Logo UAB
2021/2022

Pràcticum II

Codi: 104688 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral OB 2 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Fernando Fernández Núñez
Correu electrònic:
Fernando.Fernandez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
No
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Aquesta assignatura no te prerequisits

Objectius

El projecte de seguretat és una eina bàsica per al professional de seguretat, pública o privada, variant els enfocaments i eines aplicatives en funció de la tipologia de riscos i la naturalesa dels espais (oberts o tancats) i les activitats que s'hi realitzen (públiques, privades o mixtes).
 
En aquesta consideració serà diferent el mesurament del valor i cost dels riscos, així com la naturalesa dels recursos aportats. L'assignatura Pràcticum II persegueix la finalitat de situar els coneixements teòrics adquirits en les assignatures tractades fins avui, i paral·lelament les que s'aniran impartint al llarg del propi semestre. S'explicaran i aplicaran metodologies complementàries i punts de vista alternatius al model seguit en el projecte del primer semestre.
 
Com a novetat en relació amb Practicum I, serà la introducció del concepte de funció d'utilitat social, la consideració de les preferències rellevades i el cost i benefici de projectes públics que beneficien i afecten col·lectivitats. El model escollit, és l'anàlisi de risc i l'aplicació de sistemes i procediments de prevenció i reacció adequats en un entorn municipal. Cada alumne escollirà aquell municipi on resideix o treballa o que pugui conèixer de forma profunda. Ho farà des de l'òptica d'un professional, que integrat o contractat per l'ens municipal tractarà de situar la panòplia de riscos del propi municipi, fent especial atenció als de naturalesa mediambiental o catastròfica, als de naturalesa industrial generada en el propi municipi o en els seus limítrofs, amb capacitat de difusió o afectació generalitzada, i als derivats d'activitats amb concurrència de masses o les activitats delictives que tenen lloc en els espais públics.
 
El treball es realitzarà, preferentment, de manera individual o excepcionalment en grups no superior a tres components, en tot cas justificat.
 
OBJECTIUS FORMATIUS
 
 • Aprendre a identificar i avaluar problemes que poden generar riscos i els diferents riscos, tant de tipus mediambiental, catastròfics, industrials derivats d'activitats situades en el propi municipioo esdevinguts del perímetre, com els generats per activitats de pública concurrència, i els propis de tipus criminal o antisocial que poden tenir lloc en els espais públics de l'àmbit municipal.
 • Aplicar el coneixement sobre les lleis físiques sobre els quals operen els riscos catastròfics i la casuística i modus operandi dels riscos criminals, a efectes de prevenir escenaris i escenes de successos de risc. Conèixer mètodes i sistema de valoració per a les diferents situacions.
 • Comprendre i aplicar la correcta aplicació de les mateixes.
 • Capacitarpara obtenir les conclusions oportunes i elaborar les estratègies preventives i defensives en relació amb les diferents situacions plantejades.
 • Crear plans d'actuació en funció de l'índex de preferències d'utilitat social i dins de les limitacions pròpies de la disponibilitat de mitjans.
 • Elaborar plans operatius, protocols i procediments de prevenció, acció reacció.
 • Conèixer i aplicar l'estat de les arts aplicables en entorns oberts i d'ús públic, o de tancats i privats amb afluència de masses

Competències

 • Desenvolupar el pensament científic i el raonament crític en temes de prevenció i seguretat.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Gestionar eficientment els recursos humans.
 • Identificar els recursos necessaris per donar resposta a les necessitats de la gestió de la prevenció i la seguretat integral.
 • Planificar i coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen en la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 • Realitzar anàlisis d'intervencions preventives en matèria de seguretat.
 • Treballar i aprendre de forma autònoma.
 • Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.
 • Valorar l'impacte tècnic, social i legal dels nous descobriments científics i dels nous desenvolupaments tecnològics.

Resultats d'aprenentatge

 1. Coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen al sector de la prevenció i la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 2. Desenvolupar el pensament científic i el raonament crític en temes de prevenció i seguretat.
 3. Dissenyar i implementar plans de recuperació de desastres i mecanismes d'assegurament de les contingències.
 4. Dissenyar un projecte aplicat a la seguretat i a la prevenció integral en una organització.
 5. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 6. Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 7. Identificar la infraestructura, la tecnologia i els recursos necessaris en les operacions de la prevenció i la seguretat.
 8. Seleccionar els recursos mínims per a la gestió eficient de riscos.
 9. Treballar i aprendre de manera autònoma.
 10. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.
 11. Valorar l'impacte tècnic, social i legal dels nous descobriments científics i dels nous desenvolupaments tecnològics.

Continguts

1. Dades Generals del Municipi   1.1. Història, configuració Orogràfica, Clima, fenòmens meteorològics. 2. Població. Piràmide d'edats Distribució i Configuració Zonal per Activitat 3. Vials, infraestructures i serveis públics 4. Equipaments i dades socials. Segmentació social per classes, religió cultura, renda. 5. Els béns públics. 6. Els efectes Externs. 7. La Utilitat Social. Les Preferències Revelades. L'enquesta  8. L'Anàlisi de Problemes. Fitxes i arbres 9. Decisió i avaluació projectes públics i socials. Impactes mediambientals. Matriu del marc lògic. 10. Mesurament i gestió de riscos en àmbits públics. Criteris de tolerància 11. Estudi de riscos accidentals, catastròfics i socials 12. L'actuació de seguretat en l'àmbit públic. Teories d'actuació 13. Avaluació de Riscos. Matrius qualitatives i quantitatives 14. Mètodes i Models d'anàlisis de Riscos. Algorítmic. QPS. HAZID. 14 Mètodes HAZOP. FTA 15. Valoració quantificació Riscos 16. Catàleg de solucions. Proposta de solucions i operatius, per a riscos analitzats

Metodologia

Les classes teòriques a l’aula combinaran les classes magistrals, que ocuparan la major part del temps, i el desenvolupament de exemples 
 
Les classes pràctiques a l’aula, desdoblades en dos grups, consistiran en el desenvolupament del treball  escollit i la aplicació dels coneixements teòrics amb  la utilització de aplicatius de càlculs i anàlisi de riscos 
 
Les activitats autònomes correspondran tant a l’estudi personal com a la resolució dels exercicis i treballs plantejats pel professor. Cada alumne haurà de recercar documentació de temes relacionats amb la matèria objecte d’estudi i treballs personals de consolidació sobre el que s’ha exposat a classe. A més haurà de fer un seguiment i estudi de diferents exercicis i casos pràctics. Les tutories amb el professorat es concertaran per correu electrònic 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Avaluació 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Classes teòriques i pràctiques amb la participació de l'alumnat 40 1,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipus: Supervisades      
Tutories amb l'alumnat 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipus: Autònomes      
Elaboració del Projecte i estudi individual 94 3,76 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Avaluació

La nota final de l'assignatura será:
 
50% PROJECTE
20% PROVA FINAL DE L'ASSIGNATURA
30% PROGRESSIÓ, CONTINUÏTAT I PARTICIPACIÓ - Participació a classe i els treballs en grup adicionals al projecte principal
 
 
Per poder sumar les notes s'ha d'aprovar la PROVA FINAL DE L'ASSIGNATURA.
 
La prova podrà ser oral a criteri del professorat.
 
 
Reavaluació
 
En cas de no superar l'assignatura d'acord amb els criteris abans esmentats (avaluació continuada), es podrà fer una prova de recuperació en la data programada en l'horari, i que versarà sobre la totalitat dels continguts del programa. Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat.
 
 • L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació han de presentar la petició emplenant el document que trobareu a l'espai Moodle de Tutorització EPSI.
Plagi
 
Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. en cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0 ". Les proves / exàmens podran ser escrits i / o orals a criteriodel professorat.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Projecte 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Prova Final d'Avaluació 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Valoració dels lliuraments del projecte 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Bibliografia

Aquesta assignatura compta amb un Manual, on s'especifíca la bibliografia específica de la mateixa

Programari

Aquesta assignatura farà servir el programari bàsic del paquet d'office 365