Logo UAB
2021/2022

Laboratori Territorial i Ambiental: Projecte

Codi: 104255 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503710 Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial OB 3 2
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Jordi Nadal Tersa
Correu electrònic:
Jordi.Nadal@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Aquesta assignatura es basa en la realització d'un projecte territorial i ambiental per al que cal tenir coneixements previs adquiris en les assignatures del grau cursades amb anterioriat. Per tant doncs, cal haver superat totes les assignatures de primer i segon curs i es especial Laboratori Territorial i Ambiental: Diagnosi.

És molt important que l'alumne o l'alumna comprovin l'horari de l'assignatura abans de matricular-se. L'assistència a les sessions teòriques, tallers, seminaris i sortides de camp és obligatòria i per tant incompatible amb altres assignatures que s'imparteixin en el mateix horari.

Objectius

Aquesta assignatura obligatòria de tercer curs forma part de la Matèria 19 del grau: Laboratoris Territorials i Ambientals, junt amb l'assignatura de segon curs. Tal i com reflecteix la Memòria del grau s'integra amb les assignatures:

 • Planificació, planejament i avaluació
 • Biodiversitat i hàbitats
 • Anàlisi espacial i models
 • dinàmiques de l'aigua, l'energia i els recursos naturals
 • Anàlisi demogràfica
 • Tècniques de representació i disseny territorial

Té per objectiu principal la provisió dels coneixements, mètodes i tècniques necessaris per a l'elaboració de la part propositiva i projectual dels instruments de planejament: establiment de criteris de planejament, definició d'objectius, anàlisi de fortaleses i debilitats, formulació de propostes, elaboració de projectes, identificació dels actors, mitjans i instruments necessaris per a aplicar-los, redacció i presentació dels documents finals de planejament.

Competències

 • Aplicar els mètodes i tècniques d’anàlisi quantitativa, qualitativa i de treball de camp a la interpretació dels processos territorials i ambientals.
 • Elaborar propostes d’acció i intervenció en el territori que abordin problemes sociodemogràfics i ambientals.
 • Explicar i representar els processos territorials a través de tècniques estadístiques, de representació gràfica, cartogràfiques i de geoinformació.
 • Generar propostes innovadores i competitives en l’activitat professional.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Treballar de manera cooperativa en equips multidisciplinaris.

Resultats d'aprenentatge

 1. Definir les principals problemàtiques territorials d'un cas d'estudi.
 2. Generar propostes innovadores i competitives en l’activitat professional.
 3. Produir una proposta d'acció i/o gestió territorial en un cas d'estudi.
 4. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 5. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 6. Treballar de manera cooperativa en equips multidisciplinaris.
 7. Utilitzar les dades estadístiques i els instruments per explicar la realitat geogràfica d'un cas d'estudi.
 8. Utilitzar les tècniques d'anàlisi quantitativa i qualitativa.

Continguts

1. Introducció: la Diagnosi i l'elaboració de projectes en el context de la planificació territorial i ambiental

2. Els projectes territorials: Diversitat d’objectius i models

3. Metodologia per a l’elaboració de Projectes territorials i ambientals

4. Introducció al cas d’estudi: el Maresme

  a) Sessions teòriques

  b) Treball de camp inicial

5. Treball de grups: Assignació de zones de treball a cada grup, i desenvolupament dels projectes.

  a) Sessions metodològiques de suport

  b) Treball autònom

6. Elaboració i presentació de resultats

  a) Document: Projecte territorial

  b) Presentacions orals

  c) Pòsters

Metodologia

L’assignatura es basa en l'elaboració d'un projecte de Diagnosi territorial i ambiental sobre un aspecte concret d'estudi i per assolir aquest objectiu es parteix dels materials i mètodes impartits a Laboratori territorial i ambiental: metodologia. Les primeres sessions del curs es dedicaran a la metodologia d'elaboració de DAFOs i de projectes, a la presentació de temàtiques d'estudi, l'obtenció de dades i el treball de camp. Les tasques de l'assignatura es basaran en el treball en grup, que inclou sessions teòriques, tallers, tutories i sortides de camp.

La dinàmica de treball, basada en tallers i tutories requereixen la presencia de l'alumnat tant a l'aula com al camp, pel que l'assistència a les les franges horàries que té assignades l'assignatura és obligatòria. Per tant doncs, és responsablitat de l'alumnat comprobar que aquesta assignatura no se li encavalca amb cap altra pugui matricular de segon o de quart curs.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes expositives sobre metodologia i el cas d'estudi 17 0,68 3, 5, 7
Pràctiques a l'aula 6 0,24 1, 6, 8
Pràctiques de laboratori 9 0,36 1, 8
Treball de camp conjunt 8 0,32 3, 5, 7
Tipus: Supervisades      
Orientació per a la presentació de resultats 12 0,48 1, 3, 7
Sessions d'orientació a l'elaboració de projectes 13 0,52 1, 3, 4, 7
Tipus: Autònomes      
Anàlisi i preparació del projecte 20 0,8 1, 3, 4, 5, 7
Cerca d'informació: documentació, cartografia, dades i treball de camp 10 0,4 1, 3, 4, 7
Lectures teòriques i metodològiques 5 0,2 4, 5
Presentació de resultats 15 0,6 1, 3, 4, 5, 7

Avaluació

Per ser avaluat de cada una de les parts, cal haver assistit a les sortides de camp, fer l'examen i presentar el projecte. Les activitats recuperables són el projecte, l'informe de camp i l'examen, però per la seva naturalesa, no es podràn recuperar l'assitència a les sortides de camp i les presentacions orals.

Si no es lliura algun dels encàrrecs l'assignatura no s'avaluarà i la nota a l'acta serà No avaluable.

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0

En cas que les proves no es puguin fer presencialment s’adaptarà el seu format (mantenint-ne la ponderació) a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB. Els deures, activitats i participació a classe es realitzaran a través de fòrums, wikis i/o discussions d’exercicis a través de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà mitjans alternatius, que estiguin al seu abast. 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen sobre els continguts impartits a les sessions teòriques 30% 2 0,08 2, 3, 4, 5, 7
Informe de camp 10% 8 0,32 2, 5, 6
Presentació pública del projecte 20% 5 0,2 1
Projecte 40% 20 0,8 3, 5, 6, 8

Bibliografia

Generalitat de Catalunya (2004?). Planejament territorial. Criteris. Barcelona, Departament de Política Territorial i Obres Publiques.

http://territori.gencat.cat/web/.content/home/06_territori_i_urbanisme/01_ordenacio_del_territori/20_plans_territorials/plans_territorials_parcials/31_criteris_de_planejament/criteris_planejament_territorial.pdf

Generalitat de Catalunya (2009). Memòria ambiental (Document orientatiu per a la redacció de la memòria ambiental en el marc de l’avaluació ambiental de Plans d’Ordenació Urbanística municipal). Barcelona, Departament de Medi Ambient i Habitatge.

http://territori.gencat.cat/web/.content/home/01_departament/documentacio/documentacio/medi_ambient_i_sostenibilitat/avaluacio_ambiental/docs/memoria_poum.pdf

Ruiz, Rafael (dir) (2012). La diagnosi del territori com a suport a les decisions estratègiques. Guies metodològiques per a la planificació estratègica, 3, Barcelona, Diputació de Barcelona.

https://www1.diba.cat/llibreria/pdf/51168.pdf

Nel·lo, Oriol (2012). Ordenar el territorio. La experiencia de Barcelona y Cataluña. Valencia, Tirant lo Blanch.

Programari

Cap d'especial més enllà del que fan servir a les assignatures de Tècniques de representació, Anàlisi espacial i mòduls i SIG