Logo UAB
2021/2022

Introducció a l'Economia Contemporània

Codi: 104768 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503868 Comunicació de les Organitzacions FB 1 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Lourdes Viladomiu Canela
Correu electrònic:
Lourdes.Viladomiu@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Equip docent

Antoni Rodríguez Carpio

Prerequisits

No es necessari cap requisit previ

Objectius

Es tracta d'una assignatura de primer cicle que proveeix una formació bàsica en l'àmbit econòmic. No es pressuposa cap tipus de formació econòmica prèvia

Els continguts de l'assignatura inclouen una introducció a les estructures bàsiques de l'economia contemporània, incloent els mecanismes de funcionament del mercat i el paper dels principals agents socials als fenòmens econòmics locals i globals. Dins aquest marc, els estudiants han de ser capaços d'utilitzar l'anàlisi econòmica per comprendre els principals fets que caracteritzen l'economia global, la Unió Europea i la realitat econòmica més propera.

El contingut de l'assignatura serà sensible als aspectes relacionats amb la perspectiva de gènere.

Competències

 • Cercar, seleccionar i jerarquitzar qualsevol tipus de font i de document útil per a l’elaboració de missatges.
 • Demostrar un coneixement adequat del món contemporani en les dimensions social, econòmica, política i cultural.
 • Gestionar el temps de manera adequada i ser capaç de planificar tasques a curt, mitjà i llarg terminis.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

 1. Contrastar i verificar la veracitat de les informacions aplicant criteris de valoració.
 2. Definir els conceptes bàsics de l'economia.
 3. Demostrar el domini dels conceptes de l'entorn econòmic que permeten construir un pensament crític i generar idees originals sobre el context que l'envolta.
 4. Explicar el funcionament de l'empresa en el context de l'economia general.
 5. Explicar els fonaments econòmics del món contemporani.
 6. Exposar per escrit i oralment la síntesi de les anàlisis realitzades.
 7. Interpretar documents de les principals teories de l'economia.
 8. Presentar els treballs de l'assignatura en els terminis previstos i mostrar-ne la planificació individual o grupal aplicada.
 9. Reconèixer la tipologia econòmica de les organitzacions de tot tipus.
 10. Trobar el que és substancial i rellevant en documents de l'assignatura.

Continguts

 

Tema 1) L'economia. Conceptes i problemes fonamentals. Objectius i participants

 

 

 

Tema 2) El mercat. Oferta y Demanda. Elasticitat. Mercats competitius i no competitius

 

 

 

Tema 3) Principis de macroeconomia: PIB. Inflació. Dèficit i Deute públic. La balança de pagaments 

 

 

 

Tema 4) El Sector Públic. Funcions. Els pressupostos de les AA.PP. La Política fiscal. La Seguretat Social

 

 

 

Tema 5) El mercat de treball. Funcionament i característiques. Demografia i migracions. Polítiques i reformes laborals. Desigualtat

 

 

 

Tema 6) La política monetària. Els bancs centrals: funcions, objectius i mecanismes. Els tipus d'interès

 

 

 

Tema 7) El sistema financer: funcions i participants. Mercat de diner i mercat de capitals.

 

 

 

Tema 8) Economia espanyola 1a. part:  Anàlisi dels principals indicadors des del 1975. L'apertura de l'economia. L'accés a la Unió Europea. L'entrada en la Unió Econòmica i Monetària. Els anys de creixement fins el 2007.

 

 

 

Tema 9) Economia Espanyola 2a. part: La crisis del 2008. Causes, característiques i conseqüències.  La recuperació. La covid19 y el col·lapse econòmic

 

 

 

Tema 10) L'economia de la UE.  Trets bàsics de l'economia mundial. FMI, Banc Mundial i OCDE

 

 

 

Metodologia

El tipus de docència planificada per a l’assignatura és la docència presencial

El desenvolupament del curs es basa en les següents activitats:

Classes magistrals: en aquestes sessions el professor transmet als estudiants els coneixements essencials de cadascun dels temes de la matèria.  L'assistència a aquestes sessions és recomanable per consolidar els  coneixements i perquè l'alumne pugui realitzar el pont entre la teoria i les noticies d’actualitat econòmica.

Classes pràctiques: aquestes sessions inclouen un conjunt d'activitats que realitzen conjuntament l’alumnat  i el professor entre les que destaquen la realització d’exercicis, la preparació i exposició per part dels alumnes de debats sobre l'actualitat econòmica a partir de reculls de premsa o documents publicats per organitzacions diverses, i la presentació a classe per part de l'alumne de treballs o pràctiques realitzades.

Activitats recomanades: el professor pot recomanar l'assistència a conferències, debats, seminaris com a complement de l'assignatura.

Activitats autònomes: l'estudiant ha de complementar les activitats dirigides amb la recerca d’informació  sobre els temes seleccionats, treball en equip  i la realització d'exercicis pràctics.

La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Teoriques 52,5 2,1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Tipus: Supervisades      
Practiques 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Tipus: Autònomes      
Practiques 82,5 3,3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Avaluació

L'avaluació es realitzarà de manera continua al llarg del curs, d'acord amb les valoracions següents:

1. Primer examen parcial: 35,0%

2. Examen final (segon parcial): 35,0%

3. Altres exercicis i activitats: 30%.

 

 

L'avaluació  de l'assignatura es farà mitjançant dues proves escrites. La primera es farà aproximadament a la meitat del curs i la segona al finalitzar el curs.

 

 Per poder aprobar l’assignatura, caldrâ:  

  1. Una nota mínima del conjunt  de 5 i
  2. la nota mitjana dels dos exàmens parcials  igual o superior a 4.
  • Si un/una estudiant compleix el primer requisit però no compleix el segon tindrà una qualificació mitjana de l'assignatura de 4,5 i podrà anar a la prova de recuperació.
  • Si un/una estudiant compleix el segon requisit però no compleix el primer, o no compleix cap dels dos, tindrà la qualificació mitjana de l'assignatura que sorgeixi de l’aplicació directa de les ponderacions anteriors, i podrà anar a  recuperació sempre que hagi obtingut una nota mínima de 3,5.

Per participar al procés de recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats que representi un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura.

 

La nota assolida en l'examen de recuperació (activitat de reavaluació) serà la qualificació final. La recuperació tindrà lloc dins del període que estableix el calendari acadèmic de la facultat.

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, es qualificaran amb un zero les irregularitats comeses per l'estudiant que puguin conduir a una variació de la qualificació d'un acte d'avaluació. Per tant, copiar o deixar copiar una pràctica o qualsevol altra activitat d'avaluació implicarà suspendre-la amb un zero, i si és necessari superar-la per aprovar, tota l'assignatura quedarà suspesa. No seran recuperables les activitats d'avaluació qualificades d'aquesta forma i per aquest procediment, i per tant l'assignatura serà suspesa directament sense oportunitat de recuperar-la en el mateix curs acadèmic.

 

En cas de segona matricula, l'alumnat podrà fer una única prova de síntesi que consistirà en un examen final.

L'avaluació proposada pot experimentaralguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Altres exercicis 30% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Examen Final 35% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Examen Parcial 35% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Bibliografia

Bibliografia bàsica:

 

 Krugman P.; Wells R.; Graddy K. (2017) Fundamentos de Economía. Editorial Reverté.,

 

Mankiw, Gregory N. (2012): Principios de economia, 6ª ed., Ediciones Paraninfo

 

 Cruz, JM; Ruesga S.M (coord.).  (2014) Economia Española. Estructura y regulación.

 

Garcia Delgado, JL. (2018) Lecciones de economía española. Ed Thomson Reuters.

 

 

 

Enllaç recomanat a recursos addicionals:

http://introduccioeconomia-dea.uab.cat

Programari

World, power point, excel