Logo UAB
2021/2022

Tècniques de Redacció i Comunicació Audiovisual de les Organitzacions

Codi: 104786 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
2503868 Comunicació de les Organitzacions OB 2 A
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Luis Fernando Morales Morante
Correu electrònic:
Fernando.Morales@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Els estudiants han d'haver aprovat prèviament l'assignatura Teoria i Tècniques de la Construcció i la Locució del Discurs 

Els i les estudiants hauran d'adquirir de forma autònoma (amb suport puntual de l'professorat) coneixements bàsics de cert programari, com ara editors de textos, editors de vídeo, editors d'àudio (audacity), i eines de xarxa com ara l'entorn de google (google docs, gmail ...) i hostings com Youtube, Vimeo o Soundcloud.

Objectius

Dominar les eines teoricopràctiques que possibilitin millorar els processos de redacció, aprofitament i perfeccionament continu de l'escriptura en les organitzacions en les quals estem immersos. 
 
Conèixer les caraterístiques dels diferents formats audiovisuals de comunicació corporativa, els usos i la seva relació amb les audiències.
 
Coneixer les eines i tècniques de narració audiovisual i aplicar-les de manera creativa i eficient a contrucció de missatges i continguts pensats per a qualsevol tipus de públic i suport.

Competències

 • Adaptar la comunicació generada per la pròpia organització al llenguatge dels mitjans de comunicació tradicionals i digitals.
 • Cercar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i de document útil per a l’elaboració de missatges.
 • Concebre, planificar i executar projectes de comunicació sobre l’organització en tot tipus de suports per als públics interns i externs.
 • Gestionar el temps de manera adequada i ser capaç de planificar tasques a curt, mitjà i llarg terminis.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Treballar d’acord amb la deontologia professional.

Resultats d'aprenentatge

 1. Contrastar i verificar la veracitat de les informacions aplicant criteris de valoració.
 2. Elaborar documents sonors i audiovisuals per enviar-los als periodistes dels mass-media o per incloure'ls als propis mitjans de l'organització.
 3. Elaborar notes de premsa, dossiers, informes i tot tipus de documents per enviar-los als periodistes dels mass-media o per incloure'ls als propis mitjans de l'organització.
 4. Presentar els treballs de l'assignatura en els terminis previstos i mostrar-ne la planificació individual o grupal aplicada.
 5. Realitzar activitats comunicatives escrites, sonores, audiovisuals i digitals.
 6. Reconèixer la virtualitat i els límits de la llibertat d'expressió en la producció de documents informatius en i per a qualsevol tipus de suport.
 7. Redactar i produir documents sonors i audiovisuals per a qualsevol tipus de suport sobre aquells temes que generin o afectin les organitzacions.
 8. Treballar de manera autònoma i, a partir del coneixement adquirit, resoldre problemes i prendre decisions estratègiques.
 9. Trobar el que és substancial i rellevant en documents de l'assignatura.

Continguts

REDACCIÓ I GUIONITZACIÓ
Tècniques de redacció de textos per a diversos formats audioviosuales.
Models i estils de guió sonor, audiovisual i multimèdia
 
NARRATIVA AUDIOVISUAL
Construcció d'històries i tractament de continguts
Processos de creació i producció en l'entorn organitzacional
 
CREACIÓ SONORA
Llenguatge sonor, muntatge i formats corporatius
 
CREACIÓ AUDIOVISUAL
Llenguatge audiovisual, muntatge i fortmatos corporatius
Desenvolupament de projectes
 
TESTEIG DE MISSATGES
Eficàcia comunicativa, mètodes de validació i percepció de relats i continguts.
Enquestes, focus groups, experiments
 
El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s'exposarà el dia de presentació de l'assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l'alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l'adequat seguiment de l'assignatura. En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informarà dels canvis que es produiran en la programació de l'assignatura i en les metodologies docents.

Metodologia

La metodologia docent de les sessions teòriques es basa en el mètode expositiu. Aquestes sessions fan servir recursos audiovisuals com a suport pedagògic i treballen l'ús de la pregunta com a instrument per promoure la síntesi o
l'avaluació de temes centrals.
Les sessions pràctiqes dirigides s'orienten a la tasca de dirigir els estudiants en els processos de anàlisi de les técniques de redacció i realització de peces organitzacionals. Aquesta tasca la recerca l'aplicació dels continguts treballats en les sessions expositives i les activitats autònomes de lectura i anàlisi de textos escrits i visionat de materials audiovisuals.
A les sessions de pràctiques de laboratori es treballaran els aspectes relacionats amb la creació i producció audiovisuals atenent específicament a l'ús dels llenguatges i narratives en formats audiovisuals organitzacionals.
Amb les tutories, com a activitat supervisada, es fa una tasca d'acompanyament i suport dels estudiants, de forma individualitzada o en petits equips de treball, per a l'aplicació dels coneixements adquirits en les activitats autònomes i les dirigides.
 
La metodologia docent i l’avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries. 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Descripció i anàlisis de peçes audiovisuals 20 0,8 2, 3, 5, 8
Producció de peces audiovisuals 130 5,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Sessions expositives 40 1,6 1, 5, 6, 8, 9
Tipus: Supervisades      
Seguiment de les produccions audiovisuals organitzacionals 10 0,4 2, 3, 5, 7, 8
Tipus: Autònomes      
Lectures, visionat i anàlisi audiovisuals 10 0,4 1, 2, 4, 5, 8, 9
Preparació de pràctiques de laboratori i treballs 10 0,4 4, 5, 8

Avaluació

LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SON:
 
- Actividad A, PRUEBAS TEÓRICAS (PT): 30% sobre la calificacion final
- Actividad B, PRÁCTICAS DE LABORATORIO (PL): 40% sobre la calificacion final
- Actividad C, TRABAJO DE CURSO (TC): 20% sobre la calificacion final
- Actividad D, TRABAJOS INDIVIDUALES (TI): 10% sobre la calificacion final
 
Para poder aprobar la asignatura, habria que tener una nota mínima de 5 en Todas las actividades. Si alguna de los apartadoa no llega a 5 no se calculará la media y no se superará la asignatura. Sin embargo, los estudiantes podrán volver a evaluar las PT el TC o los TI.
Las PL no podrán ser reavaluadaes ya que se trata de competencias y Habilidades adquiridas en el largo del curso que no pueder ser valoradas en una prueba de reevaluación.
 
Recuperación:
Los alumnos que hayan participación de la Evaluación continúa y que no superan las PT, los TI o el TC, podrán recuperar siempre que hayan obtenido una nota mínima de 3,5 puntos en la actividad que hayan suspendido.
Las PA se vuelve a evaluar con una nueva PA. El TC y el TI se volveran a evaluar repitiendo las Pruebas supendidas.
 
En caso de segunda matrícula, el Alumnado podrá realizar una única prueba de síntesis. La Calificación de la asignatura CORRESPONDERA la calificacion de la prueba de síntesis.
 
Plagio:
El estudiante que Realice cualquier irregularidad (copia, plagio, suplantación de identidad ...) que pueda conducir a una variación significativa de la calificación de un actividad de evaluacion, se calificará con 0 esta actividad de Evaluación. En caso de que se produzcan varias irregularidades, la calificacion final dela asignatura será 0.
 
La metodología docente y la Evaluación Propuestas puedo experimentar alguna modified en funcion de las restricciones a la presencialidad que impongan las autoridades sanitarias.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Proves teòriques (PT) 30% 5 0,2 4, 6, 8, 9
Pràctiques de laboratori (PL) 40% 40 1,6 2, 3, 4, 5, 6, 7
Treball de curs (TC) 20% 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Treballs individuals (TI) 10% 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Bibliografia

Bibliografía Bàsica:
Barroso, Jaime (1996). La realización de los géneros televisivos, Madrid: Síntesis.
Fernández, Federico y Martínez Abadía, José Luís (1999). Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual. Paidós.
Morales, Fernando (2013). Montaje audiovisual: teoría, técnica y métodos de control. UOC.
 
Bibliografía Complementària:
Balsebre, Armand; Mateu, Manel y Vidal, David (2008). La entrevista en radio, televisión y prensa, Madrid, Cátedra (2ª edició).
Blanch, Margarita; Lázaro, Patrícia (2010). Aula de locución. Madrid. Cátedra.
DiZazzo, R. (2012). Corporate media production. CRC Press.
Fog, Klaus; Budtz, Chistian y Yakaboylu, Baris (2005). Storytelling. Berlin: Springer.
García Jiménez, Jesús (1993). Narrativa audiovisual. Madrid: Ediciones Cátedra. 
Guarinos, Virginia (2009). Manual de narrativa radiofónica, Madrid, Editorial Síntesis
Guisado Rodríguez, Ana María (2017). Storytelling: cómo contar historias ayuda a la estrategia de marketing. 
Gutiérrez, María y Perona, Juanjo (2002). Teoría y técnica del lenguaje radiofónico, Bosch, Barcelona.
Herrera, Susana (2008). Cómo elaborar reportajes en radio, La Cruíja, Buenos Aires.
Herrera, Susana (2007). La estructura del reportaje en radio. En Area Abierta, núm. 17, Madrid
Huertas, Amparo y Perona, Juanjo (1999). Redacción y locución en medios audiovisuales: la radio. Barcelona, Bosch.
Lambert, J., & Hessler, B. (2018). Digital storytelling: Capturing lives, creating community. Routledge. 
Lorán, María y Cano, Pablo (2017). La Comunicación audiovisual en la empresa: formatos, nuevas fórmulas y usos. Edit. UOC.
Marsh, Charles; Guth, David & Short, Boonie (2017). Strategic writing: Multimedia writing for public relations, advertising and more. Routledge. 
Martínez-Costa y Herrera, Susana (2008). La crónica radiofónica, Instituto Oficial de Radio y Televisión, Madrid.
Mas, Lluís (2015). Discurso informativo 2.0.: La estructura formal, textual y oral de la noticia en el siglo XXI (Vol. 310). Editorial UOC.
Mayoral, Javier (coord.). Sapag, Pablo; Huerta, Armando y Díez, Francisco Javier (2008). Redacción periodística en televisión. Síntesis: Madrid.
Merayo Pérez, A. (1992). Para entender la radio. Estructura del proceso informativo radiofónico. Publicaciones, Universidad Pontificia de Salamanca.
Niqui, Cinto (2007). Disseny i creativitat sonora, Barcelona, Editorial UOC
Owens, Jim (2015). Television production. CRC Press. 
Rodero, Emma y Soengas, Xose (2010) Ficción radiofónica: Cómo contar una historia en la radio. Madrid.
Rodero, Emma (2004). Producción radiofónica (Vol. 85). Anaya-Spain.
Rodero, Emma (2003). Locución radiofónica, Madrid.
Rodríguez, Ángel (1998). La dimensión sonora del lenguaje audiovisual. Barcelona. Paidós.
Salmon, Christian (2016). Storytelling: la máquina de fabricar historias y formatear las mentes. Península. 
Sweetow, Stuart (2016). Corporate video production: Beyond the board room (and OUT of the bored room). CRC Press.
Vale, Eugene (1991). Técnicas del guion para cine y televisión. Barcelona, Editorial Gedisa. 
 

Programari

Software recomanat per la realización de las pràctiques
 
 
 
Edición Audio: Audacity
 
Edición de vídeo: Adobe Premier, Da Vinci