat Integral OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluaciˇ proposades a la guia poden experimentar alguna modificaciˇ en funciˇ de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitÓries.

Professor/a de contacte

Nom:
Alfonso Perona Gˇmez
Correu electr˛nic:
Alfonso.Perona@uab.cat

Utilitzaciˇ d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritÓria:
espanyol (spa)
Grup Ýntegre en anglŔs:
No
Grup Ýntegre en catalÓ:
Grup Ýntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Aquesta asignatura no te prerequisits

Objectius

 • Conèixer la importància de les persones en la Mobilitat diferenciat dels elements de transport.
 • Conèixer com la Mobilitat afecta la seguretat viària de les persones.
 • Conèixer les tendències internacionals en medi ambient i mobilitat
 • Conèixer i diferenciar la normativa que regula els temes de mobilitat i la seguretat viària.
 • Conèixer els instruments de planificació de la mobilitat i seguretat viària, aplicada a l'empresa.
 • Conèixer les guies de el sector i els aspectes pràctics necessaris per implementar un pla de mobilitat i seguretat viària en una empresa

CompetŔncies

 • Amb carÓcter general, posseir i comprendre coneixements bÓsics en matŔria de prevenciˇ i seguretat integral.
 • Assumir la responsabilitat social, Ŕtica i professional que es derivi de la prÓctica de l'exercici professional.
 • Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 • Fer un ˙s eficient de les TIC en la comunicaciˇ i transmissiˇ d'idees i resultats.
 • Identificar els recursos necessaris per donar resposta a les necessitats de la gestiˇ de la prevenciˇ i la seguretat integral.
 • Planificar i coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen en la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 • Realitzar anÓlisis d'intervencions preventives en matŔria de seguretat.
 • Treballar i aprendre de forma aut˛noma.
 • Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar riscos especÝfics i conŔixer-ne els mecanismes de prevenciˇ.
 2. Aplicar una visiˇ preventiva a l'Ómbit de la seguretat.
 3. Assumir la responsabilitat social, Ŕtica i professional que es derivi de la prÓctica de l'exercici professional.
 4. Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 5. Coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen al sector de la prevenciˇ i la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 6. Diagnosticar la situaciˇ de la seguretat integral en empreses i en organitzacions.
 7. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 8. Elaborar propostes de gestiˇ en seguretat i prevenciˇ en una organitzaciˇ.
 9. Fer anÓlisi d'intervencions preventives en matŔria de seguretat, medi ambient, qualitat o responsabilitat social corporativa i extreureĺn indicadors de risc.
 10. Fer un ˙s eficient de les TIC en la comunicaciˇ i transmissiˇ d'idees i resultats.
 11. Identificar, desenvolupar o adquirir, i mantenir els principals recursos necessaris per donar resposta a les necessitats tÓctiques i operatives inherents al sector de la prevenciˇ i la seguretat integral.
 12. Treballar i aprendre de manera aut˛noma.
 13. Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Continguts

CONTINGUTS:

1)    CONÈIXER LA MOBILITAT, ELS SEUS EFECTES EN LES PERSONES. MOBILITAT I CIUTAT.

01) Mobilitat Present i futur. Els efectes del COVID, en la mobilitat laboral

2)    ACCIDENTS DE TRÀNSIT I MOBILITAT. EVOLUCIÓ INTERNACIONAL.

02) Factors de risc. L'accident de Trànsit en l'àmbit laboral.

3)    DESENVOLUPAMENT I IMPLEMENTACIÓ DELS PLANS DE MOBILITAT I SEGURETAT VIÀRIA.

01) De la planificació urbana a el concepte de Pla de Mobilitat a l'empresa.

02) Recomanacions i Característiques d'un Pla de Mobilitat a l'empresa.

03) Les etapes i fases per implementar un pla de mobilitat a l'empresa.

04) Anàlisi de guies sobre mobilitat i seguretat vial en l'empresa.

4)    ASPECTES JURÍDICS DE LA MOBILITAT I SEGURETAT VIAL. LLEI DE MOBILITAT DE CATALUNYA.

01) Normativa de trànsit, competències i sancions de trànsit.

02) Diferències entre infraccions i delictes de trànsit.

03) Els Delictes contra la seguretat viària.

 

Metodologia

Els cursos on-line requereixen un elevat treball individual i lectura del manual i documents que es facilitin com a bibliografia recomanada i que aquesta preparació ha de conduir a una reflexió individual sobre els aspectes generals de mobilitat i seguretat viària i com plasmar en una realitat concreta, com són els plans de mobilitat i seguretat vial en l'empresa.

Per tant, la lectura de la manual i la resta de documents és primordial, per poder plantejar dubtes i la intervenció en els possibles fòrums que es realitzen, així com participació activa en les activitats presencials mitjançant Teams que es realitzin durant el curs.

Aquesta assignatura vol cobrir els coneixements generals sobre temes ambientals i accidents de trànsit i com té una incidència pràctica en la realitat de les empreses.

Per aconseguir l'objectiu final que és la realització i implementació d'una mobilitat sostenible i segura per mitjà d'un pla d'acció és important tenir una àmplia visió dels conceptes de mobilitat i les seves tendències de futur, així com els efectes que els canvis socials, legals i ambientals creen en la realitat de les empreses.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.

Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Avaluaciˇ 4 0,16
VideoconferŔncies amb la participaciˇ activa de l'alumnat 12 0,48
Tipus: Supervisades      
F˛rums de debat, resoluciˇ de casos prÓctics i proves. Tutories i sessions videoconferŔncia 24 0,96 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Tipus: Aut˛nomes      
Resoluciˇ de casos prÓctics Realitzaciˇ de treballs estudi personal 110 4,4 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13

Avaluaciˇ

L'avaluació global de l'assignatura serà la suma dels PEC més la prova final d'avaluació. Per aprovar l'assignatura a més de realitzar la prova final, s'ha d'haver realitzat dues de les tres entregues de l'esquema de pla de mobilitat i que els dos lliuraments més la prova final superi el cinc.

 El PEC- Treball de realitzar un "Esquema de pla de mobilitat i seguretat vial en l'empresa" és un treball individual i que és un dels objectius bàsics de l'assignatura i d'avaluació continuada de l'assignatura. Aquest treball es realitza amb una sèrie de tres de lliuraments parcials i avaluables individualment i que són fases d'un Pla de Mobilitat, per a realitzar l'avaluació de la feina s'han de realitzar els lliuraments parcials dins de les dates que s'indiquin.

 L'avaluació d'aquest PEC es basarà en els criteris:

 • No es valoraran els lliuraments fora de termini.
 • Si no es realitzen dues de les tres entregues no s'avalués aquest PEC.
 • Aquest treball té una avaluació global i màxima de el 30% de la nota final, per tant, la nota màxima serà de tres punts. Cada lliurament serà un 10% de la nota final de curs.
 • La rúbrica o criteris d'avaluació s'indicaran quan es lliuri als alumnes / as de l'inici del PEC.

PROVA FINAL D'AVALUACIÓ CONTINUADA

Hi haurà una prova escrita sobre aspectes generals de mobilitat i sobre aspectes jurídics. Aquesta prova tindrà una avaluació global i màxima de el 50% de la nota final.

RECUPERACIÓ

 En cas de no superar l'assignatura d'acord amb els criteris abans esmentats (avaluació continuada), es podrà fer una prova de recuperació en la data programada a l'horari, i que versarà sobre la totalitat dels continguts del programa.

 Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat.

L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació han de presentar la petició justificada emplenant el document que trobarà a l'espai moodle de Tutorització EPSI.

 PLAGI

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0".

 Les proves/exàmens podran ser escrits i/o orals a criteri del professorat.

 

 

Activitats d'avaluaciˇ

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
PEC - Realitzar un esquema de pla mobilitat (en tres lliuraments) PAC 3, 4 I 5 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
PEC 2 Realitzar un treball relacionat amb el contingut d'un pla de mobilitat, serÓ un Treball de traslladar criteris te˛rics a un aspecte prÓctic de qualsevol pla de mobilitat. 10% 0 0 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12
PEC1-Comentar article sobre tema d'actualitat i relacionat amb la mobilitat a l'empresa, contestant unes qŘestions bÓsiques segons l'opiniˇ de l'alumne. 10% 0 0 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13
Prova te˛rica final evaluaciˇ continua 50% 0 0 2, 4, 5, 6, 7, 10, 13

Bibliografia

La bibliografia bàsica de el curs, és el manual de l'assignatura, però també s'haurà de complementar amb les dues guies de referència que s'indiquen a continuació seus enllaços. Es pot descarregar en PDF.

 

Guia IDAE -PTT: Plans de Transport al Treball:

 https://www.idae.es/sites/default/files/documentos/publicaciones_idae/guia-idae-019_ptt.pdf

 i la guia de la DGT:

 https://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/estrategias-y-planes/seguridad-vial-en-la-empresa/Plan_maquetado.pdf

 

Aquestes dues guies, a més del manual de l'assignatura són bàsiques per poder realitzar la part pràctica de l'assignatura, durant el curs es recomanaran la lectura de certs apartats d'aquestes guies. Com que no hi ha una norma que indiqui els continguts i fases d'un pla de mobilitat i seguretat vial en l'empresa, és recomanable seguir sempre una guia (hi ha diverses publicades per diverses entitats) però aquestes dues són les més actuals i les considerades com de referència i amb millor contingut perquè siguin referent en tot pla de mobilitat a l'empresa.Programari

"No cal programari per al desenvolupament de l'assignatura"