Logo UAB
2021/2022

Organització i Gestió d'Esdeveniments

Codi: 104777 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503868 Comunicació de les Organitzacions OB 3 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Nuria Torras Planas
Correu electrònic:
Nuria.Torras@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Marc Espín Heras

Prerequisits

No es requereixen coneixements específics.

Objectius

 • Introduir l’alumnat en la teoria i l’aplicació pràctica sobre la diversa tipologia d’esdeveniments i l’organització, gestió i desenvolupament dels mateixos, en el marc de les diferents organitzacions i pensats per a uns públics específics.
 • Entendre perquè l’organització d’un esdeveniment s’ha convertit en una de les eines més útils per assolir amb èxit els objectius que persegueixen les organitzacions. 
 • Introduir l’alumnat en la planificació, organització i gestió dels diferents aspectes relacionats amb la posada en marxa de qualsevol tipus d’esdeveniment.
 • Introduir l’alumnat en la terminologia bàsica relacionada amb l’àmbit de l’organització d’esdeveniments.
 • Introduir l’alumnat en els instruments per ser capaç d’organitzar un esdeveniment optimitzant els recursos tècnics, humans, econòmics i materials disponibles.
 • Fomentar la creativitat i les bones idees com a mitjà per aconseguir resultats òptims en la consecució dels esdeveniments. 

Competències

 • Demostrar capacitat de lideratge, negociació i treball en equip.
 • Establir objectius de comunicació i dissenyar i aplicar les estratègies més adequades per a la comunicació de les organitzacions i els seus treballadors, clients i usuaris i la societat en general.
 • Gestionar el temps de manera adequada i ser capaç de planificar tasques a curt, mitjà i llarg terminis.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Treballar d’acord amb la deontologia professional.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a noves situacions relacionades amb un entorn professional en contínua transformació.
 2. Demostrar capacitats de lideratge i iniciativa.
 3. Generar idees creatives en el seu entorn de desenvolupament professional.
 4. Identificar i descriure els mecanismes de construcció d'esdeveniments i els seus objectius, avantatges i riscos específics en cada cas per a les organitzacions.
 5. Presentar una correcta planificació del temps per poder dur a terme un esdeveniment en una data concreta, tenint en compte la ubicació territorial, el calendari festiu, els terminis de les empreses que han d'intervenir en l'aportació de serveis, etc.
 6. Respectar les diferents religions, ètnies, cultures, identitats sexuals, etc., en l'organització d'esdeveniments.
 7. Treballar de manera autònoma i, a partir del coneixement adquirit, resoldre problemes i prendre decisions estratègiques.
 8. Utilitzar les tècniques de protocol i d’organització d'esdeveniments per impactar i aconseguir l'adhesió emocional dels públics específics de les organitzacions.

Continguts

 1. Organització d’esdeveniments i comunicació estratègica
 2. Tipologia d’esdeveniments
 3. El pla estratègic de gestió d’esdeveniments
 4. La creativitat com a aspecte diferencial 
 5. Previsió de riscos i avaluació de la gestió realitzada
 6. La comunicació relacionada amb l'esdeveniment

Metodologia

La metodologia docent i l’avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 • L’assignatura es desenvoluparà̀ en sessions de teoria i de pràctica. Un terç de la docència presencial es desenvoluparà amb el grup complet i dos terços en seminaris amb grups reduïts.
 • La metodologia docent es basarà en classes teòriques, aprenentatge mitjançant la discussió, lectures, estudis de cas, realització de treballs i proves. Es fomentarà la capacitat d'anàlisi crítica i de reflexió.
 • El plantejament de l'assignatura serà sensible a incorporar la perspectiva de gènere en totes les vessants possibles, des del continguts a les dinàmiques de treball i participació de l'alumnat. S’empraran metodologies que propiciïn la igualtat de gènere i les actituds no sexistes que facilitin la intervenció a l'aula de l’alumnat.
 • El dia de presentació de l’assignatura es donarà informació més detallada de l’organització de les sessions, i es farà servir el campus virtual per penjar materials docents i informacions necessàries per a l’adequat seguiment de l’assignatura.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 15 0,6 1, 3, 4, 5, 6, 8
Seminaris 33 1,32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Tipus: Supervisades      
Tutories 8 0,32 1, 3, 4, 5, 6, 8
Tipus: Autònomes      
Activitat de recerca 42 1,68 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Estudi autònom 42 1,68 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Avaluació

La metodologia docent i l’avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

L’assignatura consta de les activitats d’avaluació següents:

 1. Realització d'un examen (30% de la qualificació final) que es referirà al conjunt de continguts treballats a les classes de teoria. Aquesta activitat d’avaluació serà recuperable. 
 2. Dues pràctiques individuals relatives a les qüestions tractades al seminari (30% de la qualificació final). Aquesta activitat d’avaluació serà recuperable.
 3. Realització d’un treball en grup de curs en el seminari de l'assignatura. Per a la seva avaluació es tindrà en compte el document lliurat (20% de la qualificació final) i la presentació oral (10% de la qualificació final). A l'inici del curs, el professorat del seminari donarà les indicacions per a la realització del treball, juntament amb els criteris d’avaluació i el calendari. El professorat del seminari s’encarregarà de tutoritzar la realització del treball durant el curs i d'avaluar-lo. Per les seves particularitats, el treball no es podrà recuperar. En cas que un alumne/a no el lliuri, es considerarà com a «No avaluable». Atès que l'assignatura té un model d'avaluació continuada, el «No avaluable» en el treball en grup de curs representarà també un «No avaluable» en l'assignatura.
 4. Assistència i participació activa al seminari (10% de la qualificació final). Per les seves particularitats, no es podrà recuperar.

Per aprovar l’assignatura cal haver superat obligatòriament l'examen, les pràctiques individuals i haver lliurat el treball de grup. Si l'examen o les pràctiques estan suspeses no faran mitjana amb la resta de qualificacions, la nota final de l'assignatura serà la de l’examen suspès o les pràctiques individuals suspeses. En cas que l’alumne/a no es presenti a l'examen, no presenti les pràctiques i/o no lliuri el treball en grup la nota final serà «No avaluable». En cas que l'alumne/a tingui l'examen i les dues pràctiques individuals suspeses, la nota final serà la mitjana d'aquestes dues activitats d'avaluació.

 

Qualificació final

La nota final, com anteriorment s'ha detallat, serà el resultat de:

 1. Examen sobre els continguts de teoria (30% de la qualificació final)
 2. Dues pràctiques individuals relatives a les qüestions tractades al seminari (30% de la qualificació final)
 3. Treball en grup de curs: document lliurat (20% de la qualificació final) + presentació oral (10% de la qualificació final)
 4. Assistència i participació activa al seminari (10% de la qualificació final).

 

Activitats de recuperació

Podrà presentar-se a la recuperació l'alumnat que hagi lliurat el treball en grup, s'hagi presentat a l'examen, hagi lliurat les pràctiques individuals i hagi suspès. Tal com està detallat més amunt, el treball en grup i l'assistència i participació al seminari quedaran exclosos de la possibilitat de recuperació.

Les dates de les activitats d’avaluació i de recuperació seran anunciades el dia delapresentació de l’assignatura. La informació també estarà disponible al campus virtual.

 

Plagi

L’estudiant que realitzi qualsevol irregularitat (còpia, plagi, suplantació d’identitat,...) es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació. En cas que es produeixin diverses irregularitats, la qualificació final de l’assignatura serà 0.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació activa al seminari 10 1 0,04 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8
Dues pràctiques individuals relatives a les qüestions tractades al seminari 30 3 0,12 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8
Examen sobre els continguts de teoria 30 3 0,12 1, 3, 4, 5, 6, 8
Presentació oral del treball 10 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Treball en grup 20 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8

Bibliografia

Campos, Gloria (2016). Eventos corporativos: puesta en escena, creatividad y espectáculo. Madrid: editorial Sindéresis.
Córdoba, María del Carmen (2021). Relaciones públicas y organización de eventos de márketing. Madrid: Ediciones Paraninfo. 
Cuadrado, Carmen i Rodríguez, Ruth (2014). El abc en la organización de eventos. Madrid: FC Editorial 
Jiménez-Morales, Mònika (2007). Manual de gestió d’esdeveniments: la construcció de la imatge de marca. Vic: Eumo Editorial.
Jiménez-Morales, Mònika i Panizo, Julio M. (2017). Eventos y protocolo: la gestión estratégica de actos corporativos e institucionales. Barcelona: Editorial UOC. 
Nielsen, Dorte i Thurber, Sarah (2018). Conexiones creativas: la herramienta de las mentes innovadoras. Barcelona: Editorial GG. 
Otero, María Teresa (2017). ¿Cómo se organizan los actos corporativos? Barcelona: Editorial UOC.

Programari

Coneixement d'ofimàtica.