Logo UAB
2021/2022

Dinàmiques de l'Aigua, l'Energia i els Recursos Naturals

Codi: 104253 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2503710 Geografia, Medi Ambient i Planificació Territorial OB 3 1
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Jordi Nadal Tersa
Correu electrònic:
Jordi.Nadal@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
català (cat)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:
No

Prerequisits

No hi ha prerequisits

Objectius

L'assignatura se centrarà en primer lloc en traçar una aproximació conceptual i teòrica a la qüestió de la utilització i gestió dels recursos naturals i al debat sobre els límits del creixement. A continuació, es tractaran en profunditat dos temes de particular importància en relació als recursos: la gestió del cicle de l'aigua i la planificació i gestió dels recursos i els sistemes energètics.

 

Competències

 • Elaborar propostes d’acció i intervenció en el territori que abordin problemes sociodemogràfics i ambientals.
 • Generar propostes innovadores i competitives en l’activitat professional.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Treballar de manera cooperativa en equips multidisciplinaris.

Resultats d'aprenentatge

 1. Descriure el cicle de l'aigua des del punt de vista físic, socioeconòmic i sistèmic.
 2. Generar propostes innovadores i competitives en l’activitat professional.
 3. Identificar els límits al creixement de l'accés i l'ús dels recursos naturals.
 4. Identificar les relacions entre desenvolupament socioeconòmic, sostenibilitat ambiental i disponibilitat i accés als recursos naturals.
 5. Incorporar les dimensions ambiental, política i econòmica en la reflexió conceptual sobre els recursos naturals.
 6. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 7. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 8. Treballar de manera cooperativa en equips multidisciplinaris.

Continguts

1. El cicle natural: Sistema hidrològic i Sistemes energètics: Definició, components i requeriments

2. Els aspectes socials i territorials dels recursos naturals: l'aigua i l’energia

3. Mercantilització dels recursos, aigua i energia

 4. Recursos i conflictes

5. Planificació i gestió dels sistemes energètics   

6. El canvi de model

 

AL COMENÇAMENT DE CURS, EL PROFESSORAT DE L'ASSIGNATURA CONCRETARÀ EL TEMARI A PARTIR D'AQUESTS CONTINGUTS

Metodologia

La metodologia es basa en:

Activitats dirigides, realitzades a l'aula (lliços teòriques i pràctiques) i sortida de camp

Activitats supervisades consitent en tutories i en supervisió de les tasques encarregades

Activitats autònomes, basades en la lectura, l'estudi i en la realització de les tasques encarregades pel professorat

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 25,5 1,02 1, 5, 6, 7
Pràctiques d'aula 14,5 0,58 1, 2, 8
Sortida de camp 8 0,32 3, 4, 6
Tipus: Supervisades      
Supervisió de pràctiques i informes 20 0,8 1, 2, 3, 6, 7, 8
Tipus: Autònomes      
Elaboració Informe Final 30 1,2 2, 6, 7
Elaboració de pràctiques i exercicis 25 1 1, 4, 5
Lectura i estudi 25 1 3, 5, 6

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura es fa en base a: examen, pràctiques i informe final. El pes es reparteix:

 

Examen: 35 %

Exercicis pràctics / eventualment presentacions orals: 30 %

Informe final: 35%

 La nota final sortirà de la mitjana ponderada de les tres activitats, però: cal haver aprovat l'examen i els exercicis pràtics, en cas contrari estarà suspesa l'assignatura. Caldrà respectar les dates de lliurament de les feines establertes pel professorat de l'assignatura.

 

Revisió de qualificacions

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

 

Recuperació

Es pot recuperar l'examen i els exercicis pràctics (no les presentacions orals, si es fan). No es pot recuperar l'informe final.

 

No avaluable

Es considera no avaluable qui no ha realitzat i lliurat l'examen o l'informe final. Les activitats no lliurades tindran una qualificació de zero (0)

 

Plagi

En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0. En caso de que el estudiante cometa cualquier tipo de irregularidad que pueda

 

 

 

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen 35% 1,5 0,06 1, 4, 5, 6, 7
Exercicis pràctics 30% 0,5 0,02 3, 4, 5, 7, 8
Informe final 35% 0 0 2, 3, 4, 6, 7, 8

Bibliografia

A L'INICI DE CURS EL PROFESSORAT DONARÀ LA LLISTA DE LECTURES DE CURS

 

Breña, A. i Jacobo, M. 2006, Principios y fundamentos de la hidrología superficial, Mèxic, UAM

Elliot, S. 2010, El río y la forma, Santiago, RIL Editores

ACA, Aigua i canvi climàtic: impactes hidrològics, Barcelona, DMAH

ACA, Aigua i canvi climàtic: implicacions socioeconòmiques, Barcelona, DMAH

 

http://www.idescat.net/

http://mediambient.gencat.net/cat/inici.jsp

http://mediambient.gencat.net/aca/ca/inici.jsp

http://www.meteocat.com/

http://www.hec.usace.army.mil/

http://www.creaf.uab.es/cgibin/order/mm_order.cgi?NomPlana=cat/mm_dursi/index.htm&Idioma=Catala&DirectoriBase=miramon/order&Botiga=MiraMon

Programari

Cap d'específic més enllà de l'utilitzat durant els dos primers cursos del grau.