Logo UAB
2021/2022

Higiene i salut

Codi: 104030 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral OT 4 0
La metodologia docent i l'avaluació proposades a la guia poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Professor/a de contacte

Nom:
Mercedes Hernández Galera
Correu electrònic:
Mercedes.Hernandez@uab.cat

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Llengua vehicular majoritària:
espanyol (spa)
Grup íntegre en anglès:
No
Grup íntegre en català:
Grup íntegre en espanyol:

Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits.

Objectius

Els objetius formatius generals de l'assignatura són:

 1. Conèixer els aspectes clau per valorar les condicions de treball des de la vesant de l'entorn físic, químic i biològic de l'ambient de treball.
 2. Valorar els principals riscos sobre la persona dels contaminants físics, químics i biològics.
 3. Saber dissenyar estratègies de mostreig pels estudis higiènics.
 4. Saber interpretar els resultats de les mesures dels contaminants físics, químics i biològics.
 5. Identificar els aspectes preventius necessaris per protegir la persona dels contaminants físics, químics i biològics.
 6. Adquirir els coneixements necessaris pel disseny de llocs de treball adaptats a la persona i lliures de contaminants.
 7. Conèixer les principals funcions de la medicina del treball.
 8. Conèixer les principals tècniques de la medicina del treball.
 9. Adquirir els coneixements elemental per entendre la epidemiología laboral.

Competències

 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Amb caràcter general, posseir i comprendre coneixements bàsics en matèria de prevenció i seguretat integral.
 • Assumir la responsabilitat social, ètica i professional que es derivi de la pràctica de l'exercici professional.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 • Planificar i coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen en la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 • Realitzar anàlisis d'intervencions preventives en matèria de seguretat.
 • Transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 • Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Aplicar els sistemes de responsabilitat i els models de gestió propis dels models de gestió de prevenció de riscos laborals.
 3. Assumir la responsabilitat social, ètica i professional que es derivi de la pràctica de l'exercici professional.
 4. Coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen al sector de la prevenció i la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 5. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 6. Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 7. Identificar els factors de riscos laborals més habituals.
 8. Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 9. Implementar i avaluar el pla de prevenció de riscos laborals en una organització.
 10. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 11. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Continguts

Bloc 1 - Higiene del treball

 • Higiene del treball. Conceptes i objectius.
 • Agents químics. Toxicologia laboral.
 • Agents químics. Avaluació de l'exposició.
 • Agents químics. control de l'exposició, principis generals; accions sobre el focus contaminant; accions sobre el medi de propagació. Ventilació; accions sobre la persona: equips de protecció individual.
 • Normativa legal específica.
 • Agents físics. Característiques, efectes, avaluació i control. Soroll, vibracions, ambient tèrmic, radiacions no ionitzants, radiacions ionitzants.
 • Agents biològics. Efectes, avaluació i control.

Bloc 2 - Medicina del treball

 • Conceptes bàsics, objectius i funcions.
 • Patologies d'origen laboral.
 • Vigilància de la salut.
 • Promoció de la salut en la empresa.
 • Epidemiologia laboral i investigació epidemiològica.
 • Planificació i informació sanitària.
 • Socorrisme i primers auxilis.

Metodologia

La metodologia és on-line l'alumnat té el material per llegir, entendre i compendre l'assignatura. Es faràn video clases i també pràctiques d'avaluació continuada pel correcte funcionament de l'assignatura.

Es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Avaluació 4 0,16 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Video Classes 12 0,48 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipus: Supervisades      
Tutories de suport a la realització dels treballs pràctics i teòrics 24 0,96 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipus: Autònomes      
Estudi personal, lectura d'articles i elaboració de treballs. 110 4,4 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Avaluació

L'alumnat realitzarà quatre proves d'avaluació continuada (PEC) que lliurarà a través de l'aula moodle. Cadascuna tindrà el valor d'un 15%.

L'alumnat realitzarà una avaluació mitjançant prova escrita presencial sobre la matèria tractada que tindrà lloc en la data programada a l'Escola. Aquesta prova podrà ser oral a criteri del professor. El valor d'aquesta prova serà d'un 50%.

Per poder fer la mitja de l'assignatura, s'ha de tenir un mínim de 3,5 punts.

En cas de no superar l'assignatura d'acord amb els criteris abans esmentats, es podrà fer una prova de recuperació en la data programada en l'horari, i que versarà sobre la totalitat dels continguts del programa. Per participar a la recuperació, l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat.

L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació han de presentar la petició emplenant el document que trobareu a l'espai Moodle de Tutorització EPSI.

Sense perjudici d'altres mesures disciplinaries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació dun acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0". Les proves/exàmens podran ser escrits i/o orals a criteri del professorat.

En lo relatiu a aquells alumnes que han de tornar a cursar l'assignatura, cal subratllar que la metodologia avaluativa es la mateixa que per la resta d'alumnes.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exercicis i activitats 60% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Prova teòrica 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Bibliografia

 • Bazan, X. (2014). Higiene industrial. Barcelona: editorial UOC.
 • Fernández, J. (2013). Vigilancia de la salud de los trabajadores. Madrid: Eolas Editores.
 • Henao, F. (2010). Riesgo Químico. Madrid: Starbook Editorial.
 • López, A. (2011). Radioprotección en centros sanitarios. Madrid: CEP.
 • López, R. (2006). Riesgos químicos en el trabajo: guía jurídica. Madrid: Bomarzo.
 • Mateo, P. (2009). Gestión de la higiene industrial en la empresa. Madrid: Fundación Confemetal.
 • Menendez, F. (2012). Higiene Industrial. Manual para la formación del especialista. Valladolid: Lex Nova.
 • Rubio, J. C: (2005). Manual para la formación de nivel superior en prevención de riesgos laborales. Barcelona: Díaz Santos.
 • Ruiz-Frutos, C, García A. M, Delcòs, J, Benavides, F. G. (2007). Salud laboral. Conceptos y técnicas para la prevención de riesgos laborales. Barcelona. Ed. Masson.

Programari

Aquesta assignatura farà servir el programari bàsic del paquet d'office 365.