Logo UAB
2021/2022

Investigaciˇ privada

Codi: 104038 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenciˇ i Seguretat Integral OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluaciˇ proposades a la guia poden experimentar alguna modificaciˇ en funciˇ de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitÓries.

Professor/a de contacte

Nom:
Miguel ┴ngel Robles Llorente
Correu electr˛nic:
MiguelAngel.Robles@uab.cat

Utilitzaciˇ d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritÓria:
espanyol (spa)
Grup Ýntegre en anglŔs:
No
Grup Ýntegre en catalÓ:
No
Grup Ýntegre en espanyol:
No

Prerequisits

Aquesta asignatura no te prerequisits

Objectius

El objetivo primordial de la asignatura se enmarca dentro de la formación del investigador privado, en aquellas facetas de investigación más trascendentes y de actualidad que son propias de su ejercicio profesional. En este sentido se desarrollarán los conocimientos teóricos en los que se fundamentan estas facetas de investigación, se determinará su aplicación práctica en el ámbito profesional y argumentará el desarrollo y contenido de los informes técnicos que se derivan de las investigaciones realizadas.

Los objetivos formativos generales de la asignatura se concretarán en los siguientes:

- Perfeccionamiento de la capacidad de aprendizaje, de la capacidad de análisis y de aplicación de los conocimientos a la práctica.

- Desarrollo de la capacidad creativa y emprendedora: capacidad de formular, diseñar y gestionar proyectos, capacidad de investigación y tratamiento de la información y de la capacidad para asimilar nuevos conocimientos.

- Ser capaz de analizar, sintetizar y seleccionar la información esencial para el desarrollo técnico de casos específicos y conocer su influencia y trascendencia en la seguridad y en la investigación.

- Asimilar el contenido teórico y práctico de los cometidos profesionales más trascendentes y de actualidad que se relacionan directamente con la profesión del investigador privado.

- Conocer qué relevancia tienen los temas tratados en la investigación operativa y ser capaz de delimitar la forma de actuar de acuerdo con la legislación específica de cada materia.

- Desarrollo de capacidad crítica y autocrítica y de la capacidad para mostrar actitudes coherentes de acuerdo con los conceptos éticos y deontológicos.

CompetŔncies

 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Aplicar la normativa legal inherent al sector de la prevenciˇ i la seguretat integral.
 • Assumir la responsabilitat social, Ŕtica i professional que es derivi de la prÓctica de l'exercici professional.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigaciˇ i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Gestionar eficientment els recursos humans.
 • Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 • Planificar i coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen en la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 • Realitzar anÓlisis d'intervencions preventives en matŔria de seguretat.
 • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 • Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Aplicar la normativa a l'exercici professional de la seguretat privada i la recerca privada.
 3. Assumir la responsabilitat social, Ŕtica i professional que es derivi de la prÓctica de l'exercici professional.
 4. Diagnosticar la situaciˇ de la seguretat integral en empreses i en organitzacions.
 5. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 6. Generar propostes innovadores i competitives en la investigaciˇ i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 7. Gestionar colĚlaborativament els plans de seguretat privada.
 8. Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 9. Planificar la gestiˇ de la prevenciˇ i la seguretat d'acord amb la normativa legal aplicable al sector.
 10. Seleccionar els recursos mÝnims per a la gestiˇ eficient de riscos.
 11. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 12. Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Continguts

Contingut:

L'assignatura es divideix en tres blocs temàtics amb continguts independents:

Bloc 1 -La Propietat Intel · lectual: Propietat Industrial i Drets d’Autor.

Bloc 2 -Identificació personal e Investigació Tècnic Pericial: Dactiloscòpia, lofoscòpia i empremtes de trepitjades. -Mostres biològiques i la seva anàlisi. L'ADN. - Imatge i so forense.La inspecció tècnica pericial: indicis i cadena de custòdia. - Informàtica forense. -Balística forense. -Investigació tècnica d'incendis.

Bloc 3 -Documentoscòpia. - Perícia Cal · ligràfica Forense. - Falsedat documental.

 

Temari:

Tema 1.-  Presentació assignatura.- La Propietat Intel · lectual. Modalitats de protecció en P. Int

Tema 2.-  Elements distintius de la marca. Pràctiques.

Tema 3.-  La Protecció de les Innovacions (1) Pràctiques.

Tema 4.-  Drets d'autor. plagi. Pràctiques

Tema 5.-  Criminalistica. El mètode científic i el treball de l'investigador

Tema 6.-  Identificació Personal: Dactiloscòpia i Lofoscòpia. Identificació Biomètrica. Rastres de petjadas

Tema 7.-  Noves tècnicas d'investigació científica: Balística Forense, Biología General i Hemogenètica, ADN, Anàlisi química de restes i Entomología Forense.

Tema 8.-  Inspecció Ocular Tècnic Pericial. Indicis. Cadenade custodia.

Tema 9.-  Acustica forense. Els espectrogrames. Passaport vocal.

Tema 10.- Investigació tècnica d'incendis.

Tema 11.- Elements de seguretat en documents d'identitat

Tema 12.- Elements de seguretat en el mitjà de pagament. Diners de plàstic .

Tema 14.- Billets de banc: Euro y Dólar.

Tema 15.- Grafoscòpia: Origen i les lleis de l'escriptura.

Tema 16.- Origen i elements de la signatura manuscrita.

Tema 17.- Signaturas falses: Elements identificadors.

Metodologia

Les classes a l’aula correspondran a una metodologia magistral en la qual el professor exposarà la teoria de la matèria objecte d’estudi, la resta correspondrà a les sessions practiques on els alumnes treballaran de manera individual i en grup, discutint sobre elements materials reflexius i resolent casos concrets. Els continguts treballats a les sessions teòriques (a més de la bibliografia bàsica obligatòria) seran avaluats mitjançant proves escrites. D’altra banda, els continguts treballats a les sessions practiques també seran avaluats mitjançant el lliurament de les tasques realitzades individualment.

Alhora, els alumnes, fora de l’aula contribuiran al coneixement de la materia mitjançant la recerca de documentació de temes relacionats amb la matèria objecte d'estudi. Cada alumne, a més de la seva assistència a l'aula haurà de realitzar recerca de documentació i treballs personals de consolidació sobre l'exposat en classe.

Les tutorias amb el professor va concluore per correu electrònic

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.

Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Avaluaciˇ 4 0,16
Classes magistrals amb suport de TIC, participaciˇ activa dels estudiants. 6 0,24 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12
Tipus: Supervisades      
Tutories de recolzament a la realitzaciˇ del treball de camp prÓctic i te˛ric. 24 0,96 1, 2, 5, 6, 9
Tipus: Aut˛nomes      
Realitzaciˇ, exposiciˇ i debat d'exercicis i casos prÓctics de forma individual o en grup, o d'un treball individual o en grup 116 4,64 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12

Avaluaciˇ

L'alumnat realitzarà dues proves d'avaluació continuada (PAC) que lliurarà a través de l'aula moodle.

L'alumnat realitzarà una avaluació mitjançant prova escrita presencial sobre la matèria tractada que tindrà lloc en la data programada a l'Escola. Està prova podrà ser oral a criteri del professor.

Reavaluació:

En cas de no superar l'assignatura d'acord amb els criteris abans esmentats (avaluació continuada), es podrà fer una prova de recuperació en la data programada en l'horari, i que versarà sobre la totalitat dels continguts del programa. Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat.

L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació han de presentar la petició emplenant el document que trobareu a l'espai Moodle de Tutorització EPSI.

Plagi:

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. en cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificaciófinal d'aquesta assignatura serà 0 ". Les proves / exàmens podran ser escrits i / o orals a criteriodel professorat.

Alumnes que tornen a cursar l’assignatura:

En lo relatiu a aquells alumnes que han de tornar a cursar l’assignatura, cal subratyar que la metodología avaluativa es la mateixa que per la resta d’alumnes

 

Activitats d'avaluaciˇ

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Proves escrites 40% 0 0 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12
Treball de camp-prÓctic (a l'aula) 30% 0 0 2, 5, 6, 7, 9, 11, 12
Treballs te˛ric-prÓctics individuals 30% 0 0 1, 2, 5, 6, 9, 10

Bibliografia

Bibliogràfia bàsica:

-          ANTÓN BARBERÁ F. y DE LUIS TURÉGANO J.V., Policía Científica (2 vols), Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2004.

-          BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO R., Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual, Ed. Tecnos S.A., Madrid, 2007.

-          ROBLES LLORENTE M.A. y VEGA RAMOS A., Grafoscopia y Pericia Caligráfica Forense, Ed.Bosch, Barcelona, 2009.

Bibliogràfia complementària:

-          ANTÓN BARBERÁ F. y MÉNDEZ VAQUERO F., Análisis de textos manuscritos, firmas yalteraciones documentales, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 1998.

-          ASSOCIATION LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE INTERNATIONALE, La protección de las ideas, Alai, Jornadas de estudio Sitges octubre 1992.

-          GARCÍA PINDADO, M. y otros, Identificación (tomo I), División de Formación y Perfeccionamiento del Cuerpo Nacional de Policía, Madrid, 1990.

-          GAYET J., Manual de la Policía Científica, Ed. Zeus, Barcelona, 1962.

-          LOCARD, E., Manual de Técnica Policíaca, Editorial José Montesó, Barcelona, 1963.

-          ROBLES LLORENTE M.A., La escritura y la firma manuscrita como elementos coadyuvantes de la seguridad documental. Tesis doctoral UAB, 2015.

-          SERRANOGARCIAP., Grafística. Manual de Documentoscopia o examen y peritaje de documentos, Imprenta Justo López, Madrid 1953.

-          VEGA RAMOS A. y ROBLES LLORENTE M.A., Grafoscopia. Identificación de escritura y firmas.Ed. Cedecs, Barcelona, 2000.

-          VILLEGAS E. M. y PRIETO MARTIN J., Proceso gráfico: Graphic process, Europol, Salamanca, 2003.

-          Glosario del Consejo de la Unión Europea de seguridad de los documentos:

 

http://prado.consilium.europa.eu/es/glossarypopup.html

http://www.oepm.es

https://euipo.europa.eu

http://www.wipo.int

 

Programari

Aquesta assignatura farà servir el programari bàsic del paquet d'Office 365