Logo UAB
2021/2022

Seguretat i Tecnologia

Codi: 105777 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Joaquín Rodríguez Álvarez
Correu electrònic:
Joaquin.Rodriguez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Altres indicacions sobre les llengües

Hi ha documentació en anglès

Prerequisits

Aquesta asignatura no te prerequisits

Objectius

La incorporació massiva de noves tecnologies al llarg de les últimes dècades a les nostres societats, ha comportat un canvi de paradigma a l'hora d'analitzar la nostra relació amb el context, i amb els processos de regulació i organització de la convivència. Aquest procés de digitalització ha comportat al seu torn nous riscos associats a nous paràmetres d'exclusió social, manca de representació de minories, així com un altre tipus de disfuncionalitats socials, com noves tipologies de delinqüència i pràctiques delictives. Al llarg d'aquesta assignatura, explorarem els nous marcs tecnològics, així com tecnologies disruptives que tenen vocació transformadora en aspectes claus de la cultura de seguretat
 
OBJECTIUS FORMATIUS
 
Aquesta assignatura té com a objectiu presentar a l'alumne les transformacions en els paradigmes tecnològics que avancen canvis substancials en la nostra percepció de la seguretat i privacitat. El sorgiment de l'AI, el Block Chain, els sistemes de reconeixement facial, o l'automatització i digitalització de processos afecten de forma clara als nostres sistemes de seguretat, i a la pròpia noció del concepte de seguretat. Al llarg d'aquesta assignatura presentarem i analitzarem l'estat de l'art actual dels marcs tecnològics i dels principals debats que s'estructuren en relació a la potencial afectació a la seguretat de la persona, al propi concepte de dignitat humana, ja les llibertats bàsiques associades amb el desenvolupament del subjecte. Presentat especial atenció a conceptes com el "control humà significatiu".

Competències

 • Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 • Fer un ús eficient de les TIC en la comunicació i transmissió d'idees i resultats.
 • Identificar els recursos necessaris per donar resposta a les necessitats de la gestió de la prevenció i la seguretat integral.
 • Realitzar anàlisis d'intervencions preventives en matèria de seguretat.
 • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 • Treballar i aprendre de forma autònoma.
 • Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar riscos específics i conèixer-ne els mecanismes de prevenció.
 2. Aplicar una visió preventiva a l'àmbit de la seguretat.
 3. Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 4. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 5. Fer un ús eficient de les TIC en la comunicació i transmissió d'idees i resultats.
 6. Identificar, desenvolupar o adquirir, i mantenir els principals recursos necessaris per donar resposta a les necessitats tàctiques i operatives inherents al sector de la prevenció i la seguretat integral.
 7. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 8. Treballar i aprendre de manera autònoma.
 9. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Continguts

Aquesta assignatura compta amb un Manual on es reflecteixen els continguts teòrics de la mateixa, que seran complementats amb lectures i documentals.
 
Els temes a tractar són els següents:
 
Tema 1 Introducció al determinisme tecnològic
Tema 2 Disrupció tecnològica
Tema 3 Intel·ligència Artificial
Tema 4 Block Chain
Tema 5 Tecnologia i seguretat - Face recognition i Sistemes Autònoms
Tema 6 Ètica i tecnologia - Control Humà significatiu

Metodologia

Tenint en compte que la modalitat de la classe és Online, amb l'objectiu d'assolir els objectius d'aprenentatge descrits en aquesta Guia desenvoluparem una metodologia que combini l'estudi individual a partir del Manual, i les lectures que es plantejaran en cada tema, a més d'alguns documentals.

Es important mencionar que les videoclasses tenen com a principal objetiu resoldre els dubtes relatius al temari, per tant es imprescindible una preparació dels temes abans de cada sessió

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Avaluació 4 0,16
Classes 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Tipus: Supervisades      
Prova d'avaluación continuada 1 i II 24 0,96 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Tipus: Autònomes      
Estudi Individual 116 4,64 1, 2, 3, 5, 6, 8

Avaluació

Treball Individual
 
En alumne haurà de presentar una avaluació i classificació d'un risc, així com una metodologia de governança suggerida pel mateix.
 
Treball en Grup
 
En grups de màxim de 4 persones s'haurà de realitzar un treball, basat en una tecnologia concreta, a escollir per l'alumne,, estigui treball tindrà una extensió mínima de 20 pàgines (annexos a part) a Times New Roman 11 amb un interlineat de 1.15 i marges normals. El treball ha d'incloure un mínim de 15 citacions bibliogràfiques (APA 6TH edition), així com un índex automatitzat i el seu lliurament es farà en format Word a través de l'Aula Moodle. I ha d'incloure no només el context, antecedents, categories i classificació del risc en qüestió, sinó que a més haurà de proposar un sistema de govern d'aquest en base a les metodologies descrites al Manual.
 
Es valorarà:
 
 • Correcció ortogràfica i gramatical
 • L'ús de vocabulari i conceptes específics de l'assignatura
 • Profunditat de l'Anàlisi
 • Concreció de la proposta de metodologia de governança
 • Originalitat del contingut (la inclusió de plagis suposa un zero a la nota)
Examen
 
Examen final de l'assignatura (40% de la nota global) L'examen constarà de preguntes tipus test i / o per a desenvolupar i es basarà en els continguts dels 8 temes del manual més les lectures de caràcter obligatori. Els exàmens es poden realitzar tant en format oral com escrit
 
Avaluació contínua i reavaluació
 
Si una PAC no és realitzada, es passaria de l'avaluació contínua a l'avaluació final. És a dir, el 100% de la nota serà la de l'examen final de juliol. L'aprovació per aquesta via, o per la via de la recuperació suposarà un 5 com a nota màxima en l'expedient de l'alumne En cas de no superar l'assignatura d'acord amb els criteris abans esmentats (avaluació continuada), es podrà fer una prova de recuperació en la data programada en l'horari, i que versarà sobre la totalitat dels continguts del programa. Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat.
 
L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació han de presentar la petició emplenant el document que trobareu a l'espai Moodle de Tutorització EPSI.
 
Plagi
 
Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. en cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0 ". Les proves / exàmens podran ser escrits i / o orals a criteri del professorat
 

Alumnes que tornen a cursar l’assignatura

En lo relatiu a aquells alumnes que han de tornar a cursar l’assignatura, cal subratyar que la metodología avaluativa es la mateixa que per la resta d’alumnes

 
 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Prova d'avaluación continuada 1 (Treball Individual) 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Prova d'avaluación continuada 2 (Treball en Grup) 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Bibliografia

Ellul, J., Wilkinson, J., & Merton, R. (1964). The technological society. Nueva York: Random House.

Jasanoff, S. (2016). The Ethics of Invention: Technology and the Human Future. WW Norton & Company.

Jasanoff, Sheila. (2003). Technologies of humility: citizen participation in governing science. Minerva, 41(3), 223–244.

Jasanoff, Sheila. (2009). Science at the bar: Law, science, and technology in America (1st ed.). Cambridge England etc.: Harvard University Press.

Martinez-Quirante, R., & Rodríguez-Alvarez, J. (2018). Inteligencia artificial y armas letales autónomas: un nuevo reto para Naciones Unidas. Oviedo: Trea. Retrieved from https://www.trea.es/books/inteligencia-artificial-y-armas-letales-autonomas-un-nuevo-reto-para-naciones-unidas

Marx, L. (2000). The machine in the garden : technology and the pastoral ideal in America. Oxford: Oxford University Press.

Postman, N. (2011). Technopoly: The surrender of culture to technology. Nueva York: Vintage Books.

Rodríguez, J. (2016). La civilización ausente: Tecnología y sociedad en la era de la incertidumbre (1st ed.). Oviedo: Trea.

Programari

Aquesta assigantura farà servir el programari bàsic del paquet d'office 365