Logo UAB
2021/2022

Comunicació de Crisis

Codi: 104781 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503868 Comunicació de les Organitzacions OB 3 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Ana Ullod Pujol
Correu electrònic:
Ana.Ullod@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits


No es requereixen requisits previs.

Objectius

L'assignatura forma part de la matèria de Comunicació Corporativa, en bloc amb altres assignatures com: Comunicació Interna, Gestió de la Imatge Pública, Fotografia Institucional i Corporativa.

En la societat actual i en un món tan globalitzat, les crisis són una constant, afectant d'una manera o altra en la imatge i reputació de les organitzacions. Partint de l'àmbit corporatiu, es tracta d'introduir a l'alumnat en el coneixement de la gestió de les crisis empresarials i institucionals, les diferents tipologies de crisi existents i com gestionar-les des del punt de vista comunicatiu.

 

Competències

 • Analitzar i avaluar l’estructura dels diferents tipus d’organitzacions, dels mitjans de comunicació i de la relació entre tots dos.
 • Concebre, planificar i executar projectes de comunicació sobre l’organització en tot tipus de suports per als públics interns i externs.
 • Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip.
 • Establir objectius de comunicació i dissenyar i aplicar les estratègies més adequades per a la comunicació de les organitzacions i els seus treballadors, clients i usuaris i la societat en general.
 • Gestionar el temps de manera adequada i ser capaç de planificar tasques a curt, mitjà i llarg terminis.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Treballar d’acord amb la deontologia professional.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a noves situacions relacionades amb un entorn professional en contínua transformació.
 2. Aplicar la consciència ètica en la creació de plans estratègics i la manera d'afrontar una crisi de comunicació i defensar la imatge pública.
 3. Comunicar-se amb els periodistes i els membres de l'organització i públics externs.
 4. Demostrar capacitats de lideratge i iniciativa.
 5. Dominar les característiques i l'estructura dels mitjans de comunicació en la zona geogràfica d'influència de l'organització per elaborar-ne del pla de mitjans.
 6. Generar idees creatives en el seu entorn de desenvolupament professional.
 7. Idear i desenvolupar mecanismes de comunicació de diferent índole tenint en compte les característiques de l'organització.
 8. Identificar i descriure els objectius comunicatius de les organitzacions, per aconseguir avantatges competitius respecte dels seus públics externs i interns.
 9. Organitzar les activitats dels gabinets de comunicació a curt, mitjà i llarg terminis.
 10. Planificar i executar treballs acadèmics en l'àmbit de la comunicació corporativa a partir de la creació de plans de comunicació estratègics.
 11. Respectar les diferents religions, ètnies, cultures, identitats sexuals, etc., de les persones que formen part de l'organització.
 12. Treballar de manera autònoma i, a partir del coneixement adquirit, resoldre problemes i prendre decisions estratègiques.

Continguts

1. Què entenem per crisi en l'àmbit empresarial i institucional.
2. Què caracteritza una crisi i els seus riscos
3. Seqüencialitat de el desenvolupament d'una crisi.
4. Tipologies de crisi més habituals
5. Principis de la comunicació de crisi
6. El pla de crisi. Dispositiu i manual de crisi.
7. Vinculació entre crisi empresarial / institucional i reputació, activisme de marca i responsabilitat social empresarial

Metodologia

La metodologia docent que s'aplicarà en l'assignatura és la següent:
MD1: Classes magistrals
MD2: Classes de resolució de problemes / casos / exercicis
MD4: Elaboració de treballs / informes
MD5: Lectura d'articles / informes d'interès
MD6: Presentació oral de treballs
MD7: Tutories
MD8: Seminaris
MD11: Pràctiques d'aula

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 15 0,6 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11
Pràctiques 24 0,96 1, 2, 6, 7, 8, 10
Seminaris 9 0,36 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11
Tipus: Supervisades      
Tutories 7,5 0,3 2, 6, 7, 8, 10
Tipus: Autònomes      
Treball de l'alumnat, lectures, vídeos 87 3,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Avaluació

El sistema d'avaluació que s'aplicarà en l'assignatura és el següent:
- realització de treballs en grup (50%) sobre la qualificació final
- assistència seminaris (10%) sobre la qualificació final
- examen tipus test (40%) sobre la qualificació final
Per superar l'assignatura s'han d'aprovar tant els treballs com l'examen.
L'assistència als seminaris és obligatòria (mínim 80%), i no és recuperable la seva realització ni assistència.
L'estudiant que realitzi qualsevol irregularitat (còpia, plagi, suplantació d'identitat ...) que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació. En cas que es produeixin diverses irregularitats, la qualificació final de l'assignatura serà 0.
L'assignatura inclou la possibilitat de recuperació, sota les següents directrius:
- l'alumne que suspengui l'examen podrà accedir a un segon examen en període de recuperació. En aquest cas la nota màxima a obtenir seria aprovat (5 o 6).
- l'alumne que desitgi millorar la nota de la primera convocatòria de l'examen s'haurà de preparar una bibliografia específica (a consultar amb l'equip docent). La nota definitiva seria l'última obtinguda, independentment que aquesta fos inferior a la primera.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència Seminaris 10% 3,5 0,14 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12
Examen 40% 2 0,08 2, 7, 8, 10
Treballs pràctics 50% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Bibliografia

Programari

Per a la realització de treballs i presentacions calen processadors de text tipus Word, Power Point, Canva o similars.