Logo UAB
2021/2022

Fonaments Tecnològics de la Comunicació

Codi: 104784 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503868 Comunicació de les Organitzacions OB 1 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Francesc J. Rueda Gallardo
Correu electrònic:
FranciscoJose.Rueda@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Celina Navarro Bosch

Prerequisits

Per cursar aquesta assignatura es requereix comprensió lectora de l'anglès, així com el nivell de comprensió lectora, redacció i expressió en castellà i català adequats a un primer curs de carrera universitària.

Objectius

L'assignatura s'ubica dintre de la matèria Creació, realització i gestió de continguts, impartida en el primer i segon curs del grau. 

Tal com es defineix en el pla d'estudi, l'objectiu d'aquesta assignatura és introduir els alumnes en els fonaments físics i lògics dels mitjans audiovisuals, a les fonts de continguts i al seu processament, als diferents formats i estàndards i a les diferents xarxes de distribució d'aquest tipus de continguts.

Competències

 • Adaptar la comunicació generada per la pròpia organització al llenguatge dels mitjans de comunicació tradicionals i digitals.
 • Cercar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i de document útil per a l’elaboració de missatges.
 • Concebre, planificar i executar projectes de comunicació sobre l’organització en tot tipus de suports per als públics interns i externs.
 • Gestionar el temps de manera adequada i ser capaç de planificar tasques a curt, mitjà i llarg terminis.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Treballar d’acord amb la deontologia professional.

Resultats d'aprenentatge

 1. Contrastar i verificar la veracitat de les informacions aplicant criteris de valoració.
 2. Elaborar documents sonors i audiovisuals per enviar-los als periodistes dels mass-media o per incloure'ls als propis mitjans de l'organització.
 3. Presentar els treballs de l'assignatura en els terminis previstos i mostrar-ne la planificació individual o grupal aplicada.
 4. Realitzar activitats comunicatives escrites, sonores, audiovisuals i digitals.
 5. Reconèixer la virtualitat i els límits de la llibertat d'expressió en la producció de documents informatius en i per a qualsevol tipus de suport.
 6. Redactar i produir documents sonors i audiovisuals per a qualsevol tipus de suport sobre aquells temes que generin o afectin les organitzacions.
 7. Treballar de manera autònoma i, a partir del coneixement adquirit, resoldre problemes i prendre decisions estratègiques.
 8. Trobar el que és substancial i rellevant en documents de l'assignatura.

Continguts

1. Tecnologia audiovisual: introducció, definicions i importància de les tecnologies

2. Fonaments tecnològics

2.1. Conceptes tecnològics bàsics

2.2. Física de les ones

2.3. L'espectre radioelèctric

3. Video

3.1. Formats de producció

3.2. Formats de recepció

4. Audio

4.1. Principis del so

4.2. Micròfons

5. Digitalització

5.1. Televisió Digital Terrestre

5.2. Aplicacions mòbils

5.3. Xarxes socials

Metodologia

L'assignatura consistirà en classes magistrals i pràctiques al plató de televisió, de ràdio, i activitats en els aparells mòbils. L'objectiu de les pràctiques és la familiarització amb les tècniques bàsiques de manipulació dels equips de la Facultat i les novetats tecnològiques mòbils així com l'adquisició de coneixements sobre software d'edició. 

Els alumnes treballaran en grups per a la realització de les pràctiques. Aquests grups els distribuirà el professorat.

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s’exposarà el dia de presentació de l’assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l’alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l’adequat seguiment de l’assignatura. En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informarà dels canvis que es produiran en la programació de l’assignatura i en les metodologies docents.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 15 0,6 1, 8
Lectures 20 0,8 7, 8
Treball sobre l'ús d'una tecnologia 8 0,32 7
Tutories 12 0,48 8
Tipus: Supervisades      
Pràctiques plató televisió 18 0,72 2, 3, 5, 6, 7
Pràctiques ràdio 9 0,36 1, 2, 3, 5, 6, 7
Tipus: Autònomes      
Estudi 20 0,8 1, 8

Avaluació

L’assignatura consta de les activitats d’avaluació següents:

- Examen, 30% sobre la qualificació final
- Pràctiques de laboratori (televisió i ràdio), 50% sobre la qualificació final
- Exposicions i particiapació en debats, 20% sobre la qualificació final.
Per poder aprovar l’assignatura, caldrà treure una nota mínima de 5 en totes les activitats.

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s’exposarà el dia de presentació de l’assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l’alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i a qualsevol informació necessària per a l’adequat seguiment de l’assignatura. L’alumnat tindrà dret a la recuperació de l’assignatura si ha estat avaluat del conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total de l'assignatura.

Per a poder-se presentar a la recuperació de l’assignatura, s’haurà hagut d’obtenir una nota mitjana entre 3 i 4,9. Es farà reavaluació de l'examen i les pràctiques. Les exposicions i la participació en debats queden exclosos del procés de recuperació.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen 30% 3 0,12 1, 3, 7, 8
Exposicions i participació en debats 20% 12 0,48 1, 3, 7, 8
Pràctiques de laboratori 50% 33 1,32 2, 3, 4, 5, 6, 7

Bibliografia

Beutler, Roland. (2016). Evolution of broadcast content distribution. Springer.

Bonet, Montse. (coord.) (2016). El imperio del aire. Espectro radioeléctrico y radiodifusión. Barcelona: UOC.

Cardon, Dominique. (2018). Con que sueñan los algoritmos: nuestros sueños en el tiempo de los big data. Madrid: Dado ediciones.

Castillo, José Maria (2016). Televisión, Realización y Lenguaje Audiovisual. Madrid: IORTV.

Domínguez, Juan José. (2019). Teoría y técnica del sonido. Madrid: Editorial Síntesis

Fernández-Quijada, David. (2011). Medi@TIC. Anàlisi de casos de tecnologia i mitjans. Barcelona: Editorial UOC.

Fernández-Quijada, David. (2013). La innovación tecnológica. Creación, difusión y adopción de las TIC. Barcelona: UOC.

Martínez Abadia, José. (2005). Manual básico de tecnología audiovisual y técnicas de creación, emisión y difusión de contenidos. Barcelona: Paidos.

McStay, Andrew. (2010). Digital Advertising. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Neira, Elena. (2015). La otra pantalla. Barcelona: Editorial UOC.

Niqui, Cinto. (2011). Fonaments i usos de tecnologia audiovisual digital. Barcelona: Editorial UOC.

Peirano, Marta. (2019). El enemigo conoce el sistema. Madrid: Debate. 

 

Nota

Pel desenvolupament de cada seminari s'indicaràn articles recents.

Programari

Programari obligatori

Audacity per edició d'àudio

Zara Radio per emisssió de ràdio

Programari recomanat

DaVinci Resolve per edició de vídeo

Format Factory per conversió de formats d'àudio i vídeo