Logo UAB
2021/2022

Tècniques de Laboratori i Treball de Camp

Codi: 104266 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503710 Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial OT 4 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
David Molina Gallart
Correu electrònic:
David.Molina@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

És molt recomanable haver cursat i aprovat la majoria d'assignatures de Geografia Física obligatòries del grau.

Objectius

L'objectiu més important d'aquesta assignatura és passar-s'ho bé aprenent.

Es centrarà l'objecte d'estudi en els sòls i a tal efecte es realitzarà una sortida de camp de 5, o més dies, per a l'estudi dels mateixos i la recollida de mostres per a l'anàlisi al laboratori.

Competències

  • Aplicar els mètodes i tècniques d’anàlisi quantitativa, qualitativa i de treball de camp a la interpretació dels processos territorials i ambientals.
  • Combinar diferents tècniques i mètodes de representació i anàlisi espacial en l'elaboració de materials per a la transmissió dels resultats.
  • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

  1. Combinar diferents tècniques i mètodes de representació i anàlisi espacial en l'elaboració de materials per a la transmissió dels resultats.
  2. Conèixer les principals fonts d'informació i documentació científica relacionades amb els processos territorials i ambientals.
  3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.

Continguts

Els sòls: elements centrals del medi físic i recurs no renovable.

Definició de sòl i horitzonts.

Les propietats físiques i químiques dels sòls.

Mètodes d’anàlisi.

Mapes de sòls i avaluació de sòls.

Metodologia

La metodologia d'aquesta assignatura és pràctica. S'explicaran les tècniques de camp a la sortida de camp i les tècniques de laboratori en la realització dels protocols.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Sessions teòriques 5 0,2 1, 2, 3
Sortida de Camp 20 0,8 1, 2, 3
Treball de laboratori 25 1 1, 2
Tipus: Supervisades      
Preparació del recull de mostres 20 0,8
Tipus: Autònomes      
Preparació sortida de camp 50 2

Avaluació

L'avaluació d'aquesta matèria es basarà en ún unic document que reuneixi els coneixements adquirits al camp i els protocols realitzats al laboratori.

No hi ha examen ni recuperació.

Tan l'informe de camp com els protocols de laboratori, podran ser enviats al professor abans del lliurament definitiu, les vegades que siguin necessàries, per a la realizació de les precorreccions oportunes i així assegurar dur a bon port els treballs. Tot i així, es fixarà un lloc i una data per a la revisió de les qualificacions.

No avaluable implica la no assistència a la sortida de camp ni a les pràctiques de laboratori.Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Informe de camp 50% 15 0,6 1, 2, 3
Protocols de laboratori 50% 15 0,6 1, 2, 3

Bibliografia

COBERTERA, E. (1983), Edafologia aplicada, Madrid, Cátedra.

McRAE, S.G. (1988), Practical Pedology. Studyng Soils in the Field, E. Horwood, New York.

PORTA, J, LÓPEZ-ACEVEDO, M & ROQUERO, C. (1994), Edafologia para la agricultura y el medio ambiente, Madrid.

Programari

Veure "Continguts"