Logo UAB
2021/2022

Pràctiques Externes

Codi: 104275 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
2503710 Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Joan Carles Llurdés Coit
Correu electrònic:
JoanCarles.Llurdes@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Per poder cursar l'assignatura l'estudiant ha de complir tota una sèrie de requisits:

 1. Haver fet la preinscripció dins els terminis establerts per l'oficina de Gestió Acadèmica de la Facultat i prèviament anunciats. Depèn de la Facultat de si s'obre un període excepcional de preinscripció i assignació de noves places. L'estudiantat que accedeixi per aquesta via haurà d'ampliar o modificar la seva matrícula en el període previst per la Facultat per poder-ho fer. Sense preinscripció prèvia no es contempla cap possibilitat de fer pràctiques.
 2. En el cas que hagi més demanda de places de pràctiques que oferta disponible es procedirà a una selecció en funció de la nota mitjana de l'expedient acadèmic de l'alumnat. Per tant, la preinscripció no garanteix que finalment es puguin fer les pràctiques.
 3. També es pot tenir en compte altres criteris de selecció (p. ex. la possibilitat de relacionar les pràctiques amb el TFG).
 4. Signatura d'un conveni de pràctiques individual per a cada estudiant, o bé signatura d'una resolució de la Degana de la Facultat, en el cas que les pràctiques es realitzin dins de l'àmbit de la UAB (p. ex. en grups de recerca).
 5. L'estudiant ha de disposar de firma digital (això facilita i agilitza molt la tramitació del conveni).
 6. Matrícula per part de l'estudiant, prèvia comprovació a l'oficina de Gestió Acadèmica de la seva inclusió en el llistat d'estudiants definitivament admesos. Subscripció d'una pòlissa d'assegurança d'accidents i de responsabilitat civil.
 7. Per a altres consideracions caldrà remetre's al que s'indiqui al protocol de pràctiques externes de laFacultat de Filosofia i Lletres, aprovat per la Comissió d'Ordenació Acadèmica (COA) de la Facultat en data de 30 d'abril de 2019.

Tot i que no ha de ser considerat com un prerequisit, es recomana a l'estudiantat que estigui amatent a la possibilitat que la realització de les pràctiques pugui ser incompatible amb el seguiment de la docència presencial programada per al curs en qüestió. Altrament dit, que els horaris docents dificultin o, fins i tot, impossibilitin la realització de les pràctiques.

Objectius

La finalitat d'aquesta assignatura és aplicar les competències adquirides durant el grau en un entorn real professional en empreses i institucions de l'àmbit de la planificació territorial, sostenibilitat, medi ambient i la geografia en general. Concretament els objectius d'aquestes pràctiques són:

 1. Permetre que l'alumnat apliqui i complementi els coneixements teòrics i pràctics, adquirits al llarg de la seva formació acadèmica.
 2. Facilitar el coneixement de la metodologia de treball adequada a la realitat professional en què l'estudiantat haurà d'operar, contrastant i aplicant els coneixements adquirits.
 3. Afavorir l'adquisició de competències tècniques, metodològiques, personals i participatives que prepari a l'estudiantat per a l'exercici en alguna de les activitats professionals de la Geografia.
 4. Obtenir una experiència pràctica que faciliti la inserció en el mercat de treball i millori l'ocupabilitat futura.
 5. Afavorir els valors de la innovació, creativitat i compromís social.

Competències

 • Analitzar i interpretar de manera sistèmica elements ambientals, demogràfics, urbans i paisatgístics.
 • Elaborar propostes d’acció i intervenció en el territori que abordin problemes sociodemogràfics i ambientals.
 • Introduir els aspectes teòrics i aplicats de les principals polítiques territorials, ambientals i urbanes en la pràctica professional.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Treballar de manera cooperativa en equips multidisciplinaris.
 • Utilitzar el llenguatge científic i professional propi de les ciències socials.

Resultats d'aprenentatge

 1. Identificar els millors mètodes per respondre propostes durant la tasca.
 2. Identificar enfocaments i mètodes de l'anàlisi territorial útils en un equip interdisciplinari.
 3. Integrar els coneixements adquirits en projectes interdisciplinaris.
 4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 5. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 6. Treballar de manera cooperativa en equips multidisciplinaris.
 7. Utilitzar el llenguatge científic i professional propi de les ciències socials.

Continguts

L'assignatura, en estar orientada a la capacitació professional de l'estudiant, no imparteix pròpiament uns continguts strictu sensu, ni de forma presencial ni online. El seu principal objectiu és la realització d'activitats formatives relacionades amb les sortides professionals de la Geografia. A través de les pràctiques externes, l'estudiant hauria d'assolir, ampliar i aplicar coneixements propis dels continguts de les assignatures cursades anteriorment i que estan relacionats amb molts àmbits de la Geografia, principalment, amb:

 1. Les tecnologies de la informació territorial: cartografia i Sistemes d'Informació Geogràfica.
 2. Planificació territorial a diferents escales.
 3. Medi ambient i sostenibilitat.
 4. Anàlisi, ordenació i gestió de la ciutat, el territori i el paisatge
 5. La societat del coneixement: educació contínua, treballs editorials, divulgació mediàtica i solidaritat.
 6. Mobilitat.
 7. Meteorologia.
 8. Economia social i solidària, cooperativisme.
 9. També existeix la possibilitat de fer les pràctiques en un grup d'investigació del Departament de Geografia o en altres organismes dins el Campus UAB (p. ex. ICTA, IERMB, etc.).

Es procedirà a l'obertura d'una aula Moodle on a més de publicar-hi determinats documents de referència per al seguiment de l'assignatura, serà també l'espai principal de comunicació entre estudiant i coordinador de l'assignatura (p. ex. a través de la secció d'"Avisos").

A títol informatiu, les empreses i entitats amb què hem col·laborat en els darrers cursos són aquestes:

 1. Ajuntaments varis.
 2. Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).
 3. El Temps (TV3).
 4. Taiko Meteorologia.
 5. Ingeniería Social.
 6. Landlab.
 7. Anthesis-Lavola.
 8. Solucions Geogràfiques
 9. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB).
 10. Generalitat de Catalunya (Departament de Territori i Sostenibilitat).
 11. Parc Natural de Sant Llorenç del Munt.
 12. Parc Natural del Garraf.
 13. Parc Natural Zona Volcànica de la Garrotxa.
 14. Parc Natural de Collserola.
 15. Consorci d'Espais d'Interès Natural del Ripollès.
 16. Simbiosy.
 17. Espai TReS.
 18. Intra SL.
 19. Observatori del Paisatge.
 20. GPM Consultors
 21. Àrea Metropolitana de Barcelona.
 22. Barcelona Regional.
 23. Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB).
 24. Grup de Recerca de Geografia i Gènere (Departament Geografia UAB).
 25. Grup de Recerca en Àrees de Muntanya i Paisatge (GRAMP) (Departament de Geografia UAB).
 26. Cos de Bombers, Generalitat de Catalunya.

Metodologia

Els continguts de l'assignatura es desenvoluparan mitjançant la formalització, per a cada estudiant, d'un conveni específic de cooperació educativa per a la realització de pràctiques on s'estableixen:

 1. Les dades identificatives de l'entitat col·laboradora i de l'estudiant.
 2. Les dades del projecte formatiu, amb indicació també del període (data d'inici i final de pràctiques) i horari (diari i setmanal).
 3. La motivació de l'estudiant. L'objectiu de l'estada de pràctiques.
 4. Les competències que ha d'haver adquirit l'estudiant en finalitzar l'estada de pràctiques.
 5. Les tasques a realitzar per part de l'estudiant.
 6. El procediment de seguiment per part de la persona tutora designada per l'entitat col·laboradora.
 7. El conveni haurà d'estar firmat per les tres parts: entitat, Deganat de la Facultat i estudiant i es prioritzarà que totes tres siguin digitals.

Les pràctiques de l'assignatura es defineixen de forma específica per a cada estudiant segons ho determini el projecte formatiu específic que s'hagi aprovat i estan en funció dels interessos formatius i de les necessitats tant dels estudiants com de les entitats col·laboradores.

ATENCIÓ (1): hi haurà una reunió informativa a l'inici de cada semestre per explicar amb més detall el contingut de l'assignatura de les pràctiques. L'assistència no és obligatòria però sí molt recomanable. Depenent de com es desenvolupi el curs, cal preveure la possibilitat que dita reunió hagi de ser online.

ATENCIÓ (2): en funció de l'evolució futura de la crisi sanitària actual (estiu 2021) cal preveure per al curs 2021-22 la possibilitat que les pràctiques s'hagin de fer telemàticament, en part o totalment.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
Informes de seguiment (2) i informe final 10 0,4 3
Seguiment (tutories presencials o virtuals), reunions informatives 10 0,4 2
Tipus: Autònomes      
Treball autònom segons instruccions de la persona tutora de l'entitat col·laboradora 280 11,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Avaluació

A més de l'anterior, s'ha de tenir en compte el següent:

 1. "No avaluable": nota que s'assignarà a l'estudiant que no hagi fet un 10% de les hores presencials previstes en el conveni.
 2. "Suspès": nota que s'assignarà a l'estudiant que havent superat aquest 10% de presencialitat, no hagi completat les hores presencials previstes en el conveni, o bé sigui avaluat negativament pel tutor/a de l'entitat.
 3. "Matrícula d'honor": donada l'heterogeneïtat de l'avaluació de les pràctiques externes i el caràcter potestatiu d'aquesta qualificació, no s'atorgaran Matrícules d'Honor.
 4. Les pràctiques no es poden recuperar.

ATENCIÓ (1): en funció de l'evolució futura de la crisi sanitària actual de la COVID-19 (estiu 2021) s'ha de preveure per al curs 2021-22 la possibilitat que les pràctiques puguin ser avaluades amb alguna variació respecte el previst inicialment (p. ex. no havent completat el total d'hores previstes però havent fet un mínim del 50%), com ja va passar al curs 2019-2020.

ATENCIÓ (2): encara que en aquesta assignatura no té gaire sentit, per si de cas i d'acord amb la normativa vigent, a propòsit del PLAGI, en cas que l'estudiant faci qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb la nota de 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que s'hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0.

  

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Informe de l'entitat col·laboradora 60% 0 0 1, 3, 6
Informe del coordinador de pràctiques (Universitat) 10% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Informes de seguiment (2) i informe final 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Bibliografia

A continuació uns quants enllaços web d'entitats que regularment ofereixen cursos o organitzen activitats amb un caire professionalitzador:

 1. Servei d'Ocupabilitat de la UAB (Treball Campus) --> https://www.uab.cat/web/servei-d-ocupabilitat-de-la-uab-1345704838572.html
 2. Odisseu --> http://www.odisseujove.cat/
 3. Col·legi de Geògrafs --> https://geografs.org
 4. Societat Catalana de Geografia --> http://scg.iec.cat
 5. Barcelona Activa --> https://www.barcelonactiva.cat/
 6. Asociación Española de Geografía --> https://www.age-geografia.es/site/
 7. EGEA --> https://egea.eu/

Programari

Depenent de l'entitat on s'acabin fent les pràctiques l'alumnat haurà de demostrar un cert domini d'algunes eines i programaris, des dels més habituals i d'ús general a uns altres de més específics amb els que habitualment treballi l'entitat assignada. Després de saber què li ofereix l'entitat col·laboradora, l'estudiant haurà d'estar convençuda que podrà realitzar les pràctiques sense cap inconvenient pel que fa a aquesta qüestió.